Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Крычко Вольга Пятроўна

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць"філолаг, выкладчык беларускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры, паэтыка старабеларускай літаратуры, даследаванне жанру аратарскай прозы ў старабеларускай літаратуры ХІІ-ХІІІ ст.

Колькасць навуковых публікацый: больш за 30.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 303-55-82
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Мастацкае адлюстраванне чалавека ў творчасці Кірылы Тураўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск першы. Мн., 2001. 100 с. С.52-56.

Старабеларуская аратарская проза ХІІ-ХІІІ стст. у айчынным літаратуразнаўстве // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск чацвёрты. Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2003. 192 с. С.94-98.

Крычко В.П. Жанравыя формы аратарскай прозы ў старабеларускай эпісталаграфіі ХІІ ст. // Веснік БДУ. Сер.4. 2004. №1. С.22-27.

Крычко В.П. "Слово о раслабленемь": Мастацкая прырода ўрачыстага красамоўства Кірылы Тураўскага // Роднае слова. 2004. №8. С.12-15.

Кірыла Тураўскі. Таго ж грэшнага манаха Слова аб паралізаваным, паводле Быцця і паводле казання евангельскага, - у нядзелю чацвёртую па Вялікадні / Пер. на суч. бел. мову В. П. Крычко // Роднае слова. 2004. №8. С.15-17.

Крычко В.П. Інтэграцыя жанравых форм агіяграфіі і аратарскай прозы ў "Жыціі Аўраамія Смаленскага" // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Вып.5. Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2004. 164 с. С.21-27.

Пахвала ў старабеларускай літаратуры ХІІ-ХІІІ ст.: генезіс, традыцыя, жанравая атрыбуцыя // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск шосты. - Мн.: "Права і эканоміка", 2005. - 188 с. - С.3-8.

Сярэднявечны чалавек у літаратурнай спадчыне Кірыла Тураўскага // Беларуская мова і латаратура. - 2005. - №6. - С.60-62.

Урачыстае красамоўства св.Кірылы Тураўскага ў даследаваннях Вацлава Грыневіча // Roczniki Humanistyczne. Sіowianoznawstwo. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubielskiego, 2005. - Tom LIII. - Zeszyt 7. - 216 s. - S.63-70.

Старабеларуская аратарская проза ХІІ ст.: Марыялагічны аспект (да пастаноўкі праблемы) // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск сёмы. - Мн.: "Права і эканоміка", 2006. - 204 с. - С.24-30.

Крычко В.П. Каментарыі да другой кнігі трэцяга тома працы Я.Ф.Карскага "Беларусы" // Карский, Е.Ф. Белорусы: В 3 т. Т.3, кн.2. Очерки словесности белорусского племени / Е.Ф. Карский; коммент. Т.И. Вабищевич, В.М. Казберука, О.П. Кричко. - Минск: БелЭн, 2007. - 704 с.: (Помнікі гістарычнай думкі Беларусі). - С.662-682.

Крычко В.П. Галерэя асветнікаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта // Воспитание гражданской культуры личности: материалы семинара-практикума пед.работников Студ.городка БГУ. - Минск: Изд.центр БГУ, 2008. - С.32-39.

Крычко В.П. Жанравая атрыбуцыя помнікаў царкоўнага красамоўства Кірылы Тураўскага // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск дзевяты. - Мн.: "Права і эканоміка", 2008. - С.95-104.

Крычко В.П. "Почет писание твоея любве...": Літаратурная эпісталаграфія Беларусі: генезіс і традыцыі [Пачатак]// Роднае слова. - 2009. - № 2. - С.84-87.

Крычко В.П. "Почет писание твоея любве...": Літаратурная эпісталаграфія Беларусі: генезіс і традыцыі [Заканчэнне]// Роднае слова. - 2009. - № 4. - С.14-17.

Крычко В.П. Літаратурная эпісталаграфія Беларусі: зараджэнне традыцыі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік. Выпуск дзесяты. - Мінск: "Права і эканоміка", 2009. - С.81-90.

Крычко В.П. Старабеларуская аратарская проза ХІІ-ХІІІ стст. у працах еўрапейскіх медыявістаў // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы ІV Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін" (Мінск, 6 - 9 чэрвеня 2005 г.). - Мінск: Лімарыус, 2010. - С.99-104. - (Беларусіка=Albaruthenica; кн.29).

Святые-просветители Беларуси XII – XIII столетий // Роль просветителей в Беларуси и Турции: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 апр. 2011 г./ [редколлегия: А. И. Бельский, О. П. Кричко, Т. И. Врублевская]. – Минск : РИВШ, 2011. – С.48 – 53.

Эпідэйктычнае красамоўства Лявонція Карповіча і праваслаўнае адраджэнне ў Вялікім Княстве Літоўскім ў канцы XVI – пачатку XVII ст. // StudiaBiałorutenistyczne. – 5/2011. – S.189 – 197.

Кирилл Туровский // Регионы Беларуси: энциклопедия. В 7 т. Т.3. Гомельская область. В 2 Кн. Кн.1. – Минск: Беларус. Энцыкл. имя П. Броўкі, 2012. – С.320 – 321.

Крычко, В.П. [Рэцэнзія] / В.П. Крычко // Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 91–92. – Рэц. на кн.: Саверчанка, І. В. Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI – XVII стст. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – 461 с.

Старабеларуская літаратурная эпісталаграфія: станаўленне нацыянальнай традыцыі // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы II Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных, Мінск, 22 сакавіка 2013 года / адказ. рэд.: П. І. Навойчык; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 11 – 17.

«Жанравы» вобраз аўтара ў Прытчы пра душу і цела (сляпца і храмца) Кірыла Тураўскага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XIМіжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С.40 – 45.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 1, 3 История белорусской литературы (практические)

Семестр 1-4. История белорусской литературы (заочн.) (лекции)

 

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

 

Семестр 1-2. История белорусской литературы (лекции, практические, КСР)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

 

Семестр 2-3. История белорусской литературы (практические, КСР)

Семестр 4. История белорусской литературы (заочн.) (лекции)

 

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

 

Семестр 3-4. История белорусской литературы (лекции, практические, КСР)