Кафедра тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства

Выява кантакту

Лук'янава Таццяна Валер'еўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта, спецыяльнасць "Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: фалькларыстыка, тэорыя літаратуры.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Фенаменалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы", 2008, навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук, дацэнт Р.М. Кавалева.

Колькасць навуковых публікацый: больш за 60.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327-21-76
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 69
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Легенды і паданні (да прабемы размежавання жанраў) //Міфалогія – фальклор – літаратура:праблемы паэтыкі. Навуковы зборнік пад рэд. В. П. Рагойшы.– Мінск: БДУ, 2002. – С. 73–77.

Фальклорная проза:жанравыя карціны свету // Мова – літаратура – культура. Матэрыялы 3-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвеч. 120 годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа (Мінск, 27–28 верасня 2002 г.). У 2-х т. Т. 1.– Мінск: БДУ, 2002.– 370 с. – С. 220–224.

Камунікатыўны акт у фальклоры:аўтар – выканаўца – слухач// Язык и социум: Материалы 5-й Международной научной конференции. Минск, 6–7 декабря 2002 г. В 2-х ч. Ч. 2.– Мінск: РИВШ БГУ, 2003.– 327 с. – С. 120–124.

Фальклорная проза:спецыфіка жанравага мыслення //Прырода, чалавек, культура:праблемы гармоніі:Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 сакавіка 2003 г.).– Мінск: БДУ культуры, 2003.– 482 с. – С. 103–106.

Праблема аўтара ў фальклоры // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Выпуск 2. Навуковы зборнік пад рэд. В. П. Рагойшы.– Мінск, 2003.– 170 с. – С. 114–118.

Гендэрная вызначанасць фальклорнага аўтара ў беларускіх легендах // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2004. – С. 208–214.

Фальклорная інтэрпрэтацыя асваення этнічнай прасторы ва ўсходнеславянскіх легендах // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зб. нав. прац. Вып. 3.– Мінск: РІВШ, 2004.– 194 с. – С. 87–91.

Принцип коммуникации в фольклоре // Философы ХХ века: Хосе Ортега-и-Гассет. Матер. Республиканских чтений – 9.– Мінск: РИВШ БГУ, 2004.– 187 с. – С. 159–162.

Жанр і карціна свету ў фальклорнай прозе // Веснік БДУ, 2005, № 1.– С. 17–21.

Небыліцы: фенаменалогія жанру  // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2005. – С. 113–117.

Фенаменалагічны аспект жанраў беларускай фальклорнай прозы // Весці БДПУ, 2005, № 2.– С. 79–83.

Казка і няказкавая проза // Роднае слова, 2005, №  12.– С. 56–61.

Камунікатыўныя стратэгіі і стыль выказвання жанраў фальклорнай няказкавай прозы / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 3 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2006.– 274 с. – С. 180–187.

Мадэліраванне мастацкага свету няказкавых жанраў беларускага фальклору / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 4.– Мінск: Бестпрынт, 2007.– 280 с. – С. 139–148.

Фенаменалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы / Т. В. Лук’янава. Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.09 – фалькларыстыка. – Мінск, 2008. – 22 с.

Фальклорная свядомасць як феномен культурнага / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 5 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай.– Мінск.: Бестпрынт, 2008.– 291 с. – С. 28–33.

Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозы / Т. В. Лук’янава  // Фальклор і сучасная культура: Матэрыялы міжнародн. нав.-практ. канф., 22-23 крас. 2008 г. г. Мінск: у 2 ч. – Мінск: БДУ, 2008. Ч. 1 – 198 с. – С. 45–47.

Фенаменалогія жанру прымхліц / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 6 / Пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай.– Мінск.: Бестпрынт, 2009.– 317с. – С. 53–59.

Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філал. фак. / Склад. Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава. – Мінск: БДУ, 2009. – 87 с.

Фенаменалагічная тыпалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы //Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / Пад. рэд. В. П. Рагойшы. Вып. 2. – Мінск: Бестпрынт, 2009.– 141 с. –С.122–130.

Вуснае народнае апавяданне і яго разнавіднасці // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт.Вып. 7 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.– Мінск: РІВШ, 2010.– 372с. – С. 348–352.

Апавяданне вуснае // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.1. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. Імя П. Броўкі, 2010.– 704 с. – С.184.

Прымхліца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт.Вып. 7 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.– Мінск: РІВШ, 2009.– 372с. – С. 352–355.

Баладныя песні (балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: БДУ, 2010. – 100 с.

Пазаабрадавыя песні : метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / склад.: В. В. Прыемка [і інш.]; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2010. –  115 с.

