Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Яненка Наталля Васілеўна

кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць «Руская філалогія».

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сацыялінгвістыка, моўныя кантакты, моўнае вар’іраванне.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: «Варыянтнасць у гетэрагенным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)», 2018, навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук дацэнт С. М. Запрудскі.

Колькасць навуковых публікацый: каля 30.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51
220030

E-mail: Janienka@bsu.by

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Яненка, Н. В. Да пытання аб фанетычным і марфалагічным вар’іраванні ў вусным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // [Материалы] : сб. ст. по материалам 67-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 апр. 2010 г. : в 3 т. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2010.  – Т. 2. – C. 108–111.

Яненка, Н. В. Моўцы перад выбарам варыянтаў асабовых займеннікаў 3-й асобы (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімску) / Н. В. Яненка // Русский язык: система и функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы) : сб. материалов V Междунар. науч. конф., Минск, 11–12 окт. 2011 г. / редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2011. – С. 377–380.

Яненка, Н. В. Лексічная варыянтнасць у вусным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімску) / Н. В. Яненка // Научные стремления – 2011 : сб. материалов междунар. науч.-практ. молодеж. конф., Минск, 14–18 нояб. 2011 г. : в 2 т. / Совет молодых ученых Нац. акад. наук Беларуси ; ред.: К. С. Бредихина [и др.]. – Минск, 2011. – Т. 2. – С. 329–332.

Яненка, Н. В. Камунікатыўныя магчымасці білінгваў (на матэрыяле запісаў вуснага беларуска-рускага маўлення ў г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : зб. навук. арт. : у 2 ч. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, каф. беларус. мовазнаўства ; рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]. – Брэст, 2012. – Ч. 2. – С. 190–194.

Яненка, Н. В. Фанетычная і марфалагічная варыянтнасць у вусным гарадскім беларуска-рускім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Prolínaní slovanských prostředí : Výstup projektu specifického výzkumu č. 263103/2011 řešeného na FF UK, Praha, 3.–4. List. 2011. / Filoz. fak. Un-ty Karlovy v Praze ; J. B. Lášek (předseda ediční rady). – Praha, 2012. – S. 231–237.

Яненка, Н. В. Моўцы перад выбарам беларускай, мясцовай ці рускай мовы (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Идеи. Поиски. Решения : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 30 нояб. 2011 г. : в 2 т. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – Т. 1. – С. 113–116.

Яненко, Н. Вариативность городской белорусско-русской речи (на материале записей в г. п. Хотимске) / Н. Яненко // Антропол. форум. – 2013. – № 18. – С. 381–392.

Яненка, Н. В. Маўленчы партрэт білінгва (на прыкладзе запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы ІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; адк. рэд. П. І. Навойчык. – Мінск, 2013. – С. 323–328.

Яненка, Н. В. Варыянтнасць слова ў вусным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зб. навук. арт. / Брэсц. дзярж. ун-т ; пад агул. рэд. Н. Р. Якубук. – Брэст, 2013. – С. 318–321.

Яненка, Н. В. Варыянтнасць у вусным гарадскім маўленні: марфалагічны аспект (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка //  [Материалы] : сб. работ 70-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та, Минск, 15–18 мая 2013 г. : в 3 т. / Белорус. гос. ун-т ; рец.: Ю. Г. Абакумова [и др.]. – Минск, 2013. – Т. 3. – С. 111–115.

Яненка, Н. В. Да пытання аб фанетычным вар’іраванні ў вусным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : зб. навук. арт. / Віцеб. дзярж. ун-т імя П. М. Машэрава ; пад навук. рэд. Г. М. Мезенка. – Віцебск, 2013. – С. 125–128.

Яненка, Н. В. Асаблівасці выкарыстання суфікса або у дзеясловах прошлага часу адзіночнага ліку мужчынскага роду (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімску) / Н. В. Яненка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы ІІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў, Мінск, 27 сак. 2015 г. / Беларус. дзярж. ун‑т ; рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 301–305.

Яненка, Н. В. Варыянтнасць у штодзённым беларускім гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 44–48.

Яненка, Н. В. Да пытання вывучэння неафіцыйнага беларускага гарадскога маўлення ў рамках варыяцыянісцкай парадыгмы / Н. В. Яненка // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2015. – № 3. – С. 66–70.

Яненка, Н. В. Асаблівасці выкарыстання постфікса -с’а vs. -с’ (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Мова і літаратура : матэрыялы 72-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. фак. Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 28 крас. 2015 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск, 2015. – С. 159–162.

Яненка, Н. В. Функцыянаванне моўных варыянтаў у штодзённа-бытавым беларускім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 2. – С. 66–69.

Яненка, Н. В. Да выбару моўных варыянтаў у рамках штодзённа-дзелавога беларускага маўлення (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 3. – С. 39–43.

Яненка, Н. В. Гендарныя асаблівасці выкарыстання моўных варыянтаў (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Беларускае слова: тэорыя і практыка : зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. Б. А. Плотнікава, Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.] ; пад агул. рэд. праф. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск, 2016. – С. 138–140.

Яненка, Н. В. Варыянтнасць у гетэрагенным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) : аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук : 10.02.01 / Н. В. Яненка ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2018. – 27 с.

Яненка, Н. В. Асаблівасці функцыянавання «ўмоўна беларускіх» варыянтаў у гетэрагенным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Вариативность в языке и речи : тез. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 4–5 апр. 2019 г. / редкол.: Л. М. Лещева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2019. – С. 287–288.


Спецыяльнасць «Хімія (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-31 05 01

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Гісторыя (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-21 03 01

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (практычныя) (завоч.)

Спецыяльнасць «Матэматыка (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-31 03 01

Семестр 2. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)