Сэрвісы

Алейнік Лада Віктараўна
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1994); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў, беларуская літаратура ў кантэксце славянскіх, сучасная беларуская літаратура, гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Творчая індывідуальнасць Лукаша Калюгі: праблема стылю", 2002, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар Л.Дз. Сінькова .


Колькасць навуковых публікацый: 165.  


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Ні госць, ні гаспадар // Літ. і мастацтва. – 1998. – 13 лютага. – С. 6.

Сказавыя формы ў прозе Лукаша Калюгі // Мова – Літаратура – Культура: Матэрыялы Міжнар. навук. канф./ БДУ, філфак. – Мінск, 1998.

«Дарагое Калюгава слова…» // Маладосць. – 1999. - № 4. – С. 237 – 240.

Адлюстраванне нацыянальнага менталітэту ў прозе Лукаша Калюгі // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы П Междунар. науч. конф. 7 – 9 апр. 1999 г., Минск: В 3 ч. – Ч. 2. – Минск: БГУ, 1999. – С. 191 – 194.

Праблема сказа ў аўтарскім стылі Лукаша Калюгі // Веснік БДУ. – 1999. - № 1. – С. 21 – 24.

Сацыяльнае ў жанрава-стылёвых мадыфікацыях беларускай прозы І паловы ХХ ст. // Язык и социум: Материалы Ш Междунар. науч. конф., Минск, 4-5 дек. 1998 г. – Минск: БГУ, 2000. – С. 232 – 235.

Сказ Лукаша Калюгі і руская сказавая традыцыя // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІУ Міжнар. навук. канф. [Мінск, 12 – 14 кастрычніка 1999 г.]. – У 2 ч. – Ч. 1: Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўства, міфалагічныя матывы і фальклорныя традыцыі ў літаратуры, славянскія літаратуры ад сярэдневечча да Асветніцтва, беларуская літаратура ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі свету / Рэдкал.: С.Я.Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мінск: БДУ, 2000. – С. 11 – 13.

Асоба і творчасць Лукаша Калюгі ў крытыцы і літаратуразнаўстве. - Дэп. у Белінфармпрагноз 27.10.2000 г. - № Д 200064.

Спецыфіка мастацкага стылю Лукаша Калюгі. – Дэп. у Белінфармпрагноз 27.10.2000 г. - № Д 200065.

Гогалеўскія традыцыі ў прозе Лукаша Калюгі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы VМіжнар. навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ [Мінск, 16 – 18 кастр. 2001 г.]: У 3 ч. Ч. 1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай / Рэдкал.: С.Я.Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 3 – 8.

Актуальность традиции: Персонификация народной морали в прозе Лукаша Калюги // Нёман. – 2001. - № 6. – С. 240 – 248.

Алесь Бельскі: Штрыхі да партрэта пісьменніка і навукоўца // Голас Радзімы. – 2001. - 6 чэрвеня. – С. 4.

Мастацкія асаблівасці аповесці Л.Калюгі «Зоры Вам Вядомага горада» // Весці НАН Беларусі. – 2002. - № 1. – С. 96 – 99.

Творчая індывідуальнасць Лукаша Калюгі: праблема стылю: Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кан. філ. навук. – Мн.: БДУ, 2002. – 19 с.

Праблема станаўлення асобы ў аповесцях Алеся Ветаха “Час акселерацыі” і Анатолия Алексина “Третий в пятом ряду” // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучасны стан, перспектывы”, Брэст, 18-19 снежн. 2003 г. – У 2-х ч.  - Ч. 1. – С. 8 - 11.

“Частачка каляровай ніткі…”: Аповесць Л. Рублеўскай “Пярсцёнак апошняга імператара” // Літ. і мастацтва. – 2004. - 20 лютага. – С. 7.

Некалькі слоў пра літаратурную ўмоўнасць: Аповесць У. Арлова “Ордэн Белай Мышы” // Літ. і мастацтва. – 2004. - 26 сакавіка. – С. 7.

Выхаванне прыгодамі: Аповесць Андрэя Федарэнкі “Афганская шкатулка” // Літ. і мастацтва. – 2004. - 2 красавіка. – С. 7.

