Сэрвісы

Шамякіна Таццяна Іванаўна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт (1971); спецыяльнасць "беларуская і руская мова і літаратура".


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХХ - ХХІ стагоддзяў, тэорыя літаратуры, тэксталогія, фальклор, міфалогія.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Асноўныя стылявыя напрамкі сучаснай беларускай прозы", 1975, навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар І.Я. Навуменка.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны, навуковы кансультант: "Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія", 2001. Навуковы кансультант: доктар філалагічных навук, прафесар В.П. Рагойша.


Колькасць навуковых публікацый: 480.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Шамякіна Т. Людзі сённяшняй вёскі / Літаратура і мастацтва. № 25. 21.07.1972.

Шамякіна Т. У краіне маленства / Літаратура і мастацтва. № 40. 06.-10.1972.

Шамякіна Т. Пафас праўды / Голас Радзімы. № 37. 15.11.1972.

Шамякіна Т. У творчай хадзе / Літаратура і мастацтва. № 18. 28.04.1073.

Шамякіна Т. Сучасная беларуская проза. / Народная асвета. № 4. 1973.

Шамякіна Т.І. Некаторыя асаблівасці стылю І.Пташнікава / Весці АН БССР. Сер.грамадск.навук. ; 5. 1974.

Шамякина Т.И. На линии пересечения. О некоторых стилевых особенностях романа И.Чигринова “Плач перепелки” / Неман. № 3. 1975.

Шамякіна Т.І. Далучэнне да святла. Творчы партрэт М.Стральцова / Маладосць. № 10. 1975.

Шамякіна Т. І. Стылёвыя напрамкі сучаснай беларускай прозы. Аўтарэферат дысертацыі на саісканне ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская літаратура. Мінск: Выд-ва ЦК КПБ, 1975.

Шамякіна Т.І. Глыбокае разуменне чалавека / Літаратура і мастацтва. № 27. 1976.

Шамякіна Т. Пошук гармоніі / Полымя. № 12. 1976.

Шамякіна Т.І. Некаторыя праблемы стылю ў савецкім літаратуразнаўстве / Веснік БДУ. Серыя 4. № 3. 1977.

Шамякіна Т.І. След у літаратуры / Полымя. № 10. 1977.

Шамякіна Т. Прызванне / Полымя. № 5. 1978.

Шамякіна Т. І. Прырода мастацкай дэталі / Полымя. № 11. 1978.

Шамякіна Т. Адлюстраванне Вялікай Айчыннай вайны ў сучаснай беларускай прозе // Асаблівасці развіцця літаратурнага працэсу ў Беларусі на сучасным этапе. Мінск. Навука і тэхніка. 1979.

Шамякіна Т.І. Дыяпазон інтарэсаў / Полымя. № 7. 1979.

Шамякіна Т.І. Шляхі пошуку. Агляд маладой прозы 1979 года / Маладосць. № 4. 1980.

Шамякіна Т.І. Пара сталасці / Літаратура і мастацтва. № 26. 31.071981.

Шамякіна Т. Пісаць жыццё літаратуры / Полымя. № 8. 1981.

Шамякіна Таццяна. На лініі перасячэння. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск. Маст.літ-ра. 1982. – 182 с.

Шамякіна Т.І. Час і прастора ў трылогіі Я.Коласа “На ростанях” // З глыбінь народных. Зб.артыкулаў. Мінск: Універсітэцкае. 1982.

Шамякіна Т.І. Іван Шамякін. Жыццё і творчасць. Вуч.дап. (пад грыфам). Мінск: Народная асвета, 1982. – 124 с.

Шамякіна Т. Праўдзіва і сумленна / Полымя. № 3. 1983.

Шамякіна Т. У імкненні да ідэалу / Полымя. № 7. 1983.

Шамякіна Т. Сур’ёзнасць пошуку / Полымя. № 9. 1983.

Шамякіна Т. Змена квадры. Этапы развіцця / Полымя. № 3. 1984.

Шамякіна Т. Прапушчана праз сэрца / Работніца і сялянка. № 12. 1984.

Шамякіна Т.І. Пошукі будучыні / Полымя. № 6. 1985.

Шамякіна Т.І. Незабыўныя сустрэчы. / Полымя. № 7. 1985.

Шамякіна Т. Успамін пра маладосць / Полымя. № 10. 1985.

Шамякіна Т. “Глядзеў, бачыў вечнасць...” Творчы партрэт М.Лынькова / Полымя. № 8. 1985.

Шамякіна Т. Вадзянік // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск. БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Вампір // Янка Купала. Энцык.дав. Мінск. БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Градавіца // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т, Грамавіца // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Зімовая ноч // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Знямога // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск: БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т.І. Летам // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Люцыпар // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск: БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Лясун // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Прад світаннем // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. У зялёным садочку / Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ. 1986.

Шамякіна Т. Фенікс // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Чарнабог // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск:БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Самае цікавае мастацтва – жыццё / Літаратура і мастацтва. № 45. 28.11. 1986.

Шамякіна Т. Жыць, любіць, хвалявацца... / Полымя. № 2. 1987.

Шамякіна Т. Ёсць над чым падумаць / Літаратура і мастацтва. № 17. 28.04.1987.

Шамякіна Т. Пауза // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т.4 . Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Параўнальна-гістарычны метад // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск, БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Парабала // Энцыкл.літ. і маст.Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Паралелізм // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск. БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Пейзаж у літаратуры // Энцыкл.літ. і маст.Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск. БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Сураўцаў // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.5.Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Тэма // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.5. Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Эпіталама // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.5. Мінс: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Эпітафія // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. К 5 т. Т.5. Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Вышыня погляду / Полымя. № 7. 1988.

Шамякіна Т. Метадычныя рэкамендацыі і тэматыка практычных заняткаў па курсу “Тэорыя літаратуры з асновамі марксісцка-ленінскай эстэтыкі” для студэнтаў філфака БДУ // Мінск: БДУ, 1988. - 28 с.

Шамякіна Т. І. Славянская міфалогія і беларуская літаратура / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 9. 1988. - № 1. 1989.

Шамякіна Т. Трагізм і гармонія / Полымя. № 3. 1989.

Шамякіна Т. Краявіды і літаратура / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 6. 1989.

Шамякіна Т.І.Купалле ў беларускай літаратуры / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 7. 1989.

Шамякина Т. Предощущение дня сегодняшнего / Неман. № 1. 1990.

Шамякіна Т. Пошукі і здзяйсненні / Полымя. №4. 1990.

Шамякина Т. В мастерской слова / Неман. № 8. 1990.

Шамякина Т. Звено связующее / Неман. № 11. 1990.

Шамякіна Т. Якуб Колас – пясняр стыхіяў / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 2. 1991.

Шамякіна Т. Праўда фантастыкі / Полымя. № 5. 1991.

Шамякіна Т. Метадычныя рэкамендацыі і тэматыка практычных заняткаў па курсу “Тэорыя літаратуры з асновамі эстэтыкі” для студэнтаў філфака БДУ // Мінск: БелСЭ імя П.Броўкі. 1991.

Шамякіна Т.І. Гісторыя сусветнай эстэтычнай і літаратурна-тэарэтычнай думкі. Вуч.-метд.дапаможнік для студэнтаў філфака. Мінск: БДУ, 1991.

Шамякіна Т. Беларускі нацыянальны космас і літаратура // Шляхамі стагоддзяў. Зб.навук.артыкулаў. Мінск: Універсітэцкае, 1991. – 134 с.

Шамякіна Т. Спадзяюся на прарывы духу / Літаратура і мастацтва. № 22. 4.06.1992.

Шамякіна Т. Беларуская пейзажная лірыка. Паэтычная анталогія. (Уступныя артыкулы і тэксты) / Родная прырода. №№ 1-8. 1992.

Шамякіна Т.І. Сакральнае ў творчасці Я.Коласа // Творчая і метадычная спадчына Я.Коласа. Зб. матэрыялаў рэсп.нав.-мет.канферэнцыі. Мінск: БДУ, 1992.

Шамякіна Т. Крыж / Унія. № 2. 1992.

Шамякіна Т. (у сааўт.) Беларуская літаратура. Інфарм.-даведачны метадычны дапаможнік для слухачоў давузаўскай падрыхтоўкі і абітурыентаў. Мінск: БДУ, 1992.

Шамякіна Т. Вобраз музыкі ў беларускай літаратуры / Роднае слова. № 12. 1992.

Шамякіна Т. Натурфіласофскія стыхіі ў нацыянальным космасе // Беларусіка-Albarutenika: матэрыялы міжнарод.кангрэса беларусістаў (Мінск, 25-27 мая 1991 г.). Мінск: Навука і тэхніка. 1993.

Шамякіна Т. Касмасофія і літаратура (Беларускі нацыянальны космас і душа беларуса ў творчасці Я.Коласа) // Беларусіка- Albarutenika. Кн2. Мінск: Навука і тэхніка. 1992.

Шамякіна Т. Таямніцы жыцця. Роздум над апавяданнем М.Гарэцкага “Роднае карэнне” / Роднае слова. № 2. 1993.

Шамякіна Т. Міфалогія і яе значэнне / Роднае слова. № 7. 1993.

Шамякіна Т. Міфалогія. Вытокі нашай самасвядомасці / Роднае слова. № 8. 1993.

Шамякіна Т. Міфалогія: паміж Дабром і ліхам / Роднае слова. № 9. 1993.

Шамякіна  Т. Міфалогія: жыццё і смерць, быццё і небыццё / Роднае слова. № 10. 1993.

Шамякіна Т. Мужчына і жанчына ў міфалогіі, рэлігіі, літаратуры. / Роднае слова. № 11. 1093.

Шамякіна Т. Міфалогія: Чалавек і Прырода / Роднае слова. № 12. 1993. - № 1. 1994.

Шамякіна Т. Мадэль свету ў міфалагічных сістэмах / Роднае слова. № 2. 1004.

