Сэрвісы

Шматкова Ірына Ігараўна
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт (1999); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў, літаратурная крытыка.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Агульнае і адметнае ў лірыцы беларускіх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя", 2012, навуковы кіраўнік - кандыдат філалагічных навук, дацэнт А.Л. Верабей.


Колькасць навуковых публікацый: звыш 90.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Шматкова, И.И.Особенности преподавания русского языка в смешанных группах студентов   / И.И. Шматкова. // Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты: мат/ VІ Межд.конф. — 2020. - 414–418 с. ISBN: 978-5-6041594-7-7

Шматкова, И.И.Нина Матяш – белорусская поэтесса-переводчица  / И.И. Шматкова. // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания материалы III Междунар. науч.-практ. конф. — 2020. – С. 712-716.

Шматкова, І.І.Укараненне інфармацыйных тэхналогій у працэсе выкладання дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”  / І.І. Шматкова. // Актуальные вопросы современной лингвистики и методики препод. иностр. языков : мат. Межд. конф.  — 2020. - 371–373 с.

Шматкова, І.І.Вобразны аналіз лірыкі першага зборніка Уладзіміра Дубоўкі “Строма”: рэцэнзія на манаграфію Макарэвіча А.М. “Тугой спавіта вышыня…”: Сэнсаўтваральныя асаблівасці вобразнай сістэмы зборніка “Строма”У. Дубоўкі.  / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 7 — 2020. - 17 с. ISSN: 0234-1360

Губская, В.М.Беларуская мова для эканамістаў / В.М. Губская, І.І. Шматкова. — 2020. - 132 с. ISBN: 978-985-586-360-2

Шматкова, І.І.Дыстанцыйная форма навучання ў працэсе выкладання дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”  / І.І. Шматкова. // Язык и межкультурная коммуникация: современные векторы развития: сб. науч. ст. — 2019. - 198–204 с. ISBN: 9-985-516-564-5

Шматкова, И.И.Великая Отечественная война в белорусской женской поэзии второй половины ХХ в. / И.И. Шматкова. // Социальные, политические и культурные процессы на территории Центральной и Восточной Европы в истор. персп. — Выпуск 4. — 2019. - 169–172 с.

Шматкова, І.І.«Воблака душы з улады тлуму…»: духоўныя пошукі ў паэзіі Ніны Мацяш і Галіны Тварановіч  / І.І. Шматкова. // BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA — Т. 10 — 2019. - 213 – 226 с. ISSN: 2081-2515

Шматкова, І.І.Гендарныя праблемы і беларуская жаночая паэзія другой паловы ХХ ст. / І.І. Шматкова. // Studia Wschodniosłowiańskie — Т. 19 — 2019. - 239 – 252 с. ISSN: 1642-557Х

Шматкова, І.“Жанчына без жаноцкай долі…”: жыццёвы і творчы шлях Еўдакіі Лось / І. Шматкова. // Роднае слова — № 3 — 2019. - 3–7 с. ISSN: 0234-1360

Губская, В.М.Беларуская мова для эканамістаў / В.М. Губская, І.І. Шматкова. — 2019. - 135 с. ISBN: 978-985-564-256-6

Шматкова, І.І.Алег Лойка і яго Паэтэсы  / І.І. Шматкова. // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кніга пра Алега Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) і [і інш.] — 2019. - 112–116 с. ISBN: 978-985-23-0054-4

Шматкова, І.І.Лось Еўдакiя Якаўлеўна  / І.І. Шматкова. // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І – О / рэдкал.: У.У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.].  — Т. 2. — 2018. - 164 с. ISBN: 978-985-11-1041-0

Шматкова, И.И.Особенности преподавания риторики в экономическом университете в русле современных образовательных стандартов / И.И. Шматкова. // Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты: мат. IV Межд. конф. — Т. 1 — 2018. - 120–124 с.

Шматкова, И.И.Особенности преподавания русского языка в ВУЗе нефилологического профиля в русле современных образовательных стандартов  / И.И. Шматкова. // Русский язык в системе международного образования: материалы Международной научно-практической конференции — 2018. - 7 – 11 с.

Шматкова, І.І.Канцэпцыя мінулага ў беларускай жаночай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. // Беларуская гістарычная літаратура: жанры, характары, праблемы: мат. Міжн. канф. — 2018. - 271–275 с.

Шматкова, И.И.Женская поэзия как новое понятие в белорусском литературоведении  / И.И. Шматкова. // Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст.  — 2018. - 357–364 с.

