Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

Выява кантакту

Кароткі Уладзімір Георгіевіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць"філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя літаратуры, тэорыя літаратуры, тэксталогія, старабеларуская літаратура эпохі Рэнесансу і Барока.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік"Творчасць Мялеція Сматрыцкага", 1984, навуковы кіраўнік - акадэмік Панчанка А.М.

Колькасць навуковых публікацый: звыш 170.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 303-55-82
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 56
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Калі ж памёр Мялецій Сматрыцкі // Літаратура і мастацтва. - 1980. - 5 верасня.
Żywa wymowa dawnych wieków // Czerwony sztandar. - 1980. - 15 listopada. S.3.
Агляд літаратуры пра Мялеція Сматрыцкага // Книга в Белоруссии: Книговедение, источники, библиография. - Мн.:ЦНБ АН БССР, 1981. С.93 - 105.
Слово, обращенное к народу // Вечерний Минск. - 1981. - 31 января. - С.3.
К биографии Мелетия Смотрицкого // Русская литература. - 1982. - № 2. - С.182-184.
Мялецій Сматрыцкі ў дакументах яго часу: Да 350-годдзя з дня смерці // Весці АН БССР / Серыя грамад.навук. - 1983. - № 5. - С.111-117.
Традиции Ивана Федорова в белорусской литературе конца ХVІ - первой половины ХVII в. // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. - Мн., 1984. С.180-193.
Творчество Мелетия Смотрицкого / Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Мн., 1984.
Литературна полемика Мелетия Смотрицького в 20-ті роки ХУП ст. // Украінська література ХVІ-ХVШ ст. та інші слов'янські літератури. - Киïв, 1984. - С.117-136.
Скрозь церні // Голас Радзімы. - 1984. - 19 студзеня. - С.6; (Перадрук: Ніва 1984, 26 лютага).
Андрайкевіч Ян// Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.114.
Апалогія // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.140.
Апафегматы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.141.
Арцемій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.190.
Астрожскі Канстанцін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.212.
Научно-просветительская деятельность Мелетия Смотрицкого в Вильнюсе // Literatura іr Kalba: Literaturiniai rušiai. Vilnius, Vaga, 1985. С.128-138.
Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мінск:Вышэйшая школа, 1985. - С.219-228.
Мелетий Смотрицкий // Труды отдела древнерусской литературы. - Т.ХL. - Л.: Наука, 1985. - С.132 - 135.
Карповіч Лявонцій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1985. - Т.2. - С.695.
Вопросы белорусско-украинкого литературного единства (ХУІ-ХУП вв.) в трудах И.Франко // И.Франко и мировая культура: Тезисы докладов Международного симпозиума. - Київ: Наукова думка.1986. - С.99-100.
Сматрыцкі Мялецій // Біябібліяграфічны слоўнік беларускіх пісьменнікаў: У дапамогу аўтарам пры падрыхтоўцы рукапісу. - Мінск: БелСЭ, 1986. - С.83-84.
Касой Феадосій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1986. - Т.3. - С.12.
Кісель Яўстафій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1986. - Т.3. - С.59.
Мужылоўскі Андрэй // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1986. - Т.3. - С.678.
Творческий путь Мелетия Смотрицкого. - Мн.: Наука и техника, 1987.
Праз "браму вучонасці" Мялеція Сматрыцкага // Кола дзён, 87. Мн., 1987. - С.124-125.
Палемічная літаратура // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 152-153.
Палінодыя // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 155.
Пацей Іпацій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 229.
Руцкі Іосіф Вельямін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 544.
Сказанне пра Барыса і Глеба // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С.739-740.
Сматрыцкі Мялецій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С.83-84.
Суша Якуб // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С.200-201.
Дапытліваму юнаку // Літаратура і мастацтва. - 1987. - 27 снежня (у сааўт.).
Проблемы культуры и веры в творчестве Мелетия Смотрицкого // Христианизация Руси и белорусская культура. - Мн., 1988. - С.231-238.