Шамякіна Т. Міфалогія: касмаганічныя міфы / Роднае слова. № 4. 1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: Салярныя міфы / Роднае слова. №№ 6,7, 8. 1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: Лунарныя міфы / Роднае слова. № 9. 1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: Астральныя міфы / Роднае слова. № 10.1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: разуменне космасу ў народаў свету / Роднае слова. № 11. 1994.

Шамякіна Т. “Па зямлі ходзіць, а неба не бачыць”. Міфалагічныя жывёлы ў календары / Роднае слова. № 12. 1994.

Шамякіна Т. Агонь сонца – ён з агню любові / Работніца і сялянка. № 6. 1994.

Шамякина Т. Таисия Бондарь. Творческий портрэт / Неман. № 9. 1994.

Шамякіна Т. Яўген Васілёнак // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. Т.1. Мінск: БелСЭ. 1994.

Шамякіна Т. Валянцін Зуб // Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр.слоўнік. К 6 т. Т.1. Мінск: БелСЭ, 1994.

Шамякіна Т. Уладзімір Карпаў // беларускія пісьменнікі: Бібліягр.слоўнік. У 6 т. Т.3. // Мінск: БелСЭ, 1994.

Шамякіна Т. І, Андрэеў А. М. Тэорыя літаратуры. Тыпавая праграма для універсітэтаў. Мінск: БДУ, 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: каляндарныя міфы / Роднае слова. № 1. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: Паходжанне чалавека. Узнікненне рас і народаў / Роднае слова. № 2. 1995.

Шамякіна Т. Міфалагічны і гістарычны час / Роднае слова. № 3. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: культурны герой. Народ і герой / Роднае слова. № 4. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: Лёсу тонкае лязо. Міфалагічная трактоўка лёсу / Роднае слова. № 5. 1995.

Шамякіна Т. Міфалагічныя формы шлюбу / Роднае слова. № № 6, 7. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія і сям’я / Роднае слова. № 8. 1995.

Шамякіна Т. Таямніца нараджэння / Роднае слова. №№ 9, 10. 1995.

Шамякіна Т. “Хто дзяцей мае, няхай навучае”. Міфалогія і выхаванне ў сям’і / Роднае слова. № 11. 1995.

Шамякіна Т. Кола гадоў: Мыш як міфалагічная істота / Роднае слова. № 12. 1995.

Шамякіна Т. “Як збіраецца скарб”. Да пытання аб станаўленні таленту пісьменніка / Першацвет. № 2. 1996.

Шамякіна Т. Прырода і культура / Роднае слова. № 4. 1996.

Шамякіна Т. Вытокі культуры / Роднае слова. №№ 5, 6. 1996.

Шамякіна Т. Функцыі культуры і асноўныя этапы як развіцця / Роднае слова. № 7. 1996.

Шамякіна Т. Раннія формы мастацтва / Роднае слова. № 9. 1996.

Шамякіна Т. Культура мезаліту і неаліту / Роднае слова. № 10. 1996.

Шамякіна Т. Культура Старажытнага Егіпта / Роднае слова. №№ 11, 12, 1996.

Шамякіна Т. ( у сааўт) Беларуская літаратура: Проза 20-х гадоў. Вуч. Дап. (пад грыфам) // Хрэстаматыя / Пад рэд. Д.Бугаёва. Мінск: Універсітэцкае. 1996. – 592 с.

Шамякіна Т. ( у сааўт) Беларуская літаратура: Проза 20-х гадоў. Вуч. Дап. (пад грыфам). 2-е выд. // Хрэстаматыя / Пад рэд. Д.Бугаёва. Мінск: Універсітэцкае. 1997. – 592 с.

Шамякіна Культура Месапатаміі / Роднае слова. № № 1, 2. 1997.

Шамякіна Т. Культура Індыі / Роднае слова, №№ 3, 4, 5, 6, 7. 1997.

Шамякіна Т. Культура Ірана (Персіі) / Роднае слова. №№  8, 9, 10. 1997.

Шамякіна Т. Культура Кітая / Роднае слова. №№ 11, 12. 1997. - № 1. 1998.

Шамякіна Т. Культура Японіі / Роднае слова. № 4, 5, 6.  1998.

Шамякіна Т. Антычная культура / Роднае слова. № 7. 1998.

Шамякіна Т. Культура Антычнай Грэцыі / Роднае слова. №№ 10, 11. 1998.

Шамякіна Т. Вобразы Задыяка як праяўленне міфалагічнага мыслення / Роднае слова. № 1. 1999.

Шамякина Т.  Духовно-нравственные основы мировоззрения древних славян / Материалы 2-й междунар. научно-практ.конференции «Мировоззрение нового тысячелетия». Минск: БГПА, 1999.

Шамякіна Т. беларускі нацыянальны монаміф у індаеўрапейскім кантэксце // Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск: БДУ. 1999.

Шамякіна Т. (у сааўт.) Беларуская літаратура ХІ-ХХ стст. Дапаможнік для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ (пад грыфам). Мінск: Аверсэв, 1999. – 415 с.

Шамякіна Т. “Казкі жыцця” і міфалогія // Каласавіны-98. Зб. навук. арт. Мінск, 1999.

Шамякіна Т. Заяц і кот як міфалагічныя сімвалы 1999 года / Роднае слова. № 1. 1999.

Шамякіна Т. Культура класічнай Грэцыі / Роднае слова. №№ 1, 2, 3, 4, 7. 1999.

Шамякіна Т. Усходнеславянская міфалогія. Праграма курса для ВНУ, каледжаў, ліцэяў / Роднае слова. № 8. 1999.

Шамякіна Т. Эпоха элінізму / Роднае слова. № 9. 1999.

Шамякіна Т. Культура антычнага Рыма / Роднае слова. № 10. 1999. - № № 1, 2. 2000.

Шамякіна Т. Дракон – міфалагічная істота ўсходняга календара і славянскай культуры / Роднае слова. № 12. 1999.

Шамякіна Т. Міфалогія ў кантэксце фальклору і літаратуры (касмаганічны аспект) // Мова. Літаратура. Культура: Матэрыялы міжнар. навук.канф. У 2. ч. Мінск: БДУ. 1999.

Шамякіна Т. Старажытная Палесціна і фарміраванне хрысціянства / Роднае слова. № 4. 2000.

Шамякіна Т. Станаўленне монатэістычных рэлігій / Роднае слова. № 5. 2000.

Шамякіна Т. Універсальныя міфалагічныя канстанты (час і прастора) у паэзіі Я.Коласа // Матэрыялы 4 Міжнар. навук. канф. “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск: БДУ, 2000.

Шамякіна Т. Біблія як Кніга Кніг чалавецтва: Стары Запавет / Роднае слова. № 9. 2000.

Шамякіна Т. Біблія: Новы Запавет / Роднае слова. № 10. 2000.

Шамякіна Т. Міфалогія Беларусі. Нарысы. Вуч. дап. для ВНУ (пад грыфам). Мінск: Маст.літ-ра, 2000. – 400 с.

Шамякіна Т.  ( у сааўт.) Беларуская літаратура. 8-11 класы. Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з паглыбл. і проф. вывучэннем бел. літ. Зацверджана Міністэрствам адукацыі РБ. Мінск: НМЦэнтр, 2000.

Шамякіна Т.  ( у сааўт.) Беларуская літаратура. ХІ-ХХ стст. 2-е выд., дапрац. Мінск: Аверсэв. 2001. – 415 с.

Шамякіна Т.І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. Вуч. Дап. для філфака БДУ. Мінск: РІВШ, 2001. – 238 с.

Шамякіна Т. Міфалагема Змяі як культуралагічная праблема / Роднае слова. № 1. 2001.

Шамякіна Т. На ніве беларусазнаўства / Веснік БДУ. Серыя 4. № 2. 2001.

Шамякіна Т. Адлюстраванне салярнага міфа ў адным малавядомым сюжэце У.Дубоўкі // Да 100-годдзя У.Дубоўкі, У.Жылкі, К. Чорнага. Зб. навук. арт. Міснк: БДУ, 2001.

Шамякіна Т. Беларуская класічная літаратура і міфалогія. Маганрафія. Мінск: БДУ. 2001. – 186 с.

Шамякіна Т. Гісторыя хрысціянскай культуры: Як пачыналася наша эра / Роднае слова. № 6. 2001.

Шамякіна Т. Гісторыя хрысціянскай культуры. Нараджэнне Царквы / Родннае слова. № 9. 2001.

Шамякіна Т. Гісторыя хрысціянскай культуры: замацаванне хрысціянства ў рымскай імперыі / Роднае слова. № 10. 2001.

Шамякіна Т.І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. Аўтарэферат дысертацыі на саісканне ступені доктара філалагічных навук па спецыяльнасцях: 10.01.01 – Беларуская літаратура, 10.01.08 – Тэорыя літаратуры. Тэксталогія. Мінск: РІВШ, 2001.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура. Эксперыментальны вучэбны дапаможнік для ХІ класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (павышаны і паглыблены ўзровень) / Пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мн.: Маст. літ., 2004. – С.38-212.

Шамякіна Т.І. Міфалогія і літаратура. Дапаможнік для вучняў. 11-12 класы. – Мн.: Беллітфонд, 2004. – 142 с.

Шамякіна Т.І. Славянская міфалогія: курс лекцый. – Мн.: РІВШ, 2005. – 156 с.

Шамякіна Т.І. Культура Індыі. Матэрыялы для самападрыхтоўкі студэнтаў аддзяленняў беларускай філалогіі, рускай філалогіі, славянскай філалогіі па курсу “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”. – Мн.: РІВШ, 2005. – 44 с.

Шамякіна Т.І. Культура Кітая. Матэрыялы для самападрыхтоўкі студэнтаў аддзяленняў беларускай філалогіі, рускай філалогіі, славянскай філалогіі па курсу “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”. – Мн.: РІВШ, 2005. – 30 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка). Вучэбная праграма для прыродазнаўчых факультэтаў БДУ / Аўтары-складальнікі: А.М.Муравіцкая, Т.М.Смольская, Т.І.Шамякіна. – Мн.: РІВШ, 2002. – 23 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка). Вучэбная праграма для гуманітарных факультэтаў БДУ. – Мн.: РІВШ, 2002. – 23 с.

