Кантакты

Выява кантакту

Лявонава Ева Аляксандраўна

кандыдат філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, "Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: 10.01.03- Літаратура народаў краін замежжа (нямецкая), тыпалогія беларускай і замежнай літаратур.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навук. кіраўнік. «Проза ГДР о Второй мировой войне: вопросы жанра и стиля», 1984, навуковы кіраўнік -к.ф.н., дацэнт Цімафеева В.М.

Колькасць навуковых публікацый - 500.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-12-94
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.54
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце: Тыпалогія. Рэцэпцыя. Пераклад: Манаграфія. – Мінск: БДУ, 2014. – 319 с.
Алесь Разанаў і нямецкая літаратура // Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць. Манаграфія / Навук. рэд. М.У. Мікуліч; НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2012. 577 с. – С. 447–495, 569–571.
Романо-германская филология в Белорусском государственном университете: состояние и проблемы преподавания // Романо-германская филология: Международный сборник научных статей. – Новополоцк: ПГУ, 2011. – С. 7–9.
"Река, где струятся разные течения…": Мировой эстетический опыт в литературно-критической и художественной рецепции Василя Быкова // Контексты мировой литературы: Сборник научных статей к 70-летию профессора А.А. Гугнина. – Новополоцк: ПГУ, 2011. – С. 260–271.
"У вышыню Сусвету, у глыбіню сутнасці…": канцэптуальнае адлюстраванне чалавека і свету ў творчасці Алеся Разанава // Вандроўкі вакол самотнага сонца: Беларуская літаратура пачатку ХХ1 стагоддзя ў літаратуразнаўчых аглядах і эскізах. Зборнік артыкулаў. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – С. 113–125.
Образ Пилата в произведениях русского, австрийского и белорусского писателей: к типологии интерпретаций // Романо-германская филология в контексте науки и культуры: Международный сборник научных статей. – Новополоцк: ПГУ, 2013. – С. 216–220.
"Спадчына ёсць пераадоленнем нябыту": Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў мастацкай рэцэпцыі Алеся Разанава // Романо-германская филология в контексте науки и культуры: Международный сборник научных статей. – Новополоцк: ПГУ, 2013. – С. 220–226.
"Двое яны як адна з'ява": Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў мастацкай рэцэпцыі Алеся Разанава // BiałorutenistykaBiałostocka. T. 5. – Białystok: UniwersytetwBiałymstoku, 2013. – S. 109–122.
Біблейскія алюзіі ў беларускай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя (на матэрыяле кнігі вершаў Леаніда Галубовіча "З гэтага свету", 2012) // BiałorutenistykaBiałostocka.T. 7. – Białystok: UniwersytetwBiałymstoku, 2015. – S. 75–92.
"Дапытваць душу чалавека…": Псіхалагічнае майстэрства Кнута Гамсуна // Літаратура і мастацтва. № 9. 4 сакавіка 2011 г. – С. 14.
Верш "Мы доўга плылі ў бурным моры…" Максіма Багдановіча ў падзейна-культурным кантэксце пачатку ХХ ст. // Роднае слова. 2011. № 2. – С. 8–12.
Жуль Верн // Культура Беларусі. Т. 2. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. – С. 257.
Сэнсастваральныя функцыі старазапаветных алюзій у прозе Васіля Быкава // Матэрыялы 1 Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Белорусско-еврейский диалог в контексте мировой культуры". Минск, 28–30 апреля 2008 г. – Минск, 2011 (электр. изд.). – С. 72–78.
Традыцыйнае і новае ў апавядальнай стратэгіі рамана "Кветкі правінцыі" Георгія Марчука (ч. 1) // Роднае слова. 2011. № 9. – С. 27–29.