Тыпалогія прадмоў і пасляслоўяў беларускіх паслядоўнікаў Скарыны // Скарына: Зборнік матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытанняў (1986). - Мн., 1989. - С.226 - 231.
І было слова // Бярозка. - 1990. ‑ № 1.
Дзве Соф'і і Януш // Маладосць. - 1990. ‑ № 7. - С.155-158.
Каля вытокаў: Анталогія старажытнай беларускай літаратуры // Беларусь. - 1990. ‑ № 7. - С.6-7.
Не пакланяўся Богу чужацкаму // Літаратура і мастацтва. - 1990. - 7 верасня.
З гісторыі мастацкага слова Беларусі // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн., 1990. - С.5-16.
Вялікі шукальнік ісціны // Беларусь. - 1990. ‑ № 12. - С.11.
Мялецій Сматрыцкі. Трэнас (пераклад са старапольск. мовы) // Беларусь. - 1990. ‑ № 12. - С.11-12; 1991. - № 1. - С.20-21; № 6. - С.11-12.
Аповесці мінулых гадоў // Беларусь. - 1991. ‑ № 7. - С.30.
Адкуль пайшла Руская зямля... (пераклад са старажытнаўсходнеславянскай мовы) // 1991. ‑ № 7. - С.30 - 32.
Алег Антонавіч Лойка // Веснік БДУ. - Сер.IV. - 1991. ‑ № 2.
Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. - Мн., 1991.
Францыск Скарына: Творы (рэц.) // Веснік БДУ. - Сер.IV. - 1991. ‑ № 1.
Праблема элітарнасці ў беларускай літаратуры другой паловы ХVІ - першай паловы ХVII ст. // Шляхам стагоддзяў. - Мн., 1992. - С.101 - 106.
Унія ад Пятра Скаргі // Веснік БДУ. - Серыя IV. - 1993. ‑ № 3.
Мелетий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. ‑ Санкт-Петербург, 1993. - Вып.3. Ч.2. - С.346 - 350.
"Устойлівасць Айчыны засноўваем на цэльнасці адзінай рэлігіі" // Літаратура і мастацтва. - 1994. - 7 кастрычніка.
"З зычливости ку моеи отчизне..." // Шляхам гадоў: гісторыка-літаратурны зборнік. - Мн., 1994.
Мялеці Сматрыцкі // Беларускія пісьменнікі: Бябібліяграфічны слоўнік. Мн., 1994. - Т.4. - С.356-357.
Павел і Савел // Крыніца. - 1994. ‑ № 3.
Мялецій Сматрыцкі. Трэнас (пераклад са старапольск.) // Крыніца. - 1994. ‑ № 3.
Апошняму сярод першых // Маладосць. - 1995. ‑ № 11.
Наш шлях - у духоўнае рабства? // Звязда. - 1995. - 2 снежня.
Карповіч Лявонцій // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 1995.
Мужылоўскі Андрэй // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 1995.
Сматрыцкі Мялецій // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 1995.
Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мн., 1996.
Андрайкевіч Ян // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. - Т.1. - Мн., 1996.
Апафегматы // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. - Т.1. - Мн., 1996.
Арцемій // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. - Т.1. - Мн., 1996.
Астрожскі Канстанцін // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. - Т.2. - Мн., 1996.
З гісторыі мастацкага слова // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн., 1996.
З "Аповесці аб мінулых часах" (пераклад са старажытнаруск.мовы) // Сведкі беларускай мінуўшчыны. ‑ Мн.: IPC "ISK", 1996.
Адзінства і двайніцтва ў сферы ідэй Брэсцкай царкоўнай уніі // Брэсцкай царкоўнай уніі - 400. - Брэст, 1997.
Пісаў пра мінуўшчыну, думаў пра будучыню // Маладосць. -1997. ‑ № 12. - С.89 - 93.
Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мн., 1997.
Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мн., 1998.
Ян Вісліцкі: паміж Ягелонамі і Рурыкавічамі // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: У 2-х ч. - Ч.2. - Мн., 1999.
Беларуская літаратура: XI - XX стагоддзі / Дапаможнік для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ. - Мн., 1999 (у сааўт.)
І плач, і напамін // Роднае слова. - 1999. - № 3.
Гісторыя беларускай літаратуры ХІ - ХІХ стст. для студэнтаў філалагічнага факультэта: Праграма. - Мн., 1999 (у сааўт.)
Палемічная літаратура // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Мн., 1999. - Т.5. - С.105-109.
Феномен двайніцтва ў старажытнай літаратуры ўсходніх славян // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. - У 2-х ч. - Ч.1. - Мн., 2000. - С.105 - 109.
Мужылоўскі Андрэй// Беларуская энцыклапедыя. - Т.11. - Мн., 2000. - С.6.
Палемічная літаратура // Беларуская энцыклапедыя. - Т.11. - Мн., 2000. - С.547.