Восточная мифология. Учебная программа для 2-го курса филологического факультета по специальности «Восточная филология» / Составитель – Т.И.Шамякина. – Мн.: РИВШ, 2002. – 28 с.

Усходнеслаславянская міфалогія. Для першых курсаў філалагічнага факультэта БДУ / Складальнік Т.І.Шамякіна. – Мн.: РІВШ, 2002. – 32 с.

Беларуская літаратура. 8-11 класы. Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры / Складальнікі Т.І. Шамякіна і інш. – Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі., 2003. – 136 с.

Беларуская літаратура. Эксперыментальная вучэбная праграма для 11 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі ў беларускай і рускай мовамі навуання з 12-гадовым тэрмінам навучання з павышаным і паглыбленым узроўнямі вывучэння прадмета / Склад. Т.І. Шамякіна і інш. – Мн.: Нацыянальны  інстытут адукацыі, - 2004.

Міфалогія і літаратура. Праграма спецкурса і метадычныя ўказанні па правядзенні спецкурса ў 11 класе школ з паглыбленым і профільным вывучэннем прадмета / Уклад. Т.І. Шамякіна. – Мн.: Беллітфонд, 2004. – 24 с.

Славянская міфалогія. Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: Беларуская філалогія, Руская філалогія, Славянская філалогія ( пад грыфам) / Складальнік Т.І.Шамякіна – МН.: РІВШ, 2005. – 38 с.

Беларуская літаратура. 9-10 класы. Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні. Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (пад грыфам) / Т.І.Шамякіна і інш. – Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005. – 80 с.

Шамякіна Т.І. Гісторыя хрысціянскай культуры: Адлюстраванні Хрыста. Крыж. Храмы // Роднае слова. – 2001. - № 12. – С.66-77.

Кудрашова Т.І. (Шамякіна Т.І.) Конь – эмблема года: шматаспектнасць, сімвалізм вобраза // Роднае слова. – 2002. - № 1. – С.104-107. – 2002. - № 2. – С.105-108.

Шамякіна Т.І. Культура эпохі ранняга Сярэднявечча // Роднае слова. – 2002. - № 4. – С.81-87.

Шамякіна Т.І. Культура Візантыі // Роднае слова. – 2002. - № 5. – С.67-71.

174.Шамякіна Т.І. На ніве беларусазнаўства // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2001. - № 2. – С.34-35.

Шамякіна Т.І. Спроба міфарэстаўрацыі пантэону беларусаў // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: Зб.навук.артыкулаў / Пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мн.: РІВШ, 2002. – С.3-17.

Шамякіна Т.І. Пісьменнік і малая радзіма: Іван Шамякін // Роднае слова. – 2003. - № 1. – С.93-95.

Шамякіна Т.І. Музыка ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна // Роднае слова. - 2003. - № 1. – С.96-97.

Кудрашова Т. (Шамякіна Т.І.) Міфалагічная рэканструкцыя вобраза авечкі як каляндарнай жывёлы года // Роднае слова. - № 1. – 1003. – С.108-111.

Шамякіна Т.І. Рэлігійныя і мастацка-эстэтычныя пошукі эпохі позняга Сярэднявечча // Роднае слова. - № 4. – 2003. – С.151-156.

Шамякіна Т.І. Мікола Мятліцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4. Кн.2. / НАН Беларусі, Аддзе-не гуманітар. Навук і мастацтваў, Ін-т літ.імя Я.купалы; Навук рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С.Лаўшук. – Мн.: Бел. Навука, 2003. – С.675-700.

Шамякіна Т.І. Элементы беларускай геасофіі як аснова нацыянальнай літаратурнай класічнай традыцыі // Беларуская філалогія: Зб. навуковых прац вучоных філалагічнага факультэта Белдяржуніверсіта / Пад агульнай рэдакцыяй І.С.Роўды. – Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2003. – С.97-105.

Шамякіна Таццяна, Афоніна Марыя. Міфалагема Сусветнага Дрэва як код прасторава-часавых працэсаў у фальклоры // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Вып.2. нав.зб. / Пад аг.рэд. В.П.Рагойшы. – Мн.: РІВШ, 2003. – С.200-211.

Шамякіна Таццяна. Сугестыўныя аспекты беларускай мовы ў плане тэорыі архетыпаў // Міфалогія – фальклор –літаратура: праблемы паэтыкі. Вып.2. Нав.зб. – Мн.: РІВШ, 2003. – С.211-232.

Шамякіна Т.І. Рэлігійныя і мастацка-эстэтычныя пошукі эпохі позняга Сярэднявечча: Готыка // Роднае слова. – 2003. - № 5. – С.75-79.

Шамякіна Т.І. Рыцарская ідэя як фактар развіцця культуры ў эпоху Сярэднявечча // Роднае слова. – 2003. - № 6. – С.84-90.

Шамякіна Т.І. Вяселле як містэрыя несмяротнасці // Роднае слова. – 2003. - № 7. – С.99-102.

Шамякина Т.И. Величие и тайна традиции. Символические коды культуры Китая // Всемирная литература. - № 9. – 2003. – С.168-183.

Шамякіна Т.І. Партрэт пісьменніка і настаўніка // Літаратура і мастацтва. - № 44-45. – 31 кастрычніка 2003 г. С.6-7.

Шамякіна Т.І. Міфалагічныя вытокі псеўданімаў класікаў беларускай літаратуры – Янкі Купалы і Якуба Коласа // Каласавіны: Матэрыялы канферэнцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Я.Коласа. – Мн., 2003. С.74-79.

Шамякіна Т.І. Схема перадвясельнага цыкла // Роднае слова. - № 11. – 2003. – С.103.

Шамякіна Т.І. Архітэктура ў жыцці і творчасці І.Шамякіна // Роднае слова. - № 1. – 2004. – С.62-67.

Кудрашова Таццяна (Шамякіна Т.І.) Філалагічныя росшукі адносна года Малпы. Культуралагічнае эсэ // Роднае слова. - 2004. - № 2. – С.107-109.

Шамякіна Т.І. З мацярынскім клопатам // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ. Вып.3 / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мн.: РІВШ, 2004. – С.4-10.

Шамякіна Т.І. Жыва ў сучаснай сацыяльнай прасторы // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. / Пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. – Мн.: Бестпрынт, 2004. – С.33-39.

Шамякіна Т.І. Эпоха рамантызму і рамантычныя напрамкі // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяруніверсітэта / Пад нав.рэд. В.П.Рагойшы. – Мн.: Беспрынт, 2004. – С.29-44.

Шамякіна Т.І. Спроба этымалогіі беларускіх гідронімаў шляхам вычлянення міфем // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зб навук. Прац. Вып.3. – Мн.: РІВШ, 2004. – С.179-185.

Шамякіна Т.І. Эпоха Адраджэння: прырода і чалавек // Роднае слова. - № 9. – 2004. – С.68-73.

Кудрашова Таццяна (Шамякіна Т.І.) Вобраз пеўня ў сусветнай культуры. Культуралагічнае эсэ // Роднае слова. – № 1. – 2005. – С.107-108.

Шамякіна Т.І. Вяселле ў народаў свету. Сватанне і заручыны // Роднае слова. - № 2. – 2005. – С.96-98. - № 3. С.102-104.

Шамякіна т.І. Чалавек гістарычнага вопыту жыцця // Роднае слова. - № 5. – 2005. – С.92-94.

Шамякіна Т.І. Міфалагічна-рэлігійныя ўяўленні пра душу і сучасная навука // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып.2. / Пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. – Мн.: Бестпрынт, 2005. – С.50-56.

Шамякіна Т.І. Маці пісьменніка // Роднае слова. - № 10. – 2005. – С.96-99.

Шамякіна Т.І., Марчанка А.У. Вечныя каштоўнасці ў рамане Алеся Савіцкага “Пісьмо ў рай” // Веснік БДУю Серыя 4. - № 2. – 2005. – С.41-46.

Шамякіна Т.І. Абраз // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. акапэла – Куцця / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.23-24.

Шамякіна Т.І. Авечка // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.31.

Шамякіна Т.І. Баран // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 139.

Шамякіна Т.І. Баян // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 153.

Шамякіна Т.І. Брама // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.153.

Шамякіна Т.І. Бык // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 198.

Шамякіна Т.І. Вялес // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.294.

Шамякіна Т.І. Гара // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.

Шамякіна Т.І. Колас Якуб // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭН, 2005. – С.700-703.

Шамякіна Т.І. Персанажы калядных святаў // Роднае слова. – 2005. - № 12. – С.92-93.

Шамякіна Т.І. Выяўленчае мастацтва ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна. // Роднае слова. – 2006. - № 1. – С.90-96.

Кудрашова Таццяна (Шамякіна Т.І.) Вобраз сабакі ў міфалагічна-сімвалічным кантэксце. // Роднае слова. – 2006. - № 1. – С.105-110.

Падаляк Т., Шамякіна Т.І. Яе бацька – Іван Шамякін. Інтэрв’ю з Таццянай Шамякінай. // Звязда. – 2006. - № 20. 28.01.2006. – С.7.

Рублевская Л., Шамякина Т. Он всегда писал о добрых людях… // Беларусь сегодня (СБ). - № 18. 28.01.2006. – С.18.

Шамякіна Т.І. Яго цікавіў кожны чалавек... // Культура. – 2006. - № 4. 27.01.2006. – С.15.

Шамякіна Т.І. Успаміны пра бацьку // Наша слова. – 2006. - № 5. – С.2.

Рублевская Л., Шамякина Т. и др. Иван Мележ: писатель и время // Беларусь сегодня (СБ). – 2006. - № 58. – 29.03.2006. – С.8.

Шамякіна Т.І. і інш. “Беларуская літаратура ў ХХІ ст. Рэальнасць і шляхі развіцця”. “Круглы стол” часопіса “Полымя” на філалагічным факультэце БДУ // Полымя. – 2006. - № 4. – С.185-186.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура. ХІІ клас. Павышаны і паглыблены ўзроўні. Эксперыментальная праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, з 12-гадовым тэрмінам навучання // Аўтары-складальнікі: Шамякіна Т.І. і інш. / Пад аг.рэд. В.П.Рагойшы. Рэкамендавана навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрстэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск, 2005. – 52 с.

