Кафедра тэорыі літаратуры

Выява кантакту

Казакова Ірына Валер’еўна

доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт (1989); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".

Галіны навукі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: міфалогія, фалькларыстыка, этнаграфія, беларуская культура, беларусазнаўства.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Этнічная свядомасць і этнапсіхалогія беларусаў (на матэрыяле сямейнай і абрадавай паэзіі Магілёўшчыны)", 1993, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар А.С. Фядосік.

Назва доктарскай дысертацыі, год абароны, навуковы кансультант: "Міфалагічна-фальклорная спецыфіка беларускай традыцыйнай культуры", 2000. Навуковы кансультант: доктар філалагічных навук, прафесар А.С. Фядосік.

Колькасць навуковых публікацый: звыш 100.

Профіль у Акадэміі Google


г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53
220030
+375 17 222 33 66

E-mail:

Дадатковая інфармацыя:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Казакова, І. В. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў / І. В. Казакова. – Мінск : Універсітэцкае, 1995. – 151 с.

Казакова, І. В. Міфалагемы і магія ў беларускім абрадавым фальклоры / І. В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1997. – 120 с.

Казакова, І. В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем / І.В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1999. – 203 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: курс лекцый / І. В. Казакова. – Мінск : Палікрафт, 2003. – 195 с.

Казакова, І. В. Фальклорная спадчына Магілёўшчыны (Хоцімскі раён) / І. В. Казакова. – Мінск: Паркус плюс, 2012. – 180 с. (2-е выданне дапоўненае, на беларускай і англійскай мовах).

Казакова, І. В. Каменны пояс Беларусі: Славутасці нашай зямлі / І. В. Казакова. – Мінск : Светач, 2004. – 176 с. (на беларускай і англійская мовах; 2-е выд. 2009 г.).

Казакова, И. В. Культура Турции / И. В. Казакова. – Минск: Паркус плюс, 2007. – 135 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: Тэставыя заданні: вучэб.-метад. дапам. / І. В. Казакова. – Мінск : РІВШ, 2006. – 132 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: вучэб. дапам. / І.В. Казакова, – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 309 с. (з грыфам Міністэрства адукацыі)

Казакова, І. В. Песні беларускага народа: метад. зб. / І.В. Казакова, Бел. дзярж. ун-т. – Мінск : Паркус плюс, 2007. – 68 с.

Казакова, І. В. Функцыянальная роля тэматычнага кабінета ў адукацыйным працэсе вышэйшай навучальнай установы: метад. дапам. / І. В. Казакова; Бел. дзярж. ун-т, філал. фак. – Мінск : Паркус плюс, 2008. – 16 с.

Тэставыя заданні па курсу «Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры» для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 05 Рамана-германская філалогія / І. В. Казакова.– Мінск : БДУ, 2009. – 16 с.

Казакова, І. В. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб.-метад. дап. для студэнтаў выш. навуч. устаноў / І. В. Казакова.– Мінск : РІВШ, 2009. – 72 с.

100 тестов по славянской мифологии (для студентов филологических факультетов вузов (специальности 1-21 05 01 “Белорусская филология”, 1-21 05 02 “Русская филология”, 1-21 05 04 “Славянская филология”)) / сост. И. В. Казакова. – Минск : БГУ, 2011. – 16 с.

Казакова, І. В. Беларускі абрадавы фальклор: Нацыянальная спецыфіка: вуч.-метад. дапаможнік / І. В. Казакова. – Мінск : Паркус плюс, 2012. – 54 с.

Казакова, И. В. Белорусская и китайская свадьбы: сравнительный аспект / И. В. Казакова // Пути Поднебесной: сб. научных трудов. Вып. 3. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А.Н. Гордей (отв. ред.), Гун Цзяньвэй (зам. отв. ред.). – Минск: РИВШ, 2013. – С. 324–334.

Казакова, І. В. Вясельныя абрады беларусаў і кітайцаў (вяселле і дзіехун) / І. Казакова // Роднае слова. – № 2. – 2014. – С. 84–87.

Казакова, І. В. Беларускі і турэцкі вясельны абрады / І.В. Казакова // Роднае слова. – № 4. – 2014. – С. 82–84.

Казакова,І.В. Жаночыя вобразы ў міфалагічных уяўленнях кітайцаў і славян / І.В.Казакова // Роднае слова.-№7.-2014.-С.83-87.

Казакова,І.В. Роля жанчын ў традыцыйных абрадах беларусаў і кітайцаў/ І.В.Казакова // Веснік БДУ,серыя 4.- 2014. - № 1.-С.8-12.

Казакова,І.В. Канцэпцыі міфа і міфалогіі у розных навуковых даследаваннях:матэрыялы для самаст. падрыхт. студэнтаў / І.В.Казакова.-Мінск : Паркус плюс, 2014.- 32 с.

Казакова,І.В. Беларуская і кітайская традыцыйныя народныя культуры: параўнальны аспект/І.В.Казакова. - Мінск: Паркус плюс, 2014.- 156 с.

 


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 2. Фольклористика (лекции, практич.).

Специальность «Славянская филология» код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 2. Славянская мифология (лекции, практические).

Семестр 3. История культуры Беларуси (лекции, практич.).

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013 
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

Семестр 1. Культура России (лекции, практич.)

Семестр 9. История и теория мировой культуры (лекции, практич.)

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2013

Семестр 3. Деловой этикет (лекции).