Шматкова, И.И.Белорусская женская поэзия второй половины ХХ в.: антропологический аспект  / И.И. Шматкова. // Социальные, политические и культурные процессы на территории Центральной и Восточной Европы в истор. персп. — Вып. 3. — 2018. - 282–286 с. ISBN: 978-985-516-547-8

Шматкова, І.І.Люстэрка паэзіі Раісы Баравіковай  / І.І. Шматкова. // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире: сб. ст.  — Ч. 1. — 2018. - 91–97 с. ISBN: 978-985-553-490-8

Шматкова, І.І.Планета беларускай літаратуры: рэцэнзія на кнігу Бельскага А.І. “Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці” [рэцэнзія] / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 7 — 2018. - 14 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Нетутэйшая паэзія “тутэйшай”: размова з Людкай Сільновай  / І.І. Шматкова. // Літаратура і мастацтва — № 16 (4919) –  21 крас. 2017 г.  — 2017. - 7 с.

Шматкова, І.І.Чалавек – паэт – грамадства ў беларускай жаночай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. // Социальные, политические и культурные процессы на территории Центральной и Восточной Европы в истор. персп. — 2017. – С. 75-78

Шматкова, И.И.Литературно-педагогическая деятельность Нины Шкляровой: через поэзию к единению народов и поколений  / И.И. Шматкова. // Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом: материалы VII Межд. научной конф. — 2017. - 310 – 313 с. ISBN: 978-5-86547-991-8

Шматкова, І.І.“Да нанатэхналогій хачу аднесці слова…”: мастацка-эстэтычная адметнасць лірыкі Людкі Сільновай” / І.І. Шматкова. // Карповские научные чтения: сборник научных статей — 2017. - 302–306 с. ISBN: 978-985-7168-23-1

Шматкова, І.І.Дом як Радзіма ў лірыцы беларускіх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. // BIAŁORUTENISTYKA BIAŁOSTOCKA — Т. 9 — 2017. - 181–192 с. ISSN: 2081-2515

Шматкова, И.И.Белорусская женская поэзия второй половины ХХ века как культурный феномен  / И.И. Шматкова. // Мова і культура — випуск 20, том ІІ (187) — 2017. - 151 – 155 с. ISSN: 2522-493Х

Шматкова, И.И.Революционные идеалы в белорусской женской поэзии второй половины ХХ века / И.И. Шматкова. // Великая Русская Революция в контексте геополитики и политической персоналистики: материалы научно-практ. конф. — 2017. - 118 – 222 с. ISBN: 978-5-907016-98-9

Шматкова, І.І.“Як гэта цяжка быць жанчынай…”: жыццё і лірыка Веры Вярбы / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 1 — 2017. - 4–7 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Увасабленне вобраза вучонага-педагога Фамы Бельскага ў творах сучасных паэтаў  / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 2 — 2017. - 19–22 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Беларуская жаночая лірыка ў гісторыка-літаратурным кантэксце другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. // Полымя — № 2 — 2017. - 133–139 с. ISSN: 0130-8068

Шматкова, І.Блукаючы па прасторах “Горада Мілаграда”: мастацкі свет Людкі Сільновай  / І. Шматкова. // Роднае слова — № 6 — 2017. - 7–10 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.“Вось я – вольна жанчына…”: мастацкі свет паэзіі Ніны Шкляравай  / І. Шматкова. // Роднае слова — № 12 — 2017. - 18–20 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Беларуская жаночая паэзія другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. — 2017. - 144 с. ISBN: 978-985-586-080-9

Шматкова, І.І.Бельскi Алесь Iванавiч  / І.І. Шматкова. // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 1. А – З / рэдкал.: У.У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.].  — Т. 1. — 2017. - 122–123 с. ISBN: 978-985-11-1042-7

Шматкова, І.І.Верабей Анатоль Леанiдавiч  / І.І. Шматкова. // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 1. А – З / рэдкал.: У.У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Т. 1. — 2017. - 164 с. ISBN: 978-985-11-1042-7

Шматкова, І.І.Сусвет паэзіі Генадзя Бураўкіна  / І.І. Шматкова. // Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) / — 2016. - 499 – 502 с. ISBN: 978-985-552-603-3

Шматкова, И.И.Белорусская женская поэзия второй половины ХХ века: идейно-эстетическое своеобразие  / И.И. Шматкова. // Научный обозреватель — № 4 — 2016. - 85–88 с. ISSN: 2220-329Х

Шматкова, І.І.Урбаністычны пейзаж у лірыцы беларускіх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя: моўна-стылёвыя асаблівасці  / І.І. Шматкова. // Соловьёвские чтения – 2014: материалы 1-й Междунар. науч. конф. — 2016. - 100–105 с. ISBN: 978-985-460-714-6