Шамякіна Т.І. і інш. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя: вучэб.праграма для выш.навуч.устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Пад навук.рэд. Т.І. Шамякінай, А.І. Бельскага. – Мінск, РІВШ, 2006. – 168 с.

Шамякіна Т.І. Сімволіка загалоўкаў у творах Івана Шамякіна // Маладосць. – 2006. - № 6. – С.139-146.

Шамякіна Т.І. Невядомы Шамякін // Народная газета. - № 179. – 15.08.2006. – С.4.

Шамякіна Т.І. Да пытання аб сялянскасці беларускай літаратуры (Анталагічныя асновы беларускага прыгожага пісьменства) // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар.навук.-практ. канф. 27-28 крас.2006 г., г. Мінск / Рэдкал. Роўда І.С. і інш. – Мінск, Паркус плюс, 2006. – С.13-18.

Шамякіна Т.І. Грааль як сімвал духоўна-рэлігійных пошукаў эпохі Сярэднявечча // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб.навук.прац. Вып.4 / склад.Т.І.Шамякіна; пад агул.рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск: РІВШ, 2006 . – С. 134-142.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура. 5-10 класы. Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні (паглыблены ўзровень) Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання // Пад рэд. В.П.Рагойшы (па грыфам). – Мінск.: нацыянальны інстытут адукацыі, 2006. – 145 с.

Шамякіна Т.І. Іван Навуменка – чалавек, настаўнік, навуковец // Творчая асоба І.Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук.арт. / рэдкал. Т.І.Шамякіна (гал.рэд.) [і інш.]; уклад. А.І.Бельскі. – Мінск: РІВШ, 2006. – С.25-30.

Мікуліч М., Шамякіна Т. “Мы называлі яго ідэалістам” // Літаратура і мастацтва. - № 44. – 3.11.2006 г. С.12-13.

Шамякіна Т.І. Пераемнасць традыцый // Веснік БДУ. – Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 2. – 2006. – С.12-16.

Шамякіна Т.І. Алег Антонавіч Лойка // Веснік БДУ. – Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 2. – 2006. – С.137.

Шамякіна Т.І. Еўфрасіння Полацкая і культура позняга Сярэднявечча // Сафія. Альманах Саюза жанчын БДУ. - № 1. – 2006. – С.2-3.

Падаляк Т., Шамякіна Т. Яе бацька – Іван Шамякін // Сафія. Альманах Саюза жанчын БДУ. - № 1. – 2006. – С.10-11.

Шамякіна Т.І. Палітычныя міфы ХХ ст.  ва ўспрыняцці пісьменнікаў-франтавікоў // Полымя. - № 10. – 2006. – С.179-186.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура: вучэб.дапам. для 9 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень). У 2 ч. Ч. 1 / Т.І.Шамякіна [і інш]; Пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск: Маст. літ, 2006. – С. 6-177, 246-305. – Ч.2 / Т.І.Шамякіна [і інш.]; Пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск, Маст.літ., 2006. – С.87-95, 227-293.

Міфалагічная аснова народнай чарадзейнай казкі “Івашка Мядзведжае вушка” // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд.Т.А.Марозавай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2006. – С. 150–156.

Шамякіна Т.І., Казакова Т.П., Прыгодзіч М.Р. “Пароль неўміручасці – роднае слова”. // Роднае слова. № 12. 2006. – С.32–34.

Шамякіна Т.І., Мікуліч М.У. “Яго называлі ідэалістам...” // Веды, № 41, 16.10.2006 г. – С. 7

Шамякіна Т.І. Палітычныя міфы ХХ стагоддзя і лёс пісьменнікаў-франтавікоў // Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё: матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 11 мая 2006 г.) / рэдкал.: І.Г. Баўтрэль [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 339–347.

Шамякіна Т.І. Падрыхтоўка да друку: Іван Шамякін. З Дзённікаў // Полымя. – № 11. – 2005, № 12. – 2005.

Шамякіна Т.І. Анталагічныя асновы беларускай мастацкай літаратуры // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 1. – С.6–13.

Шамякіна Т.І. Міфалогія і мастацкая літаратура: генезіс і тыпалагічная блізкасць (тэарэтычны аспект) // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канфернцыі (да 80-годдзя прафесара Л.М.Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. [Тэкст] / Беларускі дзяржаўны ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С.495–502.

Шамякіна Т.І., Міф пра Сталіна і яго развянчанне М.С.Хрушчовым ва ўспрыняцці  беларускіх пісьменнікаў ваеннага пакалення // Русская и белорусская литература на рубеже ХХ-ХХІ веков: сборник научных статей. В 2 ч. Ч.2. / редкол.: С.Я. Гончарова-Грабовская (отв.ред.) [и др.] – Минск: РИВШ, 2007. - С.115-124.

Шамякіна Т.І. Сацыяльная праблематыка твораў І.Шамякіна ва ўспрыняцці сучасных чытачоў // Язык и социум: материалы VII Междунар. Науч.конф., г.Минск, 1-2 дек. 2006 г. В 2 ч. Ч.1 / под общ. Ред. Л.Н.Чумак. – Минск: РИВШ, 2007. -  С.261-164.

Шамякіна Т.І. Кітайскі каляндар і славянскі міфалагічны бестыярыум. Паралелі. – Мінск: РІВШ, 2007. – 104 с.

Шамякіна Т.І. Парадоксы нашага жыцця // Полымя. № 3. – 2007. – С.151-156.

Шамякина Т.И. Восточная мифология: Учеб.программа для 1 курса филологического факультета по специальности  Д- 21.08.07– китайский    язык и литература / сост. Т.И.Шамякина. – Минск: РИВШ, 2007. – 32 с.

Шамякіна Т.І. Сакральная геаграфія Беларусі ў яе вобразным слове // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы Міжнар. Навук. канф., (7-8 снежня 2006 г., г.Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац.акад.навук Беларусі, Бел.дзярж.ун-т, рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]. – Мінск, 2007. – С.79-83.

Шамякіна Т.І. Рэдагаванне Стэнаграмы размовы з народным пісьменнікам Беларусі І.Шамякіным (на аснове вучэбнай кінастужкі, знятай 28 мая 2003 г.) // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Вып. 5. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2007. – С.217-232.

Шамякіна Т.І. Вяселле ў культуры Палесся // Сафія. Альманах Саюза жанчын БДУ. - № 2. – 2007. – С.18-20.

Шамякіна Т.І. Міфалагічныя аспекты прозы Максіма Багдановіча // Максім Багдановіч – празаік, крытык, публіцыст: матэрыялы Міжнар. Навук-практ.канф., Мінск, 29 лістап.2005 г. / Літ.музей М.Багдановіча; уклад.І.В.Мышкавец – Мінск, РІВШ, 2006. – С.116-121.

Шамякина Т.И., соавт.  Алесю Адамовичу – 80 лет // Беларусь сегодня (СБ). 31. 08. 2007. – № 163. – С.9.

Шамякина Т.И., соавт. “Я адплаціў народу, чым моц мая магла…” // Беларусь сегодня (СБ), № 172. – 13. 09. 2007. – С. 4.

Шамякіна Т.І., Народны погляд. Да 75-годдзя Івана Пташнікава // Звязда. № 191. – 6. 10. 2007. – С. 3.

Шамякіна Таццяна. Сімволіка загалоўкаў твораў беларускай літаратуры перыяду Вялікай Айчыннай вайны // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. Навук. канф. Мінск, 27 крас.2005 г. / рэдкал.: І.С. Роўда, С.Я. Ганчарова-Грабоўская (адк.рэдактар) [і інш.] – Мінск: БДУ, 2007. – С.31–37.

Шамякіна Таццяна. Парадоксы нашага жыцця. Вып. 2. // Полымя. – № 9. – С.160–172.

Таццяна Падаляк – Таццяна Шамякіна. Парадоксы нашага жыцця – ад Таццяны Шамякінай // Звязда. – №224. 24 ліст. – С. 7; № 229. – 1 снеж. С. 4.

Шамякіна, Т. Казкі беларусаў і іншых народаў пра пеўня: парадаксальнае і нявытлумачанае / Т. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб .арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай і В.В. Прыёмкі. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – С. 117-123.

Шамякіна, Т. Пра У.М. Лазоўскага / Т. Шамякіна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2007. – С. 11-12.

Шамякіна, Т. Арганізатар філалагічнай навукі / Т. Шамякіна // Роднае слова. – 2007. – № 11. – С. 94-95.

Шамякіна, Т. Парадоксы нашага жыцця / Т. Шамякіна // Полымя – 2008. – № 3.

Шамякіна, Т. Сумленнасць і вернасць: Слова пра Людмілу Карпаву / Т. Шамякіна // Роднае слова. – 2008. – № 4. – С. 23-26.

Шамякіна, Т. Духоўна-эстэтычныя пошукі ХХ стагоддзя і фарміраванне беларускай літаратурнай класікі / Т. Шамякіна // Міфалогія – фальклор – літаратура : Зб. навук. прац. Вып. 5 : да 100-годдзя з дня нараджэння М.Р. Ларчанкі (1907-1981) / склад. Т.І. Шамякіна; пад аг. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – С. 139-149.

Шамякіна, Т. Вёска ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна / Т. Шамякіна // Нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры славянскіх народаў: матэрыялы Міжнар. нав. канф., г. Гомель, 19-20 верасня 2007 г. : в 2 ч. / редкал. : Л. Н. Чумак (отв. ред.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – Ч. 1. – С. 17-22.

Шамякіна, Т. Стаўленне да багацця як мера духоўнасці героя (на матэрыяле фальклору і трылогіі Я.Коласа “На ростанях” // Т.Шамякіна // Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэрыялы ІVМіжнар.навук.канф., (29-30 лістап.2007 г., г.Мінск) / Бел.дзярж.ун-т; рэдкал. І.С.Роўда [і інш.]; уклад. Т.А.Марозава. – Мінск, Паркус плюс, 2008. – С.80-84.

