Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Некрашэвіч-Кароткая Жанна Вацлаваўна

доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасці "Руская мова і літаратура", "Класічная філалогія", а таксама аспірантура пры кафедры гісторыі беларускай літаратуры. 
Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры 11 - 19 стагоддзяў; тэорыя літаратуры і тэксталогія.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Драматургія Францішкі Уршулі Радзівіл" , 1999, навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук, дацэнт У.Г. Кароткі.

Назва доктарскай дысертацыі, год абароны, навуковы кансультант: "Лацінамоўны ліра-эпас у полілінгвістычнай літаратуры Беларусі XVI-XVII стагоддзяў: традыцыя, гісторыка-эстэтычная эвалюцыя", 2013. Навуковы кансультант: доктар філалагічных навук, прафесар В.П. Рагойша.

Колькасць навуковых публікацый: 215.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222-35-82
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Сматрыцкі Мялецій. Ліст да Папы Рымскага Урбана УШ (пераклад з лацінскай мовы, каментарыі); Суша Якуб. Савел і Павел (пераклад фрагмента з лацінскай мовы, каментарыі) // Крыніца. – 1994. – № 5. – С. 3–9.

Паэтычны зборнік „Рэха жалю” кангрэгацыі святых Алены і Канстанціна Віленскага Святадухаўскага брацтва // Веснік БДУ. – 1994. – Сер.ІV. – № 3. – С. 7–10.

Нясвіжскі прыдворны тэатр У.Ф.Радзівіл // Веснік БДУ. 1995. Сер.ІV. № 2. – С. 3–6.

Рэха жалю (пераклад са старапольскай мовы, каментарыі)// Маладосць. – 1995. – № 11. – С. 164–179.

Традыцыі італьянскага тэатра ў творчасці У.Ф.Радзівіл // Славянские литературы в контексте мировой: Материалы докладов ІІ Международной научной конференции (Минск, 17 – 20 октября 1995 г.). – Мн.: БДУ, 1995. – С. 305–309.

Панегірычнае выданне “Зорнае неба” Віленскага Святадухаўскага брацтва // Studiaphilologica: Сборник научных статей. – Мн.: БГУ, 1996. – С. 63–67.

Траянскі міф у творчасці Я.Каханоўскага і У.Радзівіл // Веснік БДУ. 1996. Сер.ІV. № 2. – С. 38–42.

Унія ў эпісталярнай спадчыне М.Сматрыцкага // Брэсцкай царкоўнай уніі – 400: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Брэст, 8-9 кастрычніка 1996 г.). – Брэст: БрДУ, 1997. – С. 35–38.

Вісліцкі Ян. Пруская вайна (пераклад з лацінскай мовы, каментарыі)// Маладосць. 1997. № 12. – С. 93–130.

Антычная культурная спадчына ў творчасці Ф.У.Радзівіл// Studiaphilologica: Сборник научных статей. Вып.  3. –Мінск: БДУ, 1998.– С. 70–78.

Як звалі нясвіжскую ўладальніцу муз? // Веснік БДУ. 1998. Сер.ІV. № 2. – С. 11–14.

Дыдактычна-асветніцкія матывы ў творчасці Ф.У.Радзівіл // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: Матэрыялы міжнар. кангрэса (Мінск, 20-21 кастрычніка 1998 г.). – У 2-х кн. – Кн.1. – Мн.: МДЛУ, 1998. – С. 112–114.

Сюжэты “Дэкамерона” ў творчасці Ф.У.Радзівіл // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: Мат-лы ІІІ Міжнар. нав. канф-і (Мінск, 18-20 лістапада 1997 г.). – У 2-х ч. – Ч. 2. – Мн.: БДУ, 1999. – С. 123–126.

“Смешныя манерніцы” Ж.Б.Мальера ў адаптацыі Ф.У.Радзівіл // Мова – літаратура – культура: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22-23 верасня 1998 г.). – У 2-х ч. – Ч.2. – Мінск: БДУ, 1999.

Дзве навелы Бакача ў перапрацоўцы Г.Морштына і Ф.У.Радзівіл // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія / Мат-лы VМіжнар. нав. канф-і (Віцебск, май 2000 г.). – Віцебск: Віцебскі дзяржуніверсітэт, 2000.

 “Доктар па прымусу Ж.Б.Мальера ў адаптацыі Ф.У.Радзівіл // Славянскія літара­туры ў кантэксце сусветнай: Мат-лы Міжнар. нав. каф-і (Мінск, кастрычнік 1999 г.). – У 2-х ч. – Ч.1. – Мінск: БДУ, 2000.

Дасціпны падарунак княгіні (Да 255-годдзя пастаноўкі першай п'есы Ф.У.Радзівіл) // Альманах: Запіскі беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. – 2000. – № 3. – С. 43–46.

Кантрольныя работы па гісторыі беларускай літаратуры ХІ – ХІУ стагоддзяў / Метадычныя рэкамендацыі, тэматыка, бібліяграфія. – Мінск: БДУ, 2000. – 21 с.

Сімволіка абнаўлення ў “Слове о поновлении Въскресения” Кірыла Тураўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта.–Вып.1. – Мінск: Выданне кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, 2001. – С. 57–61.

Мова беларускай Мельпамены ХVIII стагоддзя// Язык и социум: Материалы IV Междунар. научн. конф-и (Минск, 1-2 дек. 2000 г.). – В 2-х ч. – Ч. 2. – Мн.: БГУ, 2001 (у сааўтарстве з У. Кароткім).

“Феміна” і Феміда Францішкі Уршулі Радзівіл // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан / Матэрыялы міжнар. нав. канф-і (Брэст, 28-30 верасня 2000 г.). – Брэст: БрДУ, 2001.

У вянок цноты і чысціні// Наша вера. – 2001. – № 1 (15).

Павел з Кросна. Гімн-экспромт да Боскай Панны Марыі; Вісліцкі Ян.“Панна Марыя…”;  Элегія да Багародзіцы Панны Марыі (пераклад з лацінскай мовы, каментарыі)// Наша вера. – 2001. – № 1 (15).

Лацінамоўная марыялогія ў беларускай літаратуры ХVІ стагоддзя//Взаимо­дей­ствие литератур в мировом литературном процессе: Материалы научной конфе­ренции (Гродно, 3–5 октября 2000 г.), ч. 1. –Гродно: ГрГУ, 2001. – С. 141–144.

“Ave Maria” новалацінскай паэзіі ХVІ стагоддзя // Studia philologica: Сборник научных статей, вып. 4. – Минск: БГУ, 2001. – С. 84–89.

Літва, літоўцы, беларусы ў лацінамоўных паэмах Яна Вісліцкага і Яна Радвана// Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнароднайнавуковайканферэнцыі (Мінск, 16–18 кастрычніка 2001 г.),ч. 1. –Мінск: БДУ, 2001. – С. 122–127.

Жыгімонт Стары ў лацінамоўных паэмах Яна Вісліцкага і Мікалая Гусоўскага// Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковайканферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю БДУ (Мінск, 20 красавіка 2001 г.). –Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2001. С. 267–269.

Узнаўленне Уваскрэсення // Роднае слова. – 2001. - № 8. – С. 38–40.

Слова Кірыла недастойнага манаха па Вялікадні… (пераклад з царкоўнаславянскай мовы, каментарыі)// Роднае слова. – 2001. - № 8. – С. 41–42

Лексема famaі яе вобразна-мастацкая актуалізацыя ў творчасці Яна Вісліцкага // Актуальные проблемы исследования языка и речи: Мат-лы научн. конф-и (Минск, октябрь 2001 г.), в 2-х ч. – Ч.2. – Мінск: БГПУ, 2001. – С. 25–27.

Іспыт на маральнасць // Наша вера. – 2001. – № 4. – С. 41–42.

Гусоўскі Мікалай. Малітва да Святой Ганны; Пра чутку, што нечакана ўзнікла ў царкве святога Лаўрэнція ў Дамасе; Да святога Себасцьяна (пераклад з лацінскай мовы, каментарыі) // Наша вера. – 2002. – № 4. – С. 43-45 (у сааўтарстве з І. Шкурдзюк).

