Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Запрудскі Ігар Мікалаевіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць"філолаг, выкладчык беларускай і рускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: Спецыфіка літаратурнага працэсу ў Беларусі ў ХІХ стагоддзі, праблемы атрыбуцыі ананімных твораў беларускай літаратуры названага перыяду, асобныя аспекты творчасці беларускіх пісьменнікаў пачатку ХХ ст., мастацкія асаблівасці сучаснай беларускай прозы.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік"Творчасць Адама Кіркора: ад рамантызму да пазітывізму", 2000, навуковы кіраўнік - прафесар Лойка О.А.

Колькасць навуковых публікацый: 126.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222-35-82
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Запрудскі І. Энцыклапедыя беларусазнаўства (нарысы Адама Кіркора пра Беларусь у ІІІ т. «Живописной России» за 1882 г.) // Беларуская літаратура: Рэспубл. міжведам. зб. Вып. 20. – Мінск: Універсітэцкае, 1992 – С.112–120.
Запрудскі І. Роля гістарычнага самаўсведамлення ў працэсе фармавання нацыянальнай свядомасці беларусаў (сярэдзіна ХІХ ст.) // Беларусіка-Albaruthenika: Кн. 2. / Рэд. А.Анціпенка і інш. – Мінск: Нац. навук.-асвет. цэнтр імя Ф.Скарыны, 1993. – С.212–219.
Запрудскі І. Вар’яцтват не на час // Наша жыццё. – 1993. – 13 студз. С.2.
Запрудскі І. Загадкавы лёс нашых паселішчаў // Наша жыццё. – 1993. – 3 лют. – С.2–3.
Запрудскі І. Вядомы адным вершам // ЛіМ. – 1993. – 19 сак. – С.16.
Запрудскі І. Халодны свет «Сцюжы»: Чытаючы новую аповесць Васіля Быкава // Настаўніцкая газета. – 1993. – 30 чэрв. – С.4.
Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Максім Гарэцкі. Гісторыя беларускае літаратуры. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1992 // Нёман. – 1993. – № 9. – С.167–168.
Запрудскі І. Пытанне уніі ў газеце Кастуся Каліноўскага «Мужыцкая праўда» // Unia brzeska: Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich: Praca zbiorowa / Pod red.: R.Łużnego, F.Ziejki i A.Kępińskiego. – Kraków: Universitas, 1994. – S.519–525.
Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Кісялёў Г.В. Ад Чачота да Багушэвіча: Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры ХІХ ст. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993 // Нёман. – 1994. – № 5. – С.169–170.
Запрудскі І. “Наша песня невясёла…”: Паводле цытат // ЛіМ.– 1994. – 9 вер. – С.6–7.
Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Живописная Россия: Литовское и Белорусское Полесье: Репринт. воспроизв. изд. 1882 г. – Мiнск: БелЭн, 1993 // Нёман. – 1994. – № 9. – С.164–166.
Запрудскі І. «Мы самі па сабе народ асобны…» // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 4. – С.16–17.
Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Паўлюк Багрым. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994 // Нёман. – 1995. – № 8. – С.251–255.
Запрудскі І. Партрэт Караткевіча ў імпрэсіўнай рамцы // Народная газета. – 1996. – 13–15 студз. – С.7.
Запрудский И. О несостоявшемся дне рождения белорусской прессы // Народная газета. – 1996. – 6 сак. – С.3.
Запрудскі І. Скажыце, хто Вы?!: Літаратуразнаўчыя абразкі // Першацвет. – 1996. – № 2. – С.112–130.
Запрудскі І. У пошуках alter ego: Да 170-годдзя з дня нараджэння Юльяна Ляскоўскага // Першацвет. – 1996. – № 7. – С.88–109.
Запрудскі І. Фактар поспеху // ЛіМ. – 1996. – 13 вер. – С.6.
Запрудскі І. Аналогія абсурду: Сумны роздум пра духоўныя каштоўнасці // Народная газета. – 1997. – 15–17 ліст. – С.10.
