Кантакты

Выява кантакту

Праскаловіч Вольга Уладзіміраўна

доктар педагагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт; спецыяльнасць "Беларуская і руская мова і літаратура".

Навуковыя галіны, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: методыка выкладання беларускай літаратуры, у прыватнасці літаратурная творчасць школьнікаў, інавацыйныя педагагічныя тэхналогіі, асобасна арыентаванае навучанне, педагагічная рыторыка.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Развіццё літаратурна-творчых здольнасцей вучняў класа ў працэсе вывучэння фальклору"; 2000 г., навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар Сінькова Л. Д.; навуковы кансультант-доктар педагагічных навук, прафесар Мурына Л.А.

Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: “Тэарэтыка-метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры”, 2015.

Колькасць навуковых публікацый: 400.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222 33 65
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.59
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Беларуская літаратура ў 9 класе: вуч.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Т.І. Шамякіна, В.У. Праскаловіч. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – 208 с.

Праскаловіч, В.У. Беларуская літаратура: зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М. Гоўзіч [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 159 с. – (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). – С. 54–98.

Праскаловіч, В.У. Навучанне школьнікаў відам літаратурна-творчай дзейнасці на аснове жанравага падыходу: Драматычныя творы / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 1. – С. 59–62.

Праскаловіч, В.У. Навучанне і выхаванне творчасцю: Укараненне ідэй Міхаіла Лазарука ў сучасную літаратурную адукацыю / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 2. – С. 54–57.

Праскаловіч, В.У. “Наш Кабзар”: Вывучэнне творчасці Тараса Шаўчэнкі ў дыялогу культур / В.У. Праскаловіч  // Роднае слова. – 2012. – № 4. – С. 56–59.

Праскаловіч, В.У. Пад зоркай Багдановіча / В.У. Праскаловіч // Універсітэт. – 2012. – 4 мая. – № 9 (2068). – С. 3.

Праскаловіч, В.У. Культуратворчы падыход пры вывучэнні п’есы “Раскіданае гняздо” Я. Купалы (IX клас) / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 6. – С. 45–49.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 6. – С. 7–17.

Праскаловіч, В.У. Выкарыстанне модульнай электроннай тэхналогіі. Вывучэнне тэмы “Максім Танк” (X клас) / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 8. – С. 49–52.

Праскаловіч, В.У. Рэалізацыя жанравага падыходу пры вывучэнні байкі “Конь і сабака” Якуба Коласа: Метадычныя парады (VI клас) / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 10. – С. 50–53.

Проскалович, О.В. Управление культуротворческой деятельностью учащихся как профессиональное умение учителя-филолога / О.В. Проскалович// Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – С. 441–445.

Праскаловіч, В.У. Рэалізацыя напрамку міжкультурнай камунікацыі да вывучэння творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сучасных ВМК па беларускай літаратуры для V–IX класаў // Мова – Літаратура – Культура: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 446–451.

Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: Беларуская літаратура: V–XI класы. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі. – 2012. – 128 с.

Беларуская літаратура: Праграма ўступных іспытаў для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі. – 2012.  – 16 с.

Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі. 2013 год. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі.  – 16 с.

Билеты для проведения выпускных экзаменов по выбору учащихся за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования (в том числе для проведения экзаменов в порядке экстерната) в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения 2011/2012 учебный год: Беларуская літаратура. – С. 11–15. – Минск: Нац. ин-т образования. – 2012. – 80 с.

Білеты для правядзення выпускных экзаменаў на выбар навучэнцаў за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі (у тым ліку для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату) ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. 2011/2012 навучальны год: Беларуская літаратура. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі. – 2012. – С. 11– 15.

Білеты па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі. 2012/2013 навучальны год. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі. – С. 11– 15.

Білеты і ўказанні да білетаў па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” для правядзення экзаменаў на выбар вучняў за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату. 2012/2013 навучальны год. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі.

Праскаловіч, В.У. Метадалогія культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры: манаграфія / В.У. Праскаловіч. – Мінск: РІВШ, 2013. – 226 с.