Сганарэль у сармацкім абліччы (Да 250-годдзя пастаноўкі “Доктара па прымусу” Ж.Б.Мальера ў адаптацыі Ф.У.Радзівіл) // Мастацтва. 2001.  № 11. – С. 25–27.

Усходні фарс з Нясвіжа // Спадчына. – 2001. – № 5-6. – С.187–189.

Радзівіл Ф.У. Суддзя, пазбаўлены розуму (пераклад з польскай мовы, каментарыі) // Спадчына. – 2001. – № 5–6. – С. 190–220.

Гусоўскі Мікалай. Верш на ахвярапрынашэнне чорнага быка… (пераклад з лацінскай мовы, каментарыі) // Крыніца. – 2001. – № 8 (68). – С. 155–157 (у сааўтарстве з І. Шкурдзюк).

ProPatriaetRadivilo// Літаратура і Мастацтва. – 2001. – 24 жніўня.

Радван Ян. Радзівіліяда (урывак з паэмы ў перакладзе з лацінскай мовы) // Літаратура і Мастацтва. – 2001. – 24 жніўня.

Этнонімы і тапонімы ў паэме Яна Вісліцкага “Пруская вайна” // Мова – літаратура – культура: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27 – 28 верасня 2002 г.) / Рэд. кал.: З. І. Бадзевіч і інш.: У 2 т. Т. 2. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 51–55.

Мікалай Гусоўскі і яго паэтычны зборнік у беларускім літаратуразаўстве //Веснік БДУ. – Сер. 4. – 2002. – № 2. – С. 31–36.

Да праблем антрапанімікі ў гісторыі беларускай літаратуры // Пісьменнік – мова – стыль: Мат-лы ІІ Міжнар. канф-і (Мінск, 15-16 лістапада 2001 г.). – У 2-х т. – Т.2. –Мінск: БДУ, 2002. – С. 256–260.

Сапраўдная гуманітарная адукацыя пачынаецца з класічнай філалогіі // Настаўніцкая газета. – 2002. – 16 красавіка.

Традиции античного героического эпоса в новолатинской поэзии восточных славян ХVIвека// Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (препо­давание, изучение): Информационные материалы и тезисы докладов международной конференции (Москва, 22–23 октября 2002 г.). – Москва: МГУ, 2002. – С. 63–65.

Нясвіжская Мельпамена: Драматургія Францішкі Уршулі Радзівіл. – Мінск: ЕГУ, Прапілеі, 2002. – 210 с.

Amor omnia vincit// Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзярж­універсітэта. Вып. 3. Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2002. – С. 86–90.

Фартуна й Музы князя Міхала Казімера Радзівіла// Спадчына. 2002. № 2-3.– С. 14–25.

Гусоўскі М. Шматшаноўнаму [біскупу] Плоцкаму суцяшэнне (пераклад з лац. мовы) // Studiaphilologica: Сборник научных статей. – Вып.V. – Мн., 2002. – С. 199–200 (у сааўтарстве з І. Шкурдзюк).

Рыцар Мельпамены: Да 300-годдзя з дня нараджэння Міхала Казіміра Радзівіла “Рыбанькі” // Мастацтва. – 2003. – № 1. – С. 75–76.

Перакладчыцкія метамарфозы або ад “Carmendestatura, feritateacvenationebisontis” да “Песні пра зубра” // Studiaphilologica: Сборник научных статей. Вып.V. – Мн.: БГУ, 2002. – С. 46–57.

Элітарнасць і дэмакратызм у шматмоўнай літаратуры Беларусі: ад сярэднявечча да сучаснасці // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі / Мат-лы Міжнар. сімпозіума (Мінск, 9-10 ліпеня 2002 г.). – У 2-х кн. – Кн.2. Мн.: БелСаЭС “Чарнобыль”, 2003. – С. 184–188.

Маралітэ на сцэне прыдворнага тэатра // Наша вера. 2003. № 2. С.56-57.

Радзівіл Ф.У. Безразважлівы суддзя (пераклад з польскай мовы, урывак) // Наша вера. 2003. № 2. С.58-60.

Лингвонимы восточнославянского культурного региона (исторический обзор) // Исследование славянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы / Инф. мат-лы и тезисы докладов междунар. научн. конф-и (Москва, 21-22 октября 2003).– М.: МГУ, 2003.– С. 149–153.

Рэцэпцыя вагантаўскай паэтычнай традыцыі ў літаратуры Вялікага княства Літоўскага //Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: Матэрыялы VIМіжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, кастрычнік 2003), ч. 1. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – С. 107–111.

Слава і плач патрыёта і прарока // ActaAlbaruthenica: Навукова-тэарэтычны часопіс. – 2003. – № 3. – С. 8–10.

Новолатинская поэзия XVI века как феномен культуры Великого княжества Литов­ского// Сравнительное литературоведение: Теоретический и исторический ас­пекты: Мате­риалы Международной научной конференции “Сравнительное литера­туроведение” (VПоспеловские чтения) (Москва, декабрь 2001). –Москва: Изда­тельство Московского университета, 2003. – С. 289–294.

Ягелоны і Вітаўт у лацінамоўнай паэзіі Вялікага княства Літоўскага XVIстагоддзя // Acta Аlbaruthenica: Зборнік навуковых артыкулаў. – 2003. –№ 4. – С. 205–212.

Вісліцкі Ян. Пруская вайна (урывак; пераклад з лацінскай мовы, каментарыі) // Анталогія даўняй бе­ла­рускай літаратуры: XI– першая палова XVIII ст. (для выкладчыкаў і студэн­таў вышэйшых наву­чальных устаноў). Мн.: “Беларуская навука”, 2003. – С. 339–347.

Катул Гай Валерый. Лёсам і злосным выпадкам фартуны прыгнечаны жорстка… (пераклад з лацінскай мовы) // Антычная літаратура ў беларускіх перакладах. Старажытны Рым: Хрэстаматыя. Гродна, 2003. – С. 7–11.

Архітэктоніка і храналогія “Carmendebisonte” Мікалая Гусоўскага // Філала­гічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 25 красавіка 2003 г.). – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2004. – С. 295–298.

Энцыклапедыя шляхецкага жыцця: аповесць В.Савіча-Заблоцкага “Полацкая шляхта” // Паланістыка. 2002/2003. Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2004. – С. 249–259.

Дзень перамогі, асвечаны Маці Божай // Наша вера. 2004. № 3. – С. 24–25.

Суліма-Савіч-Заблоцкі Вайніслаў Казімір. Полацкая шляхта (пераклад з польскай мовы, каментарыі) // Полымя. 2004. № 1. – С. 124–164; Полымя. 2004. № 3. – С. 68–111; Полымя. 2004. № 4. – С. 134–159; Полымя. 2004. № 5. – С. 155–180.

Вяртанне Арлалёта // Полымя. – 2004. – № 1. – С. 122–124.

Вісліцкі Ян. Ода да Найяснейшага Уладара Жыгімонта… (пераклад з лацінскай мовы, камент.) // Наша вера. – 2004. – № 3. – С. 26–27.

Клімент Мітрапаліт Кіеўскі // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI– XIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С. 103.

Кірыл Епіскап Тураўскі // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI– XIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С. 112–113.

Аповесці мінулых гадоў (пераклад са старажытнаўсходнеславянскай мовы, камент.) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI– XIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С.8–67 (у сааўтарстве з У. Кароткім).

Епіскап Тураўскі Кірыл. Слова на Святую Пасху (пераклад са старажыт­на­ўсход­не­сла­вянскай мовы, камент.) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI– XIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С.134–143 (у сааўтарстве з У. Кароткім).

Мітрапаліт Іларыён. Пра Закон і пра Ласку Божую (пераклад са старажыт­на­ўсход­несла-вянскай мовы, камент.) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI – XIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С.84–101.

Мітрапаліт Клімент. Пасланне… (пераклад са старажыт­на­ўсход­несла-вянскай мовы, камент.) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI– XIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С. 104-111.

Епіскап Тураўскі Кірыл. Прытча пра чалавечую душу і пра цела… (пераклад са стара­жыт­на­ўсход­несла-вянскай мовы, камент.) // Старажытная літаратура ўсходніх славян XI–XIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С.114–133.

