Сэрвісы

Бельскі Алесь Іванавіч
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1986); спецыяльнасць "беларуская і руская мовы і літаратуры".


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў, літаратурная крытыка. Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай паэзіі", 1991, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар А.А. Лойка.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны, навуковы кансультант: "Пейзаж у беларускай паэзіі: эвалюцыя, паэтыка, сістэма вобразаў", 1998. Навуковы кансультант: доктар філалагічных навук, прафесар А.А. Лойка.


Колькасць навуковых публікацый: 500.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Пакуль баліць душа: Літ.-крыт. арт. / Алесь Бельскі. — Мн.: Полымя, 1995. — 96 с. — (Бібліятэка часопіса "Маладосць" ; 6 (84).

Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і развіцце творчых індывідуальнасцяў (80-90-я гг.): Вучэб.-метад.дапам.для настаўнікаў. — Мінск : Нар.асвета, 1997. — 253 с.

Жывая мова краявідаў: Пейзаж у бел. паэзіі. - Мн.: Бел. гуманітар. адукац.-культур. цэнтр, 1997. - 135 с.

Свет ад травы да зор: Беларуская паэзія:сістэма вобразаў прыроды,паэтыка пейзажу:Дапам.для настаўнікаў. — Мінск: Нар.асвета, 1998. — 223 с.

Краса і смутак: Дапам. для настаўнікаў / Алесь Бельскі. — Мн.: Выд. дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 2000. — 236 с.

Сучасная літаратура Беларусі : Дапам. для настаўнікаў / Алесь Бельскі. — Мн.: ТАА "Аверсэв", 2000. — 126 с. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам).

Экалогія душы: Арт.: Нарысы: Эсэ. — Мінск: Тэхнапрынт, 2003. — 147 с.

Класікі і сучаснікі ў школе / А.І.Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — 350 с. — (Вывучэнне творчасці пісьменнікаў).

Беларуская літаратура XX стагоддзя: гісторыя і сучаснасць / А.І. Бельскі. — Мінск : Аверсэв, 2005. — 270 с.

Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 1999―2014. — Т. 4., кн. 2: 1986―2000 / [С. А. Андраюк, А. І. Бельскі, С. С. Лаўшук і інш.; Навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. — 2003. — 974 с. — (у суаўтарстве).

Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 1999―2014. — Т. 4, кн. 3 / [І. Л. Шаўлякова-Барзенка і інш. ; навуковыя рэдактары: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. — 2014. — 1318 с. — (у суаўтарстве).

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі па спецыяльнасцях "Пачатк. адукацыя", "Пачатк. адукацыя. Дадат. спецыяльнасць" / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск : Выш. шк., 2008. — 687 с. — (ВНУ). —(у суаўтарстве).

Галасы і вобразы: літ.-крыт. арт. / Алесь Бельскі. — Мінск : Лит. и Искусство, 2008. — 287 с.

Літаратурацэнтрызм: педагагічныя артыкулы, нарысы / Алесь Бельскі. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2008. — 143 с.

Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 6-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 318 с.— (у суаўтарстве).

Беларуская літаратура: дапаможнік для вучняў 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [А. І. Бельскі і інш.]; пад рэдакцыяй: А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 271 с. — (у суаўтарстве).

Беларуская літаратура: дапаможнік для вучняў 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [А. І. Бельскі і інш.]; пад рэдакцыяй: А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 247 с. — (у суаўтарстве).

Тут іх карані і вытокі: вядомыя людзі з Капыльшчыны ў свеце / Алесь Бельскі. — Мінск: Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2014. — 67 с.

Бельскі, А. І. Паэзія / А. І. Бельскі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ.: навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2015. — С. 36—87.

Недаспяваныя песні: зборнік твораў паэтаў Беларусі, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / уклад., аўт. прадм. і біягр. даведкі А. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2015. — 462 с.

Фама Антонавіч Бельскі: біягр. матэрыялы і артыкулы = Фома Антонович Бельский: биогр. материалы и статьи / уклад. прадм. і камент. А. І. Бельскага. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2015. — 223 с.

Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — 286 с.

Бельскі, А. Спазнанне асобы і творчасці: артыкулы, успаміны, інтэрв’ю / А. Бельскі. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2017. — 152 с.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскi. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2017. — 344 с.

