SPECIALITIES

I. Belarusian philology. Directions:

1. Literary-editorial activity.

Qualification: Philologist. Literary-editorial specialist. Teacher of the Belarusian language and literature.

2. Computer support.

Qualification: Philologist. Computer philology specialist. Teacher of the Belarusian language and literature.

3. Business communication.

Qualification: Philologist. Business communication specialist. Teacher of the Belarusian language and literature.


II. Russian philology. Directions:

1. Literary-editorial activity.

Qualification: Philologist. Literary-editorial specialist. Teacher of the Russian language and literature.

2. Computer support.

Qualification: Philologist. Computer philology specialist. Teacher of the Russian language and literature.


III. Slavic Philology

Czech and Belarusian
Bulgarian and Belarusian
Belarusian and Russian


Qualification: Philologist. Translator. Teacher of Slavic languages and literatures (languages and literatures specified).


IV. Romance and Germanic (English, German, French, Italian) philology*

Qualification: Philologist. Translator. Teacher of foreign languages and literatures (languages and literatures specified).


V. Eastern (Chinese) philology*

Qualification: Philologist. Translator. Teacher of foreign languages and literatures (languages and literatures specified).


*Students of these specialities study two foreign languages.

THE PHILOLOGIST DIPLOMA IS IN GREAT DEMAND!

At present, when various forms of international cooperation are successfully developing, a proficient linguistic and cultural qualification gives the graduates of the Philological Faculty of BSU the opportunity to work as assessors, marketing managers, interpreters in advertising and travel agencies, various companies in different fields of national economy. After introducing new directions our specialists are in great demand in publishing houses, editorial offices of newspapers and magazines, radio and television channels. All-round training and high educational background allow them to feel confident as programme authors, editors, announcers and hosts of the most popular shows. Nowadays philologists work successfully in the IT centers, in research centers dealing with speech and text computer processing. Legal proceedings of copyright cases, cases of human dignity defense are impossible without different expert examinations of texts, utterances and even separate words which make it necessary to use philologist's knowledge in the judicial system.

Our graduates' deep knowledge in the sphere of World Art and Literature, their humanities background is invaluable in literary museums, archives and library departments of rare books and manuscripts, and undoubtedly in the system of education.

Падрыхтоўка спецыялістаў з замежных краін


Падрыхтоўка спецыялістаў з замежных краін

 
Філалагічны факультэт з’яўляецца адным з вядучых цэнтраў па падрыхтоўцы русістаў з замежных краін і практыкуе розныя формы вывучэння рускай мовы як замежнай. Штогод на факультэце навучаюцца каля 200 замежных студэнтаў, стажораў і аспірантаў з розных краін свету. Навучальны працэс ажыццяўляюць усе кафедры факультэта. Кафедра прыкладной лінгвістыкі прапаноўвае на выбар курсы тэарэтычнага і прыкладнога характару. Магчыма таксама рэалізацыя індывідуальных праграм навучання і індывідуальных заняткаў са слухачамі.

Формы і ўзроўні навучання рускай мове як замежнай:

 • Поўны курс навучання па праграмах:
  • вышэйшай адукацыі I ступені (5 гадоў),
  • вышэйшай адукацыі II ступені (магістратура, 2 гады).
 • Уключанае навучанне (1 семестр, 1 год, 2 гады).
 • Аспірантура і дактарантура па спецыяльнасцях (з абаронай дысертацыі ў спецыялізаваных Саветах універсітэта):
  • беларуская літаратура;
  • руская літаратура;
  • літаратура народаў стран замежжа;
  • тэорыя літаратуры; тэксталогія;
  • фалькларыстыка;
  • журналістыка;
  • беларуская мова;
  • руская мова;
  • славянскія мовы;
  • тэорыя мовы;
  • прыкладная і матэматычная лінгвістыка;
  • тэорыя і методыка навучання і выхавання
 • Стажыроўка і павышэнне кваліфікацыі.
 • Курсы рускай мовы.

Арыенціровачны кошт навучання па кантракту (у доларах ЗША):

 • поўнае навучанне – ад $ 2328 за год;
 • уключанае навучанне – ад $ 300 за месяц;
 • аспірантура і дактарантура – ад $ 3336 за год (дзённая форма навучання), $1980 за год (завочная форма навучання);
 • стажыроўка і павышэнне кваліфікацыі – ад $ 233 за месяц.

Для афармлення запрашэння на навучанне неабходна адаслаць па факсу або па электроннай пошце наступныя дакументы: копію старонкі пашпарта (дата нараджэння, № пашпарта, час дзеяння пашпарта, грамадзянства, фотаздымак), дакументы аб адукацыі, заяву на азначаную форму навучання.

Пасля атрымання гэтых дакументаў універсітэт высылае афіцыйнае запрашэнне для атрымання візы ў консульстве Рэспублікі Беларусь у вашай краіне.

Пасля афармлення кантракта на навучанне і выдання Загаду аб залічэнні ў БДУ належыць атрымаць часовую рэгістрацыю (дазвол на часовае пражыванне) на перыяд знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь.

Для гэтага неабходна падаць у кабінет 102 наступныя дакументы:

 1. запоўненую анкету-заяву;
 2. пашпарт з вучэбнай візай;
 3. міграцыйную карту;
 4. 3 фатаграфіі;
 5. медыцынскую страхоўку (афармляецца ў кабінеце 102);
 6. пропуск з інтэрната;
 7. квітанцыі аб аплаце дзяржпошліны за рэгістрацыю.