Губская, О.Н.Мировая литература / О.Н. Губская, И.И. Шматкова. — 2016. - 244 с. ISBN: 978-95-586-026-7

Шматкова, І.І.“У кожнай песні доля свая…”: жыццё і лірыка Ніны Тарас  / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 5 — 2016. -  9–11 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Увасабленне сусветнага літаратурнага вопыту ў творчасці Ніны Мацяш / І.І. Шматкова. // Учёные записки ВГУ — Т. 22 — 2016. - 180–184 с. ISSN: 2075-1613

Шматкова, І.І.Паэт і паэзія ў мастацка-эстэтычным светапоглядзе беларускіх паэтэс другой паловы ХХ ст.  / І.І. Шматкова. // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: мат. Міжнар. навук. канф. — 2016. - 286–288 с. ISBN: 978-985-552-530-2

Шматкова, І.І.Творчасць Ніны Мацяш і сусветны мастацкі  / І.І. Шматкова. // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф.  — Ч. 2. — 2016. - 140–144 с.

Шматкова, І.І.“Пісьменніцкія лаўры на галаву не прымярала…”: Гутарка з Галінай Каржанеўскай  / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 8. — 2015. - 17–19 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Яна імкнулася быць шчырай ва ўсім: Таіса Бондар  / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 2 — 2015. - 20–22 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, И.И.Воплощение фольклорной традиции в творчестве белорусских поэтесс второй половины ХХ века  / И.И. Шматкова. // Миф, фольклор, литература: эстетическая проекция мира: коллективная монография; под ред. И.И. Бабенко, И.В. Попа — № 6 — 2015. - 158–172 с. ISSN: 978-83-935729-2-2

Шматкова, І.І.Вялікая Айчынная вайна ў жыцці і творчасці беларускіх паэтаў пасляваеннага пакалення (Г. Бураўкіна, А. Вярцінскага, Е. Лось) / І.І. Шматкова. // Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры : мат. Рэсп. навукова-практ. канферэнцыі  — 2015. - 212–216 с. ISBN: 978-985-552-416-9

Шматкова, І.І.Праблемы матывацыі пры выкладанні дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” / І.І. Шматкова. // Беларуская мова ў ХХІ ст.: асноўныя тэндэнцыі развіцця(да 80-годдзя акадэміка А.І.Падлужнага): мат. Міжн. канф. — 2015. - 339–342 с.

Шматкова, І.І.Стылістычныя асаблівасці лірыкі кахання беларускіх паэтэс другой паловы ХХ ст. / І.І. Шматкова. // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце:матэрыялы ІІ Рэсп. навук.-практ. канф. — 2015. - 260–263 с. ISBN: 978-985-517-509-5

Шматкова, І.І.Песенны кампанент у беларускай жаночай лірыцы другой паловы ХХ ст.  / І.І. Шматкова. // Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў : у 2 ч. — Ч. 2. — 2015. - 253–257 с. ISBN: 978-985-577-072-6

Шматкова, І.І.“Для мяне беларушчына – святое” / І.І. Шматкова. // Свет близких звёзд — 2014. - 61–70 с. ISBN: 978-985-7083-97-8

Шматкова, І.І.“Жыццё даецца, каб жыццё тварыць”  / І.І. Шматкова. // Свет близких звёзд — 2014. – С. 79-91 ISBN: 978-985-7083-97-8

Шматкова, І.І.Палеская рэгіянальная прыкмета ў моўна-вобразнай сістэме твораў беларускіх паэтэс другой паловы ХХ ст. / І.І. Шматкова. // Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуранаўства / рэдкал. І.Ф. Штэйнер[і інш.] — 2014. - 305–310 с. ISBN: 978-985-439-942-3

Шматкова, И.И.Belarusian “female” poems as an object of scientific study (Белорусская «женская» лирика как объект научного исследования) / И.И. Шматкова. // сборник статей конференции: 8th International scientific conference, January 30 th 2014, Stuttgart, Germany — 2014. - 138–140 с. ISBN: 978-3-944375-31-1

Шматкова, І.І.Галіна Каржанеўская  / І.І. Шматкова, П.В. Васючэнка. // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст. — Т. 4. Кн. 3. — 2014. - 861–883 с. ISBN: 978-985-08-1720

