Сэрвісы

Бутырчык Ганна Міхайлаўна
Телефон
+375 17 392-12-94
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.54,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт, заг. кафедры

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, "Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры" (1994).


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: 10.01.03 - Літаратура народаў краін замежжа (амерыканская, англійская), 10.01.01 - беларуская літаратура.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навук. кіраўнік: «Архетып Бацькаўшчыны ў творчасці Джона Стэйнбека і Кузьмы Чорнага», 2003, навуковы кіраўнік - д. ф. н., прафесар І. В. Шаблоўская.


Колькасць навуковых публікацый - 60.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

У пошуках Бацькаўшчыны: вопыт тыпалагічнага доследу творчасці Джона Стэйнбека і Кузьмы Чорнага. (монография). – Мінск: РІВШ БГУ;

Артураўскі цыкл у амерыканскай прозе ХХ стагоддзя (на прыкладзе творчасці Дж. Стэйнбека) // Проблемы идентичности, этноса, гендера в культуре и литературах Старого и Нового света: Сборник науч. статей/ Под ред. Ю.В. Стулова. – Мн.: Пропилеи, 2004.

Бутырчык Г. Архетып як інструмент даследавання мастацкага твора // Веснік БДУ, Сер. 4. — 1996. – №3. – С. 20-23;

Праблемы тыпалагічнага даследавання беларускай і амерыканскай ваеннай прозы // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя Філалагічныя навукі. -№3 (3). 2005. – С.18-24;

Асоба і грамадства ў рамане Н.Мэйлара “Безабаронныя і мёртвыя” // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2007. – № 1 . – C.28-34;

Метапроза: тэорыя і практыка / Г. Бутырчык // Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё: матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 11 мая 2006 г.) – Мінск: Бел. навука, 2006. – С.35-43;

Шэкспіраўскія рэмінісцэнцыі ў рамане Дж. Смайлі “Тысяча акраў” // Women in literature: Актуальные проблемы изучения англоязычной женской литературы. Междунар. сборн. научн. Статей Вып.6 / Ред. Бутырчик А.М., Поваляева Н.С., Халипов В.В. Отв. ред. Поваляева Н. С. – Мн.: РИВШ,2006. – С. 94 – 104;

Вобразы-сімвалы ў рамане Эмі Тан «Жонка кухоннага бога» // / Г. М. Бутырчык // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 5. – Мінск: «Выдавецкі цэнтр БДУ», 2007. –С. 174 –182;

Дыялог культур у рамане Дж. Лахіры “The NAMESAKE” // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай = Slavonic literatures within the world context: VII Міжнар. навук. канф., 12-14 кастр. 2005 гю, Мінск: зб. Навук. арт. У 3 т. Т. 1./ Беларус. Дзярж. ун-т, філал. фак.; рэдкал.: Г.М. Бутырчык (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2007. – С.274-281;

Самарэфлексія як спосаб існавання літаратуры, альбо каму на Беларусі патрэбныя “Запісы…” Ніла Гілевіча. Г.М. Бутырчык // Беларускае літаратуразнаўства. Вып. 6. – Мінск: “Паркус плюс”, 2008. – С.11-16.

Бутырчык, Г. М. «The Mind versus the Heart»: чатыры гісторыі кахання Айн Рэнд / Г. М. Бутырчык // Актуальные проблемы изучения англоязычных литератур: Women in literature. Междунар. сборн. научн. статей Вып. 8 / Ред. А. М. Бутырчик, Н. С. Поваляева, В. В. Халипов. Отв. ред. Н. С. Поваляева. – Мн.: РИВШ, 2010. – С. 67 – 94.

 Бутырчык, Г. М. Раман І. Шоў “Маладыя ільвы” ў кантэксце амерыканскай ваеннай прозы / Г. М. Бутырчык // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай – Slavonic literatures within the world context: VII Міжнар. навук. канф., 12-14 кастр. 2005 г., Мінск: зб. навук. арт. У 3 т. Т. ІІІ./ Беларус. дзярж. ун-т, філал. фак.; рэдкал.: Г. М. Бутырчык (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 337 –346.

 Бутырчык, Г. М. Англійская літаратура / Г. Бутырчык // Энцыклапедыя культуры Беларусі. Т. 1. А ­ Б. ­Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2010. ­– С.151 –153.

 Бутырчык, Г. М. Памяць і забыццё ў рамане Э. Тан “Дачка кастаправа”/ Г. М. Бутырчык // Американские и европейские исследования 2008 – 2009. – Минск: МГЛУ, 2010. – С.31 – 43.

Бутырчык, Г. М. “Мемуары жыцця” ў раманістыцы і дакументалістыцы Э. Тан / Г. М. Бутырчык // ІІІ міжнар. канф. “Актуальныя проблемы современной американистики III (культуралагический аспект)” 27-28 февраля 2007 года.– [Электронный ресурс] / Г. В. Сервило (отв. ред.) ; БГУ. — Мн., 2011. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Рус. — Деп. в ГУ «БелИСА» 12.07.2011 г., № Д201126.

