Кафедра тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства

Выява кантакту

Самахвал Сяргей Іванавіч

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыў, спецыяльнасць: філалагічны факультэт БДУ, спецыяльнасць “Славянская філалогія”.

Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя балгарскай літаратуры.

Колькасць навуковых публікацый: 10.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 327-61-40
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.207
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Самахвал, С. Да пытання аб нацыянальна-культурных канатацыях лексем дом, хата ў моўнай карціне свету беларусаў / С. Самахвал. // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 7. / рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З. І. Бадзевіч [і інш.] – Мінск: РІВШ, 2008. — С. 97 – 101.

Самахвал, С. Рысы нацыянальнага характару і менталітэту беларусаў у люстэрку парэмій і фразеалагізмаў з кампанентам назваў адзення /С. Самахвал. // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 8. / рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З. І. Бадзевіч [ і інш.] – Мінск: РІВШ, 2009. — С. 134 – 139.

Самахвал, С. Ежа як культурна-нацыянальны аспект жыцця (на матэрыяле парэміялагічных дадзеных беларускай мовы) / С. Самахвал // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.- практ. канф., 21-22 крас. 2011 г., г. Мінск: у 2 ч. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 114 – 116.

Самахвал, С. Нацыянальна-культурны аспект камунікацыі (на прыкладзе эпісталярных тэкстаў І. Вазава і Я. Коласа) / С. Самахвал //Мова і літаратура ў XXI cтагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных, 26 сакавіка 2010 г., г. Мінск /рэдкал.: П.І. Навойчык [ і інш.] — Мінск: БДУ, 2010. — С. 333 – 338.

Самахвал, С. Рэцэпцыя творчасці Я. Коласа ў Балгарыі / С. Самахвал // Мова-літаратура-культура: матэрыялы VIIміжнар. навук. канф., прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа,  27-28 верасня 2012 г., г. Мінск. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2012. –– С. 507 – 510.

Самахвал, С. Асаблівасці рэцэпцыі беларускай літаратурнай класікі / С. Самахвал // Мова і літаратура ў XXI cтагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы  II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных, 22 сакавіка 2013г., г. Мінск / адк. рэд.: П.І. Навойчык [ і інш.] — Мінск: БДУ, 2013. С. 248 – 252.

Самахвал, С. Рэцэпцыя творчасці Я. Купалы ў Балгарыі / С. Самахвал // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі:матэрыялы XI міжнар. навук. канф., 24-26 кастрычніка 2013 г., Г. Мінск. /  рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2013.