Шматкова, І.І.Біяграфія Галіны Каржанеўскай у вершах і нарысах [Рэцэнзія]  / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 2 — 2014. - 22–23 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Багдановічаўская традыцыя ў лірыцы беларускіх паэтэс другой паловы ХХ ст.  / І.І. Шматкова. // Кніга новага жыцця: да 100-годдзя адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў М. Багдановіча “Вянок”: мат. Міжн. канф. — 2014. - 184–189 с. ISBN: 978-985-500-801-0

Шматкова, І.І.Вялікая Айчынная вайна ў творчасці беларускіх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі  — 2014. - 218–221 с. ISBN: 978-985-552-294-3

Шматкова, І.І.Вялікая Айчынная вайна ў жыцці і творчасці Еўдакіі Лось  / І.І. Шматкова. // Куляшоўскія чытанні: мат. Міжнар. навук.-практ. канф. — 2014. - 75–79 с. ISBN: 978-985-568-006-3

Шматкова, І.І.Моўна-стылёвыя асаблівасці ўвасаблення вобразаў маці і дзіцяці ў лірыцы беларускіх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэр — Ч. 2. — 2013. - 393–398 с. ISBN: 978-985-500-707-5

Шматкова, И.И.Лирика белорусских поэтесс и литературный процесс второй половины ХХ века / И.И. Шматкова. // сб. статей  в 2 ч. "Наука третьего тысячелетия" — Ч.2  — 2013. - 256–260 с. ISBN: 978-5-7477-3353-4

Шматкова, І.І.Чалавек – дабрыня – любоў у творчасці беларускіх паэтэс другой паловы ХХ ст. / І.І. Шматкова. // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: зб. навук. арт. — 2013. - 393–395 с. ISBN: 98-985-517-416-6

Шматкова, І.І.Вершы-прысвячэнні ў лірыцы беларускіх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. // Мова – літаратура – культура: VII Міжнар. навук. канф. — 2012. - 281–283 с. ISBN: 978-985-553-072-6

Шматкова, І.І.Агульнае і адметнае ў лірыцы беларускіх паэтэс другой паловы ХХ стагоддзя  / І.І. Шматкова. — 2012. - 139 с.

Шматкова, І.І.Беларуская жаночая паэзія 2-й паловы ХХ ст.: агульнае і адметнае / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 1 — 2012. - 27–31 с. ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Сцвярджэнне ў беларускай паэзіі агульначалавечых каштоўнасцей (на матэрыяле творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай)  / І.І. Шматкова. // Беларуская мова і літаратура — № 5 — 2012. - 53–61 с. ISSN: 1993-2030

Шматкова, І.І.Беларуская жаночая паэзія: да пытання эвалюцыі  / І.І. Шматкова. // Полымя — № 12 — 2011. - 88–96 с. ISSN: 0130-8068

Шматкова, І.І.Наталіцца роднасці святлом...: Агульнае і адметнае ў творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай  / І.І. Шматкова. — 2011. - 148 с. ISBN: 978-985-7006-26-7

Шматкова, І.І.Агульнае і адметнае ў лірыцы Е. Лось, Н. Мацяш, Г.Каржанеўскай)  / І.І. Шматкова. // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ.  канф. — Ч. 1. — 2011. - 137–139 с.

Шматкова, І.І.Агульнае і адметнае ў беларускай жаночай лірыцы другой паловы ХХ ст.  (на матэрыяле творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г.Каржанеўскай)  / І.І. Шматкова. // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы ІІ Міжнар. навук.-практ.  канф. — 2011. - 51–56 с. ISBN: 978-985-477-463-3

Шматкова, І.І.Фальклорная традыцыя ў творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г.Каржанеўскай / І.І. Шматкова. // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук. канф. — 2008. - 143–147 с. ISBN: 978-985-476-616-4

Шматкова, І.І.Ідэйна-духоўныя асновы жаночай паэзіі на матэрыяле творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай  / І.І. Шматкова. // Фальклор і сучасная культура:  матэрыялы міжнар. навук.-практ.  канф. — Ч. 1. — 2008. - 190–193 с.

Шматкова, І.І.Духоўны свет жанчыны ў лірыцы кахання Е. Лось і Г.Каржанеўскай  / І.І. Шматкова. // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац.  — Выпуск 6 — 2008. - 153–157 с.