Мастацкія асаблівасці сучаснай беларускай дэтэктыўна-прыгодніцкай аповесці // Слово в культуре: Сб. науч. статей. Гомель: УО ГГУ им. Ф. Скорины. – В 2-х ч. – Ч. 2. - 13-14 апр. 2004 г. – С. 241 – 245.

Пялёсткі кахання і шыпы нянавісці: Апавяданне Алеся Ветаха “Стась і Шыпшына” // Маладосць. – 2004. - № 4. – С. 158 – 160.

Суб’ектыўнае разважанне пра “лёгкі” жанр: аповесць В. Праўдзіна “Эксгумацыя” // Полымя. – 2004. - № 7. – С. 146 – 156.

Погляд на жыццё з вышыні палёту (Проза Міхася Андрасюка) // Тэрмапілы. – 2004. - № 8. – С. 228 – 236.

Тыпалогія мастацкага метаду: А. Мрый “Запіскі Самсона Самасуя” і Дж. Д. Сэлінджэр “Над пропастью во ржи” // Беларускае літаратуразнаўства. – 2004. - № 2. – С. 3 – 8.

Мастацкая праўда Андрэя Федарэнкі: раман “Рэвізія” // Маладосць. – 2004. - № 10. – С. 130 – 133.

Чуласць і спагада Алеся Пальчэўскага // Роднае слова. – 2004. - № 12. – С. 7 – 11.

Паміж рэальнасцю і марай: Аповесць Людмілы Рублеўскай “Сэрца мармуровага анёла” // Дзеяслоў. – 2004. - № 12. – С. 241 – 243.

За відам від… (Нізка рэцэнзій на кнігі Жэні Мартынюк “Белы гарлачык”, І. Багдановіч “Сармацкі альбом”, А. Спрынчан “Вершы ад А.”, “Язэп Лёсік”, Я. Брыля “Блакітны зніч”, Ю. Зубрыцкага “Міжчассе”,  М. Андрасюка “Мясцовая гравітацыя”) // Дзеяслоў. – 2004. – № 13. – С. 239 – 249.

Паэтычнае крэда і асоба паэта: паэтызацыя красы як сцвярджэнне Вечнасці // Зборнік дакладаў: Матэрыялы дакладаў і паведамленняў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (2003 г.) “Я не самотны, я кнігу маю…” / Літаратурны музей М. Багдановіча. – Мінск, 2004. – С. 20 – 25.

Проза Міхася Андрасюка: сацыяльная крытыка ў іранічным дыскурсе // Язык и cоциум: Материалы VІ Междунар. науч. конф., 3 – 4 декабря 2004 г., Минск: В 2 ч. Ч. 2 / Редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.) – Мн.: РИВШ, 2004. – С. 3 – 6.

“Еxtreme” па-беларуску, або ЛеГалу з падзякай… // Літ. і мастацтва. – 2005. - 14 студзеня. – С. 6.

Пульс крытыкі – імпульс думкі // Літ. і мастацтва. – 2005. - 28 студзеня. – С. 6.

“Адважныя мяняюць аблічча свету…” (рэцэнзія на зборнік апавяданняў М. Андрасюка “Фірма”) // Літ. і мастацтва. – 2005. – 11 лютага. – С. 7.

Сакавітая і спелая… (рэцэнзія на зборнік паэзіі В. Русілкі “Ажына”) // Літ. і мастацтва. – 2005. – 25 лютага. – С. 7.

Гераізм і подласць, мужнасць і баязлівасць: Раман “Кар’ер” Васіля Быкава // Роднае слова. – 2005. – № 3. – С. 49 – 52.

Вобраз – характар – тып: апавяданне Васіля Быкава “Жоўты пясочак” // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: Зборнік навуковых артыкулаў / Рэдкал.: Л. В. Алейнік, З. І. Бадзевіч, У. В. Рагойша; Пад аг. рэд. Л. Дз. Сіньковай. – Мн.: 2005. – С. 49 – 57.

У сузор’і “Скрыпторыя” // Літ. і мастацтва. – 2005. – 1 красавіка. – С. 6.

Жанр лірычнай мініяцюры ў творчасці Янкі Брыля // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы докл. ІІІ Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7-9 апр. 2005 г.: В 3 ч. Ч. 2 / отв. редакторы А. В. Зубов, С. М. Прохорова. – Мн.: МГЛУ, 2005. – С. 3 – 4.

