Контакты

Изображение контакта

Малюкович Светлана Дементьевна

кандидат филологических наук, доцент
Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».

Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: 10.01.03 — Литература народов стран зарубежья (польская). Польско-белорусские литературные связи. Рецепция античности в белорусской литературе.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Становление реализма в прозе Юзефа Крашевского (повести и романы 30-40-х годов)», 1984, научный руководитель — д.ф.н., профессор Е.З. Цыбенко.

Количество научных публикаций — 110.

г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.54
220030
+375 17 327 12 94

E-mail:

Дополнительная информация:
Основные научные и научно-методические публикации:

С.Д.Малюковіч. Міфалогія: Старажытная Элада. Ч.1 Мн., 2000. – 209 с.

С.Д.Малюковіч.“Зорка вечару ясная…”: Лірыка паэтаў Францыі (В.Гюго, П.Ж.Беранжэ, А. дэ Мюсэ). // Роднае слова. – 2000. – №3. – с.21-26

С. Д. Малюковіч. “Зорка вечару ясная…: Лірыка паэтаў Францыі (Т. Гацье, Ж. дэ Неваль, Л.дэ Ліль) // Роднае слова. — 2000. — №5. —С. 22 — 25.

С. Д. Малюковіч. “Зорка вечару ясная…: Лірыка паэтаў Францыі (Шарль Бадлер) // Роднае слова. — 2000. — №6. —С. 27 — 31.

С.Д.Малюковіч. Вобразы і матывы крыцкіх міфаў у беларускай паэзіі ХХ стагоддзя // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы IVМіжнароднай навуковай канферэнцыі “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Ч.1. – Мн.: БДУ, 2000. – с.154-157

С.Д.Малюковіч. Марцыял. — Мн.: БелЭн, 2000. т.10. — 0,15 п.л.

С.Д.Малюковіч. Мах В. — Мн.: БелЭн, 2000. т.10. — 0,15 п.л.

С.Д.Малюковіч. Мелвіл Г. — Мн.: БелЭн, 2000. т.10. — 0,15 п.л.

С.Д.Малюковіч.  Менандр. — Мн.: БелЭн, 2000. т.10. — 0,15 п.л.

С.Д.Малюковіч.  Мерымэ П. — Мн.: БелЭн, 2000. т.10. — 0,15 п.л.

С.Д.Малюковіч.  Мілаш Ч. — Мн.: БелЭн, 2000. т.10. — 0,15 п.л.

С.Д.Малюковіч.  Міцінскі Т. – Мн.: БелЭн, 2000. т.10. — 0,15 п.л.

С.Д. Малюковіч.  Антычная традыцыя ў паэзіі У. Дубоўкі // Да 100-годдзя У. Дубоўкі,  К. Чорнага, У. Жылкі: Зборнік навуковых артыкулаў. Мн.: БДУ, 2001. С.276-281.– 0,2 п.л.

С.Д. Малюковіч. Мур. –Мн.: БелЭн, 2001. т.11. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Мысліўскі. – Мн.: БелЭн, 2001. т.11. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Мюсэ. – Мн.: БелЭн, 2001. т.11. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Наваліс. – Мн.: БелЭн, 2001. т.11. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Норвід. – Мн.: БелЭн, 2001. т.11. — 0,15 п.л.

С.Д. Малюковіч. Нерваль. – Мн.: БелЭн, 2001. т.12. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Парандоўскі. – Мн.: БелЭн, 2001. т.12. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Петроній. – Мн.: БелЭн, 2001. т.11. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Плаўт. – Мн.: БелЭн, 2001. т.12. — 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. По. – Мн.: БелЭн, 2001. т.11. — 0,1 п.л.

С.Д.Малюкович.  Праперцый. – Мн.: БелЭН, 2002. Т.13. – 0,05 п.л.

С.Д. Малюковіч.Прус. – Мн.: БелЭН, 2002. Т.13. – 0,15 п.л.

С.Д. Малюковіч.Рым Старажытны: Літаратура.. – Мн.: БелЭН, 2002. Т.13. – 0,4 п.л.

С.Д. Малюковіч.Рэй. – Мн.: БелЭН, 2002. Т.14. – 0,15 п.л.

С.Д. Малюковіч.Сапфо. – Мн.: БелЭН, 2002. Т.13. – 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч.Стендаль.  – Мн.: БелЭН, 2002. Т.13. – 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч:Старажытная Элада. У дзвюх частках. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта. –  Ч. 2. Мн.: БДУ, 2003. –13.45 п.л.

С.Д. Малюкович., Н.М. Шахназарян.Э. По і амерыканскі рамантызм. "Роднае слова". №5, 2003. С. 26 – 28. – 0,5 п.л.

С.Д. Малюкович, Н.М. Шахназарян.У палоне журбы: паэзія Э. По. "Роднае слова". №6, 2003. С. 31 – 35. – 0,5 п.л.

С. Д. Малюковіч. Гістарычныя асобы ў рамане Ю. І. Крашэўскага “Маці каралёў” // Матэрыялы VIМіжнароднай навуковай канферэнцыі “Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце”. У 2-х ч. Мн.. Ч. 2. 2003. — С. 131— 134.

С.Д. Малюковіч.Тыбул. – Мн.: БелЭН, 2003. Т.16. – 0,05 п.л.

С.Д. Малюковіч.Тэрэнцый. – Мн.: БелЭН, 2003. Т.16. – 0,05 п.л.

С.Д. Малюковіч.Феакрыт. – Мн.: БелЭН, 2003. Т.16. – 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч.Федр. – Мн.: БелЭН, 2003. Т.16. – 0,05 п.л.

С.Д. Малюковіч.Шаміса. – Мн.: БелЭН, 2004. Т.17. – 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Эзоп. – Мн.: БелЭН, 2004. Т.18. – 0,1 п.л.

 С.Д. Малюковіч. Эсхіл. – Мн.: БелЭН, 2004. Т.18. – 0,15 п.л.

С.Д. Малюковіч. Эўрыпід. —  Мн.: БелЭН, 2004. Т.18. – 0,15 п.л.

С.Д. Малюковіч. Ювенал. —  // Мн.: БелЭН, 2004. Т.18. – 0,1 п.л.

С.Д. Малюковіч. Міф пра Сізіфа ў беларускай літаратурнай рэцэпцыі. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай=Slavonicliteratureswithintheworldcontext: VIIМіжнар. навук. канф.,  Мінск: зб. навук. арт. У 3 т. Т. 2 / Беларс. дзярж. ун-т, філал. фак.; рэдкал.: Г. М. Бутырчык (адк.рэд.) [і інш.] — Мінск: Выд цэнтр БДУ, 2007. — С. 114 — 121.

Малюковіч, С. Д. Аповесць Ю. Ш. Крашэўскага «Уляна» і паэтычны эпас В. Дуніна-Марцінкевіча (да тыпалогіі аднаго матыву // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы IXМіжнар. канф… Мінск, 15-17 кастрычніка 2009 г. — Частка 1. С. 64—70.

 Малюковіч, С. Д. Філасофскі дыскурс антычнага міфа пра Сізіфа // Роднае слова. — 2010, №4. — С. 31—34.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2009 
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2009 
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2010

 

Семестр 1. Античная литература (лекции, практические).

 

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2008

 

Семестр 1.Античная литература (лекции, практические).

Семестр 4 . История зарубежной литературы первой половины XIX века  (лекции, практические).

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2009 
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2009 
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2010 
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2010

 

Семестр 4. История зарубежной литературы первой половины XIX века (лекции).