Кафедра сучаснай беларускай мовы

Выява кантакту

Рамзa Таццяна Расціславаўна

доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, руская мова і літаратура.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сінтаксіс сучаснай беларускай мовы, вуснае гутарковае маўленне, беларуская мова як замежная.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Безасабовыя сказы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове", 1996, навук. кір. - доктар фiлалагiчных навук, прафесар Бурак Леанід Іванавіч.

Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: «Беларускае гутарковае маўленне: фанетычны і лексіка-граматычны аспекты», 2016.
Колькасць навуковых публікацый - больш за 100.

г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49
220030
+375 17 222 31 42

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Рамза, Т.Р., Кіёсава, С. Спрабуйма! Азнаямляльна-пачатковы курс беларускай мовы для японцаў І / рэд. Тасінобу Усуяма. – Цукуба: Цукубскі ўніверсітэт, 2016. – 72 с.
Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: фанетычны і лексіка-граматычны аспекты: аўтарэф. … д-ра філал. навук: 10.02.01 – беларус. мова / Т.Р. Рамза; БДУ. – Мінск, 2015. – 42 с.Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне ў славянскім кантэксце / Т.Р. Рамза. – Мінск : Выд. цэнр БДУ, 2014. – 256 с. : іл.
Ramza, T. Weißrussische Sprache in 20 Lektionen: Intensivkurs / T. Ramza, S. Tesch. – Oldenburg: BIS-Verlag, 2011. – 198 S. – (1 CD)
Kiklewicz A., Korytkowska M., Mazurkiewicz-Sułkowska J., Zatorska A., Ramza T. Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski / Red. naukowa A.Kiklewicz i M.Korytkowska. Olsztyn, 2010. 448 s.
Рамза, Т.Р. Сінтаксіс // Najnowszedziejejęzykόwsłowiańskich: Беларуская мова / пад рэд. А.А.Лукашанца, М.Р.Прыгодзіча, Л.І.Сямешка. Opole: UniwersitetOpolski- InstytutFilologiiPolskiej, 2008. С. 206-222.
Рамза, Т., Тэш, С. Беларуская мова за 20 заняткаў: Практыкаванні. Тэксты. Размовы: інтэнсіў-курс (пробная версія). UniversitätOldenburg, 2009.  124 с. 1 электрон. апт. дыск: гук.
Рамза, Т.Р., Міхневіч, А.Я. Словазлучэнне // Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. / навук. рэд. А.А.Лукашанец. Мінск: Беларус. навука, 2009. Ч. 2: Сінтаксіс. С. 7-37.
Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: практычны курс: вучэб.-метад. комплекс (для студэнтаў ІІІ курса дзённай формы навуч. філал. фак. спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" / Т.Р.Рамза. Мінск : БДУ, 2008. 157 с.
Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р.Рамза; пад агул. рэд. А.Я.Міхневіча. 2-е выд., дапрац. і дапоўн. Мн.: БДУ, 2006. 214 с.
Рамза, Т.Р. Пунктуацыя: кароткі комплексны дапам.-давед. / аўт.-склад. Т.Р.Рамза. Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2006. 55 с. (Проста пра складанае).
Hurtig, C., Ramza, T. BelarussischeGrammatikinTabellenundÜbungen- Граматыка беларускай мовы ў табліцах і практыкаваннях // SlavistischeBeiträgeBd. 420 / Hrsg. vonP.Rehder. München, VerlagOttoSagner, 2003. 267 S. (StudienhilfenBd. 13)
Рамза, Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс: вучэб. дапаможнік / Т.Р.Рамза; пад агул. рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: БДУ, 2003. 202с.
Рамза, Т.Р. Сінтаксіс. Просты сказ: курс лекцый / Т.Р.Рамза. Мінск: БДУ, 2002. 117 с.
Рамза, Т.Р. Беларускае гутарковае маўленне: стан і перспектывы даследавання // Веснік ГрДУ. Сер. 3. 2011. № 1. С. 43-50.
Рамза, Т.Р. Гутарковыя канструкцыі: заканамернасці ці адметнасці ўжывання? (на прыкладзе выказванняў з мадальнамі прэдыкатывамі) // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. А. 2011. № 2. С. 95-102.
Ramza, T. Konjugationstypen im Belarussischen und Mischungsrede // Zeitschrift fuer Slawistik 55. 2010. № 3. С. 340-363.
Рамза, Т. Трасянка: национально-прецедентный феномен или «ключевое слово текущего момента»? // Беларуская думка. 2010. № 7. С. 112-116.
Рамза, Т. Типы спряжения в белорусском языке на фоне русского // PrzeglądWschodnioeuropejski. Olsztyn, 2010. S. 425-446.
Рамза, Т. Беларускае літаратурнае гутарковае маўленне (да пастаноўкі праблемы) // Acta Albarutheca. Literatura, jezyk, kultura: tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa M.Timoszuk i M.Chaustowicz. Warszawa, 2009. С. 263-270.
Ramza, T. Die Evolution der Trasjanka in literarischen Texten // Zeitschrift fuer Slawistik 53. 2008. № 3. S. 305-325.
Рамза, Т.Р. Маўленне тутэйшых(на матэрыяле п'есы Янкі Купалы) //Acta Albaruthenica 7. Literatura. Język. Kultura. Red. naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Międzynarodowa Asocjacja iałorutenistów. Warszawa 2007. S. 238-245.
Рамза, Т.Р. Демократизация содержания текстов массмедия(на материале вторичной номинации Беларуси и белорусов) // Acta Neophilologica. 2006, VIII, c. 147-154.
Рамза, Т.Р. Аналітычныя канструкцыі ў безасабовых сказах// Slawica Wratislaviensia CXXXIII. Wyraz i zdanie w językach słowiańskichVII: opis, konfrontacja, przekład. Wrocław, 2005. S. 319-325.
Рамза, Т.Р. Об одном ключевом сочетании текущего момента // Мова і культура. (Науковий щорiний журнал). К.: Видавничий Дiм Дмитра Бураго, 2005. Вип. 8. Т. IV. Міжкультурна комунікація. С. 111-117.
Рамза, Т.Р. Дынаміка варыянтных формаў роднага склону // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. 2000. № 2. С. 130-134.
Рамза. Т.Р. Імя ўласнае, грамадскі густ і граматычная сістэма // Мова - Літаратура - Культура (да 55-годдзя адкрыцця кафедры бел. мовы і літ. БДУ). Матэрыялы міжнар. навук. канф. (22-23 верасня 1998 г.): У 2 ч. Мінск, 1999. Ч. 1. С. 86-89.  

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2009 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2009 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2010

Семестр 5. Спецкурс (лекцыі, практычныя).

Семестр 5– 10. Спецсемінар (лекцыі, практычныя).

Семестр 6–7. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя).

 

Семестр 1–5. Практыка беларускага маўлення з замежнымі стажорамі (лекцыі, практычныя).