Кантакты

Выява кантакту

Андрыянава Кацярына Васільеўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: БДУ, "Філолаг. Выкладчык замежных моў і літаратур (нямецкай і англійскай)".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: 10.01.03 - Літаратура народаў краін замежжа.

Колькасць навуковых публікацый -  10.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327 12 94
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.54
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Макарэвіч (Андрыанава), К.В. Выпрабаванне страхам: Штрыхі да творчага партрэта лаўрэата Нобелеўскай прэміі Герты Мюлер / К.В. Макарэвіч // Роднае слова. – 2013. − № 6. – С. 19–21.

Андрианова, Е.В. Творчество Герты Мюллер в восточнославянском культурном пространстве / Е.В. Андрианова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы XII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 22–24 кастр. 2015 г.: у 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Г.М. Бутырчык. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. – С. 206–211. 

Макаревич (Андрианова), Е.В. Лагерная тема в творчестве Г. Мюллер (роман «Качели дыхания») / Е.В. Макаревич // Сборник материалов по итогам Международной научной конференции «Катастрофы и войны в русской, белорусской и мировой литературах», Полоцк, ПГУ, 16 – 17 мая 2014 г. (в печати).

Макаревич (Андрианова), Е.В. Словотворчество Г. Мюллер (романы «Сердце-зверь» и «Качели дыхания») / Е.В. Макаревич // Немецкая культура в контексте мировой: Сб. науч. ст. / под ред. Г.В. Синило; Белорусский государственный университет. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 168–175.

Макаревич (Андрианова), Е.В. Художественное своеобразие повести Г. Мюллер «Человек в этом мире − большой фазан» / Е.В. Макаревич // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы III Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных, Мінск, 27 сакавіка 2015 года / П. І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.]; Бел. дзярж. ўн-т. − Мінск: БДУ, 2015. − С. 166−171.


Cпециальность «Романо-германская филология» (английская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

История литературы страны изучаемого языка. История английской литературы первой половины ХХ в.

История литературы страны изучаемого языка. История английской литературы второй половины ХХ в.