Сэрвісы

Дзюкава Элла Юр'еўна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.53,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць:  БДУ, гісторык, выкладчык гісторыі (1993).


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: паломніцкая літаратура ўсходніх славян, ўсходнеславянскія міжлітаратурныя ўзаемасувязі; украінская літаратура і культура.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: «Эвалюцыя хаджэнняў ва ўсходнеславянскіх літаратурах XII-XVIII стст.»; 2010, навук. кір. - прафесар Чарота Іван Аляксеевіч.


Колькасць навуковых публікацый: 50.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Дюкова, Э. «Хождения» и их трансформации в восточнославянских литературах / Э. Дюкова // Міфалогія–Фальклор–Літаратура: праблемы паэтыкі: зборнік навуковых прац / пад агульн. рэд. Рагойшы В.П. – Вып. 3. – Мінск: РІВШ, 2004. – С. 20–28.

Дюкова Э.Ю. Личность и социум в пьесе А. Петрашкевича «Рыцарь Свободы» / Э.Ю. Дюкова // Язык и социум: материалы VII Междунар. научн. конф. Минск, 1‑2 декабря 2006 г.: в 2-х ч. – Ч. 1. ‑ Мінск: РІВШ, 2007. – С. 233 – 236.

Дзюкава, Э.Ю. Акадэмік Міхайла Возняк як даследчык твора «Хаджэнне Данііла Паломніка» / Э. Ю. Дзюкава // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гомель, 19-20 верасня 2007 г.: у 2 ч. / рэдкал.: Штэйнер І.Ф. [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – Ч. 2. – С. 38–42.

Дюкова Э.Ю. Концепция героя в историко-биографической драме о Великой Отечественной войне / Э. Ю. Дюкова // Вялікая айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 27 красавіка 2005 г. / рэдкал. : Роўда І.С. [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2007. – С. 172‑178.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В. Скандынаўскія сагі. Тэма паломніцтва і наша гісторыя / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф., Мінск, 22-23 крас. 2008 г.: у 2 ч.– Мінск, 2008. – Ч. 1. – С. 105-111.

Дзюкава, Э. Ю. Хаджэнне ігумена Данілы і фальклор / Э. Ю. Дзюкава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Кавалёвай Р. М., Прыемка В. В. – Вып. 5. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 183-187.

Дзюкава, Э. Ю.«Апалогія» Мялеція Сматрыцкага (1628) як паломніцкі тэкст: ідэйна-мастацкія асаблівасці твора / Э. Ю. Дзюкава // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 11‑15.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В. Андрэй як герой легендарна-апакрыфічны і фальклорны / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Прыемка В.В., Марозавай Т.А. – Вып. 6. – Мн., 2009. – С. 142‑147.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В., Рагойша, У. В. Дзе ж наша месца на старажытнай карце Еўропы? / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая, У. В. Рагойша // Полымя. – 2009. – № 8. – С.180‑186.

Дзюкава, Э. Ю. Ідэя роднай зямлі і тэма паломніцтва ва ўкраінскай і беларускай літаратурах ранняга сярэднявечча / Э. Ю. Дзюкава // Український вимір: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Українсько-білоруські культурні зв’язки: історія і сучасність», Чернігів, 23–24 травня 2008 г. / ред. кол.: Бойко О.Д. [та інші]. – Вип. 2 (7). – Чернігів, 2009. – С. 66–69.

Дзюкава, Э. Ю. Модус фалькларызму як структурны фактар жанру хаджэнняў / Э. Ю. Дзюкава // Известия Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2009.– № 3 (54). – Ч. 2. – С. 13-21.

Дзюкава, Э., Кабржыцкая, Т., Рагойша, У. Даўні і сучасны погляды на гісторыю старажытных русаў / Э. Дзюкава, Т. Кабржыцкая, У. Рагойша // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 95-100.

Дзюкава, Э. Ю. Паломніцкая літаратура ў кантэксце беларуска-ўкраінскай культурнай супольнасці / Э. Ю. Дзюкава // Роднае слова. – 2010. –№ 5. – С. 22–27.

Дзюкава, Э. Роля фальклорнага кампанента ў стылістыцы беларускага хаджэння пераходнага перыяду // Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Кавалёвай Р. М., Прыемка В. В. – Вып. 7. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 164 – 171.

Дюкова, Э. Беларусь в украинской мемуаристике конца XVII – начала ХVIII вв. / Э. Дюкова // Известия Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2008. – № 6 (51). – Ч. 1. – С. 75‑78.

Дюкова, Э. Ю. «Перегринация…» Даниила архимандрита Корсуньского с Белой Руси / Э. Ю. Дюкова // Матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 19-20 мая 2008 г. – Мінск, 2008. – С. 5-10.

Дюкова, Э. Ю. Два малоизвестных белорусских (?) паломнических текста XV-XVII веков / Э. Ю. Дюкова // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі, Гомель, 2–3 кастр. 2008 г.: зб. навук. арт.: у 2 ч. – Гомель: ЦДІР. – 2009. – Ч. 1. – С. 75‑79.