Сіла слова // Літ. і мастацтва. – 2005. – 8 красавіка. – С. 6.

Адметныя постаці і арыгінальныя праекты // Літ. і мастацтва. – 2005. – 29 красавіка. – С. 6.

Вольга Казлова: Чалавек і Настаўнік // Літ. і мастацтва. – 2005. – 27 мая. – С. 4.

Невычарпальная тэма // Літ. і мастацтва. – 2005. – 3 чэрвеня. – С. 7.

Нарыс Уладзіміра Калесніка “Здымак у жыце”: культура даследавання творчай індывідуальнасці // Vрэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук. канф., прысвеч. 10-годдзю з дня смерці Ул. А. Калесніка, Брэст, 24-26 лютага 2005 г. / рэд. кал.: З. П. Мельнікава [і інш.]. – Брэст: Академия, 2005. – С. 21 – 24.

Пасведчанне асобы // Літ. і мастацтва. – 2005. – 15 ліпеня. – С. 7.

Канфлікт эпохі і чалавечых лёсаў: Раман у лістах “Хроніка смутку” Алеся Ветаха // Роднае слова. – 2005. –  № 7. – С. 21 – 23.

Скажу, што думаю… // Літ. і мастацтва. – 2005. – 12 жніўня. – С. 6.

Эсэ: Натуральнасць і непаўторнасць… // Літ. і мастацтва. – 2005. – 12 жніўня. – С. 7.

Неспакойнае жыццё мастака // Літ. і мастацтва. – 2005. – 16 верасня. – С. 6.

Дэтэктыў: баланс і баласт // Полымя. – 2005. – № 9. – С. 205 – 213.

Эвалюцыя кахання // Літ. і мастацтва. – 2005. – 30 верасня. – С. 7.

Праявы жыцця і душа мастака // Літ. і мастацтва. – 2005. – 14 кастрычніка. – С. 6.

Кругі лёсу і творчасці Яна Скрыгана // Роднае слова. – 2005. – № 10. – С. 8 – 11.

Поўны нерат уражанняў // Літ. і мастацтва. – 2005. – 28 кастрычніка.  – С. 5.

“Восень запела пагудку сваю...” // Літ. і мастацтва. – 2005. – 11 лістапада. – С. 6.

Палескі пейзаж у вобразнай сістэме рамана А. Федарэнкі “Рэвізія” // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 17 -18 лістапада 2004 г., г. Мазыр. – Мазыр: УА МДПУ, 2005. – С. 61 – 64.

Сюжэты – лакальныя, сэнсы – глабальныя... // Літ. і мастацтва. – 2005. – 23 снежня. – С. 6.

Фальклорныя традыцыі ў творчасці Лукаша Калюгі // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 14–15 крас. 2005 г., Мінск / рэдкал. Васіль Ліцьвінка (уклад.) [і інш.]. – Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2005. – С. 253 – 258.

Светлы талент: Жыццё і творчасць Сяргея Грахоўскага // Полымя. – 2005. – № 12. – С. 164 – 179.

Вялікая Айчынная вайна ў паэзіі Пімена Панчанкі // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны альманах. Выпуск першы. – Мн.: Права і эканоміка, 2005. – C. 3 – 11.

Гісторыя літаратурнай крытыкі: вучэб. праграма для студэнтаў выш. навуч. устаноў па спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” / аўт.-склад. Л. В. Алейнік. – Мн.: БДУ, 2006.

Сімвалы і вобразы // Літ. і мастацтва. – 2006. – 13 студзеня. – С. 6.

Пошук дасканаласці // Літ. і мастацтва. – 2006. – 10 лютага. – С. 7.

“Рэстаўрацыя шчырасці” ў кантэксце эпохі // Літ. і мастацтва. – 2006. – 17 лютага. – С. 7.

Факт і сэнс // Літ. і мастацтва. – 2006. – 3 сакавіка. – С. 7.

Супрацьстаянне. Штрыхі да творчага партрэта Анатоля Казлова // Маладосць. – 2006. – № 3. – С. 136 – 144.

Выпадковая сустрэча // Літ. і мастацтва. – 2006. – 24 сакавіка. – С. 14.

Мастацкія парафіі // Літ. і мастацтва. – 2006. – 7 красавіка. – С. 7.

