Кафедра тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства

Выява кантакту

Шамякіна Славяна Вячаславаўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне беларускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць «Філалог. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры».

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: літаратуразнаўства, міфалогія і фальклор, міфалогія і літаратура.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Тыпалогія і структура аб'ектных мастацкіх вобразаў (на матэрыяле беларускіх чарадзейна-фантастычных казак)", 2013, навук. кіраўнік - канд. філ. навук, дацэнт Р.М. Кавалёва.

Колькасць навуковых публікацый: каля 60.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327-21-76
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 69
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:
Шамякіна С.В. Матыў Крышталёвай Гары ў еўрапейскай казцы. //Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі. Навуковы зборнік. - Мн.: РІВШ БДУ, 2002. - С.77-87

Шамякіна С.В. Да пытання аб семантыцы вобразаў казачных коней, атрыманых героем ад бацькі-нябожчыка. // На хвалях філалогіі. Даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы: Зб. арт. / Пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мн.: Бэстпрынт, 2002. - С.68-73

Шамякіна Славяна. Verbo tenus (У прасторы слова): Філалагічныя эцюды. Навуковае выданне.Зб. навук. арт. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - 129 с.

Шамякина С.В. Место жанра фэнтези в современной мировой литературе.// Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: Матэрыялы VI Міжнар. навук. канф. У 2-х ч. Ч.2 / Пад агул. Рэд. І.А.Чароты. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - С.247-250

Шамякина С.В. Сознательный выбор судьбы в славянских сказках. // Славянское Вече-2. Материалы международной научно-практической конференции "Жизнеутверждающая культура славянской цивилизации". - Мн., 2003. - С.348-350

Шамякина Славяна. Сказочная категория красоты в свете данных современной науки. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / Пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мн.: Бестпрынт, 2004. - С.220-229.

Шамякіна С.В. Вопыт класіфікацыі магічных рэчаў у беларускіх чарадзейных казках. // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі / Адк. рэд. С.А.Важнік. - Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2004 - С.343-345

Шамякіна Славяна. Рэчы ў казачным сусвеце. Змястоўна-фармальная адметнасць чарадзейнай казкі на прыкладзе вобразаў магічных рэчаў: Манаграфія. - Мн.: РІВШ, 2005. - 64 с.

Шамякіна Славяна. Магічныя рэчы чарадзейных казак як праяўленне фетышысцкіх уяўленняў. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мн.: Бестпрынт, 2005. - С.69-71

Шамякіна Славяна. Пра жывёл, пра чары, пра жыццё. Народная казка. V клас. - Роднае слова, № 8, 2006. - С. 74-76

Шамякіна С. Рэчыўны свет чарадзейнай казкі як сістэма. - Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 4 / Склад. Т.І. Шамякіна; пад агул. рэд. В.П. Рагойшы. - Мн.: РІВШ, 2006. - С. 143-147

Шамякіна С.В. Напрамкі і падыходы ў даследаванні чарадзейнай казкі. - Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. 27-28 крас. 2006., г. Мінск / Рэдкал.: Роўда І.С. і інш. - Мн.: Паркус плюс, 2006. - С.80-87

Шамякіна С. Пераўвасабленне рэальнасці ў вобразнай сістэме чарадзейных казак. // Мова. Літаратура. Культура. Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г.Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. - Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2007. - С. 502-506.

Славяна Шамякіна. Да пытання ўплыву міфалогіі на вобразы чарадзейных казак. // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., (7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.] - Мн., 2007. - С. 53-56.

Шамякіна С.В. Мастацкі вобраз і мастацкая дэталь у беларускіх чарадзейных казках // Беларуская мова і літаратура, № 7 (69). - Мн., 2007. - С. 41-45.

С.В. Шамякіна. Змястоўная структура рэчыўных вобразаў у беларускіх чарадзейных казках.// Веснік БДУ. Серыя 4. - Мн., БДУ, 2007. - №2.

Шамякіна Славяна. Аўтарскія адносіны да персанажа ў чарадзейных казках. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4/ пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мн., Бестпрынт, 2007. - С. 157-162.

Шамякина Славяна. Фольклор и литература фэнтези: феномен взаимоотношений.// Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. VII Міжнар. навук. канф. 12-14 кастр. 2005 г., Мінск: зб. навук. арт. У 3 т. Т. 1. - Мн.: выд. цэнтр БДУ, 2007. - С. 179-184.

Шамякіна С. Вобразы чарадзейных казак як матэрыял для рэканструкцыі старажытнай культуры славянскіх народаў.// Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах, міжнар. навук. канф. (2007, Гомель): у 2 ч. Ч. 2. - Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. - С. 163-168.