Ятель, Т. П. Миколог Прокофий Данилович Ятель / сост., предисл. и примеч. проф. А. И. Бельского. — Минск: Издатель Змицер Колас, 2018. — 96 с.

Бельскі, А. Сам-насам з літаратурай: літаратуразн. і пед. артыкулы, творч. партрэты і ўспаміны / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — 196 с.

 Бельскі, А. Вытокі і плынь: артыкулы, нарысы / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — 140 с.

Бельскі, А. Тут наша радзіма: вядомыя людзі з Капыльшчыны ў Беларусі і свеце / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — 152 с.

Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — 234 с.

Канцэпцыя вучэбнага прадмета «Беларуская літаратура» (V—ХІ класы): праект / [Удакладненне: аўтары праекта Канцэпцыі вучэбнага прадмета «Беларуская літаратура» (V—ХІ класы): М. Лазарук, В. Івашын, А. Бельскі і інш. — Роднае слова, 2016, № 4, с. 65] // Роднае слова. — 2016. — № 3. — С. 51—60.

Образовательный стандарт базового образования = Адукацыйны стандарт базавай адукацыі = Еducational Standard of Basic Еducation: Беларуская літаратура / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь от 26.12.2018 г., № 125. — Минск, 2018. — С. 49—50, 73—79, 123—124, 138—142. — Режим доступа: adu.bybe/uchitelyu-2/uchebno-metodicheskoe-…

Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания: Х класс (базовый уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: НИО, 2015. — С. 13—32 (у суаўт.).

Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания: Х класс (повышенный уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: НИО, 2015. — С. 15—41 (у суаўт.).

Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: Х клас (базавы ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015. — С. 13—32.

Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: Х клас (павышаны ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015. — С. 15—41.

 Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: Х класс (базовый уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2015. — С. 13—32.

 Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: Х класс (повышенный уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2015. — С. 15—41.

 Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: VІ клас / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — С. 20—36.

 Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: VІ класc / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2016. — С. 20—36.

 Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: ХІ клас (базавы ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — С. 10—27.

 Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: ХІ клас (павышаны ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — С. 12—31.

 Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: ХІ класс (базовый уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2016. — С. 11—28.

 Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: ХІ класс (повышенный уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2016. — С. 12—31.

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. Беларуская літаратура: V—ІХ кл. / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2017. — С. 48—115.

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. Беларуская літаратура: Х—ХІ кл. (базавы узровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2017. — С. 19—38.

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для ІХ класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовай навучання і выхавання / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь ад 27.07.2017 г, №. 92 — Мінск, 2017. — 24 с. — Рэжым доступу: adu.byru…2018…uchebnye-predmety-v-xi-klassy.html

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для Х—ХІ класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовай навучання і выхавання (павышаны ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь ад 27.07.2017 г, №. 93 — Мінск, 2017. — 36 с. — Рэжым доступу: adu.byru…2018…uchebnye-predmety-v-xi-klassy.html

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – ХХІ стст.» па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 02 «Руская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» / Аўтары: Л. В. Алейнік, А. І. Бельскі, Т. В. Бельская і [інш.]. — Мінск: БДУ, 2015. 

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова / Дапушчана Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 312 с.

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча; А. М. Макарэвіч, А. І. Бельскi [і інш.] / Дапушчана Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: РІПА, 2016. — 359 с.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 1 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 2 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га класа спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 3 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 4 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 5 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 6 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 7 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Караткевіч, У. Збор твораў: у 25 т. Т. 8: Каласы пад сярпом тваім: раман; Зброя: аповесць / У. Караткевіч; падрыхт. тэкстаў і камент. Вольгі Андрэевай; рэд. тома А. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2015. — 926 с.

Бельскі, А. І. Спавядальныя матывы ў паэзіі Васіля Зуёнка (матэрыял да вывучэння тэмы «Сучасная беларуская паэзія» ў ХІ класе) / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2015. — № 1. — С. 43—44.

Бельскі, А. І. П’еса Аляксея Дударава «Князь Вітаўт» (матэрыял да ўрокаў у ХІ класе) / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2015. — № 2. — С. 53—57.

Бельскі, А. «О, горада чароўныя прынады!»: станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 1. — С. 3—6.

