Сэрвісы

Сінькова Людміла Дзмітрыеўна
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалагічных навук, прафесар, заг. кафедры

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1982); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў, тэорыя літаратуры, параўнальнае літаратуразнаўства, методыка выкладання беларускай літаратуры.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Некаторыя асаблівасці псіхалагічнага аналізу ў беларускай ваеннай прозе 70-80-х гг. (на матэрыяле творчасці В. Быкава, А. Адамовіча, В. Казько)", 1985, навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук, дацэнт В.В. Казлова.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны, навуковы кансультант: "Беларуская проза ХХ стагоддзя: дынаміка жанравых структур", 1997. Навуковы кансультант: доктар філалагічных навук, прафесар А.А. Лойка.


Колькасць навуковых публікацый: 200.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Корань Л.Д. Аб эстэтычнай рэакцыі чытача на аповесць А. Адамовіча “Карнікі”//Веснік БДУ. Серыя ІV. – 1984,  № 1. – С. 3 – 6.

Корань Л.Д. Аб некаторых асаблівасцях псіхалагізму аповесці В.Быкава “Знак бяды”//Веснік БДУ. Серыя ІV. – 1984,  № 3.

Корень Л.Д. Некоторые особенности психологического анализа в белорусской военной прозе 70-80-х годов (на материале творчества В. Быкова, А. Адамовича, В. Козько): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Минск, БГУ, 1985. – 19 с.

Корань Л. Пазнаванне сапраўднага. – Літаратура і мастацтва. – 1986.– 17 кастр. – С. 6 – 7.

Корань Л. Адбітак часу. – Літаратура і мастацтва. – 1988. – 22 ліпеня. – С. 6 – 7.

Сінькова (Корань) Л.Д. “Лес багоў” Баліса Сруогі і беларуская дакументальна-мастацкая проза аб Вялікай Айчыннай вайне //  Lietuviu̜ literatūros ryšiai su TSRS tautu̜ bei užsienio literatūromis. – Связи литовской литературы с литературами СССР и зарубежных стран / М-лы Междунар. конф. – Вильнюс, 1987.

Корань Л. “Што значыць цяпер чалавек?” – Літаратура і мастацтва. – 1990.– 14 снежня. – С. 6 – 7.

Корань Л. Агрэсія формы. Стылёвыя пошукі маладой прозы. – Літаратура і мастацтва. – 1991. – 6 верасня. – С. 6 – 7.

Корань Л. Іншасвет у межах рэалізму. – Літаратура і мастацтва. – 1992. – 4 снежня. – С. 6 – 7.

Сінькова Л.Д. Яшчэ раз пра Сотнікава // Беларуская літаратура: Рэспубл. міжведамасны зборнік. – Вып. 20. – Мінск: Універсітэцкае, 1992.

Корань Л. Марудны скон стэрэатыпаў: Беларуская ваенная проза. – Літаратура і мастацтва. – 1992. – 15 мая. – С. 6 – 7.

Корань Л. Новая маргінальная беларушчына. – Літаратура і мастацтва. – 1994. – 30 верасня. – С. 6 – 7.

Корань Л. Ці лёгка быць геніем? // Полымя. – 1994. – № 8.

Корань Л.Д. Сентыментальнае выхаванне.– Літаратура і мастацтва. – 1994. – 22 ліпеня. – С. 6 – 7.          

 Корань Л. Авангард і парадокс. – Культура. – 1995, № 9. – 15 жніўня. – С. 6 – 7.

Корань Л. Постаці. Максім Танк // Крыніца. – 1995. –  № 10.

Корань (Сінькова) Л. Вобраз лірычнага героя: Сяргей Дубавец // Крыніца. – 1996. – № 9.

Корань Л. Пра подзвігі. – Культура. 1997. – 11 – 17 лютага.

Корань Л.(Сінькова) Л. Відавочнае: Проза Віктара Казько 90-х гадоў // Крыніца. – 1997. – № 12.

Сінькова Л. Наперад, да Плутарха. – Літаратура і мастацтва. – 1998. – 15 мая. – С. 6 – 7.

Сінькова Л. Колькі моў ведаць філолагу? / Л.Сінькова // Літаратура і мастацтва. – 1998. – 3 чэрвеня. – С. 6 – 7.

Сінькова, Л. Між фенаменальным і тыпалагічным… / Л.Сінькова // Літаратура і мастацтва. – 1999. – 13 жніўня. – С. 6 – 7.

Сінькова Л.Д. Дынаміка жанравых структур у беларускай прозе ХХ стагоддзя//Веснік БДУ. Серыя ІV. – 1996,  № 1.

Корань (Сінькова) Л.Д. Беларуская проза ХХ стагоддзя: Дынаміка жанравых структур. – Мінск: ВПП “Новік”, 1996. – 220 с.

Корань Л. Цукровы пеўнік: Літ.-крытыч. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – 288 с.

Сінькова Л.Д. Беларуская проза ХХ стагоддзя: Дынаміка жанравых структур: Аўтарэф. … дыс. доктара філал. навук. – Мінск, БДУ, 1996. – 41 с.

Корань Л. Максім Гарэцкі // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 22 – 65.

Корань Л. Кузьма Чорны // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 65 – 114.

Корань Л. Васіль Быкаў // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 114 – 142.

Корань Л. Роля фармальнага кансерватызму ў развіцці беларускай празаічнай традыцыі // Корань Л. Цукровы пеўнік: літ.- крыт. арт. – Мінск: Маст. літ., 1996. – С. 143 – 155.