Запрудскі І. Больш жартам, чым усур’ёз // ЛіМ. – 1998. – 27 лют. – С.14–15.
Запрудскі І. Прыслухайцеся да класіка // ЛіМ. – 1998. – 13 сак. –С.6–7.
Запрудскі І. Надрукаванае застанецца // ЛіМ. – 1998. – 14 жн. – С.4.
Запрудский И. “Да мiлага пабачэння!”: К жизнеописанию Адама Киркора // Нёман. – 1998. – № 10. – С.171–192.
Запрудскі І. У Міцкевічавым кантэксце // ЛіМ. – 1998. – 25 снеж. – С.14–15.
Запрудскі І. “Лiтоўскiя абразкi” Адама Кiркора ў аспекце тыпалогii мемуарнага жанру // Веснiк БДУ. Серыя ІV. – 1999. – № 2. – С.11–14.
Запрудскі І. Настальгічная навацыя, або Водар іранічнага блазенства: Пра аповесць Васіля Быкава «Ваўчыная яма» // Роднае слова. – 1999. – № 12. – С.3–6.
Запрудскі І. След яго быў першы…: Творчасць Багушэвіча ў ацэнках М.Гарэцкага // ЛіМ. – 2000. – 17 сак. – С.14–15.
Запрудскі І. Прыгоды «Нячысціка», або Колькі слоў пра беларуска-англійскія сувязі ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя // Голас Радзімы. – 2000. – 12 крас.– С.6–7.
Запрудский И. [Рэц. на кнігу] Міхась Скобла. Дзярэчынскі дыярыюш: Гістарычны нарыс, артыкулы, эсэ. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 1999 // Нёман. – 2000. – № 3. – С.237–240.
[Запрудскі І.] Бызылёнак І. Талент вяртаць з забыцця // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С.8–9.
Запрудскі І. Ля вытокаў беларускага лiтаратуразнаўства: Адам Кiркор як гiсторык беларускай лiтаратуры // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С.18–19.
Запрудскі І. Адам Кiркор як гiсторык беларускай лiтаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф.: У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: БДУ, 2000. – С.73–75.
Запрудскі І. Згадка пра паэта і «самашчырага беларусіна» // ЛіМ. – 2000. – 4 жн. – С.15.
Запрудскі І. Творчасць Адама Кіркора: ад рамантызму да пазітывізму: Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук. – Мінск, 2000. – 20 с.
Запрудскі І. Ля вытокаў нацыянальнай эсэістыкі: Мастацкія асаблівасці нарысаў Адама Кіркора // Полымя. – 2000. – № 10. – С.190–211.
Запрудскі І., Кузьмянок А. Давялося свінні на неба глянуць: Вобраз Каліноўскага на старонках дылогіі У.Крэстоўскага "Крывавы пуф" // Книжный мир. – 2001. – 21 июня (№ 24). – С.3.
Запрудскі І. Шукайце жанчыну, або Штрыхі да партрэта Гелены Маеўскай // ЛіМ. – 2001. – 31 жн. – С.16.
Запрудскі І. "Развагі і думкі" Максіма Гарэцкага і "беларускі фундаменталізм" // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, 16–18 кастр. 2001 г.): У 3 ч. Ч.1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай. – Мінск: БДУ, 2001. – С.65–69.
Запрудский И. Утраты и обретения Винцеся Коротынского // Нёман. – 2001. – № 10. – С.231–254.
Запрудскі І., Кузьмянок А. Давялося свінні на неба глянуць: Вобраз Каліноўскага на старонках дылогіі У.Крастоўскага "Крывавы пуф" // ЛіМ. – 2001. – 26 кастр. – С.13.
Запрудскі І. Евангелле ад Мацея, або Таямніцы творчасці Багушэвіча // Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: Матэрыялы ІІІ Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый" (Мінск, 21–25 мая, 4–6 снеж. 2000 г.) / Рэдкал.: У.Конан (гал. рэд.) і інш. – Мн.: "Беларускі кнігазбор", 2001. – С.182–191.
