ВНЛ беларускага фальклору

Выява кантакту

Палукошка Вольга Іванаўна

загадчык лабараторыі

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне “беларуская філалогія”. Спецыяльнасць «Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры».

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры другой паловы ХХ ст., жанрава-стылявыя асаблівасці празаічных твораў, сямейныя пазаабрадавыя песні, сучасны гарадскі фальклор.

Назва кандыдацкай дысертацыі, над якой працуе: “Жанрава-стылявая разнастайнасць рускамоўнай прозы беларусаў другой паловы ХХ стагоддзя”.

Колькасць навуковых публікацый:33.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 380-57-46
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.39
220030

E-mail: olpoko200611@yandex.ru

Асноўныя навуковыя публікацыі:

Сфера архетыпічнага ў рамане В. Гюго «Сабор Парыжскай Божай Маці» // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: Зборнік навуковых прац. Выпуск 3. – Мінск: РІВШ, 2004. — С. 126 – 130.

Псіхалінгвістычны аспект беларускіх сямейна-бытавых песень // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. — Мінск: Бестпрынт, 2005. — С. 127 – 135.

Гендэрны кампанент стылю сямейна-бытавых песень. // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 27-28 крас. 2006 г., г. Мінск / Рэдкал.: Роўда І. С. і інш. — Мінск: Паркус плюс, 2006. — С. 175 – 180.

Гендэрны партрэт фальклорнага аўтара сямейна-бытавых песень. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка. — Мінск: Бестпрынт, 2006. – С. 244 – 249.

Рэшткі індаеўрапейскага жаночага культу на Палессі. // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., (7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: 2007. – С. 73– 76.

Матыфема насілля ў беларускіх сямейна-бытавых песнях // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4. / Пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – С. 162 – 167.

Аповесць Э. Скобелева “Хлапчукі купілі востраў” і традыцыі маладнякоўскай прыгодніцкай прозы // Сучасная беларуская літаратура і працэсы славянскага культурна-цывілізацыйнага ўзаемадзеяння. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (да 80-годдзя НАН Беларусі). (Мінск, 28 мая 2008 года). / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. –С. 377–381.

Рускамоўная літаратура Беларусі як аб’ект вывучэння // «Скарына і наш час» IVміжнародная навуковая канф. (2008, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя «Скарына і наш час», 13-14 лістапада 2008 г.: [матэрыялы]: у 2 ч. Ч.2 / рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 228 – 230.

Тыпалогія стылю мужчынскіх і жаночых сямейна-бытавых песень// Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, № 3 (54) Ч. 2. 2009. С. 65 – 70.

«Мирослав, князь Дреговичский» Эдуарда Скобелева: спецыфіка жанру // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 19–20 лістапада 2009 г. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2009. – С. 133 – 134.

Рускамоўная літаратура Беларусі і літаратурны білінгвізм // Молодёжь в науке – 2009: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В 5 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / редкол.: Коваленя (гл. ред.), В.В. Гниломёдов [и др.]. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 364 – 368.

Стыль і гендэр: праблема суаднясення катэгорый у літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 8 / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 536–541.

Русскоязычная литература Беларуси: проблема определения и самоопределения // Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: материалы второй международной научно-практической конференции: Электронная  книга. – СПб., 2010.

Рэцэпцыя фальклорных жанраў у беларускай рускамоўнай раманістыцы другой паловы ХХ стагоддзя // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 247 – 251.

Мадыфікацыі жанраў фальклорнай няказкавай прозы ў аповесцях Лідзіі Вакулоўскай // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай; уклад. В.В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 279–283.

Белорусская русскоязычная литература: этапы становления // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Междунар.научн.-практ. конф. (27–28 апреля 2011 г.). – Могилёв: УО “МГУ им. А. А. Кулешова”, 2011. – С. 213–216.

Рускамоўная літаратура Беларусі канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / В.І. Палукошка // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманітарных навук. – 2012. – № 2. – С. 107–112.

Максім Гарэцкі і беларуская рускамоўная літаратура // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Матэрыялы ХХІ Гарэцкіх чытанняў. Мінск: Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, 2013. – С. 179–182.

Рускамоўная літаратура Беларусі канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя / В.І. Палукошка // Весці НАН Беларусі: Серыя гуманітарных навук. – 2012. – № 2. – С. 107–112.

Максім Гарэцкі і беларуская рускамоўная літаратура // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 120-годдзя з дня нараджэння Максіма Гарэцкага). Матэрыялы ХХІ Гарэцкіх чытанняў. Мінск: Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, 2013. – С. 179–182.

 

Беларуская рускамоўная літаратура: сутнасць паняцця і праблемы азначэння // О. И. Полукошко / Вестник ПГУ. Серия А. Гуманитарные науки. – № 2. – 2014. – С.49–52 (1,17 друк. арк.).

Дэтэктыўная проза Канстанціна Тарасава: жанравыя асаблівасці / В. І. Палукошка // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ–ХХI веков : сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 143–146 (0,3 друк. арк.).

Вектары беларускага рускамоўнага ваеннага рамана другой паловы ХХ стагоддзя / В. І. Палукошка // Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры : мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Укл. А.А. Манкевіч / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – С.232-236.

Девичий альбом / О. И. Полукошко // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык.  Вып. 12 / уклад. В.В. Прыемка, пад нав. рэд. Т.В. Лук’янавай, С.В. Шамякінай. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – С. 251.

Мужские альбомы / О. И. Полукошко // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык.  Вып. 12 / уклад. В.В. Прыемка, пад нав. рэд. Т.В. Лук’янавай, С.В. Шамякінай. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – С.252-254.

Беларуская рускамоўная літаратура: праблемы азначэння і самавызначэння / В.І. Палукошка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 22–24 кастр. 2015 г.: у 2 ч. Ч. 2 / пад. рэд. Г.М. Бутырчык. – Мінск : РІВШ, 2016. – С.257–262.

Вусныя апавяданні пра Вялікую Айчынную вайну ў фондах вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ / В.І. Палукошка // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С.526–528.

Чарнобыльскі фальклор: сутнасць паняцця і праблемы даследавання / В.І.Палукошка // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы VІІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч. 2 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 68–71.

Падзагаловак як частка жанрава-стылявога эксперыменту ў рамане Э. Скобелева “Мірослав, князь дреговичский: дума о минувшем” / В.І. Палукошка // Карповские научные чтения: сб. науч. статей: в 2 ч. Ч. 2 – Минск : «ИВЦ Минфина», 2017. – С.254–258.

Граффити / О. Полукошко // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.); пад навук. рэд. В.В.Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – С. 166 –168.

Эпистолярные формы / О. Полукошко // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.); пад навук. рэд. В.В.Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – С. 168 –173.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 1 / Т. А. Марозава [і інш.] : пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 56 с.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 2 / Т. А. Марозава [і інш.] : пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 45 с.