Традыцыйнае і новае ў апавядальнай стратэгіі рамана "Кветкі правінцыі" Георгія Марчука (ч. 2) // Роднае слова. 2011. № 10. – С. 17-21.
Паэзія Янкі Купалы ў нацыянальным і еўрапейскім падзейна-культурным кантэксце (верш "Паязджане") // Творчасць Янкі Купалы – духоўны і эстэтычны феномен: 1Х Міжнародныя Купалаўскія чытанні: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (14 кастрычніка 2009 года). – Мінск: выд-ва "Чатыры чвэрці", 2011. – С. 77–85.
Аповесць Васіля Быкава "Сотнікаў" у святле старазапаветнай прытчы пра Каіна і Абэля // Наша вера. 2012. № 1. – С. 46–52.
Анёлы ў біблейскай прасторы // Наша вера. 2012. № 2. – С. 32–35.
"Па самым краі бездані…": Пра Германа Гесэ і адзін пераклад Янкі Купалы // Літаратура і мастацтва. № 27. 6 ліпеня 2012 г. – С. 7.
"І новае жыццё пачнецца…": Да 150-годдзя з дня нараджэння Герхарта Гаўптмана // Літаратура і мастацтва. № 46. 16 лістапада 2012 г. – С. 4.
Миф, свидетельство и предостережение: О романе В. Иванова-Смоленского "Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер" // В. Иванов-Смоленский. Последнее искушение дьявола, или Маргарита и Мастер. – Минск: Бел. дом печати, 2012. – С. 5–20.
TheMeaningMakingFunctionOFTimeandSpaceCoordinatesinChristaWolf"sChernobylNovel"Accident" (в соавт. с Н. Рымарчук) // EuropeanAndNationalDimensioninResearch/ Европейский и национальный контексты в научных исследованиях: Материалы конференции, г. Новополоцк, 25–26 апреля 2012 г. В 3 ч. Ч. 1. – Новополоцк: ПГУ, 2012. – С. 33–35.
Канцэпт анёл у мастацкай карціне свету // Наша вера. 2012. № 4. – С. 32–35.
"Анёлы ў пошуках цябе…". Канцэпт "анёл" у паэзіі Райнера Марыі Рыльке: семантыка, паэтыка, кантэкст. Ч. 1 // Наша вера. 2013. № 2. – С. 33–37.
"Анёлы ў пошуках цябе…". Канцэпт "анёл" у паэзіі Райнера Марыі Рыльке: семантыка, паэтыка, кантэкст. Ч. 2 // Наша вера. 2013. № 3. – С. 20–25.
Ліхтарнік на бездарожжы жыцця: Баляслаў Прус // Літаратура і мастацтва. № 4. 25 студзеня 2013 г. – С. 15.
Гісторыя двух ператварэнняў // Літаратура і мастацтва. № 26. 5 ліпеня 2013 г. – С. 5.
Творчасць Эрыха Марыі Рэмарка ў мастацкай свядомасці Васіля Быкава і Віктара Някрасава // Роднае слова. 2013. № 6. – С. 6–10.
"А душа падумала і здрыганулася…": Творчасць Максіма Гарэцкага ў святле еўрапейскага літаратурнага досведу (на прыкладзе апавядання "Рускі") // Дзеяслоў. 2013. № 4 (65). – С. 310–319.
Творчасць Максіма Гарэцкага ў святле еўрапейскага літаратурнага досведу (на прыкладзе апавядання "Рускі") // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: Жыццё і творчасць (да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Матэрыялы ХХ1 Гарэцкіх чытанняў. Мінск, 15 лютага 2013 г. – Мінск, 2013. – С. 155–160.
На карысць чалавецтва: Пра Альфрэда Нобеля і Нобелеўскую прэмію // Літаратура і мастацтва. № 41. 18 кастрычніка 2013 г. – С. 8.
Верш Янкі Купалы "Мужык" у герменеўтычных нататках Алеся Разанава "Што я мужык, усе тут знаюць…" // Янка Купала: Дыялог з ХХ1 стагоддзем: Х Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 20–21 чэрвеня 2012 года). – Мінск: Выдавец А.М. Вараксін, 2013. – С. 180–186.
"Я рисовал немецкими словами": WortdichteАлеся Рязанова // Другое полушарие. Международный журнал литературного и художественного авангарда. 2014. № 1 (22). – Электронный ресурс: dr-polusharie.blogpost.ru/2014/02/22–2014.html. – С. 60–62.
"Не я пралью кроў ягоную…". Вобраз Пілата ў творах расійскага, аўстрыйскага і беларускага пісьменнікаў: да тыпалогіі інтэрпрэтацый // Наша вера. 2014. № 1. – С. 38–45.