Епіскап Тураўскі Кірыл. Слова пасля Пасхі (пераклад са старажыт­на­ўсходнесла-вян­скай мовы, камент.) // Стара­жытная літаратура ўсход­ніх славян XI–XIIIста­годдзяў: Хрэстаматыя. – Гродна: ГрДУ, 2004. – С.144–155.

Асветніца з Нясвіжа // Францішка Уршуля Радзівіл. Выбраныя творы. – Мн.: “Бела­рускі кнігазбор”, 2003. – С. 5 – 24 (у сааўтарстве з Н. Русецкай).

Радзівіл Францішка Уршуля. Безразважлівы суддзя // Францішка Уршуля Радзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С. 79-112; 409.

Радзівіл Францішка Уршуля. Суддзя, пазбаўлены розуму // Францішка Уршуля Радзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С. 249-280; 411.

Радзівіл Францішка Уршуля. Каханне – дасканалы майстра // Францішка Уршуля Радзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С. 281-310; 411-412.

Радзівіл Францішка Уршуля. Адказ жонкі мужу // Фран­цішка Уршуля Ра­дзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С.45-47; 404.

Радзівіл Францішка Уршуля. Парады, дадзеныя жонкай Арлекіну // Фран­цішка Уршуля Ра­дзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С.48-49; 404.

Радзівіл Францішка Уршуля. Развітанне княгіні … // Фран­цішка Уршуля Ра­дзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С.60-62; 406.

Радзівіл Францішка Уршуля. Адказ // Фран­цішка Уршуля Ра­дзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С.62; 406.

Радзівіл Францішка Уршуля. Падзяка Яснавяльможнага князя Ям-ці Лявона Радзівіла, крайчыца В. Кн. Літ. за павагу… // Фран­цішка Уршуля Ра­дзівіл. Выбраныя творы (пераклад з польскай мовы і каментарыі). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2004. – С.  С.62-64; 406-407.

Базавы курс лацінскай мовы як неабходны элемент праграмы лінгва­куль­туралагічнай падрыхтоўкі ў Рэспубліцы Беларусь // Обучение взрослых иностран­ным языкам в кон­тексте непрерывного образования / Мат-лы докладов II Междунар. научно-практич. конф-и. Минск, 18-19 мая 2005 г. В 2-х ч. Ч.2-я. – Мн.: МГЛУ, 2005. – С. 55–60.

Выкладанне лацінскай мовы ў ВНУ Беларусі з улікам нацыянальнага кампанента // Беларусь в современ­ном мире / Тезисы докладов III Республи­канской научной кон­ференции (Минск, 28-29 октября 2004 года). Мн.: РИВШ, 2004. – С. 235–236.

Вісліцкі Ян. Пруская вайна (пераклад з лацінскай мовы, каментарыі) // Старабе­ларус­кая літаратура XI– XVIIIстагоддзяў: Хрэстаматыя / пад рэд. Г.Тварановіч. Беласток, 2004. – С. 315–356.

“Unefêteдля майго Пана” і Айчыны: класіч­ны тэатр Фран-цішкі Ур­шу­лі Радзівіл у Нясвіжы // Мастацкая спадчына Нясвіжа / Мат-лы Міжнар. нав. канф-і (Нясвіж, 14 мая 2005 г.). – Нясвіж, 2005. – С. 60-64.

“DepresentibelloPrute­nico” – невядомы твор невядомага Яна Вісліц­кага // Studiaphilologica: Сборник научных статей. Вып. VI. – Мн.: БДУ, 2005. – С. 40-50; 140.

Whoiswhoў стара­жыт­най літаратуры Беларусі: да праблемы генезісу “онімаў” // Беларускае літаратуразнаўства / навукова-метадычны альманах. Выпуск першы. Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2005. – С. 100–114.

Joannis Visliciensis Bellum Prutenum = Ян Вісліцкі. Пруская вайна: На лацінскай і беларускай мовах / Уклад., перакл., камент. Ж. В. Некрашэвіч-Кароткай. – Мн.: Прапілеі, 2005. – 233 с.

Творчасць Яна Вісліцкага і лацінамоўная пісьмовая культура эпохі Рэнесансу на Беларусі // JoannisVisliciensis. BellumPrutenum= Ян Вісліцкі. Пруская вайна: На лацінскай і беларускай мовах. – Мн.: Прапілеі, 2005. – С. 7 – 98.

ConspectusgrammaticusLinguaeLatinae. Краткая грамматика латинского языка / Учебно-методическое пособие. – Мн.: ЕГУ, 2005. – 67 с. (в соавторстве с Д. Г. Мин­ке­вичем и Т. В. Федосеевой).

Францыск Скарына. Прадмова да Псалтыра (у скарачэнні); Прадмова да ўсё Бібліі… (урыўкі); Прадмова… да кнігі ўдавы Юдзіф (урыўкі); Прадмова да кнігі Іоў (урыўкі); Прадмова да прытчаў наймудрэйшага Саламона… (урыўкі) (пераклад са старабеларускай мовы) // Беларуская мова і літаратура. – 2005. – № 2. – С. 56-59(у сааўтарстве з У. Кароткім).

Шукальнік імя свайго // Літаратура і мастацтва. – 2005. – 29 красавіка(у сааўтарстве з І. Запрудскім).

“Песня пра зубра” Міка­лая Гусоўскага ў кан­тэк­сце лацінамоўнай кніж­най куль­туры Бела­русі эпо­хі Рэнесансу // Беларуская мова і літаратура. 2005. № 3. – С. 29–32.

Гусоўскі Мікалай. Пра змяю; Пра яе ж, з арлом злучаную; Да найясней­шай Вала­даркі іПані Боны…; Ясна­вяль­можнаму Пану Людовіку Альфію… (пераклад з лацінскай мовы) // Беларуская мова і літаратура. – 2005. – № 3. – С. 33–34.

Будны Сымон. Прысвя­чэнне і прадмова да “Катэхізіса” (пераклад са старабел. мо­вы)// Роднае слова. – 2005. – № 8. – С. 8–12.

Цяпінскі Васіль. Прад­мова да “Евангелля” (пераклад са старабел. мо­вы)// Роднае слова. – 2005. – № 8. – С. 14–16.

Христианско-просветительский пафос “Послания к Фоме Пресвитеру” митропо­лита Климента // Х Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры “Церковь и информационно-образо­вательное пространство” (Минск, 24-26 мая 2004 г.): Материалы чтений. – В 2-х ч.– Ч. 2. – Мн.: ООО “Ковчег”, 2005. – С. 199-208.

ConspectusgrammaticusLinguaeLatinae. Краткая грамматика латинского языка / Учебно-методическое пособие. Издание 2-е, исправлен-ное и дополненное. – Мн.: Ми­санта, 2006. – 68 с. (в соавторстве с Д. Г. Минкевичем и Т. В. Федосе­евой).

Беларуская мова ў пасланнях пратэстантаў-падарожнікаў канца XVIста­годдзя // Пісьменнік – Мова – Стыль: мат-лы ІІІ Міжнароднай нав. канф-і (29-30 верасня 2005 г.). Мн.: РІВШ БДУ, 2006. – С. 140–142.

Клімент, мітрапаліт Кіеўскі // Роднае слова. 2006. № 5. – С. 30.

Пасланне, напісанае Кліментам, мітрапалітам рускім, празвітару Фаме, ператлумачанае манахам Афанасіем // Роднае слова. – 2006. – № 5. – С. 30–31.

Беларускі паэт Хрыстафор Завіша і яго гераічная паэма “Караламахія” (Вільня, 1606): да 400-годдзя з часу апублікавання//Веснік БДУ. – Серыя IV. –2006. – № 2. –C. 62–68.

С точностью и новизной (рецензия) // Веснік БДМУ. – № 21 (174). – 2006. –13 лістапада.

Гераічны ідэал у лацінамоўнай эпічнай паэзіі Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу// На ўшанаванне памяці Ежы Гедройца:Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Канцэпцыя УЛБ (Украіна, Літва, Беларусь) – ад ідэі да рэалізацыі” (Мінск, 8–10 чэрвеня 2006 г.). – Мінск: “Кнігазбор”, 2006. – С. 154–166.