Беларуская літаратура: проза 20-х гадоў: Хрэстаматыя / Склад. Д.Я. Бугаёў і інш.; Пад рэд. Д.Я. Бугаёва.– Мн.: Універсітэцкае, 1996. – 592 с. (Раздзелы Л.Д. Корань “Міхась Зарэцкі”, “Лукаш Калюга”;  2-е выд., дапрац. і дап.  – 1997, 592 с.)

Сінькова (Корань) Л.Дз. Пісьменніцкія пакаленні ў беларускай літаратуры ХХ ст. //  Лекцыі IVЛетняга семінара беларускай мовы, літаратуры і культуры. – Мінск : БДУ, 1999. – С. 47 – 52.

Сінькова Л.Д. Актуальныя праблемы выкладання беларускай літаратуры 80-90-х гг. ХХ ст. // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе. – Мінск: БДУ, 1998.

Праграма па беларускай літаратуры // Даведнік для абітурыентаў БДУ. – Мінск: БДУ, 1998.(Аўт.-склад. – Л.Д. Сінькова.)

Тэсты па беларускай літаратуры // Даведнік для абітурыентаў БДУ. – Мінск: БДУ, 1998.(Аўт.-склад. – Л.Д. Сінькова.)

Сінькова Л.Д. Дынаміка формаў у беларускай прозе ХХ ст. // Адам Міцкевіч і сусветная культура – AdamMickiewiczikulturaswiatowa: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. / Гродна, Беласток: 1998.

Сінькова (Корань) Л. Тэрміны “паскоранасць”, “паскоранае развіццё” літаратуры як навуковыя эўфемізмы // Матеріали міжнародноі славістичноі конференціі пам’яті професора Костянтина Трофимовича (1 – 3 квітня 1998 року). – У двох томах. – Т. ІІ. – Львів : “Літопис”, 1998. – С. 35 – 37.

Сінькова Л.Д. Мастацкая мова беларускай прозы ХХ стагоддзя // Мова – Літаратура – Культура: Матэрыялы Міжнар. навук. канф. – Мінск, БДУ, 1999.

Сінькова Л. Сацыялістычны рэалізм у літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. І. / Пад рэд. М.В. Хаўстовіча. – Мінск: БДУ, 2000. – С. 207 – 211.

Сінькова Л. Беларускі літаратуразнаўчы кантэкст для актуалізацыі творчасці Яна Баршчэўскага // Другія Міжнар. чыт., прысвеч. творчасці Яна Баршчэўскага. – Віцебск: ВДУ, Польскі Ін-т у Мінску, 2000.

Сінькова Л.Д. Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст. / Для магістрант. філалагічн. фак-та спецыяльнасці Г 02.01.00 – “Беларуская мова і літаратура”. – Мінск: БДУ, 2000. – 16 с.Праграма па гісторыі беларускай літаратуры (1945 – 1997 гг.) / Для студ. філалагічн. факультэта спецыяльнасцей:  Г 02.01.00 – “Бел. мова і літ.”, Г 02.02.00 – “Руск. Мова і літ.”, Г 02.05.00 – “Сучасн. замежн. м. і літ.” – Мінск: БДУ, 2000. – 28 с. (У суаўт. з П.І. Навойчыкам.)

Беларуская літаратура: VІІІ – ХІ класы / Праграмы сярэдняй агульнаадукац. школы з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры / Пад рэд. В.П. Рагойшы.  – Мінск: Мін-ва адукацыі РБ, НМЦэнтр, 2000. – 137 с. (У суаўтарстве: А.І. Бельскі, Е.А. Лявонава, В.П. Рагойша, Л.Д. Сінькова, Л.К. Тарасюк, М.А. Тычына, Т.І. Шамякіна.)

Сінькова Л.Д. Беларушчына і амерыканскі кантэкст у творчасці Янкі Юхнаўца // Художественная литература: Проблемы исторического развития, функционирования и интерпретации текста. Сб. науч. трудов / Под ред. В.И. Самусенко. Ч. III. – Минск: Ин-т современных знаний, 2001. – С. 91 – 99.

Сінькова Л.Стылёвыя прыярытэты Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага і сацыялістычны рэалізм //Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: Зб. навук. арт. / Рэдкал.: А.І. Бельскі, А.Л. Верабей, П.І. Навуменка, А.А. Пашкевіч і інш.; Пад агульн. рэд. Л.Дз. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 3 – 8.

Синькова Л. О свободе движения // Неман. – 2001. –  № 2. – С. 243 – 253.

Сінькова Л. Эстэтычныя стасункі У. Жылкі, У. Дубоўкі, К. Чорнага з сацыялістычным рэалізмам // AatseelNewsbater. – Volume44, issu2. – April 2001. – С. 17 – 19.

Сінькова Л. Уладзімір Жылка – перакладчык Бруна Ясенскага // На шляху да праўды: М-лы VІІІ Міжнар. канф. “Drogakuwzajemności” (Белавежа, 15 -17 чэрв., 2000 г.) і Круглага стала “Ідэя беларускасці і ідэя польскасці на мяжы тысячагоддзяў: да вызначэння паняццяў” (Мінск, 6 – 7 верас., 2000 г.) / Рэд. кал.: А. Баршчэўскі і інш. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 2001.

Сінькова Л.Дз. Тэарэтычныя мадэлі беларускага літаратурнага працэсу ХХ стагоддзя // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта : У 7 т. Т. 2. Гісторыя. Філалогія. Журналістыка / Адк. рэд. А.А. Яноўскі. – Мінск: БДУ, 2001.  – С. 299 – 303.

