Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Пятровіч Алена Уладзіміраўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць “Беларуская мова і літаратура”.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сацыялінгвістыка, інтэрнэт-лінгвістыка.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: Беларуская мова і змешаныя коды ў сацыялінгвістычным і псіхалінгвістычным аспектах: катэгорыя адносін да мовы ў грамадстве, 2014, навук. кіраўнік - Запрудскі С.М.

Колькасць навуковых публікацый: звыш 30.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51
220030

E-mail: liankievic@bsu.by

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Лянкевіч, А. Стаўленне да змешаных моўных кодаў у Беларусі (на матэрыяле тэста “падабраных масак”) : уплыў узроставых параметраў / А. Лянкевіч // Slovanské jazyky a literatury : hledání identity / ed. M. Příhoda. H. Vaňková. – Červený Kostelec / Praha, 2008. – C. 75–80.

Лянкевіч, А. Стаўленне да моўных кодаў у Беларусі (на матэрыяле тэстa “падабраных масак”) : адрозненні паміж Мінскам і Віцебскам / А. Лян­кевіч // Studia Białorutenistyczne / red. R. Radzik, M. Sajewicz – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – 2009. – № 3.– C. 265–284.

Lankiewicz, A. Стаўленне некаторых сацыяльных груп да беларускай мовы (на матэрыяле тэста “падабраных масак”) // Literatura, język i kultura: tradycje i nowatorstwo / red. M. Timoszuk, M. Chaustowicz. – Warszawa, 2009. – C. 252–262. (Acta Albaruthenica 9).

Лянкевіч, А. Беларускі выклічнік у Сеціве. Серыя: “Лекцыі па Інтэрнэт-лінгвістыцы”. Вып. 2. / Рэд. С. Важнік. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – 44 с.

Лянкевіч, А.У. Праблема стаўлення да моў у замежнай і беларускай лінгвістыцы / А.У. Лянкевіч // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2010. – № 4. – С. 111–119.

Лянкевіч, А. Змены ў стаўленні да беларускай мовы ў 20 стагоддзі // Slovanský areál a Evropa / А. Лянкевіч / Ed. V. Čermák, M. Příhoda. – Červený Kostelec / Praha, 2010. – C. 257–264.

Лянкевіч, А.У. Стаўленне да беларускай літаратурнай мовы і змешанага маўлення ў медыя-дыскурсе (на матэрыялах публікацый у газеце “Звя­зда”) / А.У. Лянкевіч // Веснік БДУ. – Сер. 4. – № 3. – 2011. – С. 34–38.

Лянкевіч, А.У. Стаўленне да білінгвізму ў інтэрнэт-дыскурсе (на матэ­рыяле дыскурс-аналізу каментарыяў на інтэрнэт-форумах) / А.У. Лян­кевіч // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзе­яння: зб. навук. арт. / рэдкал.: В.Д. Старычонак, Д.В. Дзятко (адк. рэд.), Н.А. Радзіваноўская і інш. – Мінск, 2011. – C. 164–166. http://elib.bspu.by/handle/doc/1034

Лянкевіч, А.У. Стаўленне да беларускай мовы студэнтаў ВНУ па шкале Лікерта (на матэрыяле анкетавання) / А.У. Лянкевіч // Веснік БДУ. – Сер. 4. – № 3. – 2012. – С. 29–33.

Лянкевіч, А. Стаўленне да беларускай літаратурнай мовы і змешанага маўлення : адрозненні і падабенствы (на матэрыяле тэста “падабраных масак” і анкетавання) / А. Лянкевіч // Новае слова ў мовазнаўстве : матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Новае слова ў беларусістыцы” (20–21 мая 2010 года) / рэд. С.М. Запрудскі, Г.А. Цыхун. – Мінск, 2012. – С. 240–246.

Лянкевіч, А. Стаўленне да беларускай мовы ў інтэрнэт-камунікацыі (на матэрыяле дыскурс-аналізу каментарыяў на інтэрнэт-форумах) / А. Лянкевіч // Acta Albaruthenica. – Warszawa, 2013. – Т. 13. – S. 145–159. http://www.albaruthenica.uw.edu.pl/by/userfiles/downloads/AA_13_2013.pdf

Lenkiewicz Alena, Różnice etniczne w postawach wobec białoruskiego języka literackiego i mowy mieszanej: Białorusini vs. Rosjanie // Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa, 2014. Т. 7. С.116–122.

Liankevič Alena, Die Einstellung zu den gemischten sprachlichen Kodes in Wieẞrussland (am Material eines matched guise-Tests) // Trasjanka und Suržyk – gemischte wieẞrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Wieẞrussland un der Ukraine? Frankfurt am Main, 2014. C. 233–252.

Лянкевіч, А. У. Сучасныя тэндэнцыі развіцця тэрміналогіі прыкладной інфарматыкі (на прыкладзе «Тлумачальнага слоўніка па інфарматыцы» М. Савіцкага) // Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара В. П. Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы ; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.] ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : БДУ, 2018. – СС. 118–123.

Лянкевіч, А. У. Прынцыпы і падыходы да рэалізацыі рэфарматарскага кірунку ў “Тэрміналагічным слоўніку па вышэйшай матэматыцы для ВНУ” // Беларускае слова : тэрміналогія і тэрміназнаўства : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. А. Антанюк, г. Мінск, 26 красав. 2019 г. / рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск, 2019. – С. 100–104.
 

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 7-8. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (лекцыі, практычныя) (завочн.)

Спецыяльнасць «Інфарматыка» код спецыяльнасці 1-31 03 04

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Прыкладная матэматыка (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-31 03 03

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Камп’ютарная бяспека» код спецыяльнасці 1-98 01 01

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Актуарная матэматыка» код спецыяльнасці 1-31 03 05

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Прыкладная інфарматыка» код спецыяльнасці 1-31 03 07

Семестр 2. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Геаграфія (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-31 02 01

Семестр 3. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Гідраметэаралогія» код спецыяльнасці 1-31 02 02

Семестр 3. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Геаінфармацыйныя сістэмы» код спецыяльнасці 1-56 02 02

Семестр 3. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Космааэракартаграфія» код спецыяльнасці 1-31 02 03

Семестр 3. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў» код спецыяльнасці 1-51 01 01

Семестр 3. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)