На час афармлення пашпарта Вам выдадуць Даведку, якая яго замяняе. Увага: здаць пашпарт на рэгістрацыю неабходна на працягу 3-х дзён пасля вашага прыбыцця ў Рэспубліку Беларусь. Пашпарты афармляюцца на працягу 10 дзён. Атрымаць пашпарт з рэгістрацыяй можна толькі пасля прад'яўлення даведкі аб праходжанні поўнага медыцынскага агляду.

Адміністрацыйныя выдаткі (2008-2009 навучальны год)

 1. Запрашэнне на вучобу ў БДУ – 35 долараў ЗША
 2. Сустрэча, дапамога па ўладкаванні (па жаданні) – 40 долараў ЗША
 3. Часовая рэгістрацыя на перыяд знаходжання ў РБ – 45 долараў ЗША
 4. Медыцынскае страхаванне – 85 долараў ЗША / 1 год
 5. Абавязковы медыцынскі агляд – 55 долараў ЗША
 6. Віза на вакацыі – 45 долараў ЗША
 7. Віза на выезд – 30 долараў ЗША

Аплата ажыццяўляецца пасля прыезду кандыдата ў БДУ у доларах ЗША і беларускіх рублях.

Замежныя студэнты размяшчаюцца ў нумарах універсітэцкіх інтэрнатаў, якія знаходзяцца недалёка ад вучэбнага корпуса факультэта. Харчаванне слухачы ажыццяўляюць самастойна ў студэнцкай сталоўцы, у кафэ, рэстаране. Пражыванне ў інтэрнатах – ад 20 да 40 долараў ЗША ў месяц у залежнасці ад умоў пражывання. Магчыма пражыванне на кватэры. Аплата ад 120 да 300 долараў ЗША ў месяц.  

Адрас універсітэта:

220050, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4.
Белдзяржуніверсітэт. Аддзел работы з замежнымі студэнтамі Упраўлення міжнародных сувязей.
Тэлефон: +375 17 209-53-95
Факс: +375 17 209-54-47
E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Адрас кафедры:

220030, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, ауд. 55.
Тэл.: +375 17 227-18-95, +375 17 227-65-72
Факс: +375 17 227-65-83
E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Training Specialists in Russian Philology from Foreign Countries

The philological faculty is one of the leading centers for preparation of specialists in Russian philology from foreign countries and it practices’ various forms of training to Russian as foreign (RAF). About 200 foreign students are trained annually at the faculty, including trainees and post-graduate students from different countries of the world. Educational process is carried out by all departments of the faculty. The department of applied linguistics offers the courses of theoretical and applied character at the choice. Individual programs of training and individual classes with students are also possible.

 

Forms and Levels of the RAF Training:

·         Full curriculum according to programs:

o   Higher education 1st level (5 years),

o   Higher education 2nd level (MA degree, 2 years)

·         Incorporated training (1 term, 1 year, 2 years).

·         Postgraduate study and doctoral studies on the specialties (with defence of dissertations in authorised Bodies of the University):

o   Belarusian literature;

o   Russian literature;

o   Literature of foreign countries;

o   Theory of literature; textual criticism;

o   Folklore research;

o   Belarusian language;

o   Russian language;

o   Slavic languages;

o   Theory of language;

o   Applied and mathematical linguistics;

o   Theory and methodology of training and education

·         Training and improvement of professional skill.

·         The Russian language courses.

 

Estimated Training Cost under the Contract (in US dollars):

·         Full training – from $ 2328 a year;

·         Incorporated training – from $ 300 a month;

·         Postgraduate study and doctoral studies - $ 3336 a year (the full-time training), $ 1980 a year (the correspondence form of training);

·         Traineeship and refresher training – from $ 233 a month.

 

In order to obtain the invitation for training, it is necessary to send the following documents by fax or by e-mail: a copy of a page from the passport (birth date, passport   No, validity, citizenship, a photo), education documents, the application to register for a certain form of training.

After receiving these documents the University send the official invitation for getting visa in Consulate of Belarus located in your country.

It is necessary to receive a temporary registration (the sanction to temporary residing) for the period of staying in Belarus after registration the contract for training and Order on enrolling to Belarusian State University.

For this purpose it is necessary to hand the following documents (room №102):

 1. filled application form;
 2. passport with the student visa;
 3. migratory form;
 4. 3 photos;
 5. medical insurance (it is made in room №102) ;
 6. a hostel permit;
 7. receipts on payment of the state registration tax.

 

For the period of registration of the passport you will receive the certificate, which temporarily substitutes the passport. Attention: the passport to be handed over for registration within 3 days after arrival in Belarus. The passports are usually drawn up within 10 days. One can receive the passport with registration only after he presents the Certificate of full medical check.

Administrative Charges (2008-2009)

 1. Invitation to study in Belarusian State University – 35 US dollars
 2. Meeting, help with the settlement (at all) – 40 US dollars
 3. Temporary registration for the period of staying in the Republic of Belarus – 45 US dollars
 4. Medical insurance – 85 US dollars/ 1 year
 5. Obligatory medical check – 55 US dollars
 6. Visa for a vacation – 45 US dollars
 7. Visa for departure – 30 US dollars

 

Payment is made in the US dollars or in the Belarusian rubles after the  candidate arrives to Belarusian State University.

Foreign students are accommodated in the rooms of the University hostels which are located close to the faculty building. Students have meals in a student’s dining room, café or restaurant independently. Residing at a hostel is defined from 20 up to 40 US dollars a month depending on living conditions. It is possible to live in a rented flat. In this case payment is defined from 120 up to 300 US dollars a month approximately.

The address of the Belarusian State University:

220050, Belarus, Minsk, Nezavisimosty prospect, 4.

Belarusian State University. Foreign students Department of  Management of the International Communications.

Phone: +375 17 209-53-95

Fax: +375 17 209 54 47

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.