Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Ціванова Галіна Кузьмінічна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць "Філолаг. Выкладчык беларускай і рускай мовы і літаратуры".

Галіна мовазнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай мовы.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Асаблівасці мовы беларускай пісьменнасці ХVIII стагоддзя", 1989, навук. кір. - прафесар А.І. Жураўскі.

Колькасць навуковых публікацый: больш 70.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Асаблівасці графікі і правапісу беларускіх тэкстаў у зборніку Каятана Марашэўскага // Пытанні беларускага і славянскага мовазнаўства. – Мінск, 1980. – С.78–87.

Дзеяслоўныя формы ў творах беларускай драматургіі XVIIIст. // Беларуская мова. – Вып.11. – Мінск, 1983. – С.24–32.

Мова інтэрмедыі “Bacchanalia” (1725 год) // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 1984. –№3. – С.21–24.

Фарфор і парцэляна: з гісторыі слоў // Роднае слова. – 1994. – №2. – С.27–28.

Папера, буквар, кніга…: Гісторыя праз слова // Роднае слова. – 1996. – №1. – С.61–64.

Паланізмы ў творах беларускай драматургіі XVIII стагоддзя // Białostocki przegląd krzesowy. – T.VII. – Białystok, 1999. – S.38–42.

Назвы грашовых адзінак у старабеларускай мове // Беларуская мова і мовазнаўства на рубяжы ІІІ тысячагоддзя. – Мінск, 2000. – С. 38–42.

Знешні – вонкавы: а што ў глыбіні? // Роднае слова. – 2005. – № 9. – С.24–25.

Мнагазначнасць і аманімія ў старабеларускай лексікаграфіі // Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі. – Мінск: Права і эканоміка, 2006. – С.297–303.

Праблема пераемнасці паміж старым і новым беларускім пісьменства // Мова – літаратура – культура: матэр. V Міжнар. канф. (да 80–годдзя праф. Л.М.Шакуна). – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С.60–62.

Старая і новая беларуская мова: адна ці дзве? // Жыццём і словам прысягаючы...: да 85–годдзя М.Я.Цікоцкага: зборнік навуковых прац. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – С.283–290.

“Чаго вам хочацца, панове…”: з нагоды публікацыі кнігі Уладзіміра Мякішава “Язык Литовского Статута 1588 года” // Веснік БДУ. – Серыя 4. – 2010. – №1. – С.48–52.

Да праблемы высвятлення дыялектнай асновы твораў беларускага пісьменства XVIII стагоддзя // Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае: Матэр. навук. чытан., прысв. памяці Е.С.Мяцельскай. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С.94–98.

Пачатковы этап фарміравання новай беларускай літаратурнай мовы на народна-гутарковай аснове // Беларуская мова і мовазнаўства: ХІХ стагоддзе. – Мінск: БДУ, 2013. – С.5–18.

Паходжанне эканамічнай лексікі // Роднае слова. – 2014. – №1. – С.33–35.

“Гістарычны слоўнік беларускай мовы” як крыніца інфармацыі пры выкладанні лексікалогіі // Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі : зб. навук. арт. – Мінск: БДПУ, 2015. – С.120–123.

Эканамічная лексіка і тэрміналогія: паходжанне і гісторыя, структурныя адносіны ў тэрмінасітэме // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі: вучэб. дапам. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.6–18. (У суаўтарстве з Губкінай А.В.)

Дыяхранічны аналіз сістэмы спражэння: да праблемы пераемнасці паміж старой і новай беларускай мовай // Мова – літаратура – культура: матэрыялы VІ Міжнар. канф. (да 90-годдзя праф. Л.М.Шакуна) – Мінск: РІВШ, 2016. – С.106–112.

Эвалюцыя сістэмы іменнага скланення: да праблемы пераемнасці паміж старай і новай беларускай мовай // Беларускае слова: тэорыя і практыка. Зборнік артык. па матэр. навук. чытан. прысв. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Б.А.Плотнікава. – Мінск: РІВШ, 2016. – С.106–111.

Навуковая школа Л.М.Шакуна // Памяць і слава: Леў Міхайлавіч Шакун: да 90-годдзя з дня нараджэння. – Мінск: БДУ, 2016. – С.12–17.

Вавельскі спіс поўнага зводу агульнадзяржаўнага летапісання Вялікага княства Літоўскага: арфаграфічны аспект даследавання // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. – 2017. – №2. – С.50–57. (У суаўтарстве з Міхальчук Г.М.)