Францішка Уршуля Радзівіл // Гісторыя беларускай літаратуры XI – XIXстагоддзяў. У 2 т. Т. 1. Даўняя літаратура: ХІ – першая палова XVIII стагоддзя / Нац. акад. Навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; навук. рэд. тома В. А. Ча­мя­рыцкі. – Мн.: Бел. навука, 2006. – С. 855-875.

Специфика преподавания латинского языка для студентов отделения “Куль­турология” // Беларусь в современном мире: Материалы IVРеспубликанской научной конференции, Минск, 28 сентября 2005 г. / Редкол.: А. В. Шарапо, Е. А. Достанко, В. М. Руденков и др. – Мн.: РИВШ, 2005. – 2 с.

“Найвялікшы патрыёт Айчыны – наш Караль”: Паэма “Караламахія” Хры­стафора Завішы // Роднае слова. – 2006.–№ 8.–С. 13–20.

Драматургічная культура Францішкі Уршулі Радзівіл // Працы кафедры гісто­рыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып. 7. – Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2006. – С. 138–148.

Вераванні, звычаі і мова беларусаў у трактаце Яна Мялеція “Пра веру і набажэнства старажытных барусаў” (1582) // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі / Зборнік навуковых прац. – Вып. 4. – С. 105-112.

Szlachetni ludzie starego wieku w powieści Wojnisława Sawicza-Zabłockiego „Połocka szlachta” // Dojrzewanie do pełni życia: Starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. S. Kruka, E. Flis-Czerniak. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. – S. 231-237.

Функция экспозиции в античных эпических поэмах и в латиноязычном поэтическом эпосе Великого княжества Литовского // SenojiLietuvosliteratūra. № 21. – Vilnius: Lietuvių literatūrosirtautosakosinstitutes, 2006. – С. 81 – 111.

Курс латинского языка в современной системе высшего гуманитарного образования Беларуси // Беларусь в современном мире: материалы VМеждунар. Науч. конф., посвящ. 85-летию Белорус. Гос. ун-та. Минск, 3 нояб., 2006 г. / редкол.: А. В. Шарапо [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 337-339.

Carmenechicumу беларускай паэзіі // Мова – літаратура – культура / Мат-лы 5 Міжнар. нав. канф-і (Мінск, 16-17 лістапада 2006 г.). Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2007. – С. 547-549.

Старажытны Віцебск у лацінамоўных помніках беларускага пісьменства XVI-XVIIIстагоддзяў // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья / Мат-лы междунар. научно-теоретич. конф-и (19-20 апреля 2007 г.). – В 2-х ч. – Ч. 1. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2007. – С. 39-42.

Кароль праз ласку хроснай купелі: Рэцэнзія // Наша вера. – 2007. -- № 1. – С. 36-39.’

З дзідай у руцэ, з Богам у сэрцы: героі-рыцары зямлі беларускай у помніках новалацінскай паэзіі // Наша вера. – 2007. – № 2. – С. 26-29.

Радван Ян. Радзівіліяда…; Завіша Хрыстафор. Караламахія… (фрагменты ў перакладзе з лацінскай мовы // Наша вера. – 2007. -- № 2. – С. 30 – 33.

Усім нашчадкам // Наша вера. – 2007. -- № 3. – С. 42-44.

Гусоўскі Мікалай. Пра жыццё і подзвігі святога Гіяцынта (фрагменты ў перакладзе з лацінскай мовы) // Наша вера. – 2007. -- № 3. – С. 45-48.

Паэтыка антычнасці і мастацкая практыка беларускіх лацінамоўных паэтаў эпохі Рэнесансу // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзярж­універсітэта: Навуковы зборнік / Пад агульн. рэд. М. Хаўстовіча. – Выпуск восьмы; Белдзяржуніверсітэт. – Мінск: “Права і эканоміка”, 2007. – С. 33 – 41.

Род Сапегаў у беларускай лацінамоўнай паэзіі позняга Рэнесансу// Леў Сапега (1557–1633 гг.) і яго час: Зб. навук. арт. – Гродна: ГрДУ, 2007. – С. 314–320.

Песня пакутаў Язафата з вялікага краю расанаў // Наша вера. 2008. № 1. – С. 33-36.

Язафатыда (фрагменты ў перакладзе з лацінскай мовы) // Наша вера. – 2008. – № 1. – С. 37–43.

Новалацінская літара­тура Беларусі і Літвы ў літоўскім гіста­рычным літара­туразнаў­стве // Беларускае літаратура­знаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінь­кова. – Вып. 6. – Мінск: БДУ; Паркус плюс, 2008. – С. 42–46.

Век эпічнай паэзіі: carminaheroicaў беларускай, польскай і ўкраінскай літаратурах XVI– першай паловы XVIIст. // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ўзаемаўзбага­чэнне: зборнік арты­кулаў. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – С. 42 – 58.

Беларуская агіяграфічная паэма эпохі Барока: “Язафатыда” Язафата Ісако­ві­ча (Вільня, 1628) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIIIМіжнар. на­вук. канф., 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 171-175.

Латинский язык: сборник упражнений и текстов для лингвистического анализа: для студентов гуманитарных специальностей. – Мн.: БГУ, 2008. – 171 с.

“Хочацца святасці цуд ахапіць сваім розумам кволым…”: паэма “Пра жыццё і подзвігі святога Гіяцынта” Мікалая Гусоўскага // Роднае слова. 2008. № 9. – С. 3–10.

Гусоўскі, Мікалай. Пра жыццё і подзвігі святога Гіяцынта (урыўкі з паэмы ў перакладзе Ж. Некрашэвіч-Кароткай) // Роднае слова. – 2008. – № 10. – С. 27–30.

Загадка Гусоўскага чакала свайго часу // Жаўруковая песня Радзімы: народныя духоўныя скарбы Буда-Кашалёўскага краю: манаграфія / ГДУ імяФ. Скарыны. – Гомель: Сож, 2008. – С. 418 – 422.

Жанравая спецыфіка беларускай класічнай паэзіі XVI– пачатку XVIIстагоддзя // Гісторыка-тэарэтычныя актуаліі беларускай сучаснай філалогіі: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (3 лістапада 2006 года, Брэст – в. Гошчава) / пад агульн. рэд. З. П. Мельнікавай. – Брэст: Альтернатива, 2008. – С. 177–186.

Формирование геро­ичес­кого идеала в латино­язычном лиро-эпосе Ве­ли­кого Княжества Ли­тов­ского XVI – первой половины XVII века // LDKkalbos, kultūrosirraštijostradicijos. Vtarp­tau­tinėskonferencijos. Pranešimų tezės. 2008 m. lapkričio12 – 14 d. Vilnius– Seinai. – Vilnius: Lietuvių kalbosinstitutes, 2008. – C. 66 – 69.

«Радзівіліяда» Яна Рад­ва­на (Вільня, 1592) у коле літаратуразнаўчых праблем // Веснік БДУ. Серыя IV. 2008. № 2. – С. 3 – 7.

Шматмоўныя перавыданні твораў Мікалая Гусоўскага ў Літве, Польшчы, Украіне // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 2008. – № 3. – С. 82–85.

Тэрміны этнічнай і па­лі­тычнай сама­ідэн­ты­фі­ка­цыі народаў “Рэ­чы Па­спа­літай абедзвюх дзяр­жаў” у помніках ла­ці­на­моўнага ліра-эпасу XVIст. // Мова і Культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009.Вип. 11. – Т. I(113). – С. 189-196.

Лацінамоўны гераічны эпас Беларусі ў кантэксце еўрапейскай эпічнай традыцыі (XVI– першая палавіна XVII ст.) // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2009. № 3. – С. 95 – 104.

Агляд гісто­рыі выву­чэння лацінамоўнай літа­ра­туры Вялікага кня­ства Літоўскага ўБеларусі і Літве // Studiaphilologica: сб. науч. ст. / под ред. Г. И. Шевченко, К. А. Тананушко; редкол.: А. В. Гарник [и др.]. – Вып. VII. – Минск: БГУ, 2009. – С. 111 – 126 (у сааўтарстве з С. Нарбутасам).