Бельскі, А. «О, горада чароўныя прынады!»: станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 3. — С. 17—20.

Бельскі, А. Жыў на свеце паэт: пра асобу і творчасць Леаніда Трубача / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 4. — С. 18—20.

Бельскі, А. І. Інтэлектуальна-філасофская паэзія А. Разанава: версэізацыя, прасторава-часавы кантынуум / А. І. Бельскі // Веснік БарДУ. — Сер. «Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки». — 2015. — № 3. — С. 84—90.

Бельскі, А. Душа і Слова: паэтычная творчасць В. Рагаўцова / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 6. — С. 19—21.

Бельскі, А. «Мой ліпень, медазбор гадоў маіх…»: паэзія А. Шушко / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 7. — С. 22—24.

Бельский, А. И. Война в жизни и судьбе профессора  Ф. А. Бельского / А. И. Бельский, Т. П. Ятель // Великая Отечественная война в мировой и отечественной истории: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы над нацистско-немецкими захватчиками / редкол.: Т. Ю. Анпилогова (гл. ред.) [и др.]. — Луганск, 2015. — С. 17—24.

Бельскі, А. І. Вучоны-педагог Ф. А. Бельскі: генезіс поглядаў на адукацыю і выхаванне дзяцей / А. І. Бельскі // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сб. науч. статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. — С. 4—10.

Бельский, А. И. «Беларуская мова і літаратура» / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 164.

Бельский, А. И. Белорусская література в системе среднего образования / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 167—169.

Бельский, А. И. Литературное образование / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 604—606.

Бельский, А. И. Методика преподавания белорусской литературы / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 664—665.

Бельский, А. И. Образовательный стандарт по белорусской литературе / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 2. — С. 74—75.

Бельский, А. И. Учебно-методический комплекс по белорусской литературе / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 2. — С. 438—440.

Бельскі, А. І. Традыцыі Янкі Купалы ў творчасці літаратараў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / А. І. Бельскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрінт, 2015. — С. 3—8.

Бельский, А. И. Личность и поэзия Павла Тычины: проблема рецепции в Беларуси, типологический контекст / А. И. Бельский // Кременецькі компаративні студії: наук. часопис / ред. Д. Ч. Чак, О. В. Пасічник. — Хмельніцькій: ФОП Цюпак А. А., 2015. — Віп. V, т. 1. — С. 41—48.

Бельскі, А. Зоф’я Налкоўская і духоўна-філасофскія асновы светапогляду Янкі Брыля / А. Бельскі // Хоревские чтения. Вып. ІІ: Память культуры. Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской: сб. науч. работ: в 2 т. / редкол.: С. Ф. Мусиенко (отв. ред.) [и др.]. — Гродно: ООО «ЮрСаПринт», 2015. — Т. 1. — С. 123—132.

Бельскі, А. І. Вайна — Перамога — Памяць у беларускай паэзіі пачатку ХХІ стагоддзя / А. І. Бельскі // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 36—42.

Бельскі, А. Слова да чытача: [пра Ф. Бельскага і паэму Я. Гучка «Пакутнік-пілігрым»] / А. Бельскі // Аднойчы вечарам: вершы тэбээмаўскіх паэтаў. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2015. — С. 87—89.

Бельскі, А. Беларусь як нацыянальны космас: пра кнігу Я. Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля» / А. Бельскі // Роднае слова. — 2016. — № 1. — С. 18—19.

Бельскі, А. І. Максім Гарэцкі пра Алеся Гаруна: (матэрыял да вывучэння тэмы ў ІХ класе) / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2016. — № 1. — С. 40—42.

Бельскі, А. Адам Міцкевіч і станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі / А. Бельскі // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności: матэрыялы ХХІ міжнар. навук. канф. (Гродна, 23—24 кастр. 2014 г. / рэдкал.: Я. Панькоў [і інш.]. — Гродна: Будмедыяпраект, 2015. — С. 125—133.

Бельскі, А. «…Запісы для сябе і гісторыі»: Дзённікі сучасных беларускіх паэтаў: традыцыйнае і наватарскае / А. Бельскі // Роднае слова. — 2016. — № 4. — С. 21—24.