Беларуская літаратура ў ХХІ стагоддзі. Рэальнасць і шляхі развіцця. (Удзел у “Круглым стале” часопіса “Полымя” на філалагічным факультэце БДУ). – Полымя. – 2006. – № 4 – С. 167 – 186.

Пра што “Гоман”? // Літ. і мастацтва. – 2006. – 12 мая. – С. 6.

Крытычны дыскурс у мастацкай прозе: Раман Андрэя Федарэнкі “Рэвізія”  // Беларускае літаратуразнўства. – 2006. – Выпуск № 2. – С. 57 – 65.

З трывогай пра будучыню // Літ. і мастацтва. – 2006. – 19 мая. – С. 6.

Мезальянс // Літ. і мастацтва. – 2006. – 9 чэрвеня. – С. 6.

Традыцыі рускай сатырычнай прозы ў творчасці Міхася Андрасюка (“Белавежа”, Беласток) // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 4 / склад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: РІВШ, 2006. – С. 11- 18.

Літаратурнае надвор’е // Літ. і мастацтва. – 2006. – 14 ліпеня. – С. 7.

Ліпеньская містэрыя // Літ. і мастацтва. – 2006. – 11 жніўня. – С. 6.

Культура манаграфічнага даследавання ў кнізе І. Я. Навуменкі “Якуб Колас: Духоўны воблік героя” // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]; уклад. А. І. Бельскі. – Мінск: РІВШ, 2006. – С. 178 – 185.

Культура літаратуразнаўчай працы // Літ. і мастацтва. – 2006. – 8 верасня. – С. 14.

Крэатыўная тэрапія // Літ. і мастацтва. – 2006. – 15 верасня. – С. 6.

Творчая індывідуальнасць і літаратурны працэс у крытычных і літаратуразнаўчых працах Максіма Багдановіча // Максім Багдановіч – празаік, крытык, публіцыст: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 29 лістап. 2005 г. / Літ. музей М. Багдановіча; уклад. І. В. Мышкавец. – Мінск: РІВШ, 2006. – С. 5 – 8.

Гульня свядомасці // Літ. і мастацтва. – 2006. – 13 кастрычніка. – С. 7.

Натуральная рэчаіснасць // Літ. і мастацтва. – 2006. – 10 лістапада. – С. 6.

Ідэі і стыль // Літ. і мастацтва. – 2006. – 24 лістапада. – С. 7.

Пра што “Гоман”? // Гоман: Усебеларускі літаратурна-мастацкі альманах. – 2006. – Выпуск 2. – С. 4 – 5.

Масавая літаратура: сябар ці вораг? // Літ. і мастацтва. – 2006. – 1 снежня. – С. 7.

Чытацкія апетыты // Літ. і мастацтва. – 2006. – 8 снежня. – С. 7.

Мера ў мастацтве // Літ. і мастацтва. – 2007. – 12 студзеня. – С. 6.

Гармонія слова і вобраза: Кніга Браніслава Спрынчана “Осенний вереск” // Полымя. – 2007. − № 1. – С. 178 – 183.

Сольныя галасы ў “Гомане” // Літ. і мастацтва. – 2007. – 19 студзеня. – С. 6.

Творчы інсайт // Літ. і мастацтва. – 2007. – 9 лютага. – С. 6.

Летапісец сваёй эпохі: Штрыхі да творчага партрэта Уладзіміра Карпава // Полымя. – 2007. − № 2. – С. 168– 175.

Прыватныя асацыяцыі, або Ці любіце вы Федарэнку? // Літ. і мастацтва. – 2007. – 9 сакавіка. – С. 7.

Мастацкая праўда // Літ. і мастацтва. – 2007. – 6 красавіка. – С. 7.

Канцэпцыя творчасці А. Казлова // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков: сборник научных статей. В 2 ч.Ч. 1 / редкол.: С. Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2007. – С. 159 – 165.

Выхаванне літаратурай: проза Аляксея Якімовіча для дзяцей // Беларускае літаратуразнаўства. – 2007. – Выпуск № 5. – С. 8 – 14.

Творчая рэфлексія // Літ. і мастацтва. – 2007. – 11 мая. – С. 6.

Дыялог з пісьменнікам // Літ. і мастацтва. – 2007. – 1 чэрвеня. – С. 4.

