Кафедра тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства

Выява кантакту

Крылова Святлана Іванаўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне рускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць "Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: літаратуразнаўства; міфалогія і фальклор; міфалогія і літаратура.

Колькасць навуковых публікацый: 20.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327-21-76
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 69
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Вобраз "долі" ў беларускай пазаабрадавай лірыцы // Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Мова - Літаратура - Культура" (да 120-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа). 27-28 верасня 2002 г. У 2-х т. Т. 1. Мн., БДУ. 2002.
Міфалагема долі ў лірыцы Янкі Купалы дакастрычніцкага перыяду // Матэрыялы VІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай" (Мінск, БДУ, 8-10 кастрычніка 2003 г.). У 2-х частках. Ч. 1. Праблемы развіцця беларускай і рускай літаратуры /Пад агульнай рэд. д.ф.н., прафесара І.А. Чароты. Мн., РІВШ БДУ. 2003.
Мифологема доли в восточнославянской культурной традиции// Материалы V Международной научной конференции "Язык и социум" (Минск, БГУ. 6-7 декабря 2002 г.). В 2-х частях. Ч. 2. Минск, РИВШ БГУ. 2003.
Мифологема доли как фактор культурной и идейной глубины фольклорного лирического произведения // Материалы VІ Международной научной конференции "Язык и социум" (Минск, БГУ. 3-4 декабря 2004 г.). В 2-х частях. Ч. 1. Минск, РИВШ БГУ. 2004.
К вопросу о мифологеме // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта /Пад навук.рэд. В.П. Рагойшы. Мн., Бестпрынт. 2004.
"Буду долю сваю дажыдаці..." (Міфалагема долі ва ўсходнеславянскай культурнай традыцыі). ЛіМ. 21 студзеня 2005 г. № 3/4290.
Содержательная структура образа доли в восточнославянской культурной традиции // Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя праф. Л.М.Шакуна). Мінск, 2007.
Мифологема: термин и понятие //Известия Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины. № 3(часть 2). Гомель, 2009.
Феноменология судьбы в сказке социально-бытовым типом конфликта: мифологическое и кармическое («Марко Богатый») // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Мінск, 2009.
Мифологема: термины и понятие Известие Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. № 3 (Ч. 2).С. 58-54.
Роль мотива судьбы / доли в сказочном сюжетообразовании. Вулей і пчолы. Вектар сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ, Мінск, 2011. С. 108-113.
Грани мифологемы доли / недоли в обрядовых песнях белорусов. Вулей і пчолы. Вектар сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ, Мінск, 2011. С. 134-142.
Белоруско-китайский культурный диалог: история, современное состояние, перспектива. Рецензированние и составление. // Белорусско-китайский диалог: история, современное состояние, перспективы: сб. научн. ст. / под научн. ред. Н. Н. Хмельницкого. – Минск: РИВШ, 2014.
Сюжетообразующая функция мотива судьбы / доли в фольклоре (на материале русских и китайских сказок).  // Актуальные проблемы тэорыі літаратуры і фальклору: Працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ, Вып. 3 / пад навук. рэд. В. П. Рагойшы: уклад. У. У. Ківель, В. В. Прыемка. Мінск, 2014, с. 101-106.

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

 

Семестр 4. Теория литературы (лекции, практич.)

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 5. Философия литературы (лекции, практич.)

Семестр 8. Теория литературы (практич.)

Специальность «Восточная  филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 5. Философия литературы (лекции, практич.)

Семестр 8. Теория литературы (практич.)