Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Мятліцкая Ганна Мікалаеўна

кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (2001); спецыяльнасць "беларуская мова і літаратура".

Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў, сімволіка, генезіс вобразаў, міфалагізм, сувязь літаратуры з фальклорам.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Генезіс і семантыка міфалагічных вобразаў у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду", 2006, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар Т.І. Шамякіна.

Колькасць навуковых публікацый: 64.

+375 17 222-33-66
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя: дапаможнік / склад. Л.У. Карпава, Г.М. Мятліцкая; адказны за выпуск Г.М. Мятліцкая. – Мінск: БДУ, 2013. – 68 с.

Мятліцкая, Г.М. Семантыка вобразаў саду і пладовых дрэў у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду // Беларуская філалогія: зб. навук. прац маладых вучоных філ. фак., прысвеч. 90-годдзю БДУ / рэдкал.: П.І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 65 – 68.

Мятліцкая, Г.М. Натурфіласофская стыхія паветра ў паэзіі Яўгеніі Янішчыц // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / рэд.: Р.М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 238 – 241.

Мятліцкая, Г.М. Вывучэнне фальклору і міфалогіі ў школе як фактар развіцця духоўнага свету вучняў // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / рэд.: Р.М. Кавалёва [і інш.]. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 360 – 362.

Мятліцкая, Г. Прасторавыя архетыпы як кампаненты мастацкага свету Янкі Купалы / Г. Мятліцкая // Полымя. – 2012. – № 6. – С. 140 – 155.

Мятліцкая, Г.М. Асаблівасці пейзажных малюнкаў лета ў лірыцы Янкі Купалы і Якуба Коласа нашаніўскага перыяду / Г.М. Мятліцкая // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 57 – 69.

Мятліцкая, Г.М. Асаблівасці пейзажных малюнкаў вясны ў паэзіі Якуба Коласа і Янкі Купалы нашаніўскага перыяду // Каласавіны. Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння беларускіх і іншанацыянальных літаратурных і культурных узаемасувязей: матэрыялы XXIVнавук. канф., прысвеч. 50-годдзю з дня адкрыцця Дзярж. літ.-мемар. музея Якуба Коласа, 3 лістап. 2009 г., Мінск. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 158 – 163.

Мятліцкая, Г.М. Катэгорыя часу ў пункцірах Алеся Разанава / Г.М. Мятліцкая // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы Рэсп. Навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 26 сакавіка 2010 г. / рэдкал.: П.І. Навойчык (адк. рэд.)[і інш.]. – Мінск, 2010. – С. 256 – 259.

Мятліцкая, Г.М. Унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні М. Гарэцкага “У лазні” // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21 – 22 крас. 2011 г. У 2 ч. Ч. 1. / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 159 – 160.

Мятліцкая, Г.М. Натурфіласофская стыхія зямлі ў паэзіі Яўгеніі Янішчыц / Г.М. Мятліцкая // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIМіжнар. навук. канф., Мінск, 28 – 29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 2 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2011. – С. 159 – 164.

Мятліцкая, Г.М. Асаблівасці пейзажных малюнкаў восені ў лірыцы Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г.М. Мятліцкая // Мова – літаратура – культура: VIIМіжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27 – 28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 71 – 76.

Мятліцкая Г.М. Натурфіласофская стыхія агню (на матэрыяле паэзіі Яўгеніі Янішчыц) / Г.М. Мятліцкая // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІ-й Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, 22 сак. 2013 г. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 185 – 188.

Мятліцкая, Г.М. Архетып святла ў лірыцы Яўгеніі Янішчыц / Г.М. Мятліцкая // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 297 – 302.

Мятліцкая, Г.М. Сімволіка Вялікадня ў паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г.М. Мятліцкая // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. (28 – 29 ліст. 2013 г., г. Мінск): у 2 ч. Ч. 2 / уклад. Н.С. Бункевіч [і інш.]. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2014. – С. 287 – 290.

Мятліцкая, Г. Сімвалічная функцыя калядных свят у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду / Г. Мятліцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2014. – С. 148 – 151.

Мятліцкая, Г.М. Аўтабіяграфізм у зборніку Максіма Танка “Мой каўчэг” / Г.М. Мятліцкая // Дзявятыя Танкаўскія чытанні (да 100-годдзя ўніверсітэта): матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 26 верасня 2014 г.; адк. рэд. В.Д. Старычонак. – Мінск: БДПУ, 2014. – С. 165 – 170.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 9–10. История и теория мировой культуры (заочн.) (лекции, практические).   

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 4. История белорусской литературы ХХ–ХХІ вв. (лекции, практические).

Семестр 9–10. История и теория мировой культуры (заочн.) (лекции, практические).

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 6. История белорусской литературы ХХ–ХХІ вв. (лекции, практические).