Кафедра гісторыі беларускай мовы

Выява кантакту

Рааго Павел Аляксандравіч

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць “Беларуская мова і літаратура”.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: лексічная семантыка, семантычны сінтаксіс, славакістыка.

Колькасць навуковых публікацый: звыш 20.

Профіль у Акадэміі Google


г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.51
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Дзеясловы з прадметнай семай ‘расліна’ ў беларускай і славацкай мовах // Актуальныя праблемы паланістыкі 2006. – Мінск : Права і эканоміка, 2006. – С. 179–186;

Змест паняццяў “дзеясловы з прадметнай спецыялізаванай семай ‘расліна’” і “дзеясловы з прадметнай спецыялізаванай семай ‘жывёла’” // Socio-cultural reality and nature: Collection of scientific works with international participation (the third year). – Prešov: Faculty of manufacturing technologies of the Technical university of Košice with the seat in Prešov. Department of humanities, 2008. – С. 239–246;

Асноўныя прынцыпы комплекснай класіфікацыі дзеясловаў з прадметнымі семамі ‘расліна’ і ‘жывёла’ // Socio-cultural reality and nature: Collection of scientific works with international participation (the third year). – Prešo: Faculty of manufacturing technologies of the Technical university of Košice with the seat in Prešov. Department of humanities, 2008. – С. 247–253;

Кароткая граматыка славацкай мовы. – Мінск : Радыёла-плюс, 2010. – 146 с.;

Дзеясловы з прадметнай семай ‘жывёла’ ў беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. – 2010. – № 65. – С. 95–103;

Адлюстраванне расліннага свету ў семантыцы беларускіх дзеясловаў // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : Сб. матер. 4-й междунар. науч. конф. (Полоцк, 28–29 октября 2010 г.). – Новополоцк : ПГУ, 2010. – С. 134–139;

Дзеясловы з прадметнай семай ‘расліна’ ў беларускай мове // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2010. –  № 2. – С. 33–36;

Супастаўляльны аналіз беларускіх і славацкіх дзеясловаў з прадметнай семай ‘жывёла’ (лексіка-семантычны і сінтагматычны аспекты) // Мова – Літаратура – Культура : Матэр. 6-й Міжнар. навук. канф. (Мінск, 28–29 кастрычніка 2010 г.) : У 2-х ч. Ч. І. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 252–257;

Дзеясловы з прадметнымі семамі // Роднае слова. – 2011. – № 6. – С. 47–49;

Беларуска-славацкі размоўнік-даведнік. – Мінск : Радыёла-плюс, 2011. – 216 с. (У суаўт.);

Адлюстраванне жывёльнага свету ў семантыцы беларускіх дзеясловаў // Лингвокультурологическое образование в системе вузовской подготовки специалистов: Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. (Брест, 19–20 ноября 2010 г.). – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – С. 87– 91;

Да пытання семантычнага ўзгаднення суб’ектаў і дзеяслоўных прэдыкатаў // Беларуская лінгвістыка – Вып. 68. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 98–108;

Бестыяльныя дзеясловы гучання ў беларускай і славацкай мовах: семантыка-сінтаксічныя асаблівасці // Беларуская лінгвістыка. – Вып. 70. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 133–140;

Афіксацыя ў сістэме беларускіх і славацкіх бестыяльных дзеясловаў гучання і яе ўплыў на дзеяслоўную дыстрыбуцыю // Словаўтварэнне і іншыя ўзроўні беларускай літаратурнай мовы : Матэр. міжнар. навук. канф. (Мінск, 24–25 лістапада 2014 г.). – Мінск, 2014. – С. 176–179.