Запрудскі І. Няспраўджаны "дзень нараджэння" афіцыйнага беларускага друку // Голас Радзімы. – 2002. – 27 лют. – С.7.
Запрудскі І. Творчасць Янкі Лучыны і феномен "задоўжанага" рамантызму ў беларускай літаратуры // Янка Лучына ў кантэксце самаідэнтыфікацыі беларускай літаратуры: Матэрыялы рэсп. навук. канф. (Мінск, 25 мая 2001 г.). – Мінск: РІВШ БДУ, 2002. – С.31–36 (0,3 д.а.).
Запрудскі І. Гелена Маеўская – адметная постаць у гісторыі Беларусі ХІХ стагоддзя // Зборнік дакладаў: Матэрыялы дакладаў і паведамленняў Міжнар. навук.-практ. канф. «І прад высокаю красою…» (Мінск, 16 снежня 1999). – Мінск: Літаратурны музей Максіма Багдановіча, 2001. – С. 234–238.
Запрудскі І. Творчасць Янкі Лучыны і феномен "задоўжанага" рамантызму ў Беларусі // Роднае слова. – 2002. – № 6. – С.27–29.
Запрудскі І. Верш "Зайграй, зайграй, хлопча малы…": Заўвагі пра паэтыку, эстэтыку і методыку выкладання // Роднае слова. – 2002. – № 8. – С.53–56.
Запрудскі І. "Заваяваць сабе свабоду…": Адам Кіркор (1818–1886) // Настаўніцкая газета. – 2002. – 7 верасня. – С.2.
Запрудскі І. Лірыка кахання Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча // Роднае слова. – 2002. – № 9. – С. 59–63.
[Запрудскі І.] Бызылёнак І. "Працы…" для літаратараў і гісторыкаў // Настаўніцкая газета. – 2002. – 17 кастр. – С. 4.
Запрудскі І. В. Дунін-Марцінкевіч – Ф. Багушэвіч – Я. Купала: тыпы літаратурнага ўзаемадзеяння і мастацкія традыцыі // Мова – літаратура – культура: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27–28 верасня 2002 г.) Рэд. кал.: З.І. Бадзевіч і інш.: У 2 т. Т. 1. – Мінск: БДУ, 2002. С. 141–144.
Запрудскі І. "Чырвоны граф", "самашчыры беларусін" і адзін з першых нашых "нігілістаў" Войслаў Савіч-Заблоцкі (1850 – пасля 1893) // Настаўніцкая газета. – 2003. – 12 красавіка. – С. 7.
Запрудскі І. Фармаванне нацыянальнай свядомасці і праблемы беларускага друку ў сярэдзіне ХІХ ст. // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск чацвёрты. Мінск, 2003. С.54–77.
Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускае літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў / М.В.Хаўстовіч, І.Э.Багдановіч, І.М.Запрудскі і інш. – Мн.: БДУ, 2003. 42 с./6.
Запрудскі І. Асоба В. Савіча-Заблоцкага і нацыянальнае пытанне ў другой палове ХІХ ст. // Acta albaruthenica: Навукова-тэарэтычны часопіс. 2003. – № 3. – С. 21–23.
Запрудскі І. У гасцях у Караткевіча, або Давайце пісаць успаміны // ЛіМ. – 2003. – 28 ліст. – С.11.
Запрудскі І. "Так казаў бы я…": Асэнсаванне творчасці Максіма Багдановіча (верш "Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы") // Роднае слова. – 2004. – № 3. – С. 14–17.
Запрудскі І. Таямнічы Янус, або Булгарын на Беларусі // Полымя. – 2004. – № 3. – С.216–221.
