Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Рамзa Таццяна Расціславаўна

доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, руская мова і літаратура.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сінтаксіс сучаснай беларускай мовы, вуснае гутарковае маўленне, беларуская мова як замежная.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Безасабовыя сказы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове", 1996, навук. кір. - доктар фiлалагiчных навук, прафесар Бурак Леанід Іванавіч.

Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: «Беларускае гутарковае маўленне: фанетычны і лексіка-граматычны аспекты», 2016.
Колькасць навуковых публікацый - больш за 100.
+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Рамза, Т.Р., Кіёсава, С. Спрабуйма! Азнаямляльна-пачатковы курс беларускай мовы для японцаў І / рэд. Тасінобу Усуяма. – Цукуба: Цукубскі ўніверсітэт, 2016. – 72 с.

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне ў славянскім кантэксце / Т.Р.Рамза. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 256 с. : іл. (12,8 др.арк.)

Рамза, Т.Р. Белорусская разговорная речь как социолект // Лингвистическая экология: проблематика исчезающих языков и культур в истории и современности: материалы Междунар. науч. конф., проходившей при поддержке РГНФ (19–22 сентября 2014 г.) / под ред. В.М. Грязновой. – Ставрополь: Сервисшкола, 2014. – С. 230–235.

Тэсты па беларускай мове як замежнай : Пачатковы ўзровень. Агульнае валоданне / аўт.-склад.: В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А. Семянькевіч. – Мінск: Выд.дом ГА «ТБМ імя Ф. Скарыны», 2014. – 52 с.

Тэсты па беларускай мове як замежнай : Базавы ўзровень. Агульнае валоданне / аўт.-склад.: В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А. Семянькевіч. – Мінск: Выд.дом ГА «ТБМ імя Ф. Скарыны», 2014. – 52 с.

Тэсты па беларускай мове як замежнай : Сярэдні ўзровень. Агульнае валоданне / аўт.-склад.: В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А. Семянькевіч. – Мінск: Выд.дом ГА «ТБМ імя Ф. Скарыны», 2014. – 68 c.

Тэсты па беларускай мове як замежнай : Прасунуты ўзровень. Агульнае валоданне / аўт.-склад.: В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А. Семянькевіч. – Мінск: Выд.дом ГА «ТБМ імя Ф. Скарыны», 2014. – 68 c.

Тэсты па беларускай мове як замежнай : Высокі ўзровень. Агульнае валоданне / аўт.-склад.: В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А. Семянькевіч. – Мінск: Выд.дом ГА «ТБМ імя Ф. Скарыны», 2014. – 68 c.

Тэсты па беларускай мове як замежнай: Дасканалы ўзровень. Агульнае валоданне / аўт.-склад.: В. Барысенка, Л. Кныш, У. Куліковіч, А. Літвіноўская, Т. Рамза, А. Семянькевіч. – Мінск: Выд.дом ГА «ТБМ імя Ф. Скарыны», 2014. – 68 с.

Рамза, Т.Р., Кіёсава, С. Спрабуйма! Азнаямляльна-пачатковы курс беларускай мовы для японцаў І / рэд. Тасінобу Усуяма. – Цукуба: Цукубскі ўніверсітэт, 2016. – 72 с.

Лексічны мінімум па беларускай мове як замежнай. Элементарны ўзровень (А 1). Агульнае валоданне / склад.: Л.І. Сямешка, В.У. Барысенка, Т.Р. Рамза, С.М. Якуба. – Мінск: РІВШ, 2016. – 76 с.

Рамза, Т.Р. Амбівалентнасць пазіцыі Кандрата Крапівы ў пытаннях культуры мовы // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 2. – С. 63–70.

Рамза, Т.Р. Пытанне культуры мовы ў артыкулах Кандрата Крапівы / Т.Р. Рамза // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства (да 120-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы): матэрыялы міжнар. навук. канф., 3–4 сакавіка 2016, Мінск. – Мінск : Эканоміка і права, 2016. – С. 359–361.