Шматкова, І.І.Эстэтычныя погляды Е. Лось і Г. Каржанеўскай на паэта і паэзію  / І.І. Шматкова. // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі: зб. навук. арт.  — 2008. -  211–215 с. ISBN: 978-985-465-421-9-8

Шматкова, І.І.Еўдакія Лось, Галіна Каржанеўская: погляды на паэта і паэзію  / І.І. Шматкова. // Полымя — № 3 — 2008. - 166–173 с. ISSN: 0130-8068

Шматкова, І.І.Тэма Радзімы ў творчасці Еўдакіі Лось і Ніны Мацяш / І.Шматкова  / І.І. Шматкова. // Роднае слова — № 5 — 2007. – С. 27-30 ISSN: 0234-1360

Шматкова, І.І.Канцэпцыя мінулага ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя (на матэрыяле творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай) / І.І. Шматкова. // Весн. Гродзенскага дзярж. ун-та імя Я. Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. — № 3 — 2007. – С. 24-28

Шматкова, І.І.Фальклорная традыцыя ў творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г.Каржанеўскай  / І.І. Шматкова. // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац.  — Выпуск 5 — 2007. - 157–162 с.

Шматкова, І.І.Маральна-гуманістычныя матывы і хрысціянскія каштоўнасці ў творчасці беларускіх паэтэс (Е. Лось, Н. Мацяш, Г.Каржанеўскай) / І.І. Шматкова. // Таленавітыя жанчыны Беларусі ў культурнай, навуковай і мастацкай прасторы cвету: зб. мат. Міжнар. канф. — 2007. - 164–168 с. ISBN: 978-985-477-201-1

Шматкова, І.І.Мастацка-выяўленчыя асаблівасці пейзажнай лірыкі Е.Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай  / І.І. Шматкова. // Пісьменнік – мова – стыль: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф. — 2006. - 240–242 с.

Шматкова, І.І.“З палескай той раўніны...” (вобразы роднага краю ў паэзіі Н. Мацяш) / І.І. Шматкова. // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: матэрыялы Міжнар. навук. канф. — 2005. - 137–140 с.

Шматкова, І.І.Ідэйна-тэарэтычныя погляды Уладзіміра Калесніка і канцэпцыя духоўнага свету ў творчасці Еўдакіі Лось  / І.І. Шматкова. // V  Рэспубліканскія Калеснікаўскія чытанні: матэрыялы рэсп. навук. канф. — 2005. - 105–108 с.

Шматкова, І.І.Канцэпцыя лірычнай творчасці ў працах І. Навуменкі і паэзія Е. Лось  / І.І. Шматкова. // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. арт.   — 2005. - 261–267 с. ISBN: 985-500-053-6

Шматкова, І.І.“Няхай святло перамагае ў нас” (творчасць Н. Мацяш у школьным прачытанні)  / І.І. Шматкова. // Акадэмік М.А. Лазарук і праблемы літаратурнай адукацыі ў Беларусі: матэрыялы рэсп. мемар. навук. чытанняў  — 2003. - 270–275 с. ISBN: 985-465-088-Х

Шматкова, І.І.Фальклорная традыцыя ў творчасці Н. Мацяш  / І.І. Шматкова. // Рэгіянальныя асаблівасці Берасцейска-Пінскага Палесся ў мове і літаратуры: матэрыялы Рэсп. навук. канф.  — 2003. - 153–158 с. ISBN: 985-473-022-0

Шматкова, І.І.Асабовае і ідэалагічнае ў творчасці Ніны Мацяш  / І.І. Шматкова. // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., Мінск,  25 крас. 2003 г.  — 2003. - 345–346 с. ISBN: 985-442-059-0

Шматкова, І.І.Духоўна-эстэтычныя асновы паэзіі Н. Мацяш 60–70-х гадоў (да праблемы “Нацыянальнае і агульначалавечае ў мастацкай літаратуры народаў-суседзяў”) / І.І. Шматкова. // Руска-беларускае літаратурнае ўзаемадзеянне: гісторыя, сучасны стан, перспектывы: матэрыялы міжнар. навук. канф. — Ч. 1. — 2003. - 220–222 с.

Шматкова, І.І.Моўна-стылёвыя асаблівасці творчасці Н. Мацяш / І.І. Шматкова. // Культура мовы і грамадства: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5–6 снеж. 2002 г.  — 2002. - 256–260 с. ISBN: 085-435-510-1

Шматкова, І.І.Вывучэнне творчасці Ніны Мацяш у VIII класе і на ўроках па сучаснай паэзіі  / І.І. Шматкова. // Беларуская мова і літаратура — № 4 — 2002. - С.79–88. с.

Шматкова, І.І.Філасофія лірычнага “я” ў паэзіі кахання Ніны Мацяш / І.І. Шматкова. // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., прысв. 80-годдзю Белдзяржуніверсітэта — 2001. - 300–301 с. ISBN: 985-442-059-0

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.