Quintaessentia христианской гомилии в понимании о. Казимира Виюка-Кояловича SJи современных ему представителей «греко-славянского» типа проповеди // SenojiLietuvosliteratūra. № 27.Vilnius: Lietuvių literatūrosirtautosakosinstitutes, 2009. S. 309–349.

Рецензия на книгу Г. И. Шевченко, А. В. Гарник, А. В. Ки­ри­ченко «Словарь латин­ских дериватов в языках восточных и западных славян»// Studiaphilologica: сб. науч. ст. / под ред. Г. И. Шевченко, К. А. Тананушко; редкол.: А. В. Гарник [и др.]. – Вып. VII. – Минск: БГУ, 2009. – С. 154 – 157.

Рэцэнзія: B. Judkowiak. Wzgardzony wielogłos: Kultura teatralna cza­ów saskich i jej tradycje. Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mic­iewicza w Poznaniu, 2007. 302 s. // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 2009. – № 1. – С. 105–107.

Беларуская лацінамоўная паэзія: ранні Рэнесанс. – Мінск: БДУ, 2009. – 271 с.: іл.

Фарміраванне гераічнага ідэала ў лацінамоўным эпасе Вялікага княства Літоўскага XVI– першай паловы XVIIстагоддзя // LietuvosDidžiosiosKunigaikštystėskalbos, kultūrosirraštijostradicijos/ Lietuvių kalbosinstitutas; [sudarė SergejusTemčinas, GalinaMiškinienė etc.]. – Vilnius: Lietuvių kalbosinstitutas, 2009. – C. 205 – 219.

Latinitas у гісторыі беларускай культуры: духоўны скарб продкаў, шлях да нашчадкаў // Веснік БДУ. Серыя 4. 2009. № 2. С. 70 – 75.

Новыя выданні помнікаў старажытнай літаратуры ў Беларусі і Літве // Веснік БДУ. Серыя 4. 2009. № 3. С.122 – 124.

“Не саступаю нікому”: новыя аспекты вывучэння творчасці Мікалая Гусоўскага // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя філалагічных навук. Літаратуразнаўства, мовазнаўства. 2009. № 2 (12). С. 21 – 28.

Вывучэнне беларускай лацінамоўнай паэзіі ў ВНУ: літаратуразнаўча-метадычны аспект // Філалагічная адукацыя: навук.-метад. зб. / рэдкал: А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – Вып. 1. – С. 4–10.

Государственная и династическая концепция поэмы «Прусская война» Яна Вислицкого // Studialinguistica. Збірник наукових праць. Випуск 3. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. С. 231 – 236.

Паэтычная творчасць Яна Мылія ў літаратурным кантэксце Беларусі сярэдзіны XVIстагоддзя // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 3. Філалогія, педагогіка, псіхалогія. – 2009. – № 3 (88). – С. 35 – 39.

Спалучэнне духоўных здабыткаў антычнасці і хрысціянства ў гумані­стычнай канцэпцыі Мікалая Гусоўскага // Веснік БДУ. 2009, серыя 4, № 3. С. 3 – 8.

Рэальнасць і міф пра беларускага паэта Мікалая Гусоўскага // Studiabiałorutenistyczne. № 3. Redakcja: RyszardRadzik, Michał Sajewicz. Lublin: WydawnictwoUniwersytetuMariiCurie-Skłodowskiej, 2009.–С. 155 – 196.

Драматургія Францішкі Уршулі Радзівіл // Radziviliana[Электроны рэсурс] : дакументальныя помнікі з фондаў НББ: творы прадставнікоў роду Радзівіллаў / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; аўтары артыкулаў: В.Д.Бажэнава, Г.Я. Галенчанка, Ж.М.Некрашэвіч-Кароткая; складальнік Т.І.Рошчына.—Электроныяданыя і праграма.—Мінск : Націянальная бібліятэка Беларусі, 2009.

Kultūrinis ir istorinis mecenatystės fenomeno apmąstymas LDK Renesanso epochos lotyniškoje poezijoje// Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai. Konferencijos tezės. Vilnius: VDA Dailėtyros institutas, 2010. S. 14–15.

LatinitasLithuanaetLatinitasPolona: тыпалагічнае і адметнае // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IVМіжнар. Кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6 – 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. – Мінск: Лімарыус, 2010. – С. 130–138.

Культурны космас беларускай мінуўшчыны ў эпапеі “Радзівіліяда” (Вільня, 1592) Яна Радвана // Беларуская пісьмовая спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гістарычнага працэсу XI– XIXстагоддзяў: вытокі, традыцыі, уплывы: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 24 мая 2010 г.). Мінск: “Права і эканоміка”, 2010. – С. 65 – 72.

Паэтычнае рэха Грунвальда: патрыятычная канцэпцыя паэмы “Пруская вайна” Яна Вісліцкага // Роднае слова. 2010. № 10. – С. 3 – 8.

Генезіс і пераемнасць ліра-эпічнай традыцыі ў беларускай класічнай літаратуры: ад Яна Вісліцкага да Уладзіслава Сыракомлі // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 2010. – С. 3 – 8.

Художественное осмысление исторического значения Грюнвальдской битвы в эпопее “Прусская война” (1516) Яна Вислицкого // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы всредние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Танненберге): Материалы международной научной конференции 22 – 24 октября 2010 г. – Санкт-Петербург: Любавич, 2010. – С. 215 – 219.

Рэцэнзія на кнігу Уладыслава Завальнюка “Родная мова ў духоўным жыцці Беларусі” (Мінск, 2008) // Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2010. – С. 99 – 105.

Tibisurgitopus, Lituaniapraestans![Рэцэнзія: JonasRadvanas, Raštai= Opera, iš lotynų kalbosvertė SigitasNarbutas, Vilnius: Lietuvių literatūrosirtautosakosinstitutas, 2009. – 375 p.: faksim., iliustr.] // SenojiLietuvosliteratūra. № 29.Vilnius: Lietuvių literatūrosirtautosakosinstitutas, 2010. S. 259–285.

Победа в Грюнвальдской битве как omenfaustumдинастии Ягеллонов в эпопее «Прусская война» (1516) Яна Вислицкого // ŽALGIRIUI– 600. IstoriniaimūšiaiLietuvosDidžiosiosKunigaikštystėsraštijoje. VIIJurgioLebedžioskaitymai. Pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvių literatūrosirtautosakosinstitutas, 2010. С. 20–21.

Тэрміны этнічна-дзяржаўнага вызначэння народаў Вялікага Княства Літоўскага ў помніках айчыннага пісьменства XVI– XVIIстагоддзяў // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай = SlavonicLiteratureswithintheWorldContext: VIIМіжнар. Навук. канф., Мінск, 12 – 14 кастр. 2005 г.: зб. навук. арт. У 3 т. Т. 2 / Беларус. дзярж. ун-т, філал. фак.; рэдкал. Г. М. Бутырчык (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 146–152.

Художественное осмысление исторического значения Грюнвальдской битвы в героической поэме «Прусская война» (1516) Яна Вислицкого // StudiaSlavicaetBalcanicaPetropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 2010. № 2 (8). Июль – Декабрь. С. 53–78.

Рысы рэнесансавага гуманізму ў “Песні пра зубра” Мікалая Гусоўскага (у святле перакладу Андрэя Садаморы) // Іноземна філологія. Український науковий збірник 2010. Випуск 122. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. С. 186 – 193.

Агіяграфічная паэма ў беларускай і польскай літаратурах XVI– XVIIст. // Polsko-białoruskiezwiązkikulturowe, literackieijęzykowe/ RedakcjaSiarhiejKawalou, RyszardRadzik, Michał Sajewicz. Lublin: Wyd-wo Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. С. 229 – 244.

Латинский язык: пособие для студентов спец. 1 – 21 06 01 «современные иностранные языки (по направлениям)» / Ж. В. Некрашевич-Короткая, Т. В. Федосеева; науч. ред. А. З. Цисык. – Минск: БГУ, 2010. – 216 с.

Паэтычны помнік беларускай гераічнай мінуўшчыне // Маладосць. 2011. № 1. С. 93–96.