Сінькова Л.Д. Авангард і традыцыі // Кантакты і дыялогі. – 2001. – № 12 (71). – с. 51 – 52.

Сінькова Л.Д. Сінькова Людміла Дзмітрыеўна: Аўтабіяграфічная даведка // Прафесары і дактары навук Беларускага дзяржаўнага універсітэта: Да 80-годдзя БДУ / Рэдкал.: праф. А.У. Казулін [і інш.]; Склад. А.А.Яноўскі. – Мінск: БДУ, 2001. – 252 – 253. (339 с.)

Сінькова Л.Д. Вачыма студэнта // Імёнаў светлае аблічча; Арт., успаміны / Уклад. А.І. Бельскі. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 194 – 204.

Сінькова Л. Вобразы роднай зямлі і роднай прыроды ў паэзіі Наталлі Арсенневай // Ракаўскі шлях. – 2002. –  № 5 – 6 (15 – 16). – С. 3.

Сінькова Л.Д. Мець уласны погляд на сваю гісторыю // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны часопіс / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – № 1. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 69 – 80.

Басава Г.І., Іўчанкаў В.І., Сінькова Л.Д. Святло слова: Дапам. па лінгвакультуралогіі для студэнтаў філал. спецыяльнасцей / Г.І. Басава, В.І. Іўчанкаў, Л.Д. Сінькова; Навук. рэд. А.Я. Міхневіч. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2002. – 142 с.

Сінькова Л. Мемуарыстыка Беласточчыны ў выданні 1996 г. “Лёс аднаго пакалення” // ActaAlbaruthenika. Тэксты беларускія. Вып. 4 / Рэд. А. Баршчэўскі, М. Саевіч. – Мінск: УП “Тэхнапрынт”, 2003. – С. 89 –  98.

Сінькова Л.Д. Тэрміны “паскоранасць”, “паскоранае развіццё” ў апісаннях славянскіх і неславянскіх літаратур // Мовазнаўства. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка:  ХІІІ Міжнар. з’езд славістаў (Любляна, 2003). Дакл. бел. дэлегацыі / НАН Беларусі. Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Бел. навука, 2003. –  С. 388 – 399.

Сінькова Л. Чалавек і гісторыя ў мемуарах Янкі Жамойціна // Тэрмапілы. – Беласток, 2003. – № 7. – С. 106 – 110.

Сінькова Л.Д. Нацыянальна-культурны кампанент у санетах У. Дубоўкі // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: Матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф. (Мінск, 8 – 10 кастр. 2003 г.) : У 2 ч. Ч. І: Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай / Пад агул.рэд. А.І.Чароты. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003.

Праграмы ўступных экзаменаў для паступаючых у БДУ ў 2003 годзе. – Мінск: БДУ, 2003. (Праграма па беларускай літаратуры ў суаўтарстве з В.У. Праскаловіч, с. 9 - 17.)

Литературоведение // Государственная программа развития социально-гуманитарных наук. Проект. – Минск: НАН РБ, 2003. (У суаўтарстве з У.В. Гніламёдавым.)

Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХХ ст.: Для студэнтаў філал. фак. спецыяльнасцей “Беларуская філалогія”, “Руская філалогія”, “Славянская філалогія”, “Замежная філалогія”  / Аўт.-склад. Л.Дз. Сінькова, А.А. Пашкевіч;  Пад рэд. Дз. Я. Бугаёва. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Мн.: БДУ, 2003. – 112 с.

Зборнік праграм спецсемінараў і спецкурсаў кафедры беларускай літаратуры ХХ ст. : Для студэнтаў філал. ф-та / Пад рэд. А.Л. Вераб’я. – Мінск: БДУ, 2003. – 54 с. (Аўт.-склад. – Бугаёў Д.Я., Верабей А.Л., Лойка А.А., Пашкевіч А.А., Сінькова Л.Д., Тычына М.А., інш.)

Беларуская літаратура: VІІІ – ХІ класы / Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры / Агульн. навуков. кіраўн. В.П. Рагойшы. – Мінск: Мін-ва адукацыі РБ, 2003. – 136 с. (У суаўтарстве: аўт.-склад. – Бельскі А.І., Бугаёў Д.Я., Лявонава Е.А., Рагойша В.П., Рашэтнікава Н.Б.,  Сінькова Л.Д., Тычына М.А., Шамякіна Т.І.)

Сінькова Л.Д. Беларуская літаратура ў новым міжкультурным дыялогу // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны часопіс / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – № 2. – Мінск – Вільня, Інстытут Беларусі ў Літве, 2004.  – С. 139 – 144.

Ludmiła Sinkowa-Koran i Halina Tyczko. Postsowieckaliteraturabiałoruskaweuropejskimdialogumiędzynarodowym(Zjęzykabiałoruskiegoprzeł. Justyna Dudar) // Literatury słowiańskie po roku 1989: nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom 1. Transformacja / pod redakcją Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Warszawa: Dom wydawniczy ELIPSA, 2005. S. 171 – 180(304S.).

Сінькова Л.Д. Спрэчкі аб лірычным у рамане // Беларускае літаратуразнаўства: Навукова-метадычны альманах. рэд. рада: гал. рэд. Л.Д. Сінькова [і інш.]  Выпуск першы. – Мн.: Права і эканоміка, 2005. – С. 124–128.

Сінькова Л.Д. Паэтыка прозы Васіля Быкава // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Зб. навуковых артыкулаў / Рэдкал.: Л.В. Алейнік, З.І. Бадзевіч, У.В. Рагойша, пад агул. рэд. Л.Д. Сіньковай, – Мінск, 2005. – С. 42–48.