Бутырчык, Г. М. Калі прыгнечаныя пачынаюць гаварыць: ГОЛАС –МАЎЧАННЕ ў творчасці Эмі Тан / Г. М. Бутырчык // Чтение: рецепция и интерпретация сб. науч. ст. В 2 ч. Ч.2. ГрГУ им. Я. Купалы; редкол. Т. Е. Автухович (отв. ред) [и др.] – Гродно: ГрГУб, 2011. – С.225 –233.

Бутырчык, Г. М. Канцэпцыя self- у Б.Франкліна, Ф. Дугласа, Р. У. Эмерсана / Г. М. Бутырчык// сб. тезисов межд. науч. конф. «Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам», БГУ. – Минск: БГУ, 2011.

Бутырчык, Г. М. Selfishness & Self-reliance: Айн Рэнд у дыялогу з трансцэндэнталістамі / Г. М. Бутырчык //Английский язык и литература в современном мире: прошлое, настоящее, перспективы на будущее = English language and literature in the contemporary world: past, present and in the future : сборник научных статей членов Белорусской ассоциации преподавателей английского языка / ; [редколлегия: Ю. В. Стулов (отв. редактор) и др.]  Минск: МГЛУ, 2011. – C.36 – 45.

Бутырчик А. М.  История английской литературы XVII века/ А. М. Бутырчик// А. М. Бутырчик, Н. С. Поваляева, В. В. Халипов, Н. М. Шахназарян. История литературы страны изучаемого языка (английского). Программа курса для студентов специальности “Романо-германская филология”. Отв. ред. Н. С. Поваляева. – Минск: РИВШ, 2013. – С.42 – 56.

Бутырчик А. М.  История английской литературы эпохи Реставрации и Просвещения/ А. М. Бутырчик// А. М. Бутырчик, Н. С. Поваляева, В. В. Халипов, Н. М. Шахназарян. История литературы страны изучаемого языка (английского). Программа курса для студентов специальности “Романо-германская филология”. Отв. ред. Н. С. Поваляева. – Минск , 2013. – С. 57 – 77.

Бутырчык Г.М., Казлоўская М. М. «І я не пакіну пасля сябе другой Візантыі, акрамя любові»: нацыянальнае і ўніверсальнае ў аповесці У. Караткевіча «Ладдзя Роспачы» / Г. М. Бутырчык, М. М. Казлоўская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XI Міжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 253 – 261.

Бутырчык Г.М., Халіпаў В.В. Рэцэнзія на кнігу: Бэўвульф / пераклад са стараангельскай мовы Антона Францішка Брыля. Мінск : Зміцер Колас, 2013. 130 с. / Г. М. Бутырчык, В. В. Халіпаў // Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія, журналістыка, педагогіка : навуковы часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2014.–№ 1. – С. 102–103.

Бутырчык, Г.М., Казлоўская М. М. «Каласы пад сярпом тваiм» Уладзімірa Караткевiча як альтэрнатыўны варыянт нацыянальнага міфа / Г. М. Бутырчык, М.М Казлоўская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча : матэрыялы ХII Міжнар. навук. канф., Мінск, 22 –24 кастр. 2015 г. У 2 ч. Ч. 2. / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 8 – 22.

Бутырчык, Г. М. Гатычная традыцыя Хораса Уолпала i Мэры  Шэлi //  Уолпал Х., Шэлi  М. Замак Отранта: аповесць/  Хорас Уолпал; пер. з англ. Г. Янкуты; Франкенштейн, цi Сучасны Праметэй:раман /Мэры Шэлi; пер. з англ. М. Дзергачовай; прадмова Г.Бутырчык. – Мiнск: Кнiгазбор, 2016. – С. 3 – 25. 

Бутырчык, Г.М. Англамоўны свет і Янка Купала// Янка Купала: Энцыклапедыя. Т. 1. – Мінск: РУП "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі", 2017. – С. 38–41.

Бутырчык, Г.М. Прадмова // А. Бужыньска, М. П. Маркоўскi. Тэорыi лiтаратуры ХХ стагоддзя. – Мiнск, 2017. – С.7 –11.

Бутырчык, Г.М. Ад маскі да паэтыкі сну // Шэкспір У. Сон у Іванаву ноч. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2019. – С.5. С.84 –85.

Бутырчык,Г.М. Амерыканская мара ў культурнай прасторы ЗША/ Г. Бутырчык// Маладосць. – 2019. – №1. – С. 9–16.

Бутырчык, Г. Рэха жыцця. Прадмова // Ісігура, К. Не адпускай мяне: раман. – Мінск: А. М. Янушкевіч, 2019. – С. 5-13.

Бутырчык Г.М. Жыццё і дзейнасць І. В. Шаблоўскай // Памяць і слава: Ірына Вікенцьеўна Шаблоўская. Да 80-годдзя са дня нараджэння / cклад.Н. М. Шахназаран; рэдкал. І. С. Роўда, Г. М. Бутырчык, Н. М. Шахназаран. – Мінск: БДУ, 2020. – С . 6-9.

Бутырчык, Г.М. Раман Тоні Морысан «Любая»: паміж назвай і тэкстам // Лауреаты Нобелевской премии по литературе / Е. В. Андрианова [и др.]; под ред. Н. М. Шахназарян. — Минск : БГУ, 2020. — С. 33 – 44.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.