Літаратурнае выхаванне: Творчасць Аляксея Якімовіча // Роднае слова. – 2007. – № 5. – С. 31 – 33.

Ці спрачаюцца пра густы? // Літ. і мастацтва. – 2007. – 15 чэрвеня. – С. 12.

Я ўдзячна вам за цеплыню (Тамара Краснова-Гусачэнка – госця філфакаўцаў БДУ) // Літ. і мастацтва. – 2007. – 22 чэрвеня. – С. 5.

Насуперак гендэрным стэрэатыпам, або Шукайце жанчыну // Літ. і мастацтва. – 2007. – 13 ліпеня. – С. 6.

Метафорический мир романа Елены Поповой «Пузырёк воздуха в кипящем котле» // Новая Немига литературная. – 2007. – № 3. – С. 169 – 178.

Залатая сярэдзіна // Літ. і мастацтва. – 2007. – 10 жніўня. – С. 7.

Вучыць і выхоўваць забаўляючы… // Літ. і мастацтва. – 2007. – 17 жніўня. –  С. 7.

“Пакуль сонца не згасне, пакуль свецяцца зоры…” // Полымя. – 2007. –  № 8. – С. 172 – 176.

Асаблівасці нацыянальнага часопіса // Літ. і мастацтва. – 2007. – 7 верасня. – С. 7.

“Простае шчасце людское…” // Літ. і мастацтва. – 2007. – 14 верасня. – С. 7.

Быт і жыццё // Літ. і мастацтва. – 2007. – 12 кастрычніка. – С. 7.

Форма и содержание повести Сергея Трахимёнка «Слава разящему мечом…» // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 26 – 27 красавіка 2007 г. – Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. – С. 112 – 114.

“Майстар-клас” дэбютанта  // Полымя. – 2007. – № 10. – С. 179 – 184.

Апавяданне Васіля Быкава “Сваякі”: ракурс трагедыі // Вялікая Айчынная вайна ў літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф. Мінск, 27 крас. 2005 г. / рэдкал.: І. С. Роўда, С. Я. Ганчарова-Грабоўская (адк. рэдактары) [і інш.]. – Мінск:: БДУ, 2007. – С. 53 – 59.

Як быць пісьменнікам? (Круглы стол супрацоўнікаў РВУ “Літаратура і Мастацтва”) // Літ. і мастацтва. – 2007. – 9 лістапада. – С. 11 – 12.

Сакрэт майстэрства // Літ. і мастацтва. – 2007. – 9 лістапада. – С. 6.

Майстэрства пабудовы прыгодніцкага сюжэта (аповесць Андрэя Федарэнкі  “Афганская шкатулка”) // Полымя. – 2007. – № 11. – С. 131 – 136.

Часопіс “Полымя” ў дапамогу настаўнікам // Настаўніцкая газета. – 2007. – 13 снежня. – С. 4.

Чарадзейная сіла слова // Літ. і мастацтва. – 2007. – 13 снежня. – С. 7.

Погляд на жыццё з вышыні палёту (проза Міхася Андрасюка) // Шлях па прамой часу: Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 1958 – 2008 гг. (Бібліятэка Беларускага літаратурнага аб’яднання БЕЛАВЕЖА. Кніга пяцьдзесят дзевятая) / Пад рэдакцыяй Яна Чыквіна. – Беласток, 2007. – С. 289 – 301.

Майстэрства пабудовы прыгодніцкага сюжэта (аповесць Андрэя Федарэнкі  “Афганская шкатулка”) // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 5: да 100-годдзя з дня нараджэння М. Р. Ларчанкі (1907 – 1981) / склад. Т. І. Шамякіна; пад агул. Рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – С. 3 – 10.

Творчая рэпутацыя // Літ. і мастацтва. – 2008. – 18 студзеня. – С. 7.

Смак шыпшыны // Літ. і мастацтва. – 2008. – 1 лютага. – С. 6.

“Любіце тое сапраўднае, што грэе душу і не дасць ёй астыць…” (Інтэрв’ю з галоўным рэдактарам часопіса “Полымя” Міколам Мятліцкім) // Настаўніцкая газета. – 2008. – 2 лютага. – С. 13.

Мастацкая філасофія // Літ. і мастацтва. – 2008. – 8  лютага. – С. 6.

