Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Бельскі Алесь Іванавіч

доктар філалагічных навук, прафесар, заг. кафедры

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1986); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў, літаратурная крытыка.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай паэзіі", 1991, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар А.А. Лойка.

Назва доктарскай дысертацыі, год абароны, навуковы кансультант: "Пейзаж у беларускай паэзіі: эвалюцыя, паэтыка, сістэма вобразаў", 1998. Навуковы кансультант: доктар філалагічных навук, прафесар А.А. Лойка.

Колькасць навуковых публікацый: 500.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222 33 66
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Пакуль баліць душа: Літ.-крыт. арт. / Алесь Бельскі. — Мн.: Полымя, 1995. — 96 с. — (Бібліятэка часопіса "Маладосць" ; 6 (84).

Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і развіцце творчых індывідуальнасцяў (80-90-я гг.): Вучэб.-метад.дапам.для настаўнікаў. — Мінск : Нар.асвета, 1997. — 253 с.

Жывая мова краявідаў: Пейзаж у бел. паэзіі. - Мн.: Бел. гуманітар. адукац.-культур. цэнтр, 1997. - 135 с.

Свет ад травы да зор: Беларуская паэзія:сістэма вобразаў прыроды,паэтыка пейзажу:Дапам.для настаўнікаў. — Мінск: Нар.асвета, 1998. — 223 с.

Краса і смутак: Дапам. для настаўнікаў / Алесь Бельскі. — Мн.: Выд. дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 2000. — 236 с.

Сучасная літаратура Беларусі : Дапам. для настаўнікаў / Алесь Бельскі. — Мн.: ТАА "Аверсэв", 2000. — 126 с. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам).

Экалогія душы: Арт.: Нарысы: Эсэ. — Мінск: Тэхнапрынт, 2003. — 147 с.

Класікі і сучаснікі ў школе / А.І.Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — 350 с. — (Вывучэнне творчасці пісьменнікаў).

Беларуская літаратура XX стагоддзя: гісторыя і сучаснасць / А.І. Бельскі. — Мінск : Аверсэв, 2005. — 270 с.

Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 1999―2014. — Т. 4., кн. 2: 1986―2000 / [С. А. Андраюк, А. І. Бельскі, С. С. Лаўшук і інш.; Навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. — 2003. — 974 с. — (у суаўтарстве).

Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 1999―2014. — Т. 4, кн. 3 / [І. Л. Шаўлякова-Барзенка і інш. ; навуковыя рэдактары: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. — 2014. — 1318 с. — (у суаўтарстве).

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі па спецыяльнасцях "Пачатк. адукацыя", "Пачатк. адукацыя. Дадат. спецыяльнасць" / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск : Выш. шк., 2008. — 687 с. — (ВНУ). —(у суаўтарстве).

Галасы і вобразы: літ.-крыт. арт. / Алесь Бельскі. — Мінск : Лит. и Искусство, 2008. — 287 с.

Літаратурацэнтрызм: педагагічныя артыкулы, нарысы / Алесь Бельскі. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2008. — 143 с.

Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 6-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 318 с.— (у суаўтарстве).

Беларуская літаратура: дапаможнік для вучняў 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [А. І. Бельскі і інш.]; пад рэдакцыяй: А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 271 с. — (у суаўтарстве).

Беларуская літаратура: дапаможнік для вучняў 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [А. І. Бельскі і інш.]; пад рэдакцыяй: А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 247 с. — (у суаўтарстве).

Тут іх карані і вытокі: вядомыя людзі з Капыльшчыны ў свеце / Алесь Бельскі. — Мінск: Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2014. — 67 с.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 7–8. История белорусской литературы ХХ–ХХІ вв. (лекции)