Анекдот: асаблівасці жанравага выказвання / Т. В. Лук’янава //Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011.– 407 с. – С. 214–217.

Вусная гісторыя ў кантэксце фальклору (вусныя крыніцы гісторыі)/ Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава// Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011.– 407 с. – С. 346–350.

Бываліца / Т. В. Лук’янава //Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.2. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 544 с. С. 128.

Бывальшчына / Т. В. Лук’янава //Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.2. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 544 с. –С. 128.

Карціна свету ў няказкавых жанрах беларускай фальклорнай прозы / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 59–68.

Мастацкі свет няказкавых жанраў беларускага фальклору / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 72–80.

Стыль празаічнага жанравага выказвання ў беларускім няказкавым фальклоры / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 86–91.

Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічны аналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія навучаюцця па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 –5 04 «Славянская філалогія»/ Т. В. Лук’янава. – Мінск: БДУ, 2011. –  111 с.

Няказкавая фальклорная проза: ракурсы жанравага ўспрымання рэчаіснасці / Т. В. Лук’янава // Фальклор і сучасная культура: матэр. ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21–22 красавіка 2011 г., Мінск. У 2-х ч. Ч. 1. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – 231 с. – С. 81–83.

Фальклор як сродак фарміравання нацыянальнай самасвядомасці школьнікаў / Т. В. Лук’янава // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27–29 красавіка 2012 г.). – Мінск: БДУКМ, 2012. – 254 с. – С. 132–134.

Жанравы код фальклорнай карціны свету: Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Загадкі. Казкі / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава. – Мінск: Белпринт, 2012. – 122 с.

Фальклорная няказкавая проза:метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, В. С. Дзянісенка. Мінск: БДУ. – 2012 г. – 115 с.

Праблема жанру ў фальклорнай няказкавай прозе / Т. В. Лук’янава// СМИ и художественная культура. Вып. 4. Трансформация жанров в литературно-художественной критике : сб. науч. трудов / под. ред. Л. П. Саенковой. – Минск : БГУ, 2013. – 160 с. – С. 48–64.

Городская фольклорная проза / Т. В. Лукьянова// Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 319 с. – С. 286–290.

Современный городской фольклор:метод. указания и ил. материал для проведения фольк. практики студентв І курса филол. фак. / О. В. Приемко, Т. А. Морозова, Т. В. Лукьянова, О. И. Полукошко. – Минск: БГУ. – 2014 г. – 128 с.

Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы /Т. В. Лук’янава //Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ. Вып. 3. / пад. рэд. В. П. Рагойшы. Вып.3. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.– 212 с. – С.106–113.

«Люблю ўсё зямное» / Таццяна Лук’янава // Свет близких звёзд / сост. Л. П. Саенкова. – Минск : Звязда, 2014. – 232 с. С. 92–100.

Літаратурнае крыніцазнаўства / Т.В. Лук’янава // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В.П. Рагойша і інш.; пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. С. 47–73.

Літаратурна-мастацкая крытыка / Т.В. Лук’янава // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В.П. Рагойша і інш.; пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. С. 201–217.

Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозы / Т.В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб.навук.арт. Вып. 12. / пад нав. рэд. Т.В. Лук’янавай, С.В. Шамякінай.; уклад. В.В. Прыемка; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 266 с. С. 35–38.

Фольклорная картина мира как интегральная типологическая характеристика национальной культуры / Т.В. Лукьянова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб.навук.арт. Вып. 13. / пад нав. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. С. 24–27.

Фальклорная практыка ў жанравым архіве / Т. В. Лук’янава // Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ: метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 1.  / пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2017. – 56 с. С. 32–37.

Предисловие / Т. В. Лукьянова // З. Г. Сергейчик Жизнь продолжается / под ред. Р. М. Ковалевой, Т. В. Лукьяновой. – Минск: Бестпринт, 2018. С. 3–4.

 


Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 1. Введение в литературоведение (лекции, практические)

Семестр 1. Текстология (лекции, практические)

Семестр 1-2. Текстология (лекции, практические) (заочн.)

Семестр 1-2. Теория литературы (лекции, практические) (заочн.)

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 1. Текстология (лекции, практические)

Семестр 2. Текстология (лекции, практические) (заочн.)

Семестр 1. Сравнительное литературоведение (лекции)

Семестр 2. Фольклорная практика

Семестр 2. Теория литературы (лекции, практические) (заочн.)

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 1. Введение в литературоведение (практические)

Семестр 2. Философия литературы (лекции, практические)

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1. Введение в литературоведение (лекции, практические)