Шамякіна, Т.І. Літаратурная класіка ў сучасным грамадстве // Т.І. Шамякіна // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 6. – Мінск, Паркус плюс, 2008. – С.64-68.

Шамякіна, Т. Сацыяльныя і палітычныя міфы эпохі ў люстэрку прозы Я.Коласа // Т.Шамякіна // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIIIМіжанр. навук.канф., прысвеч.125-годдзю з дня нарадж.Я.Купалы і Я.Коласа, 1-3 лістап.2007 г., г.Мінск, БДУ; зб.навук.арт./ рэдкал.: Т.І.Шамякіна (адк.рэд.)  [і інш.]; пад аг.рэд.І.С.Роўды. – Мінск: Выд.цэнтр БДУ, 2008. – С.8-13.

Прыгодзіч, М.Р., Шамякіна, Т.І., Бадзевіч, З.І., Казакова, Т.П. Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь: ОСРБ 1-21 05 01- 2008. Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. Спецыяльнасць 1-21 05 01 Беларуская філалогія. Кваліфікацыя Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры // Т. Шамякіна і інш. – Мінск, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2008. – 32 с.

Шамякіна, Т. Значэнне беларускай класікі ў сучасным свеце // Таццяна Шамякіна. // Роднае слова. – № 10. – 2008. – С.6-8.

Шамякіна, Т. “Лабірынты” Вацлава Ластоўскага і навуковыя пошукі ХХ-ХХІ стагоддзяў // Таццяна Шамякіна // Маладосць. – № 10. – 2008. – С.103-110.

Шамякіна, Т. Значэнне народнай культуры ў сучасным грамадстве // Т.І. Шамякіна // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар.навук.-практ.канф., 22-23 крас. 2008 г., г. Мінск : у 2 ч. / рэдкал. І.С. Роўда [і інш.] – Мінск: БДУ, 2008. – С.3–7.

Шамякина, Т.И. Китайская мифология в ее специфике // Шамякина Т.И. // Беларусь – Китай: история, традиции, опыт, перспективы: труды  Международной конференции (Минск, 23-26 июня 2008 года). – Вып.3: в 2 ч. Ч.2 / редкол. И.А. Малевич, Бэй Вэнли [и др.]. – Мн.: Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь. – 2008. – С. 166–176.

Шамякіна Т. І. Вобраз горада ў рамане У. Карпава “За годам год” // 6-я Танкаўскія чытанні, да 125-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння М. Танка: зб. навук. артыкулаў / рэдкалегія: Г.Я. Адамовіч і інш., адк. рэд. А.І. Лугоўскі. – Мн.: БДПУ, 2008. – С. 83-85.

Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура. Нарысы, эсэ. // Шамякіна Таццяна // Мінск: Маст. літ-ра, 2008. – 392 с. (БШ. Навукова-папулярнае выданне).

Шамякіна Таццяна. Мы былі аднакурсніцамі. Да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц. // ЛіМ. –  № 47. - 21.11.2008. – С.13.

Шамякіна Таццяна. Дух камуны. // ЛіМ. - № 48. – 28. 11. 2008. – С. 14.

Шамякина Т.И. Мифологическая компонента в языке элит постсоветского общества // Славянское Вече-4. Материалы международной научно-практической конференции “Славянский мир: от истоков к будущему”. Научн.ред. Э.М.Сороко [и др.]. Минск: Государственное УО «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты РБ, 2008. – С.372-376.

Шамякіна Таццяна. Галасы і вобразы айчыннай літаратуры // Подымя. - № 12. – 2008. – С.169-174.

Шамякіна Таццяна.  Іван Шамякін як творчая асоба // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Выпуск 6. Заснаваны ў 2002 годзе. / Пад агульн. рэдакцыяй доктара філалагічных навук, прафесара В.П. Рагойшы. – Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2008. – С. 135 -144.

Шамякіна Таццяна. Якім быць уроку беларускай літаратуры. // Беларуская мова і літаратура. - № 12. – 2008. – С.6.

Шамякіна Таццяна. Іван Якаўлевіч Навуменка – мой настаўнік // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў літаратуры:. Міжнар. навук.чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб. навук.арт. / М-на адукацыі Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз.слав.бібл.-ка; рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (гал.рэд.) [і інш.] – Гомель: ЦДІР, 2009. – С.17-21.

Шамякіна Таццяна, Шамякіна Славяна. Анімізм (З “Тлумачальнага слоўніка славянскай міфалогіі”) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт. Вып.6/ пад нав. рэд.В.В.Прыёмка, Т.А.Марозавай. – Мінск: Беспрынт, 2009. – С.10-14.

Шамякіна Т. Моўныя сродкі пачатку мастацкага твора як элемент аўтарскага стылю (на матэрыяле творчасці І.Шамякіна) // Язык и социум: материалы VIIIМеждунар. научн.конф., г. Минск, 5-6 дек. 2008 г. В 2 ч. Ч.1.  / под общ. Ред.Л.Н. Чумак. – Минск, РИВШ, 2009. – С. 198-202.

Шамякіна Таццяна. У напрамку да гуманістыкі // Полымя – № 4. – 2009. – С. 193-197.

Шамякіна Таццяна. Міфалагічныя інтэрпрэтацыі ў прасторы  літаратурнай класікі // Полымя - № 5. – 2009. – С. 182-189.

Шамякіна Таццяна. Беларуская літаратурная класіка і сучаснасць // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалагічныя навукі. - № 1. – 2009. – С.10-19.

Шамякіна Т.І. Творчасць Міхася Стральцова ў ХІ класе // Беларуская мова і літаратура. - № 6. – 2009. – С. 14-19.

Шамякіна Таццяна. Супраць выхавання людзей-“чыпаў”. // ЛіМ. № 28. – 31 ліпеня 2009 г. С.11.

Шамякіна Т.І. Сакралізацыя вобраза Радзімы ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. - № 3. Часть 2. Гомель – 2009. – С. 121-125.

Шамякіна Т.І. Міхась Стральцоў // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 11 кл. агульнаадукац. устаноў  з беларус. І рус. Мовамі навучання / А.І.Бельскі [і інш.]; пад рэд. А.І.Бельскага, М.А.Тычыны. – Мінск, Адукацыя і выхаванне, 2009. – С.77-88.

Шамякіна Т.І. На чале айчыннага слова / Літаратура і мастацтва. – 16 кастрычніка 2009 г. - № 39. – С. 13.

Шамякіна Т.І. Іван Якаўлевіч Навуменка. // Веснік БДУ. Серыя 4. - № 2. – 2009. - С. 10.

Шамякіна Т. І. Элементы міфалагізму ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя. // Веснік БДУ. Серыя 4. - № 2. – 2009. – С. 45-51.

Шамякіна Т.І. Семантычная напоўненасць назваў твораў Івана Шамякіна // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэр. Міжнар.навук-практ.канф.; Мазыр, 19020 лістапада 2009 г. / УА МДПУ імя І.П.Шамякіна ; рэдкал.: А.У.Сузько (адк.рэд.) [і інш.]– Мазыр, 2009. С. 26-151.

Шамякина Т.И. Китайский традиционный календарь   и славянские мифологические параллели . – Минск, 2010. – 169 с., ил.

Шамякина Т.И. Тревожное счастье Ивана Шамякина / Белорусская военная газета. - № 56. 30.03.2010.- С. 7.

Шамякіна Т.І. Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў ІХ класе / Беларуская мова і літаратура. - № 3. – 2010. – С. 3-19.

Шамякіна Т.І. Іманентнасць развіцця сюжэту ў творах І.Шамякіна / Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІХ Міжнар.навук.канф., прысвечанай 70-годдзю філ.фак.Беларус.дзярж. ун-та, Мінск, 15-17 кастр.2009 г. У 2 ч. Ч.1. / пад рэд.В.П. Рагойшы; рэдкал.: В.П.Рагойша  (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск, Выд.цэнтр БДУ, 2010. – С.106-111.

Шамякіна Т.І. Трылогія Я.Коласа “На ростанях” (ІХ клас) // Беларуская мова і літаратура. № 4. 2010. – С.37-49.

Шамякіна Таццяна. Іван Навуменка і Іван Шамякін – сябры, паплечнікі, творчыя індывідуальнасці // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І.Я. Навуменкі). Мінск, 16 лютага 2010 года / Інстытут мовы і літаратуры імя Я.Коласа і Я.Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 59-64.

Шамякіна Таццяна. Зямляцкае сяброўства // Полымя. - № 8. – 2010. – С.167-170.

Шамякіна Таццяна (у сааўт.) “Вы тут бегаеце, а тры народныя пры лучыне вершы пішуць...”  Успаміны пра Андрэя Макаёнка: да 90-годдзя з дня нараджэння // Рэспубліка. - № 217. – 12.11.2010. – С.4.

Шамякіна Т. Коды культуры ў паэме Я.Коласа “Сымон-музыка” // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIIМіжанр.навук.канф., Мінск, 12-14 кастр.2005 г.: зб.навук.арт. У 3 т. Т.2 / Беларус.дзяржа. ун-т, філал.фак.; рэд.кал.Г.М.Бутырчык (адк.рэд.) [ і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 30-36.

Шамякіна Таццяна. Псіхалагізм аповесці “Ах, Міхаліна, Міхаліна…” Івана Шамякіна // Роднае слова. – 12. – 2010.  - С.23-26.

Шамякина Т.И. Мифологическое воплощение солнца в русской и белорусской  классической литературе // Русская и белорусская литература на рубеже ХХ-ХХІвеков. К 70-летию кафедры русской литературы: сб.науч.ст. В 2 ч. Ч.1. / Под ред. проф. С.Я.Гончаровой-Грабовской: - Минск: РИВШ, 2010. С.59-65. 

Шамякина Татьяна. О «Тайне драмы» и двух друзьях. Воспоминания об Андрее Макаёнке // Неман. – 2011. - № 1. – С.197-206.