Запрудскі І. "Мы сами по соби народъ особный – Белоруссы!": Беларускі друк у сярэдзіне ХІХ ст. і дзяржаўная палітыка // Роднае слова. – 2004. – № 9. – С. 96–99.
Запрудскі І. Ялегі Пранціш Вуль і пытанне атрыбуцыі паэмы "Тарас на Парнасе"// Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск пяты. Мінск, 2004. – С.49–62.
Запрудскі І. Пра некаторыя тэндэнцыі ў беларускай прозе // Маладосць. – 2005. – № 1. – С.140–152.
Запрудскі І. “Што пасееш, будзе цэла...”: Вуль, ці Францішак Элегій Карафа-Корбут (1835 – пасля 1863) // Настаўніцкая газета. – 2005. – 16 красавіка. – С. 7.
Запрудскі І., Некрашэвіч-Кароткая Ж. Шукальнік імя свайго // Літаратура і мастацтва.– 2005. – 29 красавіка. – С. 12.
Запрудскі І. Красавіцкія апагеі ў лёсе Вуля, ці Хто напісаў паэму “Тарас на Парнасе”? // Звязда. – 2005. – 20 мая. – С.5.
Гісторыя беларускай літаратуры (ХУІІІ-ХІХ стст.): Вуч. праграма для вышэйшых навуч. устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 02 Беларуская філалогія / Склад. Хаўстовіч М.В., Запрудскі І.М., Тарасюк Л.К. – Мн.: БДУ, 2005. – 56 с./ 25.
Запрудскі І. Каляпарнаскія жарсці, ці Што такое паноптыкум? // ЛіМ. – 2005. – 1 ліпеня. – С.7.
Запрудскі І. Ялегі Пранціш Вуль і пытанне атрыбуцыі паэмы "Тарас на Парнасе"// Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск шосты. Мінск, 2005. – С.60–71.
Запрудскі І.М. Адэля з Устроні // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 42.
Запрудскі І.М. Арлоўскі Восіп Данілавіч // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 85.
Запрудскі І.М. Ельскі Аляксандр Карлавіч // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 465–466.
Запрудскі І. Выкананы запавет, або Па слядах тутэйшых д'артаньянаў (“Успаміны Сапліцы” Генрыка Жавускага) // Маладосць. – 2006. – № 1. – С.138–142.
Запрудскі І. Выкідыш, ці Культурная экстрадыцыя пластылінавай паэзіі // Маладосць. – 2006. – № 5. – С.133–137.
Запрудскі І.М. Лучына Янка // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2006. – С. 56.
Запрудскі І.М. Макаранізмы // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 2. / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2006. – С. 87.
Запрудскі І. Пра Любу // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск сёмы. Мінск, 2006. – С.6–7.
Запрудскі І. “Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі...” (пра паходжанне геаграфічных назваў Мінскага раёна) // Наша жыццё. – 2006. – 6 верасня. – С.3.
Запрудскі І. Алхімія слова, ці Антынафталін для споду літаратурнага куфра // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 22 верасня. – С.6.
Запрудскі І. «Віленскі альбом» і верш В. Каратынскага «Уставайма, братцы…» ў ацэнках эмігранцкага друку // Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеяніі: матэрыялы Рэспубліканскай навук. канф. (Мінск, 29 верасня 2006 г.). – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 64–71.
Запрудскі І. Стратэгія ўзаемадзеяння аўтар–чытач у творчай спадчыне Вінцэся Каратынскага // Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеяніі: матэрыялы Рэспубліканскай навук. канф. (Мінск, 29 верасня 2006 г.). – Мінск: Беларус. навука, 2006.  – С. 113–122.
Запрудскі І. “Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі...”: Віртуальнае падарожжа па геаграфічных назвах Мінскага раёна // Полымя. – 2007. – № 2. –С. 203–210.
Прадмова // Карский, Е.Ф. Белорусы: В 3 т, кн.1. Очерки словесности белорусского племени / Е.Ф.Карский; предисл. к третьему тому И.Н.Запрудского, И.В.Казаковой, В.Г.Короткого. – Минск: БелЭн, 2007. – С.5–28 (у сааўтарстве).