Выкарыстанне “Гістарычнага слоўніка беларускай мовы” пры выкладанні лінгвістычных дысцыплін у ВНУ // Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў: матэрыялы навуковай канферэнцыі (25–26 кастрычніка 2017 г.). – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С.331–334.

Аднасастаўныя сказы ў Вавельскім спісе летапісу // Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зборнік артык. па матэр. навук. чытан., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.180–187.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. – Вып. 10. – Мінск, 1990. – С. 258–286.; Вып. 11. – Мінск, 1991. – С.3–34; Вып. 12. – Мінск, 1993. – С.255–286; Вып. 13. – Мінск, 1993. – С.3–25; Вып. 14. – Мінск, 1996. – С.158–183.; Вып. 15. – Мінск, 1996. – С. 140–185; Вып. 17. – Мінск, 1998. – С.16–76; Вып.19. – Мінск, 2000. – С.369–396; Вып. 20. – Мінск, 2001. – С.3–21, 263–292.

Старабеларускі лексікон: Падручны перакладны слоўнік. – Мінск, 1997. – 176 с. (У суаўтарстве з М.Р.Прыгодзічам)

Гістарычная марфалогія беларускай мовы ў табліцах і схемах: Вучэбна–метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. – Мінск, 2004. – 56 с. (У сааўтарстве з Э.А.Ялоўскай)

Гістарычная марфалогія беларускай мовы: У 2-х частках. – Частка 1: Іменныя часціны мовы. – Матэрыялы для практычных заняткаў студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. – Мінск, 2008. – 64 с. (У суаўтарстве з М.І.Свістуновай).

Гістарычная марфалогія беларускай мовы: У 2-х частках. – Частка 2: Дзеяслоў. Прыслоўе. Тэксты для аналізу. – Матэрыялы для практычных заняткаў студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей. – Мінск, 2008. – 65 с. (У суаўтарстве з М.І.Свістуновай).

Рэпетытар па беларускай мове: Фанетыка, арфаэпія, правапіс. – Мінск: Аверсэв, 2008. – 128 с. (У суаўтарстве з Г.І.Кулеш)

Рэпетытар па беларускай мове: Марфалогія і правапіс. – Мінск: Аверсэв, 2009. – 192 с.– Мінск: Аверсэв, 2009. – 192 с. (У суаўтарстве з Г.І.Кулеш)

Рэпетытар па беларускай мове: Сінтаксіс. – Мінск: Аверсэв, 2010. – 160 с. (У суаўтарстве з Г.І.Кулеш).

Рэпетытар па беларускай мове: Лексікалогія. Фразеалогія. Словаўтварэнне. Тэкст: Вучэбнае выданне. Для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 111 с.

Гістарычная фанетыка беларускай мовы: вучэбны дапаможнік. – Мінск: БДУ, 2016. – 206 с. (У суаўтарстве з М.І.Свістуновай)

Гістарычная марфалогія беларускай мовы: вучэбны дапаможнік. – Мінск: БДУ, 2018. – 200 с. (У суаўтарстве з М.І.Свістуновай)

Першы Буквар: пераклад: да 400-годдзя выдання / Склад.: А.Суша, пераклад на бел. Г.Цівановай. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2018. – 112 с.

Буквар 1618 як прыклад гістарычнай зменлівасці мовы // Першы «Буквар»: даследаванні. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2018. – С.194–211.

Буквар 1618 как пример исторической изменчивости языка // Першы «Буквар»: даследаванні. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2018. – С.212–229.

Гістарычная граматыка: электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”. Мінск: БДУ, 2019. 225 с. (У суаўтарстве з М.І.Свістуновай).

Банкаўская лексіка раманскага паходжання // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк (Мінск, 26 крас. 2019 г.) / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2020. С.204–208.

Назвы плацяжоў і падаткаў у старабеларускай мове // // Мова – літаратура – культура: матэр. IХ Міжнар. навук. канф. пам. праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15–16 кастр. 2020 г.) / рэдкал.: А.А.Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. С.169–174.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план  2021

Семестр 3-4. Гістарычная граматыка беларускай мовы (лекцыі, практычныя)

Семестр 5. Спецкурс (лекцыі, практычныя)

Семестр 9. Спецсемінар (лекцыі, практычныя)

 

Спецыяльнасць «Эканамічная інфарматыка» код спецыяльнасці 1-25 01 12

Семестр 1, 3. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя) (эканамічны факультэт)

 

Спецыяльнасць «Менеджмент» код спецыяльнасці 1-26 02 02

Семестр 2. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя) (эканамічны факультэт)