Сінькова Л.Д.“Магнітафонная літаратура”, або дакумент у ролі мастацкага вобраза // Журналістыка-2005: На скрыжаваннях часу і прасторы. Матэрыялы VІІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Беларускага радыё і 50-годдзю Беларускага тэлебачання. 1–2 снежня, Мінск, 2005. / Рэдкал.: С.В. Дубовік, Т.Дз. Арлова, Е.Л. Бондарава. – Мінск: 2005. –  С. 150–152.

Беларуская літаратура. Вучэбная праграма для ХІІ класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэняй адкацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання з павышаным і паглыбленым узроўнямі вывучэння прадмета / Д.Я. Бугаёў, Л.Д. Сінькова і інш. / Пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мн.: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005. – 50 с.

Беларуская літаратура. ІХ–Х класы. Паглыблены ўзровень // Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэняй адкацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні / Пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005. – С. 37 – 80. (80 с.)(У суаўтарстве: аўт.-склад. - Бельскі А.І., Бугаёў Д.Я., Кабржыцкая Т.В., Лявонава Е.А., Рагойша В.П., Рашэтнікава Н.Б.,  Сінькова Л.Д., Тарасюк Л.К., Тычына М.А., Шамякіна Т.І.)

Сінькова Л.Д. Размаўляючы з Іванам Навуменкам // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі / Рэдкал.: Т.І. Шамякіна і інш. – Мінск: РІВШ, 2006. – С.75-85.

Сінькова, Л. Памяці Любы Тарасюк / Л. Сінькова // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік/ Пад агульнай рэд. М.В. Хаўстовіча. Выпуск сёмы. ‑ Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2006. – С. 8 – 9.

Сінькова Л.Д. А.А. Лойка як перакладчык польскай паэзіі ХХ стагоддзя. – Беларускае літаратуразнаўства: навук.метад. альманах, рэд. рада: гал. рэд. Л.Д.Сінькова [ і інш.] – Мінск: РІВШ, 2006. –  С.30 – 35.

SińkowaLudmiła. Жыццё і творчасць Уладзіміра Жылкі ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры // ActaAlbaruthenica-6 / Redakcjanaukowa Mikołaj Timoszuki Mikołaj Chaustowicz.  – Warszawa, 2007.  – S. 328 – 335. ( 404 S.)

LudmiłaSińkowa. Творчасць Янкі Юхнаўца ў асэнсаванні айчынных і замежных беларусістаў // ActaAlbaruthenica-7, 2007. Literatura. Język. Kultura/ Redakcjanaukowa Mikołaj Timoszuki Mikołaj Chaustowicz. – Warszawa, 2007. – S. 122-127. (484 S.)

Синькова Л.Д. Доминанты европейского художественного мышления в белорусской послесоветской литературе // Русистика и современное литературоведение: Сборник научных статей по материалам ІХ Международной конференции,посвящённой 100-летию со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, г. Одесса, 4-7 октября 2006 г. / Ред. кол.:  Е.М.Черноиваненко и др.  – Одесса: Астропринт, 2007.   –  С.342 – 349.

«І мела дзеўча выгляд маці…» Вобраз маці ў творчасці Максіма Багдановіча // Роднае слова. – 2007. – № 5. – С. 6 – 8.

Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы: 1958 – 2008 гг. / Б. Белаказовіч, М. Мішчанчук, А. Макмілін, Л. Сінькова, інш.; Пад рэд. Я. Чыквіна. – Беласток, “БЕЛАВЕЖА”, 2007. – 322 с.

Сінькова Л. Стылёвыя прыярытэты ў прозе Змітрака Бядулі (1886 – 1941) // Жыццём і словам прысягаючы…: да 85-годдзя Заслуж. Работніка адукацыі Рэсп.Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага: Зб. навук. прац / Пад агул. рэд. д-ра філал. навук, праф. В.І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 242 – 251.

Сінькова Л. Прыярытэты стылю ў мастацкім перакладзе: дыялог Ганса Аўэрсвальда і Алега Лойкі // Журналістыка-2007. Надзённыя праблемы. Перспектывы. Матэрыялы 9-й Міжнар. навукова-практ. канф., прысвечанай 85-годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Вып. 9/ Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2007. – С.407 – 409.

Сінькова Л.Д. “Вершы народнага складу” Максіма Багдановіча і Уладзіміра Жылкі // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар.навук.-практ. Канф., 22 -23 крас. 2008г.,  Мінск: у 2 ч. Ч.1./ рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск, БДУ, 2008. – С. 163 – 166.

Сінькова Л. Ці ўплывае тэорыя посткаланіялізму на развіццё сучаснай беларускай эсэістыкі, літаратуразнаўства і крытыкі? // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.)  [і інш.]. – Вып.10. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 494 – 495.

Беларуская літаратура ХХ стагоддзя (біяграфіі пісьменнікаў, бібліяграфія, літаратурная крытыка): давед. для ст. шк. узросту / Д.Я. Бугаёў, Н.Б. Рашэтнікава, Л.Д. Сінькова, Г.К. Тычко; нав.рэд. Л.Д. Сінькова. – Мінск: Паркус плюс, 2008. –  308 с.

Асэнсаванне нацыянальнай гісторыі ў прозе паслясавецкай Беларусі і Беласточчыны // Тэрмапілы (Беласток),  № 12, 2008.  – С. 271 -278.

Сінькова Л. Беларуская літаратура ў параўнальным вывучэнні: некалькі прыкладаў. – Роднае слова. – 2008, № 12. – С. 11-14.