Беларуская літаратура: вуч. дапам. для 9-га кл. спец. агульнаадукац. школ для дзяцей з парушэннямі зроку / В.П. Рагойша [і інш.]; пад рэд. В.П. Рагойшы. – 1-е выданне рэльефна-кропкавым шрыфтам па сістэме Брайля, у некалькіх кнігах. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013.

Праскаловіч, В.У. Змест вучэбных праграм па літаратуры: Тэарэтыка-метадалагічнае абгрунтаванне адбору і структуравання / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 46–49.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXIX рэспубліканскай алімпіяды. 2012/2013 навучальны год. IX, X, XI класы / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 63–67;

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXIX рэспубліканскай алімпіяды. 2012/2013 навучальны год. IX, X, XI класы / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Роднае слова. – № 4. – С. 65–67.

Праскаловіч, В.У. Падрыхтоўка да рэспубліканскай алімпіяды: узровень патрабаванняў, аналіз памылак, парады / В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7. – С. 48–51.

Праскаловіч, В.У. Рыхтуемся да алімпіяды: Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7. – С. 51–60.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі. IX–XI класы / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 12. – С. 47–57.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXX рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год / В.У. Зелянко, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Роднае слова. – 2014. – № 3. – С. 67–70.

Праскаловіч, В.У. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў у працэсе навучання літаратуры / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2014. – № 3. – С. 56–60.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXX рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год / В.У. Зелянко, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Роднае слова. – 2014. –№ 4. – С. 68–70.

Праскаловіч, В.У. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў у працэсе навучання літаратуры / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2014. –№ 4. – С. 66–67.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXX рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год / В.У. Зелянко, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 11. – С. 55–64.

Праскаловіч, В.У. Культуратворчае развіццё вучняў сродкамі электронных адукацыйных рэсурсаў /В.У. Праскаловіч// Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приёмы формирования: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск: Право и экономика, 2014. – Вып. 10. – С. 44–49.

Праскаловіч, В.У. Канцэптуальныя падыходы да адбору і структуравання зместу літаратурнай адукацыі ў электронных вучэбна-метадычных комплексах для агульнай сярэдняй адукацыі / В.У. Праскаловіч // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (да 80-годдзя праф. В.Я. Зарэцкай (Ляшук)), Брэст, 14 ліст. 2013 г. / рэд.: У.А. Сенькавец [і інш.]. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2014. – С. 163–168.

Праскаловіч, В.У. Фарміраванне культуратворчай кампетэнцыі вучняў пры навучанні беларускай літаратуры з выкарыстаннем электронных адукацыйных рэсурсаў / В. У. Праскаловіч // Методология и стратегии развития современного образования : материалы Междунар. науч. конф., посвящённой 85-летию Национального института образования, Минск, 11 декаб. 2014 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Нац. ин-т образования; редкол.: Л.А. Худенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 412–417.

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 5 класе: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч [і інш.]; пад рэд. В.У. Праскаловіч. – Мазыр: Белы Вецер, 2015. – 230, [2] с; іл.

Проскалович, О.В. Внеклассная работа по литературе / О.В. Проскалович // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1: А–М. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2015. – 736 с. – С. 230.

Проскалович, О.В. Читательские умения и навыки /О.В. Проскалович, О.И. Царёва// Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. Т. 2: Н–Я.– Минск: Адукацыя i выхаванне. – 2015. – 736 с. – С. 506.

Праскаловіч, В.У. Тэарэтыка-метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры: дыс. ... д-ра пед. навук: 13.00.02 / В.У. Праскаловіч. – Мінск, 2015. – 285 с.

Праскаловіч, В.У. Тэарэтыка-метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры : аўтарэф. дыс. ... д-ра пед. навук : 13.00.02 / В.У. Праскаловіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2015. – 52 с.

Праскаловіч, В.У. Практыкум. Сярэбраны век па-беларуску / В.У. Праскаловіч // Бярозка. – 2015. – № 1. – С. 7–9.