Запрудскі І. Чытайце Брыля, чытайце Панчанку! // Маладосць. –2007. – № 8. – С.127–130.
Запрудскі І. “Песня сэрца, якое так горача адчувала”: Пошукі адэкватнасці ў творчым лёсе паэткі Адама М-скага // Маладосць. – 2007. – № 10. – С. 131–134.
Запрудскі І. Прага актуалізацыі (Да 125-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа) // Маладосць. – 2007. – № 11. – С. 135–136.
Запрудскі І. Сапраўды (развагі пра крытыку) // Маладосць. – 2007. – № 12. – С. 101–105.
Запрудскі І. Партрэт асветніцы, народжаны на мяжы тысячагоддзяў // Літаратура і мастацтва. – 2008. – 11 студзеня. – С. 6.
Запрудскі І. Беларускі сіндром і асоба Кастуся Каліноўскага // Полымя. – 2008. – № 2. – С. 129–135.
Запрудскі І. Сапраўды-2 // Маладосць. – 2008. – № 3. – С. 92–97.
Запрудскі І. Сапраўды-3 // Літаратура і мастацтва. – 2008. –4 красавіка. – С. 7.
Запрудскі І. Бадай: Парадоксы местачковасці ў сучаснай рускай літаратуры на Беларусі // Літаратурная Беларусь.– 2008. – 30 мая. – С. 11.
Запрудскі І. Гравітацыя кола // Літаратура і мастацтва. – 2008. – 20 чэрвеня. – С. 6–7.
Запрудскі І. Стратэгія ўзаемадзеяння аўтар–чытач у творчай спадчыне Вінцэся Каратынскага // Роднае слова. – 2008. – № 6. – С.36-39.
Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў / І.Э.Багдановіч, І.А.Бурдзялёва, І.М.Запрудскі і інш. – Мн.: БДУ, 2008. – 60 с. (у сааўтарстве).
Запрудскі І. Сіндром нацыянальнага імунадэфіцыту, або Чарговы nihil-выпад у каліноўсказнаўстве // Дзеяслоў. – 2008. – № 6 (37). – С. 317–320.
Запрудскі І. З архіва народнай памяці (Да праблемы выяўлення і атрыбуцыі фалькларызаваных літаратурных тэкстаў) // Acta Albaruthenika: Polsko-bialoruskie zwiazki literackie, jezykowe i historyczno-kulturalne. 2008. 8. Warszawa, 2008. – S. 182–194.
Запрудскі І. Бадай-2 // Маладосць. – 2009. – № 4. – С. 121–126.
Запрудскі І. Горад і сейбіты ветру, ці У цянотах магічнага рэалізму // Дзеяслоў. – 2009. – № 3 (40). – С. 296–308.
Запрудскі І. Феномен Багушэвіча // Літаратура і мастацтва. – 2009. – 4 верасня. – С. 13.
“Міні-раман”, або Выжыванне жанраў у натуральным літаратурным асяроддзі // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 15 студзеня. – С. 13 (разам з І.Шаўляковай, Л.Алейнік, М.Шамякінай).
Запрудскі І. Боскасць, босасць і Паэзія // Літаратура і мастацтва. – 2010. – 28 мая. – С. 6.
Запрудскі І. “Я вельмі ганаруся…”, альбо “Не ведаю, як палюбіць”: шаснаццацігадовыя пра беларускую мову і літаратуру // Маладосць. – 2010. –№ 7. – С. 111–122.
Запрудскі І. Самы слынны з пакалення беларускіх нігілістаў (Штрыхі да метафізікі Францішка Багушэвіча) // Маладосць. – 2010. – № 10. – С. 125–128.
Запрудскі І. Прыдуманая наўмыснасць, альбо Нешта пра “ні пра што” // Маладосць. – 2010. – № 11. – С. 130–134.