Сінькова Л.Д. Польска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі  ў найноўшых даследаваннях А.А. Лойкі // Fenomenpogranicza: Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура – уплывы і ўзаемаўзбагачэнне = Феномен пограничча: польска, украіньска та білоруська література – взаемнепроникненне и взаемнозбогачення = polska, ukraińskaibiałoruskaliteraturа – wzajemneprzenikanieiwzbogacanie: зборнік артыкулаў/ пад рэд. С. Кавалёва і І. Набытовіча. – Мінск: Кнігазбор, 2008. – С. 375 – 378.

Сінькова Л.Д. Смехавое як пазнака нацыянальнага ў творах Максіма Гарэцкага // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып.6. – Мінск: БДУ; Паркус плюс, 2008. – С. 47-51.

Сінькова Л.Д. Старая маргінальная беларушчына ў тэкстах А. Бахарэвіча, М. Мартысевіч і Е. Вежнавец // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып. 7. – Мінск: БДУ; Паркус плюс, 2009. – С. 68 - 75.

Синькова Л.Д. Становление документально-художественного жанра в журналистике Светланы Алексиевич. – Веснік БДУ, серыя ІV. – 2009, № 3. – С. 93 – 96. (У суаўтарстве з Г.І. Басавай)

Сінькова Л. Беларуская проза ў люстэрку ідэй страчанага пакалення, рэмаркізму // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя доктара філалагічных навук, прафесара Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча: зб. навук. прац /  пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – С. 367 – 373.

Сінькова Л. Выяўленчыя формы ў рамане К.Чорнага “Сястра”: перазовы з мастацкай мовай рускай прозы 1920-х гг. // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: Зб. навук. прац / пад агул. рэд. праф. В.П. Рагойшы. – Мінск: “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2009. – С. 116 – 119.

Сінькова Л.Д. Старая маргінальная беларушчына. – Літаратура і мастацтва, 2009. – 21 жніўня (№31). – С. 7.

Синькова Л. Прецедентные имена русской и болгарской культуры на страницах мемуаров Василя Быкова «Долгая дорога домой» // Журналістыка – 2009: стан, праблемы і персперктывы: матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 307 – 310.

Сінькова Л.Д. Беларуская класічная  і новая літаратура: вучэбная праграма для спецыяльнасці 1 21 05 01- Беларуская філалогія, дзённая навучання // Зборнік праграм спецсемінараў кафедры беларускай літаратуры і культуры /І -21 05 01- Беларуская філалогія, І -21 05 02 – Руская філалогія, І- 21 05 04 Славянская філалогія, І- 21 05 06 Рамана-германская філалогія; Дзённая форма навучання; Завочная форма навучання. – Мінск: “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2009. – С. 19 – 23 (66 с.).

Сінькова Л.Д. Паэтыка рамана С. Балахонава “Імя грушы” (2005 г.): актуалізацыя ідэй У. Эка і В. Ластоўскага // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ-ХХ1 веков. К 70-летию кафедры русской литературы : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч.1 / под ред. проф. С.Я. Гончаровой-Грабовской. – Минск: РИВШ, 2010. – С. 224-229.

Сінькова Л. З любоўю да Красы: беларусазнаўчыя даследаванні Яна Чыквіна / Literaturywschodniosłowiańskie: znajnowszychbadań. [Komitetredakcyjny: Walenty Piłat, Wanda Supa, Igor Żuk; Podredakcja Haliny Twaranowicz. – Вiałystok, Wydawnictwo Uniwersytetu  w Вiałymstoku,  2010. – S. 7 – 17 (562 s).

Сінькова Людміла, Тычко Галіна. Сучасная беларуская літаратура ў еўрапейскім міжкультурным дыялогу // Літаратуразнаўства.Этналогія: Матэрыялы ІV Міжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6 – 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. – Мінск: Лімарыус, 2010. – 304 с. – (Беларусіка = Albaruthenica; кн. 29). – с. 163 – 167.

Сінькова Л.Д. Лірыка Аляксандра Блока і Янкі Купалы 1910-х гадоў: кантакты і рэцэпцыя // Русистика и современность: Литературоведение: сборник научных статей по материалам ХП Международной научной конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (г. Одесса, 30 сент. – 3 окт., 2009) / ред. кол.: Е.М. Черноиваненко, И.Я. Матковская, В.Б. Мусий [и др.]; М-во образования и науки Украины, Междунар. и украин. Ассоциации препод. русск. языка и литературы; Фонд «Русский мир»; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 2010. – С. 364 – 373. (424 с.)

Сінькова Л.Д. Эпічная тэма вачыма лірыка: апавяданне М. Стральцова “На чацвёртым годзе вайны” (1964) // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. –  Вып. 8. –  Мінск: БДУ, Паркус плюс, 2010. – С. 94 – 100.

Семнаццатай вясной: зб. сучаснай беларускай прозы і крытыкі/ Д. Бугаёў, П. Васючэнка, Л. Сінькова; аўтар-укладальнік – Л. Алейнік, М. Мінзер. – Мінск: “Літаратура і Мастацтва”, 2010. – 192 с.  (2-е выд.  Сямнаццатай вясной. – 2011, 192 с.)

LjudmilaSin'kova. Belarusianliteratureincomparison/ Беларуская літаратура ў параўнальным вывучэнні. Sinopsis/ Сінопсіс. // Veranstaltedvon: Prof. Dr. Gun-BrittKohler, UniversitatOldenburg, InstitutfurSlavistik, 2011. – С. 9 – 10 арыгін. тэкст, с. 43 – 44 пераклад на нямецк. мову.

