Сэрвісы

Губкіна Алена Васільеўна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць "Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры" (1992).


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: лексікалогія, лексікаграфія, культура беларускай мовы.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Назвы асоб паводле дзейнасці ў беларускай мове 20-х гадоў ХХ стагоддзя (на матэрыяле лексікаграфічных крыніц)", 2001, навук. кір. - дацэнт Г.І. Кулеш.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 60.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Асаблівасці словаўтварэння назваў асоб жаночага полу паводле дзейнасці (на матэрыяле лексікаграфічных крыніц 20-х гадоў) // Жыццём слугуючы Айчыне: Матэрыялы навук. канф. да 80-х угодкаў праф. Ф.Янкоўскага. - Брэст: БрДУ, 1999. - С. 132-139.

Словаўтваральная характарыстыка назваў асоб паводле дзейнасці // Роднае слова. - 2000. - № 11. - С. 36-40.

Назвы асоб паводле дзейнасці ў беларускай мове 20-х гадоў ХХ стагоддзя (на матэрыяле лексікаграфічных крыніц): Аўтарэф. дыс... канд. філал. навук: 10.02.02.-Мінск, 2001.-19с.

Бацька "Беларускай граматыкі". Да 110-годдзя з дня нараджэння Браніслава Тарашкевіча // Роднае слова. 2002. - № 1. - С. 59-63.

Словаўтваральныя варыянты ў беларускай мове 20-х гг. ХХ ст. // Пісьменнік - мова - стыль. Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння праф. Л.М.Шакуна. -Мінск, 2002. - С. 102-105.

Дынаміка прадуктыўнасці суфікса -шчык (-чык) пры ўтварэнні назваў асоб паводле дзейнасці на працягу ХХ стагоддзя. // Матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф. "Мовы ў Вялікім княстве Літоўскім і краінах сучаснай Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: традыцыі і пераемнасць". - Брэст, 2005. - С. 117-119.

Гісторыя беларуская мовазнаўства: тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія / склад.: М.Р.Прыгодзіч [і інш.]. - Мінск: РІВШ, 2006. - 16 с.

Складаныя назвы асоб паводле дзейнасці ў слоўніках 20-х гадоў ХХ стагоддзя // Матэрыялы міжнар. навук. канф. "Надзённыя пытанні лінгвістыкі", прысвечанай 75-годдзю праф. П.У.Сцяцко. - Гродна, 2005. - С. 256-258.

Перыяд 20-х гадоў ХХ стагоддзя ў развіцці беларускай мовы // Роднае слова. - 2006. - №11. - С. 34-36.

Хто нас лечыць? // Роднае слова. - 2006. - № 7. - С.31-33.

Стылістычна маркіраваная лексіка ў слоўніках беларускай мовы. // Сучасныя праблемы беларускай лексікалогіі і лексікаграфіі: Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі. Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. - Мн.: Права і эканоміка, 2006. - 332 с. - С.100-109.

Палессе ў даследаваннях А.К.Сержпутоўскага // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся. Матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф. - Гомель, 2006. - С. 137-141.

Асабовыя назоўнікі з суфіксам -ц-а ў беларускай мове. // Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння прафесара М.А. Жыдовіч (Мінск, 19 кастрычніка 2006 г.) / Адк. рэд. М.Р. Прыгодзіч, М.І. Свістунова. - Мінск , 2007. - 132 с.

Спецыфіка звужэння лексічнага значэння агентыўных назоўнікаў // Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння прафесара М.А. Жыдовіч (Мінск, 19 кастрычніка 2006 г.) / Адк. рэд. М.Р. Прыгодзіч, М.І. Свістунова. - Мінск, 2007. - 132 с.

Роля "Слоўніка беларускай мовы" І.І.Насовіча ў распрацоўцы лексічнай сістэмы беларускай мовы 20-х гг. ХХ ст. // Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 220-годдзю з дня нараджэння Івана Іванавіча Насовіча (18 лютага 2008 года, г. Мінск) / Беларускі дзяржаўны універсітэт; адк. рэд. М.Р. Прыгодзіч. - Мінск, 2008. - 98 с. - С. 29-30.

Дакументная лінгвістыка: кантрольная работа для студэнтаў гіст. фак. / А. В. Губкіна. - Мінск : БДУ, 2008. - 30 с.

Беларуская мова: прафесійная лексіка. Тэставыя заданні для студэнтаў ДІСКТ / А.В.Губкіна. - Мінск : БДУ, 2009. - 28 с.

Сапраўдны чалавек сваёй зямлі. Да 145-годдзя з дня нараджэння А.К.Сержпутоўскага // Роднае слова. - 2009. - № 6. - С. 38-41.

Беларуская мова. Эканамічная лексіка : вучэб. дапам. / А.В.Губкіна, В.А.Зразікава. - Мінск : Изд-во Гревцова, 2009. - 200 с. (у сааўт.); - 2-е выд., дап. і перапрац. - Мінск : Изд-во Гревцова, 2010. - 216 с. (у сааўт.)