Іяган Мюліус з Лібенродэ і яго грэка-лацінская паэзія ў кантэксце кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага XVIст. // Актуальные проблемы филологии: античная культура и славянский мир: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; отв. ред. Г. И. Шевченко. Минск: РИВШ, 2011. С. 134–140.(ISBN 978-985-500-428-9)

Pranciška Uršulė Radvilienė // Senosios Lietuvos literatūra 1253 – 1795 / Sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 261 – 271.(ISBN 978-609-425-049-1)

Нямецкі настаўнік беларускіх магнатаў: маральна-дыдактычныя вершы Ёгана Мюліуса з Лібенродэ // Наша вера. 2011. № 1. С. 46 – 50.

Мюліус Ёган. Вершы (пераклад з лацінскай мовы) // Наша вера. 2011. № 1. С. 50–51.

Kultūrinis ir istorinis mecenatzstės fenomeno įprasminimas LDK Renesanso epochos lotzniškai rašiusių poetų kūryboje// Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai= Celestial patrons and terrestrial benefactors. Acta Academia eartium Vilnensis. 60. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011. С. 25–35.(ISSN 1392-0316; ISBN 978-609-447-015-8)

Роля лацінамоўных паэтаў “нямецкай культурнай прасторы” ў літаратурным жыцці Вялікага Княства Літоўскага сярэдзіны XVIст. // Беларускае літаратура­знаўства. Навукова-метадычны зборнік. Вып. 9. Мінск: БДУ, 2011. С. 88–93.(ISSN 1995-1876) 

Гес, Генрык Молер. Эпітафія ў гонар найвялікшай гераіні Эльжбеты з Шыдлоўца... // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Вып. 9. Мінск: БДУ, 2011. С. 93–95.

Развіццё лацінамоўнай паэмы ад Антычнасці да Барока: заходнееўрапейскі і беларускі кантэкст // Веснік БДУ. Серыя 4. 2011. № 3. С. 3–7.(ISSN 0372-5375)

Латиноязычные поэты XVI – XVII веков – просветители Беларуси и новола­тинская поэзия как феномен белорусской книжной культуры // Роль просветителей в Беларуси и Турции: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 апр. 2011 г. – Минск: РИВШ, 2011. – С. 84–89. (ISSN 978-985-500-491-3) 

Поэтические теории античности и художественная практика латиноязычных поэтов Беларуси эпохи Ренессанса и раннего Барокко / Ж. В. Некрашевич-Короткая // Вестник Московского университета. – 2011. – Серия 9: Филология. – № 4. – С. 69–80. (ISSN 0130-0075)

Беларуская лацінамоўная паэма: позні Рэнесанс і ранняе Барока; навук. рэд.: В. П. Рагойша, У. Г. Ка­роткі. – Мінск: БДУ, 2009. – 231 с.: іл. (ISBN 978-985-518-545-2)

Победа в Грюнвальдской битве как omenfaustumдинастии Ягеллонов в героической поэме «Прусская война» (1516) Яна Ви­слицкого // Senoji Lietuvos litera­tūra. – № 31/ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutes; sud. irpar. S.Nar­bu­tas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutes, 2011. – С. 183–218.(ISSN 1822-3656)

Вісліцкі, Ян. Пруская вайна ; пераклад з лац. мовы, камен­та­рыі Ж.В. Не­­­крашэвіч-Кароткай / Ян Вісліцкі // Літаратура XI–XVIстагод­дзяў : збор­нік / уклад. і камент. А.У. Бразгунова, І.У. Будзько, Л.В. Ляў­шун ; прадм. У.В. Гніламёдава ; навук. рэд. В.А. Чамярыцкі. – Мінск : Мастацкая літа­ратура, 2011. – С. 192–231. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 1). (ISBN 978-985-02-1258-0)

Гусоўскі, Мікалай. Пра жыццё і по­дзві­гі святога Гіяцынта (фраг­менты з паэмы) ; пераклад з лац. мовы, каментарыі Ж. Некрашэвіч-Ка­рот­кай / Мікалай Гусоўскі // Літара­ту­ра XI–XVI стагоддзяў : зборнік / уклад. і камент. А.У. Бразгунова, І.У. Будзь­ко, Л. В. Ляўшун ; прадм. У.В. Гні­ламё­дава ; навук. рэд. В.А. Ча­мя­рыцкі. – Мінск : Мастацкая літа­ратура, 2011. – С. 275–284. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 1). (ISBN 978-985-02-1258-0)

Радван, Ян. Радзівіліяда ; пераклад з лацінскай мовы, каментарыі Ж. Не­крашэвіч-Кароткай / Ян Радван // Маладосць. – 2011. – № 1. – С. 97–99; № 2. – С. 105–108; № 3. – С. 73–76; № 4. – С. 87–92; № 5. – С. 92–98; № 6. – С. 85–89; № 7. – С. 87–91; № 8. – С. 83–87; № 9. – С. 75–77; № 10. – С. 83–85; № 11. – С. 72–74; № 12. – С. 85–87.

Радван, Ян. Радзівіліяда (фрагменты з паэмы) ; пераклад з лацінскай мовы, каментарыі Ж. Некрашэвіч-Кароткай / Ян Радван // Літаратура XI–XVIста­год­дзяў : зборнік / уклад. і камент. А.У. Бразгу­нова, І.У. Будзько, Л.В. Ляў­­­шун ; прадм. У.В. Гніла­мё­дава ; навук. рэд. В.А. Ча­мя­рыцкі. – Мінск : Мастацкая літа­ратура, 2011. – С. 433–497. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 1). (ISBN 978-985-02-1258-0)

Агіяграфічная паэма ў лацінамоўнай літа­ратуры Беларусі XVI– першай паловы XVIIст. / Ж.В. Некрашэвіч-Карот­кая // Весн. Гродз. дзярж. ун-та. – Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіха­логія. – 2012. – № 2 (135). – С. 6–12. (ISSN 2076 – 4855)

[Рэц.:] Сяргей Кавалёў. Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI– пачатку XVIIст.: феномен культурнага памежжа, Кнігазбор, Мінск 2011, 344 с. // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 2012. – № 1.

Лёс класічнай эпапеі і праблема ста­наў­лен­ня ліра-эпічнай традыцыі ў гісторыі беларускай і рускай літаратур // Беларуская і руская літаратуры : тыпалогія ўзаема­сувязей і на­цыянальнай ідэнтыфі­кацыі : матэрыялы Міжнар. нав. канф., Мінск, 18–19 красавіка 2012 года; Інстытут мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2012. – С. 260–264. (ISBN978-985-552-104-5)

Эпічная дамінанта як адна з гене­раль­ных тэндэнцый у развіцці шматмоўнай паэзіі Беларусі XVI– XVIIстст. і пе­ра­емнасць ліра-эпічнай традыцыі // Новае слова ў літаратура­знаўстве і фалькларыстыцы : матэрыялы VМіжнар. кан­грэ­са бела­­русістаў «Новае слова ў беларусістыцы», 20–21 мая 2010 г. / пад рэд. І.Э. Багдановіч. – Мінск : Выдавецтва «Четыре четверти», 2012. – С. 231–239. (ISBN 978-985-7026-46-3)

Завіша, Х. Караламахія (урыў­кі) ; пераклад з лацінскай мовы, камен­­та­рыі Ж. Некрашэвіч-Кароткай / Х. Завіша // Літаратура XVII–XVIIIстагоддзяў / укла­данне А.У. Бра­згунова, С.Л. Га­­ра­ніна ; навук. рэд. В.А. Ча­мя­рыцкі. – Мінск : Маст. літ., 2012. – С. 303–309. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 2; ISBN978-985-02-1350-1).

Ісаковіч, Язафат. Язафатыда (урыўкі) ; пераклад з лацінскай мовы, каментарыі Ж. Некрашэвіч-Кароткай / Язафат Ісаковіч // Літаратура XVII–XVIIIста­годдзяў / укладанне А.У. Бразгунова, С.Л. Га­­ра­ніна ; навук. рэд. В.А. Чамя­рыц­кі. – Мінск : Маст. літ., 2012. – С. 292–302. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 2; ISBN978-985-02-1350-1).