Шамякіна С.В. Міфалагічны кампанент у структуры вобразаў-локусаў беларускіх чарадзейных казак // Весці БДПУ, Серыя 1: Педагогіка, псіхалогія, філалогія. - Мн., 2008, № 1. - С. 83-86.

Славяна Шамякіна. Рэчаіснасны кампанент у структуры вобразаў-локусаў беларускіх чарадзейных казак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. Арт. Вып. 5 / пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мн.: Бестпрынт, 2008. - С. 135-140.

Славяна Шамякіна. Функцыі і мэты ў змястоўнай структуры мастацкіх вобразаў чарадзейных казак. // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1-3 лістап. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. І.С. Роўды. - Мінск: выд. цэнтр БДУ, 2008. - С. 134-139.

Шамякіна Славяна. Асаблівасці жанру чарадзейнай казкі: вобразы магічных рэчаў // Роднае слова. - 2008, № 7. - С. 81-84.

Славяна Шамякіна. Беларуская літаратурная казка // Полымя. - 2008, № 8. - С. 92-97.

Шамякіна С. Беларуская аўтарская казка // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА "ГДУ імя Ф.Скарыны", Гомельскі абл. Савет депут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка; рэдкал. І.Ф.Штэйнер (гал. рэд. ) [і інш.] - Гомель, ЦДІР, 2009. - С. 217-221.

Структурнасць мастацкага вобраза і яго ўспрыманне чытачамі // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры славянскіх народаў", прысвечаная І. Навуменку (Гомель, 7-8 кастрычніка 2010 года).

Особенности развитой китайской мифологии // Материалы Международной научной конференции «Китай в современном мире» (Минск, 14-15 октября 2010 года).

Мастацкі вобраз як дынамічная сістэма // Матэрыялы 6-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Мова - Літаратура - Культура" (Мінск, 28-29 кастрычніка 2010 года).

Шамякіна, С. В. Культурна-рэчаіснасны кампанент у структуры мастацкіх вобразаў чарадзейных казак народаў свету / С. В. Шамякіна // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філал. фак. Бел. дзярж. ун-та, Мінск, 15–17 кастр. 2009 г. : у 2 ч. / Бел. дзярж. ун-т; пад рэд. В. П. Рагойшы; рэдкал. : В. П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. – Ч. 1. – С. 274–279.

Шамякина Т.И., Шамякина С.В. Китайский народный календарь и славянские мифы о животных / Т.И. Шамякина, С.В. Шамякина // Беларусь – Китай: Китай в современном мире; сборник науч. трудов по материалам 2-й Междунар. конфер., посвящ. 60-летию образования КНР “Китай в современ. мире” ; Минск, 17-19 декаб. 2009 г. / под общ. ред. В.И. Стражева. – Минск.: Изд-кий центр БГУ, 2010. – Вып. 8. – С. 236-241.

Шамякіна, С. Структурнасць мастацкага вобраза і яго ўспрыманне чытачамі / С. Шамякіна // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнар. навук. чытанняў да 85-годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі; Гомель, 7–8 кастр. 2010 г. / Гомельскі дзярж. ун-т; рэдкал. : І. Ф. Штэйнер [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 355–360.

Шамякіна, С. В. Мастацкі вобраз як дынамічная сістэма / С. В. Шамякіна // Мова-Літаратура-Культура : матэр. VIМіжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 кастр. 2010 г. : у 2 ч. / Бел. дзярж. ун-т. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 181–186.

Шамякіна, С. В. Сістэмнасць кампанентаў змястоўнай структуры рэчыўных вобразаў (на матэрыяле беларускіх чарадзейных казак) / С. В. Шамякіна // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2011. – № 2. – С. 101–105.

Шамякіна, С. Мастацкая дэталь як сродак стварэння субстанцыяльных вобразаў у беларускіх чарадзейных казках / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / Бел. дзярж. ун-т; пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. : Т. А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – Вып. 8. – С. 196–201.

Шамякіна, С. Аб выкладанні міфалогіі і фальклору ў ВНУ / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А.Марозава. – Мінск.: Права і эканоміка, 2011. – Вып. 8. – С. 362-363.

Шамякина, С. Национальная специфика в проявлении культурно-материального компонента образов волшебных сказок / С. Шамякина // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21-22 крас. 2011 г. У 2 ч. / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 97-99.

Шамякина, С. Мифологический компонент в структуре образов-локусов белорусских волшебных сказок / С. Шамякина // Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – Вып. 8. – С. 104-111.

Шамякина, С.В. Особенности развитой китайской мифологии / С.В. Шамякина // Беларусь-Китай: сборник науч. трудов. Китай в современном мире. – Минск, БГУ, 2011. – Вып. 10. – С. 314-320.