Рамза, Т.Р. Пазамоўная інфармацыя ў дапаможніках па беларускай мове для замежнікаў: ці ёсць крытэрыі адбору? // Мова-літаратура-культура Матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф. «Мова–Літаратура–Культура (да 90-годдзя з дня нараджэння прафесара Л.М. Шакуна)», 15–16 верасня 2016, Мінск. Мінск: РІВШ, 2016. – С. 172-175.

Рамза, Т.Р. Между реальностью и игрой, или „новые” носители белорусского языка и их речь // Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym: Księga jubileuszowa dedykowana Panu Prof. A. Kiklewiczowi z okazji 60. urodzin / Pod redakcją A. Dudziaka i J. Orzechowskiej. – Olsztyn 2017. – С. 359 – 368.

Рамза, Т.Р. «Кампрамісныя» дапаможнікі для самастойнага вывучэння беларускай мовы, іх плюсы і мінусы // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў : у 2 ч. / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – Ч. 2. – C. 149 – 155.

Рамза, Т.Р. Ці магчымы кампраміс нормаў у падручніках па беларускай мове? // Міжнар. Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 29 верас. 2017 г. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш]. – Мазыр, 2017. – С. 157–160.

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: фанетычны і лексіка-граматычны аспекты: аўтарэф. … д-ра філал. навук: 10.02.01 – беларус. мова / Т.Р. Рамза; БДУ. – Мінск, 2015. – 42 с.Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне ў славянскім кантэксце / Т.Р. Рамза. – Мінск : Выд. цэнр БДУ, 2014. – 256 с. : іл.

Ramza, T. Weißrussische Sprache in 20 Lektionen: Intensivkurs / T. Ramza, S. Tesch. – Oldenburg: BIS-Verlag, 2011. – 198 S. – (1 CD)

Рамза, Т.Р. Гутарковае беларускае маўленне ў супастаўленні з формамі штодзённага камунікавання ў заходне- і ўсходнеславянскіх літаратурных мовах / Т.Р. Рамза // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XVМіжнар. з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жн. 2013 г.) : дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А.А. Лукашанец (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – С. 147–162. (33 516 др. зн.)

Рамза, Т.Р. Беларускі гутарковы стандарт: паміж нормай і узусам/ Т. Рамза // České vědomí Bělarusi/ Чэшскае ўсведамленне Беларусi/ V. Lendě­lová, J. Marvan, M. Vašíček(eds). – UniverzitaKarlovavPraze : Karolinum, 2013. – S. 61–71.

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: сучасны стан / Т.Р.Рамза. Мінск: Выш. шк., 2011. 221 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Kiklewicz A., Korytkowska M., Mazurkiewicz-Sułkowska J., Zatorska A., Ramza T. Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski / Red. naukowa A.Kiklewicz i M.Korytkowska. Olsztyn, 2010. 448 s.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс // Najnowszedziejejęzykόwsłowiańskich: Беларуская мова / пад рэд. А.А.Лукашанца, М.Р.Прыгодзіча, Л.І.Сямешка. Opole: UniwersitetOpolski- InstytutFilologiiPolskiej, 2008. С. 206-222.

Рамза, Т.Р. Беларуская мова? З задавальненнем! Для замежных навучэнцаў / Т.Р.Рамза. Мінск: Выш. шк., 2010. 310 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Рамза, Т., Тэш, С. Беларуская мова за 20 заняткаў: Практыкаванні. Тэксты. Размовы: інтэнсіў-курс (пробная версія). UniversitätOldenburg, 2009.  124 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.

Рамза, Т.Р., Міхневіч, А.Я. Словазлучэнне // Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. / навук. рэд. А.А.Лукашанец. Мінск: Беларус. навука, 2009. Ч. 2: Сінтаксіс. С. 7-37.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: практычны курс: вучэб.-метад. комплекс (для студэнтаў ІІІ курса дзённай формы навуч. філал. фак. спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" / Т.Р.Рамза. Мінск : БДУ, 2008. 157 с.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р.Рамза; пад агул. рэд. А.Я.Міхневіча. 2-е выд., дапрац. і дапоўн. Мн.: БДУ, 2006. 214 с.

Рамза, Т.Р. Пунктуацыя: кароткі комплексны дапам.-давед. / аўт.-склад. Т.Р.Рамза. Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2006. 55 с. (Проста пра складанае).