Віленскае выданне Францыска Скарыны: “Следаваны Псалтыр” ці “Малая падарожная кніжка?” // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік. – Вып. 10. – Мінск : БДУ, 2012. – С. 69 – 74. (ISSN 1995-1876) 

[Рэц.:] Сяргей Кавалёў. Літаратура Вялікага Княства Літоўскага XVI– пачатку XVIIст.: феномен культурнага памежжа, Кнігазбор, Мінск 2011, 344 с. // Studiabialorutenistyczne/ Red.: M. Korzeniowski, S. Kawalou, M. Sajewicz. – № 6.  С. 321–328. (ISBN: 978-837-78-4213-3)

Станаўленне ліра-эпічнай традыцыі ў гісторыі беларускай і рускай літаратур // Роднае слова. – 2012. – № 12. – С. 15–20. (ISSN 0234-1360)

События и лица российской истории второй половины XVI–первой половины XVIIв. в памятниках латиноязычной поэзии Великого Княжества Литовского // Studia Slavicaet Balcanica Petropolitana = Петербургские славянские и балканские исследования. 2012. № 2 (12). Июль – Декабрь. С. 15–30. (ISSN 1995 –848X)

Славянскія пераклады, паэтычныя адаптацыі, пераспевы “Песні пра зубра” Мікалая Гусоўскага // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувзі: зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 66–72. (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 34; ISBN978-985-7057-21-4)

Нёман як інтэграцыйны фактар культурнай памяці ў шматмоўнай паэзіі Беларусі і Польшчы: ад старажытнасці да сучаснасці // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувзі: зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 272–278. (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 34; ISBN978-985-7057-21-4)

Лацінамоўны ліра-эпас у полілінгвістычнай літаратуры Беларусі XVI– першай паловы XVIIст.: традыцыя, гісторыка-эстэтычная эвалюцыя / Аўтарэферат дыс. ... докт. філал. навук / 10.01.01 – беларуская літаратура. – Мінск, 2012. – 48 с.

Радван Ян. Радзівіліяда; пераклад з лацінскай мовы, каментарыі Ж. Некрашэвіч-Кароткай / Ян Радван // Маладосць. – 2012. – № 1. С. 79–81; № 2. – С. 70–73; № 3. – С. 71 – 74; № 4. – С. 69 – 72; № 5. – С. 67 – 71; № 6. – С. 66 – 68; № 7. С. 69 – 71. № 8. С. 68 – 69; № 9. – С. 65–69.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. “Польскасць” – “беларускасць” у літаратуры ХІХ ст.: стратэгіі ідэнтыфікацыі ў сучасным літаратуразнаўчым дыскурсе / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб. арт. / пад рэд. І. Э. Багдановіч. – Мінск: Кнігазбор, 2012. –  С. 112–120.

Прадстаўнікі роду Радзівілаў у лацінамоўнай паэзіі XVI ст. // Международная научная конфе­рен­ция «Истории­ческое наследие Радзи­виллов»: сборник мат-лов междунар. научн. конф. (г. Несвиж, 23–24 мая 2013 г.). – Минск: Зималетто, 2013. – С. 77 – 88.

Моўная сітуацыя на Беларусі ў люстэрку гісторыі літаратуры: “парады мудрых людзей” і “навука добрых людцоў” // Маладосць. – 2013. – № 3. – С. 116 – 125. (у сааўтарстве з У. Кароткім)

Творчасць Пятра Раізія ў полі літаратуры Рэчы Паспалітай абедзвюх дзяржаў // День и вся жизнь. Светлой памяти Виктора Александровича Хорева посвящается... : сб. науч. раб. / С. Ф. Мусиенко [гл. ред.]. – Гродно : ООО “ЮрСаПринт”, 2013. –С. 49–54.

Лацінамоўная эпіка як сродак перадачы сацыяльнага (сімвалічнага) капітала ў літаратуры Рэнесансу. Мастацкі вопыт Вялікага Княства Літоўскага // StudiSlavistici: Rivistadell’Associazione Italiana degli Slavisti,IX. Firenze University Press: 2013. – С. 217–242.

Савіч-Заблоцкі, В. Полацкая шляхта (пераклад Ж. Некрашэвіч-Кароткай і В. Макрак) // Літаратура другой паловы ХІХ ст. У 2 ч. Ч. 1 / уклад. Л. Г. Кісялёвай, Н. М. Сенкевіч; навук. рэд. С. Л. Гаранін. Мінск: Маст. літ., 2013. –С. 617–811. (Залатая калекцыя беларускай літаратуры; т. 4).

Модусы пазіцыяніравання аўтара ў гісторыка-літаратурным дыскурсе Беларусі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 19–27.

Мусульманскія народы ў помніках лацінамоўнага пісьменства Беларусі XVI ст. // Турция и Беларусь в мировом литературном процессе: материалы Международной научно-практической конф., 18 октября 2012 г. – Минск: РИВШ, 2013. – С. 64–70.

Псалтыр у гуманістычнай культуры Еўропы і ў творчасці Францыска Скарыны // Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння: да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім: матэрыялы IVСкарынаўскіх чытанняў (Мінск, 27 красавіка 2012 г.) / пад рэд. І. Э. Багдановіч. – Мінск: Кнігазбор, 2014. – С. 40–44.

Die Rolle der lateinischsprachigen Poeten des deutschen Kulturraums in der literarischen Entwicklung Weißrusslands und Litauens (des Großfürstentums Litauen) in der Mitte des 16. Jahrhunderts// Zeitschrift für Slawistik, 2014; Nr 59(1). – S. 1–20.

Модусы пазіцыяніравання аўтара ў гісторыка-літаратурным дыскурсе Беларусі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: мат-лы ХІ Міжнар. нав. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. – У 2 ч. – Ч. 1 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 19–27.

«Панегирик на взятие Полоцка» (1580) Базыля Гиацинта и проблемы литературной специфики панегирика как жанра древней литературы // Studialinguistica: збірник наукових праць. Вип. 8 / Киïвський національний університет імені Тараса Шевченка. – Киïв: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – С. 220–225.

Translation as a Means of Cultural Compensationin the Context of the History of National Literature: on the Example of the Poem Sond about the Bison by Nikolai Gussovskii// International Scientific Conference “Literary Translation– Meeting Place for Nations and Literature” (18–19 September 2014) / Abstracts of papers; Editors: Ekaterine Navrozashvili, Tamar Gelashvili. – Tbilisi, 2014. – P. 135–136.

Studia humaniora von Johann Mylius und die Anfänge der poetischen Kultur des Großfürstentums Litauen// Science and technology as a basis of modernization for future sustainable debelopment. SSF-2014 / Proceedings of International Humboldt Conference (18–21 September2014) / Editorial by Levchenko S., KuzeiA. – Minsk, 2014. – S. 74–76.

“Аж да начы пад Іванскам кіпела гарачая бітва” // Звязда. – 2014. – 18 лютага.

“Калі паўстане супраць мяне войска, не збаіцца сэрца маё”: памінальная малітва на палях Чашніцкай бітвы // Наша вера. 2014. – № 3. – С. 36–41.

Литературоведение как провокация истории литературы: восточнославянский научный дискурс на рубеже веков // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ–XXIвеков : сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 131–138.

Latin Epic Poetry and its Evolution as a Factor of Cultural Identity in Central and Eastern Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries // Latinitas in the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania. Its Impact on the Development of Identities / edited by Giovanna Siedina. – Firenze: University Press, 2014. – P. 21–38. – (Biblioteca di Studi Slavistici 25)

«Я песню прысвячаю гэткаму народу!»: Ліра-эпічная спадчына Уладзіслава Сыракомлі // Маладосць. – 2014. – № 12. – С. 92–104.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Адукацыйныя прыярытэты старажытнай Беларусі і іх уплыў на развіццё мастацтва версіфікацыі / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Філалагічныя штудыі = Studia philologica: зб. навук. арт. / пад рэд. Г. І. Шаўчэнка, К. А. Тананушкі; рэдкал.: А. В. Гарнік [і інш.]. – Вып. VIII. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 53–59.