Дюкова, Э. Ю. Беларусь и Польша как компоненты паломнического текста Украины конца ХVІІ столетия: корреляция сакральной темы, трансформация образа автора / Э. Ю. Дюкова // Шлях да ўзаемнасці: матэрыялы ХV Міжнар. навук. канф. – Гродна, 2009. – С. 306-310.

Дюкова, Э. Ю.«Перегринация…» Н.К. Радзивилла Сиротки: современная рецепция / Э. Ю. Дюкова // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі: матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 19‑20 мая 2009 г. – Мінск, 2009. – С. 207‑213.

Дюкова, Э. «Хождение игумена Даниила» и его взаимодействие с жанрами литературы средневековья, бытовавшими на восточнославянских землях / Э. Дюкова // Міфалогія – Фальклор – Літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац / пад агульн рэд. В.П. Рагойшы. – Вып. 7. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. – С. 19‑32.

Дюкова, Э. Ю. «Хождение Игумена Даниила» и художественно-типологические особенности европейских произведений о паломничестве (синхронный срез) / Э. Ю. Дюкова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 3. – 2009. – № 3 (88). – С. 31 – 35.

Дюкова, Э. Ю. Вновь найденный список «Путника» или «Путешествия в Святую Землю инока Серапиона» и концепция общевосточнославянского подхода к изучению жанра хождений / Э. Ю. Дюкова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф.: у 2 ч. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. – Ч. 2. – С. 78–85.

Дюкова, Е. Паломницький жанр на перехресті культурних традицій ентральної і Західної Європи ХVІ –ХVІІ ст.: «Апологія» Мелетія Смотрицького, «Перегринація» Миколая Криштофа Радзивіла, анонімне «Слово про якогось там старця» / Е. Дюкова // Слово і Час: науково-теоретичний журнал: Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – 2010. – № 5. – С. 59–71.

Дюкова, Э. «Хождение» Игнатия Смолянина: Историко-литературная типология паломнического текста / Э. Дюкова // Беларуская думка. – 2010. – № 7. – С. 117 – 120.

Dziukava, Ela; Kabrzyckaja, Tacciana; Rahojsza, Usiewalad.  Індаеўрапейскі корань беларусаў, палякаў, украінцаў і пачаткі хрысціянізацыі старажытнай Русі// Acta Albaruthenica:Literatura,język i kultura:tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz.–Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawckiego, 2009.–S. 349-361.

Дзюкава, Э. Ю. Паломніцкая літаратура ў кантэксце беларуска-ўкраінскай культурнай супольнасці / Э. Ю. Дзюкава // Роднае слова. – 2010. – № 5. С. 22‑26.

Дзюкава Э.Ю. Гісторыясофская рэфлексія, выкліканая беларускай казкай «Кот Максім» / Э.Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып.8. – Мн., 2011. – С. 217‑‑221.

Дюкова Э.Ю. Мотивы чешского и словацкого Возрождения в произведениях Тараса Шевченко («І мертвим, і живим…», «Єретик») / Э.Ю. Дюкова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы XМіжнар. навук. канф., Мінск, 6‑8 кастрычніка 2011 г. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 390‑394.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю. Фальклор і літаратура: феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа / Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі. – Мн.: «Кнігазбор». ‑ 2011. – 184 с.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю. Нарысы суседазнаўства: Україна, Польшча ў прасторы і часе вачыма беларусаў/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі– Мн. .: «Кнігазбор»., ‑ 2012. – 220 с.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю. Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскія літаратурныя дыялогі/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі. – Ч. 1. ‑ Мн.: БДУ, ‑ 2012. – 231 с.

Дзюкава Э.Ю. З кагорты апосталаў славяназнаўства і фалькларыстыкі: Варфаламей Копітар, Вук Караджыч / Э.Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 9. – Мн., 2012. – С. 16‑22.

Дзюкава Э.Ю. Андрэй Рымша як прадстаўнік буларуска-ўкраінскай літаратурнай супольнасці / Э.Ю. Дзюкава // Новае слова ў беларусістыцы. Літаратуразнаўства і фалькларыстыка: МатэрыялыVМіжнар. кангрэса беларусістаў. – Мн., 2012. – 224‑230.

Дзюкава Э.Ю. Еўрапейскі культуралагічны кантэкст псеўданіма Янкі Купалы / Э.Ю. Дзюкава, М.М. Хмяльніцкі // Янка Купала: дыялог з XXI стагоддзем: Х Міжнар. Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы // матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 20‑21 чэрвеня 2012 г. – Мн., 2013. – С. 111‑ 118.

Дзюкава Э.Ю. Параўнальнае літаратуразнаўства як навуковая дысцыпліна: гісторыя і тэорыя пытання/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М.М. Хмяльніцкі // Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка: вучэб. дапам. – Мінск:БДУ, 2015. – 207 с. С. 7‑27.

Дзюкава Э.Ю. Рэцэпцыя творчасці Кандрата Крапівы ва Украіне // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3‑4 сакавіка 2016 г. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. ‑ С. 160‑166.