Іосіф Руцкі і Мялецій Сматрыцкі на шляху да патрыярхату Вялікага княства Літоўскага // Хрысціянства і беларуская культура: Матэрыялы Ш міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый". - Беларусіка 18. Мн., 2001. - С.90-94.
Мова беларускай Мельпамены XVIII стагоддзя // Язык и социум: Материалы IV Междунар. науч. конф. (1-2 дек. 2000 г., Минск). - В 2-х ч. - Ч.2. - С.45-48 (у сааўт.)
Асветны манарх і манархія ў разуменні Льва Сапегі // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцы, сучасны стан / Матэрыялы міжнар. Навуковай канф-і 28-30 верасня 2000 года. - Брэст, 2001. - С.93-94.
Беларуская літаратура: XI - XX стагоддзі / Дапаможнік для школ, гімназій, ліцэяў, ВНУ. - Выд. 2-е, дапрац. - Мн., 2001 (у сааўт.)
Царыца дзён // Звязда. - 2001. - 14 красавіка.
Кірыл Тураўскі. Слова... на Святую Пасху (пераклад з царкоўнаслав. мовы) // Звязда. - 2001. - 14 красавіка (у сааўт.)
Дакор святому гораду // Крыніца. - 2001. ‑ № 8. - С.153-154.
Дзяржаўная і дынастычная гісторыя ў "Прускай вайне" Яна Вісліцкага // Взаимодействие литератур в мировом литератур-ном процессе / Мат-лы научной конф. 3-5 октября 2000 года. - Гродно, 2001. - С.260 - 264.
Андрайкевіч Ян // Асветнікі зямлі беларускай: Х - пачатак ХХ ст. / Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.22.
Мужылоўскі Андрэй // Асветнікі зямлі беларускай: Х - пачатак ХХ ст. / Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.298 (у сааўт.).
І памёр, і ўваскрос... // Літаратура і мастацтва. - 2001. - 5 кастрычніка.
Руцкі Іосіф Вельямін; Сімяон Полацкі; Суша Якуб; «Трэнас» // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Т.6. - Кн.1. - Мн., 2001. - С.146; 300-301; 366-367; 452; 531-532.
Генезіс вучыцельнасці і асветніцтва Старажытнай Русі // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя / Мат-лы ІІ Міжнар. кангрэса 17-19 мая 2000 года. - Кн.3. - Ч.1. - Мн., 2001.
Палемічная літаратура // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.238-239.
Руцкі І.В. // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С. 280.
Сімяон Полацкі // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С 299-300
Сматрыцкі Мялецій // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.307-308.
Суша Якуб // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.318.
З духоўных крыніц нашай мінуўшчыны // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн., 2002. - С.5 - 22.
Сімяон Полацкі // Беларуская энцыклапедыя. - Т.14. - Мн., 2002. - С.391-392.
Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХІ - ХІХ стагоддзя. - Мн., 2002 (у сааўт.)
Брэсцкая царкоўная унія 1596 года і менталітэт беларусаў // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры. Вып.3. - Мн., 2002. - С.22 - 25.
Термин «древнерусская литература» в системе дефиниций древних восточнославянских литератур // Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (преподавание, изучение; Москва, 22-23 октября 2002 г.). - М., 2002. - С.47 - 49.
Сматрыцкі Мялецій // Беларуская энцыклапедыя. Т.15. - Мн., 2002. - С.52.
Суша Якуб // Беларуская энцыклапедыя. Т.15. - Мн., 2002. - С.299.
Глабалізацыя ў духоўнай культуры ўсходніх славян: вытокі і вынікі // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі. - Мн., 2003. - С.66-70.
Контрправаслаўе як феномен духоўнай культуры Беларусі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Вып.4.  - Мн., 2003. - С.21-26.
Контрреформация и «Контрправославие»: к вопросу о терминологической дефиниции в истории литературных эпох // Исследование славянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы / Информ. мат-лы и тезисы докладов междунар. научн. конф-и. - М., 2003. - С.105 - 108.
Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускае літаратуры ХІ - ХІХ стагоддзяў. - Мн., 2003 (у сааўт.)
Каталіцызм і праваслаўе ў духоўнай культуры Беларусі першай паловы XVII стагоддзя // Acta Albaruthenica. Вып.4. - Мн., 2003. - С.213-218.
"Третий Рим» и «Второй Константинополь»: проблема иерархии в церковно-полеми-ческой литературе восточных славян // Сравнительное литературоведение: теоретический и исторический аспекты / Мат-лы Междунар. научной конференции. - М., 2003. - С.111 - 115.
