ВНЛ беларускага фальклору

Выява кантакту

Латышкевіч Маргарыта Юр’еўна

лабарант

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне беларускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць "Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры."

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (з 2011 г.)

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: паэтыка літаратуры і фальклору, фантастыказнаўства, міфалогія, культуралогія.

Назва кандыдацкай дысертацыі, над якой працуе: “Дынамічная паэтыка фальклорнага і літаратурнага жанра: казка і фэнтазі”.

Колькасць навуковых публікацый: 17.

+375 17 380-57-46
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.39
220030

E-mail: folkndl@yandex.ru

Асноўныя навуковыя публікацыі:

Беларуская міфалогія // Маладосць, № 3, 2007.

Кашч Бессмяротны: міф у казцы// Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2008.

Іншасветныя існасці як знакі прасторы ў беларускай няказкавай прозе// Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2009.

Выяўленне спецыфікі сюжэту чарадзейнай казкі... // Мова і літаратура: матэрыялы 66-й навуковай канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў філалагічнага факультэта БДУ, Мн., 2009.

Спецыфічныя рысы іншасветнай прасторы і часу // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 7 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2010.

Перспектывы развіцця псіхафалькларыстычнага кірунку// Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011.

Перспектывы развіцця псіхафалькларыстычнага кірунку// Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай; уклад. В.В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2011.

Колькі слоў пра фантастыку// Літаратура і мастацтва № 35, 31 жніўня, 2012.

Феномен фан-фікшн//Слова ў мове, маўленні, тэксце: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычная канферэнцыя маладых філолагаў, Бр., 2013.

Персанажна-акцыянальны код беларускага фэнтазі// Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10 , Мн., 2013.

Лічылкі / М.Ю. Латышкевіч // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т. 5 (Л–М). Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. – С. 130.

Персанажны код хранатопу сучаснага беларускага фэнтазі М. Латышкевіч // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10/ пад навук. рэд. В.В. Прыемка, Т.В. Лук’янавай. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 156-162.

Жорсткі раманс, фэнтазі і фан-фікшн / М.Ю. Латышкевіч // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : У 5 ч. Ч. 2. Мат. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі : г. Мінск, 25–26 красавіка 2013 г., / уклад. Ю.В. Пацюпа; рэдкал. : А.І. Лакотка [i iнш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi.– Мінск : Права і эканоміка, 2013.– С. 352-356.

Грані эстэтызацыі жорсткага: жорсткі раманс, фэнтазі і фан-фікшн / М.Ю. Латышкевіч // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ. Вып. 3 / уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка; пад нав. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 153-157.

Фальклор і фалькларыстыка ў адукацыйнай прасторы: праект «Вусная гісторыя факультэта»” / Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зборнік навуковых прац удзельнікаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 29-30 красавіка 2015 г.). – Мінск: БДУКМ, 2015. – С. 137-138

Прымхліца ці былічка? (да праблемы міжнароднай уніфікацыі тэрмінаў) / М.Ю. Латышкевіч // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.); пад навук. рэд. В.В.Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017.  – С. 163–165.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 1 / Т. А. Марозава [і інш.] ; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 56 с.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 2 / Т. А. Марозава [і інш.] ; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 45 с.