Кафедра кітайскай філалогіі

Выява кантакту

Жукавец Вераніка Вячаславаўна

выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстановаякую скончыласпецыяльнасцьБеларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт. Філолаг. Выкладчык кітайскай і англійскай мовы і кітайскай літаратуры. Перакладчык.

Галiна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: літаратура народаў краін замежжа (кітайская літаратура).

Назва кандыдацкай дысертацыі, над якой працуе, навуковы кіраўнік“Китайская литература в Беларуси: связи, рецепция, переводы”, навуковы кіраўнік – к.ф.н., дацэнт Хмяльніцкі Мікалай Мікалаевіч.

Колькасць навуковых публікацый: 6.

+375 17 327 63 78
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.58
220030

E-mail: veronazhukovets@gmail.com

Асноўныянавуковыя інавукова-метадычныя публікацыі:

Жуковец В.В. Культурологический феномен книги переводов китайской поэзии «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая»/ В.В. Жуковец//Актуальныя праблемы филалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысціплін:зборнік навуковых артыкулаў/пад агул рэд. А.М.Макарэвіча.- Магілеў:МДУ імя А.А. Куляшова,2015.-С.285-290

Жуковец В.В. Переводы одного стихотворения Ли Шаньиня: лингвокультурологический аспект / В.В. Жуковец// Мова і літаратура ў ХХI стагоддзі: матэрыялыIII Рэсп.навук.-практ.канф.маладыхнавукоўцаў,Мінск, 27 сак.2015г./рэдкал.:П.І.Навойчык (адк.рэд.)[і інш.];Бел.дзярж.ун-т. – Мінск:БДУ,2015.- С.107-112.

Жуковец. В.В.Черты антиутопии в романе ЛаоШэ «Записки о Кошачьем городе»/ В.В.Жуковец// Пути Поднебесной:сб.науч.тр Вып. V. в 2 ч.Ч. 2 /Редкол.: А.Н.Гордей (отв.ред.), Цуй Цимин (зам.отв.ред) [и.др]. – Минск:РИВШ.- С.7-23.

Жуковец В.В. Китайская литература в Беларуси: этапы и особенности рецепции// Весн. БДУ. Сер.4, Филология. Журналистика. Педагогика.2016.№1. С 27-31.

Жуковец В.В. Китайская драматургия в Беларуси: «режим ожидания»// Белорусско-китайский культурный диалог (ІІ): история, современное состояние, перспективы: сборник научных статей / под научн. ред. Хмельницкого Н.Н. – Минск: РИВШ, 2016 –  с.8-18

Жуковец В.В. Перевод  стихотворения Ли Бо «Смотрю на водопад Лушань»  («望山瀑布») на русский и белорусский языки: сравнительный анализ / В.В.Жуковец //Славянская літаратура  ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85 – годдзя Уладзіміра Караткевіча:матэрыялы  XII Міжнар. навук. канф., Мінск, 22-24 кастр.2015 г.: у 2 ч. Ч. 2/ пад рэд Г.М. Бутырчык. – Мінск: РІВШ, 2016.- с.223-228.

Жуковец, В.В. Ай Цин по-белорусски: восприятие и  переводы/ В.В. Жуковец //Мова-літаратура-культура: матэрыялы VIII Міжнар. навк. канф., Минск, 15-16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч. 2/ Беларус. Дзярж. Ун-т. -  Мінск : РІВШ,2016. – с.37-43.

Жуковец, В.В. Китайская поэзия в белорусском эстетическом пространстве/ / Весці БДПУ. Серыя 1. 2016. №4. – с. 116-121.

Жуковец, В.В. Рецепция детской китайской литературы в Беларуси»// Белорусско-китайский культурный диалог : история, и современное состояние: сборник научных статей / редкол.: Ван Дацзюнь и др; под. ред. Хмельницкого Н.Н. – Минск: РИВШ, 2017 –  с.37 – 50.

Жуковец, В.В. Белорусское восприятие поэзии Ван Гочжэня/ В.В.Жуковец //Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов: сборник научных статей/ редкол.: В.И. Коваль (гл.ред) [и др.]; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. Ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2017. – с.61-64.

Жукавец В.В. Паэзія Мэн Хаажаня: беларуска-кітайскі дыялог / В.В. Жукавец // Полымя. –  2018. №1. – с. 134-138.

Жуковец В. В. Китайская литература в критике и литературоведении Беларуси XX–ХХI вв. // Журн. Белорус. гос. ун-та. Филология. 2018. № 2. С. 26 –32.

 


Cпециальность «Восточная филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 5-8 История китайской литературы (практические)

Семестр 5,6. Спецсеминар “Китайская литература в Беларуси: связи, рецепция, переводы”