Шамякіна Т.І. (у сааўт.) Шамякіны. Радкі ўспамінаў // Маладосць. – 2011. – С.115-119.

Шамякіна Т.І. Міфалагічнае ўвасабленне Месяца ў фальклоры і мастацкай літаратуры // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIМіжнар.навук.канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г: У 2 ч. Ч.2 / Беларус.дзярж.ун-т. – Мінск: Выд.цэнтр БДУ, 2010. – С.21-29.

Шамякіна Т. Іван Навуменка ў часе і прасторы // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах, міжнародныя навуковыя чытанні (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”. 7-8 кастрычніка 2010 г. .)  [да 85-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І.Ф. Штэйнер (адк.рэд.)  [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. – С.17-23.

Шамякіна Т. Пісьменніцкі пошук і здабыткі ў жанры аповесці // Шамякін І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.3. Аповесці. 1945-1970 / Іван Шамякін; падрыхт. Тэкстаў і камент. Т.Махнач; паслясл. Т.Шамякінай; Нац. Акад.навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. Імя Я.Коласа і Я.купалы. – мінск: Маст.літ., 2011. – С. 319-351.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін і вёска // Іван Шамякін. Летапісец эпохі: успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. Алесі Шамякінай. – Мінск: Маст.літ., 2010. – 382 с.: іл. (Жыццё знакамітых людзей Беларусі). – С.24-33.

Шамякіна Т.І. Пісьменніцкі пошук і здабыткі ў жанры аповесці // У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. Зб.навук. прац: Філалогія. Вып.4 / пад рэд. А.М.Макарэвіча. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А.Куляшова”, 2011. – С.71-98.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін у незвычайных ракурсах. // Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / Уклад. Т.І.Шамякіна. – Мінск: Літаратура і Мастацтва., 2011. – С.3-195.

Шамякіна Т. Міфалагічна-фальклорная аснова вобраза Белай Сарокі ў кнізе Я.Баршчэўскага “Шляхціц Завальня” // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук.арт. Вып.8 / пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка; уклад.: Т.А.Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 227-232.

Шамякіна Т. Некаторыя пытання выкладання дысцыпліны “Славянская міфалогія” на філалагічным факультэце БДУ // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук.арт. Вып.8 / пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка; уклад.: Т.А.Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 366-369.

Шамякіна Т.І. (у сааўт.) Шамякіны. Радкі ўспамінаў // Маладосць. – 2011. – С.115-119.

Шамякіна Т. Іван Навуменка ў часе і прасторы // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах, міжнародныя навуковыя чытанні (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”. 7-8 кастрычніка 2010 г. .)  [да 85-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (адк.рэд.)  [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. – С.17-23.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін і вёска // Іван Шамякін. Летапісец эпохі: успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. Алесі Шамякінай. – Мінск: Маст.літ., 2010. – 382 с.: іл. (Жыццё знакамітых людзей Беларусі). – С.24-33.

Шамякіна Т.І. Пісьменніцкі пошук і здабыткі ў жанры аповесці // У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. Зб.навук. прац: Філалогія. Вып.4 / пад рэд. А.М.Макарэвіча. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А.Куляшова”, 2011. – С.71-98.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін у незвычайных ракурсах. // Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / уклад. Т.І.Шамякіна. – Мінск: Літаратура і Мастацтва., 2011. – С.3-195.

Шамякіна Таццяна. Гісторыя навукі – гісторыя цывілізацыі / Літаратура і мастацтва. № 31. 5 жніўня 2011 г. – С.5.

Шамякіна Т. (у сааўт.) Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.П. Рагойша [і інш.]: пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – С.8-45, 70-111, 226-259.

Раіса Баравікова – Таццяна Шамякіна. Залаты ланцужок вечнасці // Літаратура і мастацтва. № 41. 14 кастрычніка 2011 г. - С. 12.

Шамякіна Т.І. Іван Шамякін і мастацтва (Да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка) // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал.рэд. Л.Д.Сінькова. – Вып.9. – Мінск: БДУ, 2011. – С.5-10.

Шамякіна Таццяна. Постмадэрнізм вычарпаў сябе, а рэалізм невычарпальны // Літаратура і мастацтва. № 44. – 4 лістапада 2011 г. – С.4.

Шамякина Т. Литературная критика в современном мире // Белая вежа. 2011.

Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і руск. мовамі навучання (пад грыфам Міністэрства адукацыі РБ). / Т.І.Шамякіна, В.У. Праскаловіч. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – 208 с.

Шамякина Т.И. Славянская мифология : пособие для студентов, обучающихся по спец. 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)» и 1-21 05 04 «Славянская филология» / Т.И. Шамякина. – Минск, БГУ, 2012. – 168 с.

Славянская міфалогія: тыпавая вучэбная праграма для выш.навуч. устаноў па спец.: 11-21 05 01 Белар. філалогія (па напр.), 1-21 05 02 Руская філалогія (па напр.), 1-21 05 04 Слав. філалогія / склад. Т.І. Шамякіна, І.П.Казакова; адк. за выпуск Т.І. Шамякіна. – Мінск, Кросны, 2011. – 25 с.

Псіхалогія літаратурнай творчасці. Тыпавая вучэбная праграма для    ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па нпрамках), 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Складальнік Т.І. Шамякіна. – Мінск, БДУ, 2012.

Шамякіна Таццяна. Мужнасць і адкрытая шчырасць // Полымя. № 1. 2012. – С. 134–154.

Шамякина Т.И. Астральные мифы // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Выпуск 8. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2012. – С. 93–104.

Шамякіна Т.І. Беларуская проза ў кантэксце часу (1940–1980 гг.): паэтыка загалоўкаў // Веснік БДУ. Серыя 4. № 2, 2011. – С.14–20.

Шамякіна Таццяна. Вялікі пясняр. // Живи Как Хозяин. № 3. 2012. – С.54-55.

Шамякіна Таццяна. Мудры Якуб  // Живи Как Хозяин. № 4, 2012. – С. 54-55.

Шамякина Татьяна. “Неба колокол бьет надо мной…” // Неман. № 4. 2012. – С. 126-136.

Шамякина Т.И. Мифологическое пространство в китайской культуре. // Беларусь- Китай. Сб. науч. трудов. Выпуск 10. Китай в современном мире. Минск. Изд.центр БГУ, 2-11. С. 50-58.

Шамякіна Таццяна. Назаўсёды малады // Живи Как Хозяин. № 5, 2012. – С. 48-49.

Шамякіна Таццяна. Нястомны прапагандыст роднага слова // Полымя. № 5, 2012. – С. 153-163.

Шамякіна Таццяна. Сапраўдны народны паэт // Живи Как Хозяин, № 6, 2012. – С.54-55.

Шамякіна Таццяна. “Яго паважалі і па-чалавечы любілі” // Маладосць, № 7. – С. 96-98.

Шамякіна Таццяна. Летапісец эпохі // Живи как хозяин. № 8. 2012. – С. 50-51.

Шамякіна Т.І. Асаблівасці міфалагічнага хранатопу ў паэмах Янкі Купалы нашаніўскага перыяду // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 10. – Мінск, БДУ, 2012. – С. 5-12.

Шамякіна Таццяна. Жывёлы кітайскага народнага календара і еўрапейскі міфалагічны бесціярыум // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў.  Выпуск 9./ пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, Т.В. Лук’янавай; уклад. В.В. Прыемка; БДУ. – Мінск: Права і эканоміка, 2012.  – С. 6-11.

Шамякіна Таццяна. Кандрат Крапіва: паэт – энцыклапедыст // Живи Как Хозяин, № 9. 2012. – С. 50-51.

Шамякіна Таццяна.Улада зямлі (“Новая зямля” – у мінулым і сучасным свеце) // Полымя. № 11. 2012. – С. 150 – 154.

Шамякіна Таццяна. Лірык у прозе // Живи Как Хозяин. № 11. 2012. – С. 54-55.

Шамякіна Т. Традыцыйная культура ў беларускіх СМІ і адукацыі // Фальклор і сучаснай культура : матэрыялы  ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21–22 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. Ч.1 / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 6–8.

В.П.Рагойша, Т.І.Шамякіна, Т.В.Кабржыцкая, В.У.Праскаловіч / пад рэдакцыяй прафесара В.П.Рагойшы/ “Беларуская літаратура”, 1-ае выданне  рэльефна-кропкавым шрыфтам па сістэме Брайля, у некалькіх кнігах – у якасці вучэбнага дапаможніка для 9 класа спецыяльных агульнаадукацыйных школ для дзяцей з парушэннем зроку з грыфам “Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь”. Мінск, 2013.

Шамякіна Т. “«Трывожнае шчасце» І.Шамякіна: дыялектыка мастацкага аўтабіяграфізму і гістарызмуײ// Шамякін І.П. Збор твораў у 23 т. Т.13. Трывожнае шчасце: пенталогія / Іван Шамякін; падрыхт.тэкстаў і камент. К.Казыры: паслясл. Т.Шамякінай; нац. акад. навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. – Мінск: Маст. літ., 2013. – 710 с. – С. 583–616 с.

Шамякіна Таццяна. Іван Мележ – аўтар народнай эпапеі // Живи Как Хозяин. - № 12. – 2012. – С. 52-53.

Шамякина Таццяна. «Аповесць “Непаўторная вясна”  Івана Шамякіна: дыялектыка аўтабіяграфізму і гістарызму» // Роднае слова. - № 1. – 2013. – С. 8-14.

Шамякіна Таццяна. Пытанне для творцы: Якіх аўтараў ХХ стагоддзя павінны ведаць усе?  // Літаратура і мастацтва. № 9. – 1. 03. 2013. – С. 1.

Шамякіна Таццяна. Самабытны талент. // Панядзелак. / Альманах № 5. – М.: “Эксмо”, 2013. – С. 310 – 346.

Шамякіна Таццяна. Вартае ўвагі і павагі // Полымя. № 4. – 2013. – С.128-144.