Hurtig, C., Ramza, T. BelarussischeGrammatikinTabellenundÜbungen- Граматыка беларускай мовы ў табліцах і практыкаваннях // SlavistischeBeiträgeBd. 420 / Hrsg. vonP.Rehder. München, VerlagOttoSagner, 2003. 267 S. (StudienhilfenBd. 13)

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р.Рамза; пад агул. рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: БДУ, 2003. 202с.

Рамза, Т.Р. Сінтаксіс. Просты сказ: курс лекцый / Т.Р.Рамза. Мінск: БДУ, 2002. 117 с.

Рамза, Т.Р. Пытанне аб беларускім гутарковым маўленні ў часопісах 1920-х гадоў // Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 2. С. 56-59.

Рамза, Т.Р. Гутарковая беларуская літаратурная мова (аб суадносінах паняццяў «унармаванне мовы» і «моўная кадыфікацыя») // Веснік БДУ. Сер. 4. 2011. № 1. С. 37-40.

Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: стан і перспектывы даследавання // Веснік ГрДУ. Сер. 3. 2011. № 1. С. 43-50.

Рамза, Т.Р. Гутарковыя канструкцыі: заканамернасці ці адметнасці ўжывання? (на прыкладзе выказванняў з мадальнамі прэдыкатывамі) // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. А. 2011. № 2. С. 95-102.

Ramza, T. Konjugationstypen im Belarussischen und Mischungsrede // Zeitschrift fuer Slawistik 55. 2010. № 3. С. 340-363.

Рамза, Т. Трасянка: национально-прецедентный феномен или «ключевое слово текущего момента»? // Беларуская думка. 2010. № 7. С. 112-116.

Рамза, Т. Типы спряжения в белорусском языке на фоне русского // PrzeglądWschodnioeuropejski. Olsztyn, 2010. S. 425-446.

Рамза, Т.Р. Змешанае гутарковае маўленне ў мастацкіх тэкстах // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. 2009. № 3. C. 43-47.

Рамза, Т. Беларускае літаратурнае гутарковае маўленне (да пастаноўкі праблемы) // Acta Albarutheca. Literatura, jezyk, kultura: tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa M.Timoszuk i M.Chaustowicz. Warszawa, 2009. С. 263-270.

Ramza, T. Die Evolution der Trasjanka in literarischen Texten // Zeitschrift fuer Slawistik 53. 2008. № 3. S. 305-325.

Рамза, Т.Р. Маўленне тутэйшых(на матэрыяле п'есы Янкі Купалы) //Acta Albaruthenica 7. Literatura. Język. Kultura. Red. naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowa Asocjacja iałorutenistów. Warszawa 2007. S. 238-245.

Рамза, Т.Р. Демократизация содержания текстов массмедия(на материале вторичной номинации Беларуси и белорусов) // Acta Neophilologica. 2006, VIII, c. 147-154.

Рамза, Т.Р. Аналітычныя канструкцыі ў безасабовых сказах// Slawica Wratislaviensia CXXXIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskichVII: opis, konfrontacja, przekład. Wrocław, 2005. S. 319-325.

Рамза, Т.Р. Об одном ключевом сочетании текущего момента // Мова і культура. (Науковий щорiний журнал). К.: Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2005. Вип. 8. Т. IV. Міжкультурна комунікація. С. 111-117.

Рамза, Т.Р. Дынаміка варыянтных формаў роднага склону // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. 2000. № 2. С. 130-134.

Рамза. Т.Р. Імя ўласнае, грамадскі густ і граматычная сістэма // Мова - Літаратура - Культура (да 55-годдзя адкрыцця кафедры бел. мовы і літ. БДУ). Матэрыялы міжнар. навук. канф. (22-23 верасня 1998 г.): У 2 ч. Мінск, 1999. Ч. 1. С. 86-89.  


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 5. Спецкурс (лекцыі, практычныя).

Семестр 5– 10. Спецсемінар (лекцыі, практычныя).

Семестр 6–7. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя).

Cпециальность «Русская филология (по направлениям)»код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 4. Спецсемінар «Беларускае і рускае гутарковае маўленне» (практычныя)

Семестр 1–5. Практыка беларускага маўлення з замежнымі стажорамі (лекцыі, практычныя).