Сінькова Л.Д. Нарацыя ў апавяданні “Смаленне вепрука” (1973) Міхася Стральцова” // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. - Вып. 9. - Мінск: БДУ,  2011. – С. 71 – 73.

Сінькова Л. Нашаніўская дыскусія 1913 г. вачыма Яна Чыквіна // Журналістыка – 2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.- практ. канф.,  БДУ, 8 – 9 сн. 2011 г.,  Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.] . – Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 42 -244.

Сінькова Л. Пазнакі беларускай прысутнасці ў аповесці-эсэ Л. Дранько-Майсюка “У Вільні і больш нідзе” // СМИ и современная культура : к 90-летию заслуж. деятеля наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. науч. тр. / под общ. ред. Л.П. Саенковой. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2012. –  С. 495 – 503. (618 с.)

Сінькова Л.Д. Апалогія красы ў лірыцы Л. Дранько-Майсюка // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л.Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 83 - 91. (164 с.)

Сінькова Л.Д. “Ego-essai” Л. Дранько-Майсюка: вобраз аўтара / Жыццём і словам прысягаючы… : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага: зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 500 – 506.

Сінькова Л. Тэкставыя перазовы з літаратурнай класікай у творах Л. Дранько-Майсюка 2000-х гг. // Мова – літаратура – культура: да 130-годдзя з дня нараджэння  Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27 – 28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І.Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 268 – 273. (542 с.)

Сінькова Л. Эвалюцыя індывідуальнага стылюў творчасці Леаніда Дранько-Майсюка // BiałorutenistykaBiałostocka. – T. 4. /Red. naczelnyHalinaTwaranowicz. – Białystok, UniwersytetwBiałymstoku, 2012. – C. 11 – 27.

Синькова Л.Д. Александр Блок в жизни и творчестве Владимира Жилки // Серебряный век: диалог культур: сборник научных статей по материалам ІІІ Междунар. науч. конф., посвящ. памяти проф. С.П. Ильёва /[отв. ред. Н.М. Раковская]. – Одесса: Астропринт, 2012. – С.336 – 347. (832 с.)

Сінькова Л. Спецыфічнае асэнсаванне нацыянальнага ў беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Погляды на спецыфічнасць “малых” літаратур: беларуская і ўкраінская літаратуры /уклад. Гун-Брыт Колер, Павел Навуменка. – Мінск : Паркус-плюс, 2012. – С.  99 – 115. (350 с.)

Праграма дзяржаўнага экзамена спецыяльнасці перападрыхтоўкі 1-23 01 74 «Літаратурна-мастацкая творчасць» / Пад агул.рэд. Г.І. Басавай. – Мінск: БДУ, Ін-т журналістыкі, 2011. – 11 с. [Сінькова Л.Д. – с. 4, 6, 9, 10.]

Сінькова Л. Актуальнасць вывучэння славянскіх літаратур у ВНУ Беларусі”// Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 14-й Міжнар. навук.-практ. канф., 6 – 7 сн. 2012 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.)  і інш.]. – Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 198 – 201. (242 с.)

Сінькова Л. Інавацыі ў метадалогіі журналісцкай працы // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5 -6 – сн. 2013 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 37 – 38. (431 с.)

Басава Г., Сінькова Л. Распрацоўка праблем міжкультурнай камунікацыі і культураспецыфічнасці ў сістэме дадатковай адукацыі дарослых у Беларусі // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5 -6 – сн. 2013 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 401 – 403. (431 с.)

Сінькова Л. Праблемы актуалізацыі беларускай традыцыі ў сусветным літаратурным кантэксце / Л. Сінькова // BiałorutenistykaВiałostocka. Т. 5 [red. naukowaHalinaTwaranowicz]. – Białystok, 2013. – С. 63 – 75.

Сінькова Л. Літаратура нацыянальная або гетэрагенная? // Роднае слова. –  2013. – № 12. – С. 16 – 20.

Сінькова, Л.Д. Прэзентацыя нацыянальнай культуры ў сучаснай беларускай дакументальна-мастацкай прозе / Л. Д. Сінькова // Традыцыйная і сучасная культура Беларусі: гісторыя, актуальны стан, перспектывы : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 6 снежня 2012 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. –  Мінск, 2013. –  С. 112 – 117.

Cінькова Л.Д. Мастацкая ўмоўнасць у апавяданні Васіля Быкава “Мурашкі” (2002) // Русская и белорусская литературы на рубеже CC– CCIвеков”: сб. науч. ст. / Под ред. проф. С.Я. Гончаровой-Грабовской . – Минск: РИВШ, 2014. – С. 155 – 161.

Cінькова Л.Д. Жанравая дынаміка ў дакументальна-мастацкай прозе // Слова ў кантэксце часу. Да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча. Пленарныя даклады. Пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. –Мінск. – Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С.144 – 151.

Сінькова Л.Д. Беларуская мастацкая традыцыя ў творах non-fictionС. Алексіевіч // Першая сусветная вайна ў народнай памяці і мастацкім адлюстраванні : м-лы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 7-8 кастрычніка 2014 г.) / прадм. і ўклад. С.Л. Гараніна ; навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. –  Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С.71 – 76. (368 с.)

Сінькова Л.Д. Леанід Дранько-Майсюк // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стгоддзя. У 4 т. Т. 4, кн. 3 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В. Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 993 – 1018. (1319 с.)