Nekrashevich-Karotkaja, Zhanna. Johannes Mylius von Liebenrode als Vertreter der humanistischen Renaissancekultur und sein Beitrag zur Literatur des Großfürstentums Litauen / Zhanna Nekrashevich-Karotkaja // Beiträge zu Geschichte aus Stadt und Landkreis Nordhausen, 40. Band, Redaktion: H.-J. Grönke u. a. – Nordhausen am Harz: Verlag Steffen Iffland, 2015. – S. 114–123.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый: вучэбны дапаможнік / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая. – Мінск : БДУ, 2015. – 208 с.

Niekraszewicz-Karotkaja, Żanna. Długi wiek 18 w literaturoznawczym dyskursie Białorusi i kwestia kształtowania własnej tradycji literackiej: nieciągłość czy ewolucyjność? / Żanna Niekraszewicz-Karotkaja // III Kongres badaczy ociemnastego wieku (Poznań, 15–17.09.2016). Program, abstrakty, komunikaty. – Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2016. – S. 27.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Мікалай Радзівіл Чорны і Эльжбета з Шыдлавецкіх у творах лацінамоўных паэтаў сярэдзіны XVI ст. / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Мікалай Радзівіл Чорны (1515 – 1565 гг.): палітык, дыпламат, мецэнат: зб. нав. прац / уклад. З. Л. Яцкевіч; рэдкал.: С. М. Клімаў, А. І. Мальдзіс, З. Л. Яцкевіч; Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Нац. гіст.-культурны музей-запаведнік “Нясвіж”. – Нясвіж: НГКМЗ “Нясвіж”, 2016. – С. 121–126.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Беларуская мова як эстэтычны дэтэрмінант і сродак дэмакратычнай парэнезы ў друкаваных выданнях 19 ст. / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Матэрыялы ХІІ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Кніжная культура Беларусі: погляд праз стагоддзі”, Мінск, 7–8 красавіка 2016 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад.: Т. П. Сапега, А. А. Суша. – Мінск, 2016. – С.147–155.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Гісторыя беларускай літаратуры 18 стагоддзя: паміж дыскрэтнасцю і эвалюцыйнасцю / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: мат-лы ХІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 22–24 кастр. 2015 г.: у 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 74–83

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Жаночыя персанажы ў помніках лацінамоўнага эпасу Вялікага Княства Літоўскага 16–17 стагоддзяў / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Роль женщины в развитии современной науки и образования : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 17–18 мая 2016 г., Минск / БГУ ; редкол.: И. В. Казакова, А. В. Бутина, И. В. Олюнина. – Минск : БГУ, 2016. – С. 647–651.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Калі гаворыць сэрца: фартуна і Муза Францішкі Уршулі Радзівіл / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // София. – 2016. – № 1. – С. 69–90.

Nekraševič-Karotkaja, Ž. Identitätsfigurationen polnischsprachiger Schriftsteller aus Belarus-Litauen in weißrussischen literaturhistorischen Diskursen / Ž. Nekraševič-Karotkaja // Kirschbaum, Heinrich (Hg.). Wiedergänger –  Pilger – Indianer: Polen-Metonymien im langen 19. Jahrhundert. – (Publikationsreihe: Postcolonial Perspectives on Eastern Europe. Band 5.) – Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2017. – S. 279–303.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Этычная карэляцыя настаўнік – вучань і яе аксіялагічны патэнцыял у еўрапейскай кніжнай культуры XVI ст. / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; склад.: Т. А. Сапега, А. А. Суша. – Мінск, 2017. – Вып. 20. – С. 95–108.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. Ліра-эпічнае майстэрства Уладзіслава Сыракомлі і яго праграма патрыятычнага хрысціянскага выхавання / Ж. Некрашэвіч-Кароткая // Studia białorutenistyczne. – № 11. – Lublin, 2017. – С. 129–147.

Акушевич, А. Святой Апостол Павел в древних преданиях славян и в литературной традиции Великого Княжества Литовского / А. Акушевич, Ж. Некрашевич-Короткая, Т. Менцель // Senoji Lietuvos literatūra. – № 43. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – С. 17–72.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Паэтычная касмаграфія і яе функцыі ў працэсе эвалюцыі ліра-эпасу ў гісторыі беларускай літаратуры / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Гісторыя беларускай літаратуры: стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа): матэрыялы Межнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С. 65–70.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Псалтыр: стратэгіі творчага чытання ў еўрапейскай кніжнай культуры эпох Рэнесансу і Барока / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Берковские чтения – 2017. Книжная культура в контексте международных контактов: Мат-лы IV Междунар. научн. конф-и (Полоцк, 24–25 мая 2017 г.) / сост. Л. Авгуль, Д. Бакун. – Минск: ЦНБ НАН Беларуси; М.: ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, 2017. – С. 261–266

Кароткі, У. Г. Прагматычнае багаслоўскае пазіцыянаванне Францыска Скарыны ў кнігавыдавецкай культуры XVI стагоддзя / У. Г. Кароткі, Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17-18 ліст. 2017 г./ рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 17–29.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Вывучэнне даўняй беларускай літаратуры ў кантэксце праблемы літаратурнай кананізацыі / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. – Філалогія. – 2018. – № 1. – С. 5–13.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Настаўнік і настаўніцтва як істотныя элементы беларускай духоўнай прасторы / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 30–35.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Лёс класічнай эпапеі і праблема станаўлення ліра-эпічнай традыцыі ў славянскіх літаратурах / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XVI Міжнар. з’езд славістаў (Бялград, 19–27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – С. 351–367.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Навуковыя ідэі І. В. Жука (рытмічны інстынкт, коланавая сіметрыя) у праекцыі на «Біблію» Ф. Скарыны / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні : зб. навук. арт. Вып. 7 : Памяці прафесара Ігара Васільевіча Жука / ГрДУ імя Я. Купалы, каф. бел. філал. ; рэдкал.: М. А. Даніловіч (гал. рэд.), А. Э. Сабуць (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2018. – С. 40–46.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Рэнесансная сядзіба Муз у Заблудаве: педагагічная і творчая дзейнасць Іагана Мюліуса пад патранатам Грыгорыя Хадкевіча / Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая // Białorutenistyka Białostocka. – Tom 10. – Białystok, 2018. – S. 323–339.

Некрашевич-Короткая, Ж. В. К юбилею Ханса Роте / Ж. В. Некрашевич-Короткая // Славяноведение. 2018. № 4. С. 125-126.

Некрашевич-Короткая, Ж. В. Ученость как фактор формирования интеллектуального меньшинства и основа элитаризации в литературно-историческом дискурсе Беларуси / Ж. В. Некрашевич-Короткая // A. Kretschmer, G. Neweklowsky, S. M. Newerkla, F. Poljakov (Hrsg.). Minderheiten i der slawischen Welt. Sprachkontakte und kulturelle Identitäten. – Berlin: Peter Lang, 2019. – S. 151–171.

Nekraševič-Karotkaja, Ž. Widmungsgedichte von Johannes Mylius aus Liebenrode: zum Programm der humanistischen Katechese und religiösen Versöhnung in der Reformationszeit / Ž. Nekraševič-Karotkaja // Neulateinisches Jahrbuch. – Band 21. – 2019. – S. 273–307

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. “Вайсковая ідылія з палескіх балотаў” у шэрагу ліра-эпічных твораў Уладзіслава Сыракомлі / Ж. В. Не-крашэвіч-Кароткая // Белорусское Полесье как историко-культурный феномен: мат-лы Международного научного семинара / сост. Л.А.Авгуль, Д.Н.Бакун. – Минск: Центральная научная библиотека НАН Беларуси; Москва: ФГБУ науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, 2019. – С. 131–136.

Некрашевич-Короткая, Ж. В. Художественные аллегории серболужицкого обряда Ptači kwas и традиция звериных гротесков в поэтической культуре славянских народов / Ж. В. Некрашевич-Короткая // Zeitschrift für Slavische Philologie. – 2019. – Band 75.

Некрашэвіч-Кароткая, Ж. В. Творчасць Яна Баршчэўскага: новыя аспекты вывучэння // Беларуская мова і літаратура. – 2020. - № 2 (220). – С. 36-44.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 3. История белорусской литературы (лекции, практические, КСР)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

 

Семестр 2. История белорусской литературы (лекции).

Семестр 7-8. История белорусской литературы (заочн.) (лекции).