Дзюкава Э. Аляксей Ярэмчанка: з гісторыі ўкраінскамоўных перакладаў твораў Максіма Багдановіча / Максім Багдановіч: дыялог з часам (асоба пісьменніка і яго творчасць у сусветным дыскурсе ХХ – ХХI стст.) // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінск: РІВШ, 2017. – С. 31‑36.

Дюкова Э.Ю. Дорога к святыням: паломничество и его отражение в литературе восточных славян XI – XVIII вв. – Минск: РИВШ, 2017. – 160 с.

Дзюкава Э. Фальклор як маркер этнакультурнай самаідэнтыфікацыі народа (песенны рэпертуар Холмшчыны і Падляшша). Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: РІВШ, 2017. – С. 27‑32.

Дзюкава Э. Максім Багдановіч і Украіна: новыя факты, удакладненні, дадаткі. // Полымя. – 2017. – № 12. С. 22‑26.

Дюкова Э., Кобржицкая Т. Славянский мир Кондратия Рылеева // Неман. – 2017 №2. – С. 163‑169.

Дзюкава Э. “Кропивині байки”: сацыякультурны кантэкст / Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зборнік артыкулаў / Пад аг. рэд. Шамякінай Т.І. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 69‑80.

Дзюкава Э., Кабржыцкая Т. Міфа-фальклоны субстрат буларускай і украінскай гербатворчасці / Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 14. – Мінск: РІВШ, 2018. – С. 47‑54.

Дзюкава Э., Кабржыцкая Т. “Страла” ў фальклоры і мастацкай літаратуры: штрыхі да тыпалогіі інтэрпрэтацый / Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 14. – Мінск: РІВШ, 2018. – С. 144‑150.

Дзюкава Э., Кабржыцкая Т. “Страла” і “каліна” ў творчым дыяпазоне ўкраінцаў: ад эротыкі да нацыянальна-патрыятычнай сімволікі / Цень Стралы: культурныя і вербальныя коды традыцыі / пад. рэд. Р. Кавалёвай, В. Калацэя. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2018. – С.147‑153.

Дюкова Э.Ю. Русская литература на страницах альманаха «Братэрства» (1982‑1992) / Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – XXI веков  (к 100-летию А.И. Солженицына): сб. науч. статей / редкол.: С.Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред) [и др.]. Минск: РИВШ, 2018 ‑ С. 131‑136.

Дюкова Е.Ю. Організація навчального процесу з української літератури в сучасній Білорусі  / Вища школа: науково-практичне видання. № 7-2019. – Киïв, 2019. – С. 87-97.   Издание ВАК Украины

Дзюкава Э.Ю. Фалькларыстыка як складнік працэсу нацыянальнага адраджэння: Антон Грыневич / Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 15. – Мінск: РІВШ, 2019. – С. 51‑63.

Дзюкава Э. Кандрат Рылееў у дэмакратычным святле славянскага народазнаўства / Актуальныя аспекты беларусістыкі: матэрыялы VI Міжнароднага кангрэса беларусістаў (Мінск, 27-29 мая 2015 года): зб. арт. / пад рэд.  І. Э.  Багдановіч  [і інш.]. – Мінск: Кнігазбор, 2020. – 428 с. – (Беларусіка ꞊ Albaruthenika; Кн.40).

Дзюкава, Э.Ю. Невядомае ў вядомым: удакладненні, дадаткі да праблемы «Максім Багдановіч і Украіна» / Літаратуразнаўства.  Фалькларыстыка: вуч.-мет. дап. – Мінск, 2020. – С. 36-53.

Дзюкава, Э.Ю. Тыпалогія ўкраінскага і беларускага перакладу 20 – 30-х гг.  / Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вуч.-мет. дап. – Мінск, 2020. – С.161-166.

Дзюкава Э. Украінскі пісьменнік Аркадзь Любчанка ў культурным жыцці Беларусі 20 – 3-х гг. ХХ ст.: да гісторыі беларускага мастацкага перакладу./ Аўтограф: Альманах. Вып.2. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва/ Навук. рэд. В.В. Жыбуль. – Мн., 2021. ‑ С. 267-273.

Дюкова Е. Новий рік і “Щедрик”:аспекти інтерпретації, парадокси святкування. / Вища школа: навук.-практ. выд. / Гал. рэд. Левківський К.М. – Київ, 2021. – Вып. 1-2 (198). ‑ С. 24-44.

Дзюкава Э.Ю. “Галька” Станіслава Манюшкі ў кантэксце ўкраінска-беларускіх тэатральных адносін пачатку ХХ ст. // Мастацкая прастора Еўропы XIX – пачатку XXI ст. і Станіслаў Манюшка: гісторыя, сучасны стан. // Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. форуму, Мінск, Смілавічы, 30-31 мая 2019 г. ‑ Мн, 2021. ‑ С. 278-284.

Дзюкава Э.Ю. Кампаратывістыка як плён міжуніверсітэцкага дыялогу // Пісьменнік – мова – стыль: Матэрыялы III навуковай канферэнцыі, прысвечанай першаму дэкану філалагічнага факультэта БДУ Цімафею Пятровічу Ломцеву./ Рэдкал.: М.І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БГУ. – С. 411-420.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.