Шамякіна Таццяна. Пісаць жыццё літаратуры // Уладзімір Гніламёдаў. “Заставацца сабой…” / уклад. Мікола Мікуліч. – Мінск: Выдавецтва “Четыре четверти», 2012. – С.60-65.

Шамякина Татьяна “Небо колокол бьет надо мной…» // Наш современник. - № 7. – 2013. – С. 276- 282.

Шамякина Татьяна. Как жила элита при социализме // Неман, № 9. – С.144-182.

Шамякина Т.И. Иван Шамякин – писатель двух эпох // Аргументы и факты. - № 40. – 2 октября 2013 г. – С.35.

Шамякіна Таццяна. Каханне. Жанчына. Вайна. Раман “Зеніт” Івана Шамякіна // Роднае слова. - № 10. – 2013. – С.11-15.

Шамякіна Таццяна. “Мой лёс – маё каханне”. Уладзіміру Навумовічу – 70. // Роднае слова. - № 10. – 2013. – С.18-21.

Шамякіна Таццяна. Сюжэтнае майстэрства Івана Шамякіна ў філасофскім рамане “Вазьму твой боль”. Полымя. – № 10. – 2013. – С.124- 135.

Шамякина Татьяна. Романтика  советской науки // Неман. - № 12. – 2013.– С.164-183.

Шамякіна Т.І.  Іван Шамякін – майстра сюжэту (на матэрыяле рамана “Вазьму твой боль” // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верасня 2013 г. / УА МДІТУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У.Сузько (адк.рэд.) [і інш.] – Мазыр, 2013.  – С. 13-18.

Шамякіна Т.І. Педагагічна-выхаваўчыя функцыі абраду вяселля ў агульнай сістэме культуры Палесся // Этнопедагогика:история и современность: материалы Междунар. Науч-практ. Конф., Мозырь, 17-18 окт. 2013 г. / УО МГПУ им. И.П.Шамякина; редкол.: В.С.Болбас [и др.]. – Мозырь, 2-13. – С. 138-140.

Шамякина Татьяна. Литературная критика постсоветского периода: особенности и тенденции развития // Журналістыка-2013: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 15-й Міжнар. навук-практ. канф., 5-6 сн. 2013 г., Мінск / рэдкал. : С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Вып. 14. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 395-397.

Шамякіна Т.І. Зніч // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. Імя П.Броўкі, 2013. - С.124-125.

Шамякіна Т.І. Іван Падвей //  Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. - С.142.

Шамякіна Т.І. Івашка Мядзведжае Вушка // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. - С.160-161.

Шамякіна Т.І. Ідылія //  Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С. 172.

Шамякіна Т.І. Ідэалізацыя //   Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.173.

Шамякіна Т.І. Ідэальны герой // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.174.

Шамякіна Т.І. Ілья // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Ілья Мурамец // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Ілья // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Ілья Святы // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Імажынізм // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.187.

Шамякіна Т.І. Індывідуалізацыя Імажынізм  // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.194.

Шамякіна Т.І. Інтымная лірыка // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.206-207.

Шамякіна Т.І. Інтэрмедыя // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю.  Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.210.

Шамякіна Т.І. Казека Янка // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю.  Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.253.

Шамякіна Т.І. Кальцавая кампазіцыя  // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю.  Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.290.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Глава 1. Мечты о грядущем. Прогнозы будущего // Неман – 2013. - № 12. – С. 164-183.

Шамякіна Т. Школа духу, гісторыя душы // Шамякін І.П. Збор твораў у 23 т. Т. 18. Зеніт: раман / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. В. Назарава ; паслясл. Т.Шамякінай ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. – Мінск : Маст. літ., 2014. – 575 с. – С. 495- 521.

Шамякіна Т.І. Алесь Савіцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С. 287 – 321.

Шамякіна Т.І. Алесь Масарэнка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С.515-543.

Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул.сярэд.адукацыі з беларус. і рускай мовамі навучання / Т.І.Шамякіна, В.У.Праскаловіч. – Мазыр : Белы Вецер, 2014. – 207 с.

Шамякіна Таццяна. Спецыфіка лірызацыі аповеду ў беларускіх чарадзейных казках // Фалькларыстычныя даследаванні : кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук.арт. Вып. 10 / пад навук. рэд. В.В. Прыемка, Т.В. Лук’янавай. – Мінск : РІВШ, 2014. – 236 с. – С. 97-102.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Глава 2. Зов космоса. // Неман. - 2014. - № 1. - С. 171-202.

 Шамякина Татьяна. Свадьба в культуре Полесья // Белая Вежа. - № 1. – 2014. – С. 282-288.

Шамякіна Таццяна. Раман за калючым дротам // Літаратура і мастацтва. –  № 9, 28 лютага 2014. – С. 8.

Шамякіна Т. Драматызм беларускай гісторыі і літаратура (На матэрыяле творчасці Івана Шамякіна) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар.навук.канф., Мінск: РІВШ, 2013. – 352 с. – С. 198-202.

Шамякіна Таццяна. Петраград і Брэст: урок гісторыі // Полымя. - № 3. – 2014. – С. 156-170.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Удивительные посланники небес // Неман. - № 3. – 2014. – С. 152-169.

Шамякіна Таццяна. Кнігі дзяцей: унікальнасць ці заканамернасць? // Літаратура і мастацтва. - № 15. – 11 красавіка 2014. – С.6.

Шамякина Т.И. Китайская и европейская усадьбы // Белорусско-китайский культурный диалог: история, современное состояние, перспективы : сб. науч. ст. / рэдкал. Н.Н. Хмельницкий [ и др.]; под науч. ред.: Н.Н.Хмельницкого. – Минск : РИВШ, 2014. – 112 с. – С. 6-11.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Космическое и земное, физическое и духовное в мифах о Потопе // Неман. - № 4. – 2014. – С. 157-182.

Шамякина Т.И. Проблемы образования с позиций филолога// Социология. Научно-теоретический журнал. - № 1. – 2014. – С. 87-97.

Шамякина Татьяна. Страшная правда войны // Общеписательская Литературная газета. – № 5. – 2014. – С. 3.

Шамякина Т.И. Чья оценка поэзии важнее: читателя или исследователя? (По поводу статьи Т.А. Светашёвой «Игровой характер детской поэзии русского неоавангардизма) // Вестник БГУ. Серия 4. - № 1. – 2014. – С.40.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Была ли Атлантида? //Неман. - № 6. – 2014. – С. 175- 194.

Шамякіна Таццяна. Мемуары ад душы // Полымя. - № 7. – 2014. – С. 143-162.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Гиперборейская теория и ее приверженцы // Неман. - № 7. – 2014. – С. 158-181.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. // Неман. – № 8. - 2014. – С.164 – 185.

Шамякіна Таццяна. Роля навукі ў сучаснай адукацыі // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук.арт. Вып.11 / уклад.: В.В.Прыемка, Н.Л.Канабеева; пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 237-241.

Шамякина Т. И. Инфляция классического образования // Социология. - № 3. – 2014. – С. 75- 84.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. Цивилизация в пространстве Земли и времени Космоса // Неман. - № 10. – 2014. – С. 165-189.

Шамякіна Таццяна. “Любоў народа нешта ж значыць...” / Літаратура і мастацтва. - № 44. - : лістапада 2014 г. – С. 8.

Шамякіна Т.І. Жыццё і палітыка ў творах Івана Шамякіна // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков : сб. науч.  ст. – Минск : РИВШ, 2014. – 386 с. – С. 204-208.

Шамякіна Таццяна. Успамінаю бацьку розным... // Народная газета. – 2014. – 16 студзеня. – С. 4.

Шамякіна Таццяна. Што такое шчасце // Рэспубліка. - № 78. – 26 красавіка 2014. – С.4.

Шамякіна Т.І. Трэба араць сваю ніву, нягледзячы ні на што... / Экстрэмальна небяспечны занятак. // Полымя. - № 12. – 2014. – С. 153-156.

Шамякіна Т. Вобраз мінулага ў памяці пісьменніка // Шамякін, І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.21. Успаміны ; Начныя ўспаміны :раманы / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Алесі Шамякінай ; паслясл. Таццяны Шамякінай ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : Маст. літ., 2014. – 727 с. – С. 545-575.

Шамякіна Таццяна. Мемуары ад душы // Полымя. - № 7. – 2014. – С. 143-162.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Гиперборейская теория и ее приверженцы. // Неман.  № 7. 2014. – С. 158-181.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. // Неман.  № 8.  2014. – С.164 – 185.

Шамякіна Таццяна. Роля навукі ў сучаснай адукацыі // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук.арт. Вып.11 / уклад.: В.В.Прыемка, Н.Л.Канабеева; пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 237-241.

Шамякіна Т.І. Трэба араць сваю ніву, нягледзячы ні на што... / Экстрэмальна небяспечны занятак. // Полымя.  № 12.  2014. – С. 153-156.

Шамякіна Т.І. Алесь Савіцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С. 287 – 321.

Шамякіна Т.І. Алесь Масарэнка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С.515-543.

Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул.сярэд.адукацыі з беларус. і рускай мовамі навучання / Т.І.Шамякіна, В.У.Праскаловіч. – Мазыр : Белы Вецер, 2014. – 207 с.

Шамякина Т. И. Инфляция классического образования // Социология. - № 3. – 2014. – С. 75- 84.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. Цивилизация в пространстве Земли и времени Космоса // Неман. - № 10. – 2014. – С. 165-189.

Шамякіна Таццяна. “Любоў народа нешта ж значыць...” / Літаратура і мастацтва.  № 44.  6 лістапада 2014 г. – С. 8.

Шамякіна Т.І. Жыццё і палітыка ў творах Івана Шамякіна // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков : сб. науч.  ст. – Минск : РИВШ, 2014. – 386 с. – С. 204-208.

Шамякіна Т. Вобраз мінулага ў памяці пісьменніка // Шамякін, І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.21. Успаміны ; Начныя ўспаміны : раманы / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Алесі Шамякінай ; паслясл. Таццяны Шамякінай ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : Маст. літ., 2014. – 727 с. – С. 545-575.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. / Что роднит нас с цивилизацией Южной Азии // Неман.  № 1.  2015. – С. 155-182.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. / Китай… Уже не далекий // Неман, № 3.  2015. – С.