Ян Вісліцкі. Пруская вайна (уступны артыкул і рэдпадрыхтоўка) // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: XI - першая палова XVIII стагоддзя. - Мн., 2003. - С.339-347 (у сааўтарстве).
Хрыстафор Філалет // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Т.6. -  Кн.2. - Мн., 2003. - С.86.
Мужылоўскі Андрэй // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Т.6. -  Кн.2. - Мн., 2003. - С.415-416.
Прадмова // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.3-5.
Аповесці мінулых гадоў // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.7.
Уладзімір Манамах // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.69.
Іларыён мітрапаліт Кіеўскі // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.83.
«Песня пра зубра» - помнік элітарнай культуры Беларусі // Літаратура і мастацтва. - 2004. - 27 жніўня.
Клірык Астрожскі; Мікуліч // Беларуская энцыклапедыя. Т.18. Мн., 2004. С.408; 420.
Аповесці мінулых гадоў // Роднае слова. 2004. № 11. С.12.
Аповесці мінулых гадоў (пераклад са старажытнаўсходнеславянскай мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя. - Гродна, 2004 (у сааўт.).
Кірыл епіскап Тураўскі. Слова Кірыла на святую Пасху (пераклад з царкоўнаславянскай мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя. - Гродна, 2004 (у сааўт.).
Уладзімір Манамах. Разважанне (пераклад са старажытнаўсходнеслав. мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя. - Гродна, 2004. - С.70 - 81.
Вось аповесці мінулых гадоў... (пераклад са старажытнаўсходнеслав. мовы) // Роднае слова. - 2004. - № 11. - С.12-15 (у сааўт.).
Гісторыя беларускай літаратуры (XI - XVII ст.). Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў. Мн., 2006 (у сааўтарстве).
Ад Сярэднявечча да Барока: эпохі і стылі ў старажытнай беларускай літаратуры // Роднае слова. 2006. № 1. С. 23-26.
Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХІ - ХІХ стагоддзяў. - Т.1: Даўняя літаратура ХІ - першая палова XVIII стагоддзя. Мн.: "Беларуская навука", 2006. С. 545-564.
Latinitas i polszczyzna ў Вялікім Княстве Літоўскім як вектары элітарызацыі культуры беларусаў // На ўшанаванне памяці Ежы Гедройца: матэрыялы Міжн. Навук. Канф. «"Канцэп­цыя УЛБ" (Україна, Літва, Беларусь) - ад ідэі да рэалі­зацыі» (Мінск, 8-10 чэрв. 2006 г.); выбр. арт. з перыяд. друку / Уклад. І. Кулік, пад рэд. А. Мальдзіса. Мн.: Кнігазбор, 2006. С. 147 - 153.
Праблема адзінства нацыі і дзяр­жавы ў палемічнай літаратуры Рэчы Паспалітай (XVI - XVII ст.) // Феномен пагра­нічча: польская, украінская і бе­ла­руская літара­тура - уплывы і ўзаемаўзбагачэнне: зборнік арты­кулаў. Мінск: Кнігазбор, 2008. С. 75 - 86.
Антапалогія праваслаўя і каталіцызму ў творчасці П. Скаргі і М. Сматрыцкага // Працы кафедры гі­сто­рыі беларускае лі­та­ратуры Бел­дзярж­універ­сітэта. Вып. 9. Мінск, 2008. С. 50 - 65.
Литва, русь, литвин, русин в памятниках литературы Великого княжества Литовского XVI - XVII веков // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos / Lietuvių kalbos institutas; [sudarė Sergejus Temčinas, Galina Miškinienė etc.]. - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. - C. 187-195.
Беларус, ліцвін, паляк у помніках старажытнай беларускай літаратуры XVI-XVII стст. // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін" (Мінск, 6 - 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. - Мінск: Лімарыус, 2010. - С. 91-99.
Zwyciężcy bitwy pod Grunwaldem - król Jagiełło i Welki Ksążę Witold - w literaturze starobiałoruskiej // Grunwald - Tannenberg - Žalgiris. 1410 - 2010. Historia, tradycja, polityka: Międzynarodowa konferencja naukowa, Malbork - Kraków, 20 - 24 września 2010. - Kraków, 2010. - C. 33.

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

 

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

 

Семестр 2. История белорусской литературы (лекции, практические, КСР)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 1-21 05 02-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-03 2013
Типовой учебный план 1-21 05 02-04 2013

 

Семестр 1. История белорусской литературы (лекции, практические, КСР)