Здольны… Адораны… Таленавіты… // Полымя. –  2008. – № 2. – С. 86 – 91.

Сказаць усё… // Літ. і мастацтва. – 2008. – 14  сакавіка. – С. 7.

Нельга двойчы ўвайсці ў адну раку… (аповесць Алеся Бадака “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца”) // Полымя. –  2008. – № 5. – С. 111 – 116.

Взаимосвязь обстоятельств и судьбы героя в романе Василя Быкова «Карьер» // Нёман. –  2008. – № 6. – С. 164 – 169.

Боскі дар і паэта, і перакладчыка // Літ. і мастацтва. – 2008. – 15  жніўня. – С. 14.

Жыццё – не казка. Але ў казцы – падказка... // Полымя. – 2008. – № 8.

Эстэтычны феномен, альбо Крытычны грумінг // Літ. і мастацтва. – 2008. – 12  верасня. – С. 6.

Ідэйна-мастацкая канцэпцыя аповесці Алеся Бадака “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца” // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып. 6. – Мінск: БДУ; Паркус плюс, 2008. – 160 с. – С. 5 – 11.

Пушкін плача... // Літ. і мастацтва. – 2008. – 24  кастрычніка. – С. 7.

Лекі ад песімізму // Літ. і мастацтва. – 2008. – 21 лістапада. – С. 7.

Здольнасць перадаваць досвед // Літ. і мастацтва. – 2008. – 5 снежня. – С. 12.

З увагай да чалавека... (аповесць Валерыя Гапеева “Ведзьміна тоня”) // Полымя. – 2008. – № 12. – С. 174 – 179.

Поэзия, вдохновлённая любовью… // Нёман. – 2009. – № 1. – С. 148 – 156.

Гульня свядомасці, альбо Праблема “тэрміналагічнай атрыбуцыі” // Дзеяслоў. – 2009. - № 2 (39). – С. 311 – 317.

Беларуская раманістыка: дасягненні і перспектывы // Полымя. – 2009. - № 5. – С. 144 – 150.

Канцэпцыя станаўлення асобы ў трылогіях І. Навуменкі “Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва” і Л. Талстога “Детство. Отрочество. Юность” // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 7. – Мінск: БДУ; Паркус плюс, 2009. – С. 85 – 92.

Проза Лукаша Калюгі, альбо Школа сумленнасці і высокай маралі ... // Літ. і мастацтва. – 2009. – 11 верасня. – С. 12.

Што рабіць з чалавекам, які абразіў // Літ. і мастацтва. – 2009. – 27 верасня. – С. 6.

Неабсяжная прастора Livejournal// Літ. і мастацтва. – 2009. – 27 лістапада. – С. 14.

Літаратура для падлеткаў: Аповесць Валерыя Гапеева “Першы боль, або Доказ законаў прыгажосці” // Літ. і мастацтва. – 2009. – 18 снежня. – С. 6 – 7.

Большие проблемы малой прозы (новеллистика Марии Ляшук) // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 7 / склад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009. – С. 91 – 96.

Пясочны гадзіннік: Літаратурна-крытычныя артыкулы, нарысы, рэцэнзіі, нататкі / Лада Алейнік. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. – 248 с.

Які ў Сцяпана “Дзед”? // Літ. і мастацтва. – 2010. – 22 студзеня. – С. 6 – 7.

Замест рэцэнзіі на раман-эсэ Андрэя Федарэнкі “Мяжа” // Літ. і мастацтва. – 2010. – 26 лютага. – С. 7.

Мастацкія асаблівасці прозы Алены Паповай: раман “Этот сладкий голос Сирены” // Літ. і мастацтва. – 2010. – 5 сакавіка. – С. 6 – 7.

Метафорический мир романа Елены Поповой “Пузырек воздуха в кипящем котле” / Л. В. Олейник // Русскоязычная литература Беларуси конца ХХ – начала ХХІ века: сб. науч. ст. / редкол.: С. Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 15 – 27.

Жанр новеллы в творчестве Марии Ляшук / Л. В. Олейник // Русскоязычная литература Беларуси конца ХХ – начала ХХІ века: сб. науч. ст. / редкол.: С. Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 27 – 32.

Поэзия, вдохновленная любовью... (творчество Бронислава Спринчана) / Л. В. Олейник // Русскоязычная литература Беларуси конца ХХ – начала ХХІ века: сб. науч. ст. / редкол.: С. Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 101 – 113.

