Кафедра класічнай філалогіі

Выява кантакту

Прыстаўка Ягор Уладзіміравіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць «Класічныя мовы і антычная літаратура».

Галіны навукі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: старажытнагрэцкая мова, лацінская мова, лінгвістычная паэтыка, рыторыка.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Рытарычныя катэгорыi лацінскага трактата Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб вастрынi i досцiпе» (1619/1623 гг.) у адносiнах да сучаснай лінгвістыкі i тэорыi камунiкацыi", 2009 г., навук. кіраўнік – д. філал. н. прафесар Н.Б. Мячкоўская.

Колькасць навуковых публікацый: больш за 20.

Профіль у Акадэміі Google

 

+375 17 327-61-40
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.208
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:
Семантика тоги в римской культуре // Сборник работ 57-й научной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета: В 3 ч. Ч. 2. - Минск.: БГУ, 2000. - С. 67-70.
Семантические изменения в лексике Нового Завета // Studia philologica: Сб. науч. ст. Вып. 5 / Под ред. Г. И. Шевченко. - Минск.: Изд. Центр БГУ, 2002. - С. 156-159.
Трансфармацыя антычнага рытарычнага канона ва ўсходнеславянскіх рыторыках / Я.У. Прыстаўка // Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы докл. ІІІ Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск 7-9 апр. 2005 г.: В 3 ч. Ч. 2 / Мин. гос. лингвист. ун-т; отв. редакторы А.В. Зубов, С.М. Прохорова. - Минск, 2005. - С. 30-32.
Что исследуется в трактате Мацея Казимира Сарбевского «De acuto et arguto» (‘Об остроте и остроумии') (1619/1623): проница¬тельность мысли или острόта речи? / Е.В. Приставко // Стилистика и теория языковой коммуникации : тез. докл. ІІІ Междунар. конф., Москва 20-21 апреля 2005 г. / Моск. гос. лингвист. ун-т ; редкол.: К.М. Ирисханова (отв. ред.) [и др.] - М., 2005. - С. 313-315.
Психический эффект и функции остроумия по трактату М. Сарбевского «De acuto et arguto» (‘Об остроте и остроумии') (1619/1623) / Е.В. Приставко // Риторика в свете современной лингвистики : тез. докл. ІV Межвуз. конф., Смоленск 6-7 июня 2005 г. / Смолен. гос. пед. ун-т ; отв. редактор Э.М. Береговская. - Смоленск, 2005. - С. 72-74.
Якую рыторыку вывучалі на Беларусі часоў Вялікага княства Літоўскага? / Я.У. Прыстаўка // Роднае слова. - 2005. - № 10. - С. 68-70.
Імёны антычных аўтараў у лацінскім трактаце М.К. Сарбеўскага «Аб вастрыні і досціпе» (1619/1623): з кім звязваў аўтар вытокі сваёй канцэпцыі досціпу? / Я.У. Прыстаўка // Веснік БДУ. Сер.4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. - 2006. - № 1. - С. 9-14.
Моўныя сродкі досціпу ў трактаце Мацея Казіміра Сарбеўскага «De Acuto et Arguto» (Аб вастрыні і досціпе) (1619/1623) / Я.У. Прыстаўка // Веснік БДУ. Сер.4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. - 2007. - № 1. - C. 57-64.
Назіранні над семантычнымі анамаліямі выказванняў Мацея Казіміра Сарбеўскага трактат «De Acuto et Arguto» (Аб вастрыні і досціпе) (1619/1623) / Я.У. Прыстаўка // Веснік БДУ. Сер.4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. - 2007. - № 3. - C. 30-35.
Паранамазія як сродак досціпу ў трактаце М. К. Сарбеўскага «De acuto et arguto» ('Аб вастрыні і досціпе') (1619/1623) / Я.У. Прыстаўка // Вопросы теоретического и славянского языкознания: сборник статей молодых учёных к 40-летию кафедры теоретического и славянского языкознания БГУ. [Текст] / Белорус. гос. ун-т. - Минск, 2007. - С. 55-59.
Гульня з граматычнымі правіламі як сродак досціпу ў лацінскім трактаце М. К. Сарбеўскага «Аб вастрыні і досціпе» (1619/1623) / Я.У. Прыстаўка // «Мова - Літаратура - Культура»: матэрыялы V Міжнарод. навук. канф. (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16-17 ліст. 2006 г. [Тэкст] / Беларус. дзярж. ун-т. - Мінск, 2007. - С. 340-342.
Падлік літар як сродак досціпу ў трактаце М. К. Сарбеўскага «De acuto et arguto» ('Аб вастрыні і досціпе') (1619/1623 г.) / Я.У. Прыстаўка // Имя и слово (проблемы семантико-прагматического взаимодействия в славянских языках): материалы междунар. научн. конф., Брест, 19 - 20 апр. 2007 г. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т, Akademia Podlaska w Siedlcach; редкол.: В. И. Сенкевич. [и др.] - Брест, 2007. -Ч. 2. - С. 36-38.
Трактат Мацея Сарбеўскага «De acuto et arguto» ('Аб вастрыні і досціпе') (1619/1623): пытанні жанру і кампазіцыі помніка // Филологические штудии = Studia philologica : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. ; под ред. Г.И. Шевченко, К.А. Тананушко ; редкол.: А.В. Гарник [и др.]. - Вып. VII. - Минск, 2009. - С. 55-60.
Прыстаўка, Я.У. Навуковая тэрміналогія ў лацінскім трактаце  Мацея Казіміра Сарбеўскага “Аб вастрыні і досціпе” (1619/1623): праблема ідэнтыфікацыі // Мова і літаратура ў XXI стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 26 сак. 2010 г. / рэдкал. : П.І. Навойчык (адк. рэд.) [і інш.] ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. – С. 294–298.
Прыстаўка Я.У. Жанрава-стылістычныя адметнасці фунеральнага зборніка Саламона Рысінскага «Monumenta... diversis personis... posita» (‘Помнікі… пастаўленыя… розным асобам’) (1614) / Я.У. Прыстаўка  // Веснік БДУ. Сер.4, Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2011. – № 3. – C. 12–15.
Прыстаўка, Я. У. Latina aeterna : зб. тэкстаў і практыкаванняў па лацінскай мове / Я. У. Прыстаўка. – Масква : Букстрим, 2013. – 72 с.
Прыстаўка, Я. У. Загадкі і творчыя заданні на занятках па лацінскай мове / Я.У. Прыстаўка  // Філалагічныя штудыі = Studia philologica : сб. навук. арт. / пад рэд. Г. І. Шаўчэнка, К. А. Тананушкі ; рэдкал.: А. В. Гарнік [і інш.]. — Вып. VIII. — Мінск : РІВШ, 2015. – С. 64-66.

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01
 
Семестр 2-3. Латинский язык (практич.)
 
Специальность «Философия»
Семестр 1. Классические языки (латинский) (практич.)
Семестр 2. Классические языки (древнегреческий) (практич.)
 
Специальность «Историко-архивоведение»
Семестр 1. Латинский язык (практич.)
 
Специальность «Правоведение»
Семестр 1. Латинский язык (практич.)
 
Специальность «Психология»
Семестр 4. Латинский язык (практич.)
 
Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06