Кантакты

Выява кантакту

Ламека Наталля Уладзіміраўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, "Філолаг. Выкладчык замежных (англійскай і нямецкай) моў і літаратур".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: Літаратура народаў краін замежжа (англійская, ірландская, нямецкая).

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навук. кіраўнік: "Мастацкі універсум рамана Джэймса Джойса "Улісс", 2007, навуковы кіраўнік - к. ф. н. Халіпаў В.В.

Колькасць навуковых публікацый - 60.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-12-94
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.54
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Ламека, Н.У. Эстэтыка барока і паэма Джона Мілтана “Страчаны рай” / Н.У. Ламека // Роднае слова. – 2002. – №6. – С. 33–35.
Ламека, Л.А., Ламека, Н.А. Сучасная беларуская літаратура: аналіз твораў, матэрыялы да экзамену / Л.А. Ламека, Н.У. Ламека. – Мінск: Кніжны дом, 2003. – 384 с.
Ламеко, Н.В. Эволюция традиционных хронотопных структур в романе Дж. Джойса «Улисс» / Н.В. Ламеко // Материалы 60-й студ. науч. конф. БГУ, Минск, 24 апр. 2002 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.В. Халипов [и др.]. – Минск, 2003. – С. 9.
Ламека, Н.У. Асноўныя кірункі літаратуры ХХ стагоддзя: рэалізм, мадэрнізм, экзістэнцыялізм, постмадэрнізм / Н.У. Ламека // Ламека, Л.А., Ламека, Н.У. Сучасная беларуская літаратура: аналіз твораў, матэрыялы да экзамену / Л.А. Ламека, Н.У. Ламека. – Мінск: Кніжны дом, 2003. – С.4 – 13.
Ламека, Н.У. Паэзія Максіма Танка, Пімена Панчанкі, Алеся Разанава ў кантэксце эстэтычных і духоўных набыткаў сусветнай літаратуры / Н.У. Ламека // Ламека, Л.А., Ламека, Н.У. Сучасная беларуская літаратура: аналіз твораў, матэрыялы да экзамену / Л.А. Ламека, Н.У. Ламека. – Мінск: Кніжны дом, 2003. – С.13 – 41.
Ламеко, Н.В. Своеобразие хронотопных структур в романе Дж. Джойса «Улисс» / Н.В. Ламеко // Актуальные проблемы изучения литературы США и Великобритании: межвуз. сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.В. Халипов [и др.]. – Минск, 2003.– С. 48–55.
Ламеко, Н.В. Архитектоника и композиция романа «Улисс» Дж. Джойса / Н.В. Ламеко // Материалы 61-й студ. науч. конф. БГУ, Минск, 23 апр. 2003 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.В. Халипов [и др.]. – Минск, 2004. – С. 10.
Беларуская літаратура ХІ – пачатку ХХ стагоддзяў. Класікі / Склад. Л.А. Ламека, Н.У. Ламека. – Мн.: Современное слово, 2004. – 608 с.
Ламека, Н.У. Гратэск як спосаб мастацкага светабачання Джэймса Джойса / Н.У. Ламека // Беларус. мова і літ. – 2004. – № 5. – С. 53 – 60.
Ламека, Н.У. Зямлі вяртаючы нябёсы…: Творчасць Алеся Разанава ў кантэксце сусветнай культуры / Н.У. Ламека // Роднае слова. – 2004. – №2. – С. 28–31.
Ламека, Н.У. Імпрэсіяністычныя матывы ў “Вянку” М. Багдановіча і зборніку “Камерная музыка” Дж. Джойса / Н.У. Ламека // “Я не самотны, я кнігу маю…”: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8 снежн. 2003 г. / Літ. музей М. Багдановіча; рэдкал. І.В. Мышкавец (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2004. – С. 86–99.
Ламека, Н.У. Структура універсуму “Уліса” Джэймса Джойса (архітэктоніка і кампазіцыя рамана) / Н.У. Ламека // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 22–27.
Ламека, Н.У. У горкіх промнях палыновай зоркі…: Паэма “Зона” Уладзіміра Някляева / Н.У. Ламека // Роднае слова. – 2004. – № 12. – С. 42–43.
Ламека, Н.У. Чалавек ва “Улісе” Джэймса Джойса: мікракосм, мікрасоцыум і мікратэас / Н.У. Ламека // Труды кафедры зарубежной литературы БГУ: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.В. Халипов [и др.]. – Минск, 2004. – С. 44–52.
Ламеко, Н.В. Эпифания в рассказах Джеймса Джойса и Кэтрин Мэнсфилд / Н.В. Ламеко // WomenInLiterature: Актуальныепроблемы изучения англоязычной женской литературы: междунар. сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Н.С. Поваляева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004.– С. 37–47.
Ламека, Н.У. Мастацкі універсум творцы / Н.У. Ламека. – Мінск: РІВШ БДУ, 2005. – 170 с.