Шамякина, С. Модификации сказочных образов в литературе фэнтези / С. Шамякина // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, Т.В. Лук’янавай; уклад.: В.В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – Вып. 9. – С. 71-75.

Шамякіна, С. Культурныя сэнсы ў змястоўнай структуры вобразаў паэмы Я. Купалы “Курган” / С. Шамякіна // Мова-літаратура-культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 108-114.

Шамякіна, Т., Шамякіна, С. Тропіка з міфалагічнай кампанентай у паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа / Т. Шамякіна, С. Шамякіна // Мова-літаратура-культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 114-121.

Шамякіна, С.В. Тыпалогія і структура аб’ектных мастацкіх вобразаў (на матэрыяле беларускіх чарадзейна-фантастычных казак) / С.В. Шамякіна / Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вуч. ступені к. філал. н. па спец. 10.01.08 – Тэорыя літаратуры. Тэксталогія; 10.01.09 – фалькларыстыка. – Мінск, 2013. – 26 с.

Шамякіна, С.В. Здані / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 108.

Шамякіна, С.В. Змей / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 120.

Шамякіна, С.В. Казкі авантурна-навелістычныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. –  Т. 4. З–Л. – С. 256.

Шамякіна, С.В. Казкі гумарыстычныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257.

Шамякіна, С.В. Казкі дакучныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257.

Шамякіна, С.В. Казкі легендарныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257.

Шамякіна, С.В. Казкі пра асілкаў / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257-258.

Шамякіна, С.В. Казкі сацыяльныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 258.

Шамякіна, С.В. Казкі чарадзейна-фантастычныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 258.

Шамякіна, С.В. Каляда / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 291.

Шамякіна, С.В. Карова / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 383.

Шамякіна, С. Суадносіны персанажаў і локусаў у вобразнай сістэме чарадзейнай казкі / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. ун-т; пад навук. рэд. В.В. Прыемка, Т.В. Лук’янавай. – Мінск : РІВШ, 2014. – Вып. 10. – С. 108–114.

Шамякіна, С. Аб’ектныя мастацкія вобразы: структура, рэцэпцыя, дынаміка / С. Шамякіна // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору : працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка ; пад нав. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – Вып. 3. – С. 45-50.

Шамякина, С. В. Причины популярности жанра фэнтези на рубеже столетий / С. В. Шамякина // Русская и белорусская литературы на рубеже  XX-XXI веков : сб. науч. ст. / под ред. проф. С. Я. Гончаровой-Грабовской. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 199-203.

Шамякіна, С. В. Бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства / С. В. Шамякіна // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В. П. Рагойша і інш. ; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 73-121.

Шамякіна, С. Ацэначны кампанент у структуры вобразаў беларускіх чарадзейных казак як выяўленне народнага светапогляду / С. Шамякіна. // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. М. І. Мішчанчука, Брэст, 11 лістап. 2014 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал. : З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. – Брэст : БрДУ, 2015. – С. 257-261.

Шамякіна, С. Спецыфіка і функцыі літаратурных вобразаў-локусаў (на матэрыяле аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”) / С. Шамякіна // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча : матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 22-24 кастр. 2015 г. : у 2 ч. / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск : Выд. цэнтр. БДУ, 2015. – Ч. 1. – С. 126-133.

Шамякіна, С. Чарадзейна-фантастычныя казкі / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай ; уклад. В. В. Прыемка ; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – Вып. 12. – С. 246-248.

Шамякіна, С. Казкі пра асілкаў / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай ; уклад. В. В. Прыемка ; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – Вып. 12. – С. 249.

Шамякина, С. В. Культ предков в китайской и славянской культурах / С. В. Шамякина // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. V. В 2 ч. / редкол. : А. Н. Гордей (отв. ред.), Цуй Цимин (зам. отв. ред.). – Минск : РИВШ, 2015. – Ч. 1. – С. 393-400.

Шамякіна, С. В. Казкавая проза / С. В. Шамякіна // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – Т. 3. Культура сяла XIV – пачатку XX ст. Кн. 2. Духоўная культура. – С. 510-551. 

Шамякина, С. В. Образы магических предметов в белорусских и китайских волшебных сказках / С. В. Шамякина // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (гл.ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 225-228. 


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 4. Теория литературы (лекции, практич.)

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 1. Славянская мифология (лекции, практич.)

Семестр 1. Введение в литературоведение (лекции, практич.)

Семестр 2. Фольклористика (лекции, практич.)

Специальность «Восточная  филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 2. Мифология восточных народов (лекции, практич.)

 

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 6. Теория литературы (лекции, практич.)