Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Бандаровіч Вераніка Уладзіміраўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць «Беларуская мова і літаратура».

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай мовы, старабеларуская мова (лексіка), стылістыка і арфаграфія сучаснай беларускай мовы, сацыялінгвістыка.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: «Музычная лексіка ў старабеларускай мове: структурна-семантычны, этымалагічны і дэрывацыйны аспекты», 2004, навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук дацэнт Г.К.Ціванова.

Колькасць навуковых публікацый: больш за 20.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.51
220030

E-mail:

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Лексемы з агульным значэннем ‘музычны інструмент’ у старабеларускай мове // Веснік БДУ. Серыя ІV. – 2003. – №1. – С.42–47.

Аб упарадкаванасці музычнай лексікі ў старабеларускай мове // Веснік БДУ. Серыя ІV. – 2004. – №1. – С.73–77.

Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы // Веснік БДУ. Серыя ІV. – 2004. – №2. – С.49–54.

Назвы выканаўцаў музыкі ў старабеларускай мове // Роднае слова. – 2004. – №9. – С.25–29.

Найменні са значэннямі ‘галасіць’, ‘галашэнне’ ў старабеларускай мове // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : Зб. арт. / Пад рэд. Р.М.Кавалёвай і В.В.Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2004. – С.184–187.

Музычная лексіка ў старабеларускай мове : структурна-семантычны, этымалагічны і дэрывацыйны аспекты. Дыс. … канд. філал. навук : 10.02.01 : 10.12.2004. – Мінск, 2004.

Вартасці і недахопы электронных перакладчыкаў // Роднае слова. – 2011. – №3. – С.49–51.

Каб на слых было прыемна // Роднае слова. – 2011. – №6. – С.61.

Влияние билингвизма на язык электронных СМИ // Матер. ІІ Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов «Время вызовов и возможностей: проблемы, решения, перспективы» (26–28.05.2011, Резекне). – Резекне. – 2011. – С.176–179.

Беларуская мова ў прапорцыях і задачах. Роднае слова. – №1. – 2012. – С.74.

Стыльна па-беларуску : Комплексны даведнік па культуры маўлення. – Мінск: Пачатковая школа, 2013. – 64 с.

Музыка // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітаныя навукі : вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / М.Р.Прыгодзіч [і інш.] ; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.223–237.

Фарміраванне беларускай музычнай тэрміналогіі // Acta Albaruthenica. – 2016. – Т.16. – S.129–141.

Інтэрферэнцыя ў мове беларускіх электронных СМІ // Журналістыка – 2017 : стан, праблемы і перспектывы : матэр. 19-й Міжнар. навук.-практ. канф. (16–17.11.2017) / [рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2017. – С.231–233.

Роля стылістычнага рэдактара ў працы электронных сродкаў масавай інфармацыі // София : электронный научно-просветительский журнал. – 2019. – №1. – С.38–40.

Пераклад фемінітываў у рамане Т.Далэнгі-Мастовіча Prokurator Alicja Horn праз прызму гендарных стэрэатыпаў // Acta Albaruthenica. – 2020. – Т.20. – S.159–168.