Праскаловіч, В.У. Практыкум. Жывапісаць – жыва пісаць. Пісаць жыва. Пісаць – жыва! / В.У. Праскаловіч // Бярозка. – 2015. – № 3. – С. 14.

Праскаловіч, В.У. Практыкум. Ці ёсць у цябе план? / В.У. Праскаловіч // Бярозка. – 2015. – № 9. – С. 12.

Ганна Валочка – таленавіты вучоны-метадыст // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 50–52.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (базовый уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – 296 с. – С. 13–33.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (повышенный уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 15–41.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. V класс : Беларуская літаратура : V кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 16–28.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура : V кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 16–28.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (базовый уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 13–32.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (повышенный уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 15–41.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. X клас (базавы ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015. – С. 13–32.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. X клас (павышаны ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015. – С. 15–41.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. VI класс : Беларуская літаратура : VI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 20–36.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура : VI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 20–36.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. XI класс (базовый уровень) : Беларуская літаратура : XI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 11–28.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. XI класс (повышенный уровень) : Беларуская літаратура : XI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 12–31.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. XI клас (базавы ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2016. – С. 14–27.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. XI клас (павышаны ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2016. – С. 12–27.

Праскаловіч, В.У. “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!” (Мастацтва вусных выказванняў): Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура». ІХ клас  / В.У. Праскаловіч, В.В. Кушнярэвіч. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016: http://e-vedy.adu.by.

Праскаловіч, В.У. Служыць навуцы / В.У. Праскаловіч [і інш.] // Роднае слова. – 2016. – № 3. – С. 60–61.

Праскаловіч, В.У. Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура” (V–XI класы). Праект / В.У. Праскаловіч, І.Л. Шаўлякова-Барзенка // Роднае слова. – 2016. – № 3. – С. 51–60.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXII рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год. IX клас / В.У. Зелянко, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба  // Род. слова. – 2016. – № 4. – С. 64–67.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXII рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год. X клас / В.У. Зелянко, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Род. слова. – 2016. – № 5. – С. 72–75.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXII рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год. XI клас / В.У. Зелянко, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба  // Род. слова. – 2016. – № 6. – С. 61–71.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. – 2016. – № 11. – С. 33–48.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год. IX клас / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба  // Род. слова. – 2017. – № 2. – С. 58–60.

Беларуская літаратура. VI клас : Электронны адукацыйны рэсурс: http://e-vedy.adu.by.

Праскаловіч, В. У. Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Методыка выкладання літаратуры (беларускай; славянскай)” для спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па кірунках), 1-21 05 04 “Славянская філалогія”. Рэг. № 376 / В.У. Праскаловіч, Гоўзіч, І.М.; Грынько, М.У.; Дылеўская, В.Ю.; Рашэтнікава, Н.Б.; Руцкая, А.В.; Шаўлякова-Барзенка, І.Л.

Электронный учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам направления “Деловая коммуникация” (“Культура делового общения”, “Риторические жанры”, “Техника речи”, “Культура педагогического общения”, “Риторика профессионального диалога”) для специальностей 1-21 05 01 “Белорусская филология” (по направлениям), 1-21 05 02 “Русская филология” (по направлениям). Рег. № 434 от 25.01.2016 / Дылевская, В.Ю.; Игнатович, Т.В.; Мальцевич, Т.В.; Нижнева-Ксенофонтова, Н.Л.; Проскалович, О.В.; Рубаник, Т.В.; Саникович, И.М.; Таяновская, И.В.; Шантарович, С.А.; Пискун, И.С.; Сентюрова, Н.А.

Беларуская літаратура. IX клас : Информационный ресурс “Мультимедийная библиотека школьника”: http://mbook.by/ (по заказу Министерства образования Республики Беларусь).


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 8. Культура педагогического общения (лекции, практич.)

Семестр 4. Риторика (заочн.) (лекции, практич.)

 

Специальность «Менеджмент в международном туризме», факультет международных отношений

Семестр 4. Культура речи (лекции, практич.)