Первая мировая война и немецкая литература (на материале романа Эриха Мария Ремарка "На Западном фронте без перемен") // Перекличка веков: 1914–2014. Материалы Международных общественно-научных чтений "Первая мировая война и мир сегодня". Минск, 17–18 октября 2013 г. – Электронный реcурс: www.children–art.org/ru/projects/pereklichka–vekov–pervaya–mirovaya–vona–i–mir–segodnya/mezhdunarodnye–chteniya/materialy.
Першая сусветная вайна і беларускае мастацтва слова (апавяданне Максіма Гарэцкага "Рускі" ў еўрапейскім літаратурным кантэксце) // Перекличка веков: 1914–2014. Материалы Международных общественно-научных чтений "Первая мировая война и мир сегодня". Минск, 17–18 октября 2013 г. – Электронный ресурс: www.children–art.org/ru/projects/pereklichka–vekov–pervaya–mirovaya–vona–i–mir–segodnya/mezhdunarodnye–chteniya/materialy.
Первая мировая война и немецкая литература // Первые международные общественно-научные чтения "Первая мировая война и мир сегодня" (Беларусь, г. Минск, 17–18 октября 2013 г.): тезисы докладов. – Мн.: Белпринт, 2014. – С. 93–100.
Першая сусветная вайна і беларускае мастацтва слова // Первые международные общественно-научные чтения "Первая мировая война и мир сегодня" (Беларусь, г. Минск, 17–18 октября 2013 г.): тезисы докладов. – Мн.: Белпринт, 2014. – С. 116–126.
Семантыка катастрафічнага ў творчасці Максіма Багдановіча і еўрапейскі літаратурны вопыт // Маладосць. 2014. № 5. – С. 36–42.
Прысутнасць Гётэ ў творах Караткевіча // Маладосць. 2014. № 7. – С. 80–84.
"Душа была непрытульная…": Творчы лёс Алеся Асташонка // Роднае слова. 2014. № 9. – С. 7–9.
"Яны аднаго прызвання": Творчая спадчына Якуба Коласа і Янкі Купалы ў прачытанні Алеся Разанава // Дзеяслоў. 2014. № 71. – С. 270–277.
Эстэтыка катастрафізму ў еўрапейскай паэзіі пачатку ХХ ст. і творчасць Максіма Багдановіча // Кніга новага жыцця: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 26 лістапада 2013 года. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 112–120.
"Быць васільком у жыце…": "Апокрыф" Максіма Багдановіча ў мастацкай рэцэпцыі Алеся Разанава ("Паэма вяхі") // Маладосць. 2015. № 2. – С. 125–128.
Общее – в индивидуальном, единство – в многообразии. Рецензия на книгу: "Литературный процесс в Германии на рубеже Х1Х–ХХ веков (течения и направления). Москва: ИМЛИ РАН, 2014. 495 с. // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А: Гуманитарные науки. 2015. № 10. – С. 129–130.
"Вершам мацуючы веру…": Біблейскія алюзіі ў кнізе Леаніда Галубовіча "З гэтага свету" // Наша вера. 2015. № 3. – С. 54–59.
Рецензия на: Литературный процесс в Германии на рубеже Х1Х–ХХ веков. Москва: ИМЛИ РАН, 2014 // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2015. Т. 74. № 4. – С. 68–72.
"Я нажыў незлічонае багацце. Час аддаваць яго нашчадкам…": Альфрэд Нобель і Нобелеўская прэмія // Маладосць. 2016. № 2. С. 128–132.

Cпециальность «Романо-германская филология» (немецкая) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 5. История литературы страны изучаемого языка. История немецкой литературы второй половины XIX — начала ХХ века (лекции, практические),

Семестр 6. История литературы страны изучаемого языка. История немецкой литературы первой половины ХХ века (лекции, практические).

Семестр 7. История литературы страны изучаемого языка. История немецкой литературы второй половины ХХ века (лекции, практические).

 

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 6. История зарубежной литературы первой половины XX века (лекции, практические).

Семестр 7. История зарубежной литературы второй половины XX века (лекции практические).