Кафедра тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства

Выява кантакту

Валатоўская Ніна Аляксандраўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне "беларуская філалогія". Спецыяльнасць: Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, украінскай мовы.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: славянскія мовы, лексікалогія, семантыка.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік"Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах)", 2009 г. Навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар Алена Мікалаеўна Рудэнка.

Колькасць навуковых публікацый: 36.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 222-33-66
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.52
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Валатоўская, Н.А. Беларускія і ўкраінскія найменні абрадавых страў: этналінгвістычны аспект / Н.А. Валатоўская // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 31–34.

Валатоўская, Н.А. Назвы яек і страў з іх у сістэме дыялектнай лексікі бела­рускай і ўкраінскай моў / Н.А. Валатоўская // Весн. Мазырскага дзярж. пед. ун-та. імя І.П. Шамякіна. – 2009. – № 3 (24). – С. 98–104.

Валатоўская, Н.А. Словы са значэннем ‘страва’ ў дыялектнай лексі­цы бела­рускай і ўкраінскай моў // Роднае слова. – 2009. – 10 (262). – С. 46–49.

Валатоўская, Н.А. Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах): аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.А. Валатоўская; Бел. дзярж.ун-т. – Мінск: Выд-кі цэнтр БДУ, 2009. – 24 с.

Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі страў з бульбы ў сістэме дыялектнай прадметнай лексікі беларускай і ўкраінскай моў // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Сборник статей: Москва: Институт славяноведения РАН, 2011 г. – С. 150–153.

Валатоўская, Н.А. Вывучэнне і даследаванне ўкраінскай мовы ў Беларусі // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зб. навук. арт. / рэдкал.: В.Дз. Старычонак, Дз.В. Дзятко (адк. рэд.), Н.А. Радзіваноўская і інш. – Мінск: БДПУ, 2011. – С. 50–52.

Валатоўская, Н., Рудэнка, А. Дыялектныя назвы бліноў (на матэрыяле беларускай і ўкраінскай моў) // SlaviaOrientalis. – TomLХ, Nr1. – 2011. – S. 147–156.

Валатоўская Н.А. Асаблівасці радзіннага абраду беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2012. – № 3. – С. 83–85.

Рудэнка А.М., Валатоўская Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: дапам. для студэнтаў філал. фак. / А.М. Рудэнка, Н.А. Валатоўская. – Мінск: БДУ, 2012. – 95 с.

Валатоўская, Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: інтэрактыўныя метады навучання // Современные направления исследования и преподавания славянских языков: Междунар. науч. конф. “VIII Супруновские чтения” (Минск, 21-22 сент. 2012 г.) : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т, каф. теорет. и слав. языкознания; редкол. Е.С. Суркова, Е.Н. Руденко. – Минск : изд. Центр БГУ, 2013. – С. 26–33.

Валатоўская Н.А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91.


Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 7. Славянский язык (практические, консультации, экзамены, кср, рецензирование контрольных работ)

Семестры 7-8. Теоретическая грамматика славянского языка (лекции, практические, консультации, экзамены, кср, рецензирование контрольных работ)

Семестр 8. Курс по выбору «Специализация» (лекции, практические, консультации, экзамены, кср, рецензирование контрольных работ)

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 3. Современный славянский язык (практические, консультации, зачеты, кср)

Семестр 3-4. Современный славянский язык (заочн.) (лекции, практические, консультации, зачеты)

Семестр 7. Математические методы исследования языка (практические, консультации, зачеты, кср)

Семестр 11. Общее языкознание (заочн.) (консультации, рецензирование контрольных работ)

 

Специальность «Классическая  филология» код специальности 1-21 05 05

Типовой учебный план 2013

Семестр 3. Математические методы исследования языка (практические, консультации, зачеты, кср)

 

Специальность «Романо-германская  филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2013

Семестры 9-10. ГЭК (дипломы) (ГЭК)

Семестры 9-10. Дипломные работы (дипломное проектирование)