Сінькова Л.Д. Паміж тэкстам і дыскурсам:  Беларуская літаратура ХХ – ХХІ стст. : гісторыя, кампаратывістыка і крытыка (літаратурная крытыка, артыкулы, гутаркі) / Л. Д. Сінькова. – Мінск : Паркус плюс, 2013. – 296 с. [Рэцэнзія на гэтае выданне: Лысова Н.Б. // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя А. Гуманітарныя навукі. – Полацк, 2014, № 2. – С.  98 – 100.]

Басава Г.І., Сінькова Л.Д., Барысенка В.У. Слова – тэкст – камунікацыя: вучэбна-метадычны дапаможнік (з электронным дадаткам) / Г.І. Басава, Л.Д. Сінькова, В.У. Барысенка. – Мінск:  БДУ, 2014. –  128 с.

Сінькова Л. Карэляцыя як метад у параўнальным вывучэнні літаратур / Л. Сінькова // ActaAlbaruthenica. Tom14 [red. naukowaMikołajTimoszuk, MikołajChaustowicz]. – Warszawa: KatedraBiałorutenistykiUniwersytetuWarszawskiego, 2014. – С. 347 – 356.

Сінькова Л. Рэалізм і мастацкая ўмоўнасць у прозе Васіля Быкава. / Л.Д. Сінькова // Роднае слова. – 2014. –  № 6. – С. 6 – 11.

Сінькова Л.Д. Факт і мастацкі вымысел у літаратуры: Вучэбн. прагр. па дысцыпліне спецыяльнасці перападрыхтоўкі 1-23 01 74 “Літаратурна-мастацкая творчасць”. – Мінск, БДУ, 2014. – 12 с.

Басава Г.І., Сінькова Л.Д.Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі журналіста ў сістэме дадатковай адукацыі дарослых у БДУ // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования : сб. науч. ст. / Под ред. И. Таяновской. – Минск: БГУ, 2014. – С. 10 – 16. (110 с.)

Сінькова Л.Д.Аўтабіяграфічная даведка // Інстытут журналістыкі: да 70-годдзя заснавання нацыянальнай школы журналістыкі / Рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Белфаксвыдатгруп, 2014. – С. 118. (276 с.).

Сінькова Л.Д. Што будзе пасля WorldofTanks? // Полымя. – 2014. – № 12. – С. 139 – 141.

Сінькова, Л.Д. Пісьменніцкія пакаленні ў беларускім літаратурным працэсе ХХ – пач. ХХІ ст.ст. // Міжнародная летняя школа беларусістыкі (Мінск, 24.08 – 07.09. 2015 г.) : Лекцыі. – Мінск: РІВШ; БДУ, 2015. – С. 29 – 34.

Сінькова, Л. Пазіцыя Аляксандра Баршчэўскага ў трактоўках біяграфіі і творчасці Уладзіміра Жылкі  // “Światła masz tyle w sobie…”: Ze studiów  wschodniosłowiańskich (W 85. rocznicę urodzin prof. dr hab. Aleksandra Barszczewskiego) / Redakcja naukowa Beatа Siwek. – Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015. – S. 87 – 98.

Сінькова, Л. Вайна вачыма беларуса: Афганскія апавяданні Сяргея Дубовіка // Полымя. –  2015. –  № 11. – С. 160 – 166.

Сінькова, Л. Уладзімір Жылка і Аляксандр Блок: ад рэцэпцыі да беларускай класікі // Полымя. –  2015. –  № 5. – С. 130 – 139.

артыкулы ў навуковых зборніках:

Сінькова, Л.Д. У творчай лабараторыі акадэмічнага літаратуразнаўства (Да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка І.Я.Навуменкі) // Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: мат. рэсп. навукова-практ. канферэнцыі  (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я.Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 151 – 157. (503 с.)

Сінькова, Л. Комікс: з гісторыі жанру і яго функцыявання на старонках беларускага перыядычнага друку // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 20-21 марта 2015 г. / редкол. : С.В.Дубовик (отв. ред.)[и др.]. – Минск : Изд.центр БГУ, 2015. –  С. 154 – 158. (207 с.)

Сінькова Л. Афганскія апавяданні Сяргея Дубовіка на старонках часопіса “Маладосць” // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12 -13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 17. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 396 – 401. (522 с.)

Сінькова, Л. “Мае героі былі рамантыкамі”. Іван Навуменка: Сказанае  застаецца. Літаратурная Беларусь / № 2 (102) / 27 лютага 2015 / Новы час / № 8 (425). – С. 16 (8) – 17 (9).

Сінькова, Л. Доктор филологических наук: “Мы недостаточно знаем и любим себя” . – 20.01.2015 | Людмила Синькова, Алина Минахорян.

Сінькова, Л. Бэтмэн супраць Быкава, або Пра элітарнае і масавае ў літаратуры // Полымя. –  2015. –  № 4. – С. 123 – 126.

Сінькова, Л. Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д.Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д.Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – 106 с.

Сінькова, Л.Д. Святлана Алексіевіч: шлях да беларускага “нобеля”// Міжнародная летняя школа беларусістыкі (Мінск, Беларусь, 30.06 – 15.07. 2016 г.) : Лекцыі. – Мінск: Сайт РІВШ  БДУ, 2016.

Сінькова, Л.Д. Лявонава Е. А. Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце: тыпалогія, рэцэпцыя, пераклад (рэцэнзія) / Л.Д. Сінькова // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2016. –  № 2. – С. 135 – 139.

Сінькова, Л.Д. Метадалогія кампаратывістыкі / Л.Д. Сінькова // Białorutenistyka Białostocka. – 2016. – Т. 8. – S.  501 – 508. ["Białorutenistyka Białostocka" - rocznik naukowo-teoretyczny, poświęcony badaniom nad literaturą, językiem, historią i kulturą białoruską. Zajmuje się epokami najdawniejszymi i współczesnością. Zawiera dział recenzji i sprawozdania z sesji oraz konferencji.Rocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych (6 pkt.).]

