Кафедра класічнай філалогіі

Выява кантакту

Давыдава Анастасія Уладзіміраўна

старшы выкладчык
Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць: «Класічныя мовы і антычная літаратура»
Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: Класічныя мовы.
Колькасць навуковых публікацый: 9.
+375 17 375-27-40
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.208


E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Давыдова, А.В. Пища древних римлян / А. В. Давыдова // Мова і літаратура: матэрыялы 68-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 27 крас. 2011 г. / пад рэд. К.А. Тананушка. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 26-29.

Давыдова, А.В. Внутри- и межъязыковая вариантность библеизмов (на материале восточнославянских языков) / А. В. Давыдова // Мова і літаратура: матэрыялы 69-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. ф-та БДУ, Мінск, 25 крас. 2012 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск: РІВШ, 2012. – С. 14-17.

Давыдава, А.У. Структурна-семантычныя варыянты фразеалагізмаў-біблеізмаў у беларускай мове / А. У. Давыдава // Сборник работ 70-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 15-18 мая 2013 г., Минск: В 3 ч. Ч. 3 / Белорус. гос. ун-т. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 45-49.

Давыдова, А.В. Межъязыковая вариантность библеизмов (на материале восточнославянских языков) / А. В. Давыдова // Сборник работ 71-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 2014 г., Минск. / Белорус. гос. ун-т. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 329-332.

Давыдава, А.У. Герменеўтыка ў філасофіі і філалогіі / А.У. Давыдава // Метадалогія літаратурных даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л. Д. Сінькова [і інш.] ; пад. рэд. Л. Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 70-81.
Давыдава, А.У. Літаратурная спадчына Гальяша Пельгрымоўскага: спецыфічная практыка эстэтычнага пазнання на мяжы эпох Рэнесансу і Барока / А.У. Давыдава // Аксиологический диапазон художественной литературы : сборник научных статей / сост. : В. Ю. Боровко [и др.]; под науч. ред. В. Ю. Боровко, О. В. Лапатинской. – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. – С. 137-140.

Давыдава, А.У. Літаратурная традыцыя ў лацінамоўным творы Г. Пельгрымоўскага «Epistola ad Dominum Theodorum Skuminum / А. У. Давыдава // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання [Электронны рэсурс] : матэрыялы IV Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мiнск, 17 сак. 2017 г. / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.] ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 67-72.

Давыдава, А.У. Сімвалічная прастора Вялікага Княства Літоўскага ў творчасці Гальяша Пельгрымоўскага / А. У. Давыдава // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя : матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17-18 ліст. 2017 г. / рэдкал. : А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 152-158.

Давыдава, А.У. Праблематызацыя культурнай памяці ў літаратуразнаўчых даследаваннях (на прыкладзе лацінамоўных твораў Г. Пельгрымоўскага) / А. У. Давыдава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Гуманитарные науки. – 2019. – №1 (112). – С. 80–85.