Падпасак, парабак, жабрак: Назвы асоб з суфіксам -ак (-як) у беларускай мове // Роднае слова. - 2010. - № 1. - С. 39.

Дакументная лінгвістыка: тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасці Дакументазнаўства / склад.: А.В.Губкіна [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2011. – 24 с. (рэгістрацыйны нумар ТД – Е. 361/тып. ад 21.06.2011 г.).

Пурыстычныя тэндэнцыі развіцця беларускай мовы ў 1920-я гады //“Этничность славянского ореала (исторические перемены и настоящее состояние)”. Матэрыялы канферэнцыі маладых славістаў. – Прага, 2011. – С.81–88.

Вывучэнне жывой народнай мовы ў 1920-я гады // Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дацэнта Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай (26‑27 красавіка 2011 года; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 180 с. – С. 33‑36.

Дадзеныя і даныя // Роднае слова. – 2012. ‑ №2. – С. 45.

Да пытання аб прычынах лексічных памылак пры перакладзе // Жыццём і словам прысягаючы… : да 90-годдзя д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук. праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 608 с. – С. 115‑ 120.

Беларуская мова. Эканамічная лексіка : вучэб. дапам. / А.В.Губкіна, В.А.Зразікава. – Мінск : Изд-во Гревцова, 2009. – 200 с. (у сааўт.); – 2-е выд., дап. і перапрац. – Мінск : Изд-во Гревцова, 2010. – 216 с. (у сааўт.); 3-е выд., стэрэатып., ‑ 2012.

Распрацоўка граматыкі беларускай мовы ў 1930-ыя гады // Новае слова ў мовазнаўстве : матэрыялы VМіжнароднага кангрэса беларусістаў “Новае слова ў беларусістыцы” / пад рэд. С.М.Запрудскі, Г.А.Цыхун. – Мінск : Выдавецтва “Четыре четверти”, 2012. (Беларусіка=Albarutenica);  кн. 32. – С. 330-338.

Лексікалогія і лексікаграфія беларускай мовы ХХ ст. : сацыялінгвістычны аспект / А. В. Губкіна. – Мінск : БДУ, 2012. – 143 с.

Дакументная лінгвістыка: тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасці “Беларуская філалогія”. – Мінск: РІВШ, 2014. – 24 с.

Эканоміка // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі : вуч. дапам. для студэнтаў УВА / пад рэд. М.Р.Прыгодзіча і У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 6–18.

Да пытання словаўтваральнай варыянтнасці // Беларускае слова: тэорыя і практыка : зб. арт. па матэр. навук. чытанняў / пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 39–42.

Дакументная лінгвістыка : вучэб. матэр. для практ. заняткаў для студэнтаў гіст. фак-та. – Мінск: БДУ, 2016. – 38 с.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка для эканамістаў : вучэб дапам. – Мінск: Вышэйшая школа, 2016. – 383 с. (У суаўтарстве з В.А.Зразікавай)

Дзятко, Д.В. Мовазнаўцы: нарысы па гісторыі беларускай лінгвістыкі / Д.В.Дзятко, П.А.Міхайлаў. – Мінск: А.М.Янушкевіч, 2017. – 496 с. // Часопіс БДУ. – 2017. – № 3. – С. 87–88.

Батанічная тэрміналогія і тэрмінаграфія 1920-х гадоў // Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зборн. арт. па матэр. навук. чытан., прысвеч. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.81–84.

Распрацоўка заалагічнай тэрміналогіі і наменклатуры ў 1920-я гады // Беларускае слова : тэрміналогія і тэрміназнаўства : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л. А. Антанюк, г. Мінск, 26 красав. 2019 г. / рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск, 2019. ‑ С. 44‑47.

Прафесійна і кампетэнтна / А. В. Губкіна // Філалагічная адукацыя: навук.-метад. зб / рэдкал.: А. І. Бельскі (гал. рэд.)[і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. ‑ Вып. 3. ‑ С. 64‑65.

Дакументная лінгвістыка: электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-26 02 04 «Дакументазнаўства  (па напрамках)» / А. В. Губкіна ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Мінск : БДУ, 2019. – 81 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей 1-25 01 01 «Эканамічная тэорыя», 1-25 01 02 «Эканоміка», 1-25 01 04 «Фінансы і крэдыт», 1-25 01 12 «Эканамічная інфарматыка», 1-26 02 02 «Менеджмент (па напрамках)» / А. В. Губкіна ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. беларускага мовазнаўства. – Мінск : БДУ, 2019. – 43 с.

Распрацоўка заалагічнай тэрміналогіі і наменклатуры ў 1920-я гады // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк (Мінск, 26 крас. 2019 г.) / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2020. С.52-56.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.