Кафедра нямецкага мовазнаўства

Выява кантакту

Зур Ганна Іванаўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: БДУ, нямецкая і беларуская мовы і літаратуры.

Галіна мовазнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: камунікатыўная лінгвістыка, сінтаксіс сучаснай беларускай мовы.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: працую над тэмай "Інтэр'ектыўныя выказванні ў беларускай і нямецкай мовах: параўнальна-супастаўляльны аспект", навук. кіраўнік - доктар філалагічных навук, дацэнт Т.Р. Рамза.

Колькасць навуковых публікацый - 14.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 375-55-10
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.120
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Зур,  Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні ў беларускай і нямецкай мовах: да пастаноўкі праблемы / Г.І. Зур // Пісьменнік – мова – стыль: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 29-30 вер. 2005 г. / Белар. дзярж. ун-т; адк. рэд. М.Р. Прыгодзіч, М.І. Свістунова. – Мінск, 2006. – С.171-173.

Зур,  Г.І. Выклічнікавыя выказванні як эматыўныя адзінкі (на прыкладзе мастацкіх тэкстаў нямецкай мовы) // Г.І. Зур // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5. Да 70-годдзя з дня нараджэння д-ра філал. навук, праф. А.Я. Міхневіча: зб. навук. арт. / Белар. дзярж. ун-т; рэдкал.: А.Я. Міхневіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, – 2006. – С. 84-88.

Зур,  Г.І. Функцыі інтэр’ектыўных выказванняў у маўленні (на прыкладзе нямецкай і беларускай моў) / Г.І. Зур // Личность – Слово – Социум: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 11-12 апр. 2007 г.: у 3 ч. / Инстит. совр. зн. им. А.М. Широкова; отв. ред.:Т.А. Фалалеева. – Минск, 2007. – Ч.2. – С. 102-105.

Зур,  Г.І. Тыпалогія інтэр’ектыўных выказванняў беларускай і нямецкай моў: да пастаноўкі праблемы / Г.І. Зур // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16–17 ліст. 2006 / Белар. дзярж. ун-т; у аўт. рэд. – Мінск, 2007. – С.161-163.

Зур,  Г.І. Роль междометий в изучении второго языка / Г.І. Зур // Языки мира – в мир языков: межвуз. сб. науч.ст./ Белар. дзярж. ун-т; отв. ред. Н.Н. Нижнёва. – Минск, 2008. – С. 39-42.

Второй иностранный язык (немецкий): типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности: 1- 21 05 06 Романо-германская филология / сост.: С.С. Котовская [и др.]. – Минск: БГУ, 2010. – 60 с.

Зур, Г.І. Структурныя тыпы інтэр’ектыўных выказванняў у апавяданнях Якуба Коласа / Г.І. Зур // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27–28 верас. 2012 г./ Белар. дзярж. ун-т; пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск, 2012. – С.163-166.

Зур,  Г.І. Гутарковы сінтаксіс: праблемы выкладання (на матэрыяле інтэр’ектыўных выказванняў / Г.І. Зур // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 50-летию подготовки иностранных студентов в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Горки, 18–19 октября 2012 г. / Белорус. гос. сельс.-хоз. акад.; редкол.: А.П. Курдеко [и др.]. – Горки, 2012. – С. 72-75.

Зур, Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні: да пастаноўкі праблемы / Г.І. Зур // Роднае слова. – 2012. – № 9. – С. 35-37.

Зур, Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні беларускай мовы ў аспекце тэорыі поля // Acta Albaruthenica 13. Literatura. Język. Kultura / Katedra Białorutenistyki UW, MAB; red. M. Timoszuk, M. Khaustovich. – Warszawa, 2013. – S. 235-248.

Зур,  Г.І. Інтэр’ектыўныя выказванні беларускай мовы ў святле лінгвапрагматыкі // Весн. Полацк. дзярж. ўн-та. Сер. А, Гуманітарныя навукі. – 2013. – № 10. – С. 111-114.

Гецэвіч, Ю.С. Аўтаматызаваны пошук дыялектызмаў у электронных тэкстах з дапамогай NooJ / Ю.С. Гецэвіч, Г.І. Зур, Ю.С. Барадзіна // Тези доповідей міжнародної конференції «Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст» (Київ, 2–4 квітня 2014 року) / За ред. П.Ю. Гриценка. Ін-т укр. мови НАН України. Київ: КММ, 2014. – С. 107–112.

Зур, А.И.; Поповская, Л.Г. Учебно-методический комплекс по дисциплине «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)»: для специальностей: 1-21 05 01 Белорусская филология (по направлениям); 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям); 1-21 05 04 Славянская филология (по направлениям) / сост. А.И. Зур, Л.Г. Поповская. – Минск: БГУ, 2014. – 93 с. ЭУМК (регистрационный № 58)

Зур, Г.І. Лексікаграфічная рэпрэзентацыя выклічнікаў і інтэр’ектыўных выказванняў сучаснай беларускай мовы: да пастаноўкі праблемы / Г.І. Зур // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 175-летию УС БГСХА и 40-летию кафедры русского и белорусского языков, Горки, 10–11 июня 2015 г. / Белорус. гос. сельс.-хоз. акад.; редкол.: П.А. Саскевич (гл. ред.) [и др.]. – Горки, 2015. – С. 75-77.


Cпециальность «Романо-германская филология» (английская, французская, итальянская) код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 3-4, 7-8 Второй иностранный язык  (немецкий) (практические)

 

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 2 Иностранный язык (немецкий) (практические)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 2 Иностранный язык (немецкий) (практические)

 

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 2 Иностранный язык (немецкий) (практические)