І скруха, і гонар... / Л. В. Алейнік. – ЛіМ. – 29 кастрычніка 2010 года. – С. 15.

“Рамантыкі” і “рэалісты”: сучасная беларуская проза для падлеткаў // Вандроўкі вакол самотнага сонца: беларуская літаратура пачатку ХХІ стагоддзя ў літаратуразнаўчых аглядах і эскізах: зб. артыкулаў / уклад. І. Л. Шаўлякова-Барзенка. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – (152 с.) – С. 76 – 100.

Жывы эпас сучаснасці: “выяўленчая” проза Уладзіміра Сцяпана // Вандроўкі вакол самотнага сонца: беларуская літаратура пачатку ХХІ стагоддзя ў літаратуразнаўчых аглядах і эскізах: зб. артыкулаў / уклад. І. Л. Шаўлякова-Барзенка. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – (152 с.) – С. 126 – 134.

Выхаванне Чалавека // Літ. і мастацтва. – 2012. – 20 студзеня. – С. 6.

Рецензия на жизнь: роман Наталии Костюченко «Верба над омутом» // Нёман. – 2012. – № 2. – С. 203 – 208.

Шкада, што так атрымалася… // Літ. і мастацтва. – 2012. – 9 сакавіка. – С. 4.

Сучасная беларуская літаратура для самых маленькіх чытачоў // Полымя. – 2012. - № 3. – С. 128 – 138.

Залатая капейка // Сцяпан, У. А. Адна капейка: кніга прозы / Уладзімір Сцяпан. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2012. – 224 с. – С. 3 – 12.

Итог и начало // Літ. і мастацтва. – 2012. – 20 красавіка. – С. 10.

Першага чэрвеня // Літ. і мастацтва. – 2012. – 1 чэрвеня. – С. 1.

Традыцыі класікаў у сучаснай дзіцячай літаратуры // Мова – літаратура – культура: VІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27 – 28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр. БДУ, 2012. – С. 350 – 356.

Алейнік, Л. В. Сацыялізацыя ў мастацкай літаратуры / Л. В. Алейнік // Вучэбная праграма: БДУ, 2014. – 10 с. (Рэгістрацыйны № УД–263/пп – уч.).

Алейнік, Л. В. Сучасная літаратура для дзяцей і юнацтва як сродак сацыялізацыі / Л. В. Алейнік // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск : РІВШ, 2013. – С. 259 – 264.

Алейнік, Л. В. Праблемы сучаснай беларускай літаратуры для дзяцей і юнацтва (на матэрыяле літаратурна-мастацкага часопіса “Полымя”) / Л. В. Алейнік // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 марта 2015 г. / редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 7 – 10.

Алейнік, Л. В. Прыказкі і прымаўкі ў сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры / Алейнік Л. В. // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. – Вып.10 / пад навук. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай. – Мінск: РІВШ, 2014.– С.134 –139.

Алейнік, Л. В. Сацыялізацыя чытача як адна з галоўных функцый мастацкай літаратуры для дзяцей і падлеткаў / Алейнік Л. В. // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А. І. Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 2. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2014.– С. 406 – 414.

Алейнік, Л. В. Уплыў першаснай сацыялізацыі на характар асобы ў апавяданні Сяргея Верацілы “Арол-скарбонка” / Л. В. Алейнік // Мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: Да 90-годдзя з дня нараджэння І. Я. Навуменкі. – Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 366 – 371.

Алейнік, Л. В. На доўгай дыстанцыі: кніга Алеся Усені “Мой лістапад” / Л. В. Алейнік // Дзеяслоў. - 2013. - № 1 (62). - С. 311 - 316.

Алейнік, Л. В. “Мілае плявузганне на неідэальнай мове”: раман Юліі Шапровай “Don Giovanni, або Памілаваны свавольнік” / Л. В. Алейнік // Тэксты. - 2013. - № 4. - С. 185 - 193.

Алейнік, Л. В. “Рабі тое, да чаго ляжыць душа...”: Асоба і творчасць Андрэя Федарэнкі / Л. В. Алейнік // Дзеяслоў. - 2014. - № 1 (68). - С. 263 - 270.