Сінькова, Л. Метадалогія параўнальнага літаратуразнаўства ў працах Евы Лявонавай // Полымя. – 2016. – № 8. – С. 122 – 128.  

Сінькова, Л.Д. Актуальнасць гуманізму: ад В.Быкава і А.Адамовіча да С. Алексіевіч // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры (Мінск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) :  – Мінск:  2016. – С. 472 – 474.  www.imef.basnet.by/Sborniki/Sbornik%20Kongres.pdf    

Сінькова, Л. Што такое «звышлітаратура»? Алесь Адамовіч на старонках часопіса «Крыніца» // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., 10 -11 ліст. 2016 г., Мінск / рэдкал. : С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 18. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 415 – 420.

Сінькова, Л.Д. “Звышлітаратура” як ідэя Алеся Адамовіча і практыка Святланы Алексіевіч / Л.Д. Сінькова // Аксиологический диапазон художественной литературы: сб. науч. ст.; под науч. ред. В.Ю. Боровко, О.В. Лапатинской. – Витебск, 2017. – С. 67–69.

Сінькова,  Л. Газета «Звязда» за 2017 год: структура і кантэнт выдання // Медиапространство Беларуси: история и свременость (к 100-летию газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия») : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол. : С.В.Дубовик(отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. –  С. 188 – 191. (238 с.)

Сінькова, Л. Карпаратыўная культура ў выданнях універсітэцкай кафедры // Корпоративная пресса в условиях ковергенции СМИ и глобализации информационного пространства : материалы круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол. : С.В.Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. –  С. 115 – 119. (167 с.)

Сінькова, Л. Дынаміка жанраў на старонках газеты «Звязда» за 2017 г. // Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнар. навук.-практ. канф., 16 -17 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал. : С.В.Дубовік (адк. рэд.) [ і інш.]. – Вып. 19. – Мінск: БДУ, 2017. – С. 78 – 80. (496 с.)

Сінькова, Л. Іван Навуменка – пісьменнік, акадэмік, настаўнік // Летуценнасць і вялікія здзяйсненні: успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку / Нац. Акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы; уклад. і прадмова С.С.Лаўшука. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – С. 260 – 267. (368 с.)

Сінькова, Л. "Юдзіф" у alma mater драматурга" // ЛіМ. – 2017, № 17. –  28 красавіка. – С. 2.

Сінькова, Л. Пафас творчасці “белавежцаў” у сітуацыі беларуска-польскага памежжа / Sińkowa, Ludmiła Pathos of creativity of “Belavezha” writers in the belarusian-polish border area
Patos twórczości pisarzy-“białowieżan” na białorusko-polskim pograniczu Białorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 25-35. (URI ; DOI; ISSN; ORCID ID)

Сінькова, Л.Д. Функцыяванне факта ў прозе А. Салжаніцына і А. Адамовіча // Русская и белорусская литературы на рубеже XX-XXI веков. (К 100- летию А.И. Солженицына). — Мн.: «РИВШ» БГУ, 2018. – С. 36-43.

Сінькова,  Л.: Друкаванае слова пісьменнікаў-беларусаў у сучаснай Польшчы // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15-16 ліст. 2018 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ,  2018. –  С. 124 – 127. (599 с.)

Сінькова, Л. Пісьмовае прафесійнае маўленне ў працах І.В. Жука // Новы Замак : літаратурны альманах.  – Гродна, 2018. –ММХVІІІ. Выпуск 7. – С. 226 – 229. (277 с.).  ISBN 978-985-7207-55-8.

Сінькова, Л. “З Бум-Бам-Літа!” // Літаратура і мастацтва. – 2018, 19 студзеня, с. 2.

Синькова, Л. Бугаев Дмитрий Яковлевич // Окрыленные словом: к 80-летию филологического факультета БГУ / ред. совет: И.С. Ровдо (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С. 48. (123 с.)

Синькова, Л. Синькова Людмила Дмитриевна // Окрыленные словом: к 80-летию филологического факультета БГУ / ред. совет: И.С. Ровдо (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С. 98. (123 с.)

Сінькова,  Л. Беларуская “звышлітаратура”: Літаратуразнаўчыя і літаратурна-крытычныя артыкулы. – Мінск: “Кнігазбор”, 2019. – 224 с.

Синькова, Л.Д. Янка Юхновец и Макс Щур: интеллектуальная лирика. – София. – 2019, № 1. – С. 156 – 163. (Научно-просветительский журнал. ISSN 2520-2219)

Сінькова,  Л. Польская паэзія ў перакладах і ацэнках Алега Лойкі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай : Кніга пра Алега Лойку / рэдкал. : А. Бельскі (уклад.) і [інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. –  С. 88 – 94. (324 с.)

Сінькова,  Л. Шчодрасць Алега Лойкі. Кніга пра Алега Лойку / рэдкал. : А. Бельскі (уклад.) і [інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. –  С. 259 – 261. (324 с.)

Сінькова,  Л.: Журналісцкія прыёмы ў «непрыдуманай літаратуы» А. Салжаніцына і А. Адамовіча // Журналістыка-2019: стан, праблемы і перспектывы (да 75-годдзя факультэта журналістыкі) : матэрыялы 21-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 14-15 ліст. 2019 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ,  2019. –  С. 593 – 599. ( 623 с.)

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.