Запрудскі І.М. Беларуская літаратура: Літаратура 19 стагоддзя // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т. 1. / рэдкал.: Т.У.Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П.У.Броўкі, 2010. — С. 561–565.
Запрудскі І. Сшальмаваны Кастусь Каліноўскі: Тэхналогіі астракізму // Acta Albaruthenika: Polsko-bialoruskie zwiazki literackie, jezykowe i historyczno-kulturalne. 2010. 10. Warszawa, 2010. – S. 402–419.
Запрудскі І. Кнігі – людзі – парадоксы // Маладосць. – 2010. –№ 12. –С. 100–104.
Гісторыя беларускай літаратуры (ХІ-ХІХ стагоддзі): Тыпавая вуч. праграма для вышэйшых навуч. устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках); 1-21 05 04 Славянская філалогія; 1-21 05 06 Рамана-германская / Склад. Багдановіч І.Э., Бурдзялёва І.А., Запрудскі І.М. і інш. – Мн.: БДУ, 2011. – 66 с.
Запрудскі І. Актуальнасць класікі: ад альфы да... сігмы (Пра першую кнігу анталогіі “Беларуская літаратурная спадчына” // Літаратура і мастацтва. –2011. – 21 кастрычніка. – С. 21.
Запрудскі І. “Я выпраменьваю святло”, ці Паэтычны альманах “Альтанка” // Маладосць. – 2012. – № 1. – С. 110–114.
Запрудскі І. “Міг нетутэйшае лагоды”: паэтычныя “сны-неспадзевы” Міхася Стральцова // Маладосць. – 2012. – № 2. – С. 83–90.
Запрудскі І. Без дэкларацый і афектацый: колькі слоў пра падборку вершаў Дар’і Дарошкі // Літаратура і мастацтва. – 2012. – 21 верасня. – С. 7.
Запрудскі І. Мысляр-натурфілолаг. Нататкі аб прозе Міколы Купрэева // Маладосць. – 2012. – № 12. – С. 63–68.
Запрудскі І. Зшальмаваны Кастусь Каліноўскі (тэхналогіі астракізму) // Паўстанне 1863 г. на Беларусі і Кастусь Каліноўскі : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Менск, 23 сакавіка 2013 г.) пад рэд. А. Тараса. – Рыга, 2013. – С. 180–202.
Запрудскі І.М. Уладзіслаў Сыракомля і Павел Шпілеўскі — славутыя ўраджэнцы Міншчыны (да 190-годдзя з нараджэння выдатных дзеячаў беларускай культуры) / І. М. Запрудскі. — Мінск: БДУ, 2013. — 30 с.
Запрудскі І. Паспрачаемся з аўтарам? // Літаратура і мастацтва. – 2013. – 11 кастрычніка. – С. 2.
Запрудскі І.М. Асоба і чыннасць Францыска Скарыны ў ацэнках Адама Кіркора // Віленскія выданні Францыска Скарыны ў кантэксце эпохі Адраджэння: Да 490-годдзя кнігадрукавання ў Вялікім Княстве Літоўскім: Мат-лы ІV Скарынаўскіх чытанняў (Мінск, 27 красавіка 2012 г.) / пад рэд І.Э.Багдановіч. – Мінск: Кнігазбор, 2014. – С. 91–97.
Запрудскі І. «Раз яшчэ зайграю…» // Літаратура і мастацтва. — 2015. 20 сакавіка. — С. 6.
Запрудскі І. Рахунак крытыка і тэатрала // Літаратура і мастацтва. — 2015. — 29 мая. — С. 6.

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 3. История белорусской литературы (лекции, практические, КСР)

 

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 4. История белорусской литературы (лекции, практические, КСР)

Семестр 5. История белорусской литературы (заочн.) (лекции)

Семестр 6. История белорусской литературы (заочн.) (лекции, практические)

 

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 4. История белорусской литературы (лекции, практические)