Бельский, А. И. Педагогические взгляды Ф. А. Бельского на организацию работы с детьми в контексте зарубежного опыта / А. И. Бельский // Детское и молодёжное движение: история и современность: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред., авт. предисл. В. А. Кудинов. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. — С. 64—68.

Бельскі, А. І. Актуальнасць педагагічных ідэй і поглядаў Ф. А. Бельскага ў кантэксце мадэрнізацыі сучаснай адукацыі / А. І. Бельскі // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сб. науч. статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2016. — С. 25—30.

Бельскі, А. Другое нараджэнне спектакля // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 78—79.

Бельскі, А. «Праз плынь лядовае шугі…»: Мікола Хведаровіч // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 116—121.

Бельскі, А. Тут іх карані і вытокі (урыўкі з кнігі) // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 145—153.

Бельскі, А. Тут наша радзіма (урыўкі з кнігі) // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 153—159.

Бельский, А. И. Бельский Фома Антонович / А. И. Бельский // Регионы Беларуси: энцикл.: в 7 т. Т. 5: Минская область: в 3 кн. / редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2016. — Кн. 1: А—З. — С. 76.

Бельскі, А. «Сваёй эпохі пасынак і сын…»: Пімен Панчанка: да праблемы ўспрымання асобы і творчасці паэта / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 3—9.

Бельскі, А. «Усё павінна мець вышэйшы сэнс»: Вечныя каштоўнасці ў кнізе «Парастак» Янкі Брыля / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 27—30.

Бельскі, А. «І камень, і дрэва, і дым — жывыя…»: Рэцэпцыя і трансфармацыя народнай міфалогіі ў беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст. / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 9. — С. 13—16.

Бельскі, А. «Свой крыж»: слова пра Генадзя Праневіча / А. Бельскi // Дзеяслоў. — 2017. — № 4 (89). — С. 235—241.

Бельскі, А. Жыццё з Родным Словам: [М. Шавыркін] / А. Бельскi // Дзеяслоў. — 2017. — № 5 (90). — С. 224—229.

Бельскі, А. «Пачну з Радзімы. Так абавязаны пачаць…»: Патрыятычная канцэптуальнасць сучаснай беларускай паэзіі / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 11. — С. 24—27.

Бельскі, А. І. Асоба Янкі Купалы ў канцэптуальным асэнсаванні Н. Гілевіча / А. І. Бельскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: А. С. Садоўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2017. — С. 13—18.

Бельскі, А. І. Асоба Францыска Скарыны ў паэтычным успрыманні Алега Лойкі // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнародных Скарынаўскіх чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, 17—18 ліст. 2017 г., Мінск, БДУ / рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. — С. 41—47.

Бельскі, А. Рытм сэрца і лейтматыў жыцця: слова пра Ігара Жука / А. Бельскi // Дзеяслоў. — 2018. — № 3 (94). — С. 255—264.

Бельскі, А. І. Жук Ігар Васілевіч / А. І. Бельскі // Янка Купала: энцыкл. / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2017. — Т. 1: А-3. — С. 342.

Бельскі, А. І. «Беларуская мова і літаратура» / А. І. Бельскі // Янка Купала: энцыкл. / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2017. — Т. 1: А-3. — С. 122—123.

Бельскі, А. Высокі ідэал паэта і грамадзяніна: Ніл Гілевіч і Янка Купала: духоўная лучнасць і сумоўе / А. Бельскі // Роднае слова. — 2018. — № 7. — С. 11—13.

Бельскі, А. «Гэты ранак мяне паклікаў…»: слова пра Л. Тарасюк / А. Бельскі // Дзеяслоў. — 2018. — № 4. — С. 243—247.

Бельскі, А. «Я невядомы вам паэт…» / А. Бельскі // Пазняк, В. Цвет залаты цяністай ліпы: сто трыялетаў. — Мінск: Мінкопрынт, 2018. — С. 3—4.

Бельскі, А. І. Развіццё індывідуальнага творчага патэнцыялу як матывацыйная ўмова бесперапыннай адукацыі (на прыкладзе педагагічнай дзейнасці Ф. А. Бельскага) / А. І. Бельскі // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сб. науч. статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2018. — С. 21—25.