Ламеко, Н.В. Эсхатологические мотивы и их интерпретация в романе Джеймса Джойса «Улисс» / Н.В. Ламеко // Взаимодействие литератур в мировом литературномпроцессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: материалы Х междунар. науч. конф., Гродно, 19–21 сент. 2004 г.:в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т; отв. ред. Т.Е. Автухович, А.С. Смирнов. – Гродно, 2005. – Ч. 1. – С. 405–409.
Ламеко, Н.В. «Хаосмос» Джеймса Джойса как мультистабильная система (синергетическая природа художественного феномена) / Н.В. Ламеко // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – № 3. – С. 37–41.
Ламека, Н.У. Імкненне да трансцэндэнтнага як філасофія быцця: Паэма “Прошча” Уладзіміра Някляева / Н.У. Ламека // Роднае слова. – 2005. – № 8. – С. 62–63.
Ламека, Н.У. Міфалагема адысеі ў Дж. Джойса (“Уліс”) і В. Быкава (“Аблава”) / Н.У. Ламека // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: У.В. Рагойша (адк. рэд.) [і інш.]; пад агульн. рэд. Л.Дз. Сіньковай. – Мінск, 2005. – С. 198–203.
Ламеко, Н.В. Национальное и инонациональное в творчестве Джеймса Джойса / Н.В. Ламеко // Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы III Междунар. науч. конфер. под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7–9 апр. 2005 г.: в 3 ч. / Минск. гос. лингвист. ун-т; отв. ред. А.В. Зубов, С.М. Прохорова. – Минск, 2005. – Ч. 1. – С. 249–251.
Ламека, Н.У. Спасцігаючы гармонію сусвету… Паэзія Леаніда Галубовіча/ Н.У. Ламека // Роднае слова. – 2005. – № 7. – С. 15–16.
Ламеко, Н.В. Хаосмос Джеймса Джойса как мультистабильная система (Синергетическая природа художественного феномена)/ Н.В. Ламеко. – Минск: РИВШ, 2006. – 172 с.
Ламека, Н.У. “Па смерці ўваскрасаць, як жыта ў жыце...”: Паэма “Саракавіны” Уладзіміра Някляева / Н.У. Ламека // Роднае слова. – 2006. – № 7. – С. 41–42.
Lameka, N. TheConceptofManinJamesJoyce’sNovelUlysses/ N. Lameka // TeachingEnglishasaWorldLanguageintheInformationAge: материалы Междунар. науч. конф., г.Минск, 3-5 ноября 2004 г. / редкол.: Ю.В. Стулов (отв. ред.) [и др.]. – Минск: МГЛУ, 2006. – С. 90 – 94.
Ламеко, Н.В. Архетип земли в романах Уильяма Фолкнера «Особняк» и Джеймса Джойса «Улисс» / Н.В. Ламеко // Американские исследования: Ежегодник, 2004 – 2005 / Под ред. Ю.В. Стулова. – Минск: Пропилеи, 2006. – С. 171 – 173.
Ламеко, Н.В. Город О’Генри и Джеймса Джойса: онтологизация парадокса / Н.В. Ламеко // Американистика как предмет научного познания: материалы IIМеждунар. науч. конф., г.Минск, 12-14 мая 2004 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка; редкол. Т.Е. Комаровская [и др.]. – Минск: БГПУ, 2006. – С. 48 – 52.
Ламека, Н.У. Міфалагічны кампанент у рамане Джэймса Джойса “Памінкі па Фінегане” / Н.У. Ламека // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 27–28 крас. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск, 2006. – С. 135–139.
Ламека, Н.У. Паэзія музыкі, святла і колеру (імпрэсіяністычныя матывы ў творчасці Максіма Багдановіча, Оскара Уайльда, Джэймса Джойса) / Н.У. Ламека // Актуальные проблемы исследования англоязычных литератур: междунар. сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: А.М. Бутырчик (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2006.  –Вып. 5: Параллели и меридианы. –С. 98–112.
Ламека, Н.У. Першакрыніца ўсяго жывога: Архетып зямлі ў рамане Джэймса Джойса «Уліс» / Н.У.Ламека // Роднае слова. – 2006. – № 4. – С. 24–25.
Ламеко, Н.В. Художественный универсум Джеймса Джойса: структура, концепция человека, типологическийконтекст: автореф. дис. ...канд. филол. наук: 10.01.03 / Н.В. Ламеко; БГУ. – Минск, 2007. – 21 с.
Ламеко, Н.В. Символика водной стихии в романе Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» / Н.В. Ламеко // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб. науч. ст. В 2 ч. – Минск: РИВШ, 2007. – Ч. 2. – С. 126 – 131.
Ламеко, Н.В. Синергетическая природа позднего творчества Джеймса Джойса» / Н.В. Ламеко // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. – Минск, БГУ, 2007. – С. 226 – 232.
Ламека, Н.У. Колеравая метафара ў мастацкай сістэме Георга Тракля і Тодара Кляшторнага / Н.У. Ламека // Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння: матэрыялы міжнар. навук. канф., 28 мая 2008 г., г.Мінск. – Мінск, 2008. – С. 297–302.
Ламека, Н.У. Міфапрастора паэзіі Георга Тракля / Н.У. Ламека  // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22-23 крас. 2008 г., г. Мінск: у 2 ч. – Ч. 1. – Мінск, 2008. – С.114–120.
Ламеко, Н.В. Поэтика сновидения в эстетической системе Георга Тракля / Н.В. Ламеко // Автор как проблема теоретической и исторической поэтики: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т.Е. Автуховіч (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2008. – С. 165–173.
Ламека, Н.У. Міфапрастора паэзіі Г. Тракля (Internet-версія) / Н.У. Ламека // Прайдзісвет. Часопіс перакладной літаратуры. – № 2. – Рэжым доступу:
http://www.prajdzisvet.org/critique/5-mifaprastora-paezii-h-traklia.html, дата доступу: 02 красавіка 2016 года.
Ламека, Н.У. Канцэпцыя “двайнога бачання” сусвету ў навелістыцы Густава Майрынка / Н.У. Ламека // Прайдзісвет. Часопіс перакладной літаратуры. – № 3. – Рэжым доступу: http://www.prajdzisvet.org/critique/14, дата доступу: 02 красавіка 2016 года.
Русско-белорусский разговорник / авт.-сост. Н.В. Ламеко. – М.: Толмач СТ, 2010. – 304 с.
Ламеко, Н.У. Проблема онтологической бесприютности в «Повести о господине Зоммере» Патрика Зюскинда / Н.В. Ламеко // Национальная философияв контексте современных глобальных процессов: материалы международной научно-практической конференции, 16-17 декабря 2010 г./ науч. ред. Совет А.А. Лазаревич [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т философии. – Минск: Право и экономика, 2011. – С. 702-704.
Ламека, Н.У. Спецыфіка экспрэсіянісцкага светаадчування ў навелах Густава Майрынка / Н.У. Ламека // Чтение: рецепция и интерпретация: сб. науч. ст. В 2 т. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т.Е. Автухович (отв. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2011. – С. 51-56.
Ламека, Н.У. Дэкадэнцкія матывы ў творчасці Георга Тракля і Эгана Шыле / Н.У. Ламека // Arche. – 2011. – № 9 (108). – С. 371-382.
Ламеко, Н.В. Монтаж как способ создания урбанистического пейзажа в романах Джеймса Джойса «Улисс» и Альфреда Дёблина «Берлин Александерплац» / Н.В. Ламеко // Актуальные проблемы компаративистики: сборник материалов Республиканской научно-практической конференции преподавателей и студентов, Брест, 6-7 декабря 2011 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С.Пушкина; редкол.: Е.Г.Кивака. Л.М.Садко, Л.Н.Грицук. – Брест: БрГУ, 2012. – С. 83-88.
Ламеко, Н.В. Интерпретация последнего года жизни Франца Кафки в романе Михаэля Кумпфмюллера «Величие жизни» / Н.В. Ламеко // Антропология литературы: методологические аспекты проблемы: сб. науч. ст. В 3 ч. Ч. 1 /ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т.Е. Автухович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2013. – С. 170-175.
Ламека, Н.У. Ірландыя – Еўропа – Зямля – Сусвет / Н.У. Ламека // Arche. – № 10. – 2014. – С. 71 – 82: іл.
Ламеко, Н.В. Элементы киноэстетики в романе Джеймса Джойса «Улисс» / Н.В. Ламеко // Веснік БДУ. Серыя 4. – № 1. – 2015. – С. 18-22.
Экспрессионизм в немецкой и австрийской культуре ХХ века: учеб.-метод. пособие / Н.В. Ламеко. – Минск: РИВШ, 2016. – 48 с. 

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

 

Семестр 5. История зарубежной литературы второй половины XIX — начала ХХ века (лекции, практические).

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 5.История зарубежной литературы второй половины XIX — начала ХХ века (лекции, практические).

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

 

Семестр 3.История зарубежной литературы второй половины XIX — начала ХХ века (лекции, практические).

Семестр 6. История зарубежной литературы первой половины ХХ века (лекции, практические).

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

 

Семестр 2. История зарубежной литературы Средних веков и Возрождения (лекции, практические).

Семестр 4. История зарубежной литературы ХХ века (лекции, практические).