Алейнік, Л. В. Па-сапраўднаму таленавіты / Л. В. Алейнік // Літаратурная Беларусь. - 2014. - 31 студзеня. - С. 4.

Алейнік, Л. В. Маштабнасць і шматграннасць / Л. В. Алейнік // Полымя. – 2015. – № 2. – С. 119 – 123.

Алейнік, Л. В. Роля мастацкай літаратуры ў сацыялізацыі асобы (на прыкладзе рамана Уладзіміра Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім») / Л. В. Алейнік // Веснік БДУ (серыя 4). – 2014. - № 2. – С. 3 – 6.

Алейнік, Л. В. Чалавек і дзяржава ў творчасці Джона Стэйнбека, Васіля Аксёнава і Васіля Быкава / Л. В. Алейнік // Полымя. - 2014. - № 6. - С. 118 - 128.

Алейнік, Л. В. Сучасная беларуская проза для дзяцей і юнацтва як сродак інкультурацыі (на прыкладзе рамана Л. Рублеўскай «Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію») / Л. В. Алейнік // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (серыя 4). – 2014. - № 1. – С. 16 – 20.

Алейнік, Л. В. Сацыялізацыя падлетка ў аповесці Валерыя Гапеева «Ведзьміна тоня» / Л. В. Алейнік // Русская и белорусская литература на рубеже ХХ–ХХІ веков : сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 10 – 16.

Алейнік, Л. В. Моўныя аспекты мастацкага адлюстравання сацыялізацыі асобы ў трылогіі І. Навуменкі «Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва» / Л. В. Алейнік // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. / Белорусский государственный университет. – Минск : Право и экономика, 2014. – Вып. 13. – С. 4 – 10.

Олейник, Л. В. Художественное отражение первичной социализации и ее роли в формировании личности / Л. В. Олейник // Мова и культура (Науковий журнал). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – С. 422 - 428.

Алейнік, Л. В. Сацыялізацыя дзіцяці ў сям’і ў аповесці А. Федарэнкі “Ціша” / Л. В. Алейнік // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. – 2015. - № 10. – С. 95 – 99.

Алейнік, Л. В. Адлюстраванне сацыялізацыі асобы ў аўтабіяграфічных трылогіях Льва Талстога “Детство. Отрочество. Юность” і Івана Навуменкі “Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва” / Л. В. Алейнік // Acta Albaruthenica. – Варшава, 2015. – Том 15. – С. 11 – 22.

Алейнік, Л. В. Роля сям’і ў сацыялізацыі дзіцяці / Л. В. Алейнік // Полымя. - 2015. - № 10. - С. 117 - 123.

Алейнік, Л. В. Дзядзькаванне: звычай ці міф? Праблема сацыялізацыі асобы ў рамане Уладзіміра Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім” / Л. В. Алейнік // Дзеяслоў. – 2015. - № 5 (78). – С. 299 – 304.

Алейнік, Л. В. Роля дзіцячага досведу ў сацыялізацыі асобы / Л. В. Алейнік // Полымя. – 2015. - № 7. – С. 175 – 178.

Алейнік, Л. В. Мараль і сацыялізацыя ў апавяданні Алеся Асташонка «Супер» / Л. В. Алейнік // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. – 2015. - № 2 (46). – С. 109 – 114.

Алейнік, Л. В. Маральныя прынцыпы асобы і праблема сацыялізацыі асобы ў апавяданні Алеся Асташонка “Супер” / Л. В. Алейнік // Маладосць. - 2015. - № 12. - С. 123 - 128.

Алейнік, Л. В. Сацыяльна-крытычны пафас твораў Джона Стэйнбека, Васіля Аксёнава і Васіля Быкава / Л. В. Алейнік // BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA. – Том 7. – BIAŁYSTOK, 2015. – С. 43-59.

Олейник, Л. В. Метафорический мир романа Елены Поповой “Пузырёк воздуха в кипящем котле” / Л. В. Алейнік // София : электронный научно-просветительский журнал. – Минск, БГУ, 2016. - № 1. - С. 52-68.

Олейник, Л. В. Художественная литература как фактор инкультурации / Л. В. Олейник // София: электронный научно-просветительский журнал / БГУ, ФБ БГУ, ОО «Союз женщин БГУ». - 2018. - № 1. - С. 133 - 139.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.