Бельский, А. И. Фома Антонович Бельский: личность, судьба, наследие / А. И. Бельский // Выдающиеся деятели Донбасса: материалы Республ. науч. конф. с междунар. участием, посв. 100-летию В. В. Шевченко, г. Луганск, 12 окт. 2018 г. / под ред. Т. Ю. Анпилоговой. — Луганск: Пресс-экспресс, 2018. — С. 14—30.

Бельскі, А. І. Аляксандр Салжаніцын і тэма рэпрэсій у беларускай літаратуры канца ХХ стагоддзя / А. І. Бельскі // Александр Исаевич Солженицын на постсоветском пространстве: история и современность: коллективная моногр.; под общей ред. М. П. Жигаловой. — Брест: БрГТУ, 2018. — С. 11—18.

Бельскі, А. І. Ігар Жук: штрыхі да партрэта вучонага і чалавека  / А. І. Бельскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. артыкулаў / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы, каф. беларус. філалогіі/ рэдкал.: М. А. Даніловіч (гал. рэд.), А. Э. Сабуць (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2018. — С. 20—31.

Бельскі, А. Закаханы ў родны край / А. Бельскі // Новы замак: літ. аальманах. — Гродна, 2018. — Вып. 7. — С. 250—259.

Бельскі, А. І. Асэнсаванне даваеннага савецкага мінулага ў беларускай паэзіі канца ХХ — пачатку ХХІ ст. / А. І. Бельскі // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ—ХХІ веков: (к 100-летию А. И. Солженицына): сб. науч. статей; редкол.. С. Я. Ганчарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2018. — С. 97—101.

Бельскі, А. На лірычнай хвалі / А. Бельскі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — С. 7—9.

Бельскі, А. Максім Багдановіч і Алег Лойка / А. Бельскі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — С. 9—13.

Бельскі, А. Асоба Францыска Скарыны ва ўспрыманні Алега Лойкі / А. Бельскі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — С. 13—17.

Бельскі, А. Зямное — касмічнае ў кантэксце паэтычнай філасофіі Янкі Купалы / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. — Рэжым доступу: narbel.bsu.byzyamnoe-kasmichnae-ў-kanteksce-… — Дата доступу: 15.04.2019.

Бельскі, А. Дарога — прастор — будучыня ў лірыцы Якуба Коласа / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. — Рэжым доступу: narbel.bsu.bydaroga-prastor-buduchynya-ў-lirycy-… — Дата доступу: 15.04.2019.

Бельскі, А. Праблемы экалогіі ў паэзіі Пімена Панчанкі / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. — Рэжым доступу: narbel.bsu.byprablemy-ekalogii-ў-paezii-pimena-…  — Дата доступу: 15.04.2019.

Бельскі, А. «І нехта ўспомніць пра мяне…» (Сучасны погляд на паэзію Петруся Броўкі) / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. — Рэжым доступу: narbel.bsu.by›i-nexta-ўspomnic-pra-myane-suchasny…  — Дата доступу: 15.04.2019.

Бельскі, А. Вобраз-сімвал сонца ў паэзіі Максіма Танка / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. — Рэжым доступу: narbel.bsu.by›vobraz-simval-sonca-ў-paezii-…  — Дата доступу: 15.04.2019.

Бельский, А. Владимир Мазго: поэт-песня / А. Бельский // Нёман. — 2019. — № 3. — С. 127—131.

Бельскі, А. Слова да чытача: [прадм. да паэмы-эсэ Я. Гучка «Пакутнік-пілігрым»] / А. Бельскі // Наша слова. — 2015. — 3 чэрв. — С. 6.

Бельскі, А. І. Часопіс «Беларуская мова і літаратура»: рэаліі і перспектывы / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2015. — № 12. — С. 3—4.

Бельскі, А. «Да Цімкавіч цягнецца светлая ніць…»: [да 125-годдзя з дня нараджэння Ф. А. Бельскага] / А. Бельскі // Краязнаўчая газ. — 2015. — № 45, снежань. — С. 6.

Бельскі, А. Зорка Беларушчыны / А. Бельскі // Роднае слова. — 2018. — № 1. — С. 6.

Бельскі, А. 200 нумароў у дапамогу настаўніку/ А. Бельскі // Беларус. мова. — 2018. — № 6. — С. 3—4.

Image

Рэсурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi