Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Бельская Таццяна Віктараўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1980); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".

Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: беларуска-рускія і беларуска-чэшскія літаратурныя ўзаемаўплывы, беларуская літаратура ХХ стагоддзя, сучасная беларуская літаратура.

Колькасць навуковых публікацый: больш за 70.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222-33-66
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Падказана жыццём. – Збор твораў І. Шамякіна. У 23-х т. Т.2. Пасляслоўе Т. Бельскай. Нац. Акад. навукБеларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск:Маст. літ., 2010.

Летапісец часу. – Літаратура і мастацтва, 19 сакавіка 2010 года.

Раннія апавяданні Івана Шамякіна. – Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 8. – Мінск:БДУ «Паркус плюс», 2010.

Пройдзена шляхамі Беларусі. – Літаратура і мастацтва, 4 студзеня 2010 года.

Выйшаў першы том Збору твораў І.Шамякіна . – Настаўніцкая газета, 25 мая 2010 г.

Веліч лепшых традыцый. – Літаратура і мастацтва, 15 верасня 2010 г.

Асоба драматурга і час. – Літаратура і мастацтва, 16 снежня 2011 г.

З клопатам пра культуру. – Настаўніцкая газета, 21 красавіка 2011 г.

Паэт, вучоны, грамадзянін. – Літаратура і мастацтва, 15 лістапада 2011 года.

Эстэтычнае значэнне дакументальнасці ў апавяданнях І. Шамякіна (зборнік прозы “Промні маленства”). – У зб.: Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Выпуск 8. – Мінск, 2012.

Гістарычны раман у чэшскай літаратуры. – У зб.: Фальклор і сучасная культура. Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя. -- Мінск, 2012.

Вернасць часу і праўдзе жыцця (Раман І. Шамякіна “ У добры час”). – Збор твораў. У 23 т. Т. 10. Пасляслоўе Т. Бельскай; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. літ., 2012.

Якуб Колас і Ян Неруда. – У зб.: Мова – літаратура – культура. УІІ    Міжнародная навуковая канферэнцыя. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012.

Свет Караткевіча. З нагоды выхаду першых двух тамоў Збору твораў У. Караткевіча. – Літаратура і мастацтва, 4 студзеня, 2013.

Русские и белорусские молодежные журналы в Чехии 20 – 30-х годов XXст. – Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі. Матэрыялы XI Міжнароднай навуковай канферэнцыі. У дзвюх частках. Частка 1. – Мінск: РІВШ, 2013.

Сучасная літаратура Беларусі. Тыпавая праграма для ВНУ па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. -- Мінск: “РІВШ”, 2013.

Выйшлі першыя тамы Збору твораў У. Караткевіча. – Беларускі універсітэт, 10 студзеня, 2013.

Бацькаў сад і матчына мова. – Літаратура і мастацтва, 2 лістапада 2013 года.

Маладосць і мудрасць таленту. Да 75-годдзя з дня нараджэння У.А. Навумовіча. – Беларускі універсітэт, 3 снежня 2013 г.

Гісторыя і сучаснасць. – Збор твораў. У 23 т. Т. 18. Пасляслоўе Т. Бельскай; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. літ., 2014.

Па праву памяці. – Збор твораў. У 23 т. Т. 22. Пасляслоўе Т. Бельскай; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. літ., 2014.

Размова з чытачом (Публіцыстыка Івана Шамякіна). -- Збор твораў. У 23 т.  Т.23. Пасляслоўе Т. Бельскай; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск: Маст. літ., 2014.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 3. Современная литература Беларуси (лекции, практические).

Семестр 3–4. Современная литература Беларуси (заочн.) (лекции, практические).

Семестр 7. История белорусской литературы ХХ–ХХІ вв. (практические).

Семестр 7–8. Психология литературного творчества (заочн.) (лекции, практические).

Семестр 9–10. История белорусской литературы ХХ–ХХІ вв. (заочн.) (лекции, практические).

Семестр 9. Этнокультурология (практические).

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 9. История белорусской литературы ХХ–ХХІ вв. (заочн.) (лекции, практические).

Семестр 8. Психология литературного творчества (заочн.) (лекции, практические).

 

Специальность «Славянская филология» код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 8. История славянской литературы (лекции, практические).