Шамякіна Таццяна. Эстрэманальна небяспечны занятак. Трэба араць сваю ніву, нягледзячы ні на што // Полымя, № 12.  2014. – С. 153-156.

Шамякіна Таццяна. Не размінуцца з Атлантыдай класікі. Заканамернасць ці парадокс? // Полымя. № 3.  2015. – С. 155-165.

Шамякина Татьяна. Мастер белорусской прозы. Вспоминая Ивана Чигринова // Белая Вежа.  № 2, 2015. – С. 35-42.

Шамякина Т.И. Базовые идеологические постулаты и проблемы гуманитарного образования в Беларуси. // Социология.  № 1. 2015. –  С.81-94.

Шамякина Татьяна. Писатеоли-ветераны Беларуси // Армия и культура. - № 5. – 2015. – С.

 Шамякина Татьяна. Парадоксы времени, или Романтика советской науки. – Минск: Четыре четверти, 2015. – 234 с.

Шамякина Татьяна. Остались на боевом посту. О писатеолях-ветеранах Беларуси // Армия и культура. - № 1. – 2015. – С.50-59.

Шамякіна Таццяна. Сумна не будзе, або 22 спосабы пазбавіцца нудоты // Літаратура і мастацтва.  № 38.  25 верасня 2015 г. – С. 6.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. Чарующая Евразия. Часть 1. // Неман. - № 10. – 2015 г. – 128-143.

Шамякина Татьяна. Чарующая Евразия. Часть 2. // Неман. - № 11. – «015 г. – С. 144-162.

Шамякіна Таццяна (у сааўтарстве). “Я працую Макаёнкам!” // Літаратура і мастацтва. - № 46. – 20 лістапада 2015. – С. 7.

Шамякина Т.И. Воспитание студенчества в образовательном процессе // Социология  № 3. – 2015 г. – С.94-101.

Шамякіна Т.І. Драма камедыёграфа. Мемуарныя нататки пра Андрэя Макаёнка // Полымя.  № 11. – 2015. – С.112-123.

Шамякіна, Т.І. Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі / Т.І.Шамякіна. – Мінск : БДУ, 2016. – 223 с.

Шамякина Т.И. Масмедийные мифы современности // Славянская мифология и этнолингвистика : сборник научных статей / редкол. : В.И.Коваль (отв.ред.) [ и др.]; Министерство образования РБ, Гомельский гос.ун-т им. Ф.Скорины – Гомель, ГГУ им.Ф.Скорины, 2015. – 310 с. – С. 269-273.

“Моцныя пазіцыі” (пачаткі і канцоўкі твораў) як аспект аўтарскага стылю Івана Шамякіна // Тэксталогія твораў Івана Шамякіна: па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах / А.А.Васілевіч [і інш.] ; навук.рэд. М.А.Тычына. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 345 с. – С.6-22.

Шамякіна Т.І. Філасофскія і анталагічныя асновы беларускай літаратуры // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы VIII Міжнар. Навук.канф., Мінск, 15-16 вер.2016 г. У 2 ч. Ч.2. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : РІВШ, 2016. – 212 с. – С. 6-12.

 Шамякіна Т. Мемуарная проза Івана Шамякіна // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу / матэрыялы Рэсп. навук-практ канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. М.І.Мішчанчука. Брэст, 11 лістап. 2014 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна; рэдкал.: З.П.Мельнікава [ і інш.]; пад агул рэд. У.А.Сенькаўца. – Брэст : БрДУ, 2015. – 290 с.– С. 261-265.

Шамякина Т.И. Метафизическая составляющая в культуре Древнего Китая // Пути Поднебесной: сб. науч.ст. Вып. V. В 2 ч. Ч.1 / редкол.: А.Н.Гордей (отв.ред.), Цуй Цимин (зам.отв. ред.). – Минск: РИВШ, 2015. – 406 с. – С.219-223.

Шамякіна Таццяна. Ідэалогія і адукацыя, або Ці патрэбна сучаснай моладзі ведаць жыццё: (Сацыялагічна-філасофскія нататкі) // Полымя, № 12, 2015. – С.150-167.

Шамякіна Таццяна. Вялікая Айчынная вайна ў адлюстраванні Івана Шамякіна з дыстанцыі часу // Роднае слова.  № 1.  2016. – С. 8-14.

Шамякина Татьяна. Человек, дарящий счастье. К 95-летию со дня рождения Ивана Шамякина // Белая Вежа  № 1.  2016. – С. 17-29.

Шамякіна Таццяна. “Наіўны, прамадушны, рахманы…” Успаміны дачкі пра бацьку // Літаратура і мастацтва.  № 5, 5 лютага 2016 г. – С. 6.

Шамякіна Таццяна. Ці належаць нам нашы словы? // Літаратура і мастацтва. – № 7. – 19 лютага 2016 г. – С. 7.

Таццяна Шамякіна. Сяргей Галоўка. Жыццёвая плынь Івана Шамякіна // Беларуская думка.  № 2.  2016. – С. 12-19.

Шамякіна Таццяна.  Свет шчаслівых … тэлефонаў // Літаратура і мастацтва.  № 15.  15 красавіка 2016 г. – С. 7.

Татьяна Шамякина. Образование и наука в идеологическом пространстве // Белая Вежа.  № 5.  2016. – С. 112-123.

Татьяна Шамякина. Мифы массового сознания и образование // Социология.  № 3.  2016. – С.65-77.

Шамякина Татьяна. Истоки символизма : птицы // Неман. 2016. № 12. – С. 163-179.

Шамякина Татьяна. Мифы массового сознания в средствах массовой информации // Белая Вежа. 2017. № 1. – С. 85-98.

Шамякина Т.И. Мифологическая основа китайских и европейских сказок // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народа: сборник научных статей / редкол. : В.И.Коваль (гл.ред.) [и др. ]; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский гос.ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им.Ф.Скорины, 2017. – 252 с. – С.228-232.

Шамякіна Т.І. Філасофскія і анталагічныя асновы беларускай літаратуры // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы VIII Міжнар. Навук.канф., Мінск, 15-16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч.2. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : РІВШ, 2016. – 212 с. – С. 6-12.

Шамякіна Таццяна. Перамагчы рэджымераў // Літаратура і мастацтва. 2017. № 2. – 13 студзеня. – С.7.

Шамякіна Т.І. Пісьменнік і гісторыя (на матэрыяле творчасці Івана Шамякіна) // Сучасная беларуская тэксталогія : актуальныя праблемы і перспектывы развіцця : матэрыялы Рэсп. Навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22-23 лістапада 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. Культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 325 с. – С. 27-34.

Шамякіна Таццяна. Міфы калектыўнай свядомасці і адукацыя // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : зб.нав.арт. Вып.13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.)  [і інш.]; пад навук. Рэд. В.В.Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. – С. 85-90.

Шамякіна, Т.І. Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі / Т.І.Шамякіна. – Мінск : БДУ, 2016. – 223 с.

Шамякина Т.И. Поэт и его духовная родина (Максимилиан Волошин: отражение анимистических представлений в коктебельском творчестве) // Текст. Язык. Человек : сб.науч.тр. В 2 ч. Ч.1 / УО МГПУ им. И.П.Шамякина ; рэдкол. : С.В.Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – 222 с. – С.202-206

Шамякина Т.И. Прогресс как социальная парадигма и здравый смысл // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. № 1. – 2017. – С.82–90.

Шамякина Т.И. Социально-психологические паттерны в массовом сознании постсоветского общества. // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. № 3, 2017. – С. 84-94.

Шамякина Татьяна. Быт минской элиты в годы «оттепели» / Мінск – горад майго лёсу – творы пераможцаў конкурсу, прысвечанага 950-годдзю Мінска. На беларускай і рускай мовах.  / Укл. Л.Ф.Анцух. – Мінск, 2017, - 84 с.

Шамякіна Т.І. Вячаслаў Пятровіч Рагойша // Часопіс  Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. № 2, 2017. – С.124-126.

Шамякіна Т.І. Настаўнік.  // Летуценнасць і вялікія здзяйсненні. Успаміны пра Івана Навуменку. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – с. 299 –310.

Шамякіна Таццяна. Вячаслаў Рагойша і яго род у часе і прасторы // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання  (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб.навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Языковіч В.Р. (старш.) [ і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 212 с. – С. 173–175.

Шамякіна Таццяна. Незабыўны сусед. Да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля // Літаратура і мастацтва. № 31. 4 жніўня 2017 г. – С. 12.

Шамякіна Таццяна. Цудоўнае як сродак міфапаэтычнага аналізу мастацкай літаратуры // Полымя. № 11, 2017. – С. 109-115.

Шамякіна Т.І. Актуалізацыя мінулага ў будучым (на матэрыяле паэмы Я.Коласа “Новая зямля”) // Гісторыя беларускай літаратуры – стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэцныі (Мінск, 15-16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел.культуры, мовы і літ Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – 400 с. – С.33-37.

Шамякіна Т.І. Друк як рэвалюцыя ў культуры. Дзейнасць першадрукароў у выкладанні дысцыпліны “Літаратурнае рэдагаванне” // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнар. Скарын. Чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17-18 ліст. 2017 г. / рэдкал. : А.І.Бельскі, І.Э. Багдановіч, В.П.Крычко. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. – 231 с. – С. 74-81.

Шамякіна Таццяна. Пісьменніцкі дом у яго зорныя часы // Літаратура і мастацтва. № 50. 2017. – С.4; № 51, 2017. – С.10.

Шамякина, Т.И., Шамякина, С.В. Основы традиционной культуры Китая / Т.И. Шамякина, С.В. Шамякина // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. VI. В 2 ч. – Минск : РИВШ, 2017. – Ч. 1. – С. 284-293.

Шамякіна Т.І. Кола чытання герояў Івана Шамякіна // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана : сб. материалов Междунар. науч-практ. конф. Минск, 1-2 марта 2018 г. / редкол.: И.В Казакова [ и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – 566 с. – С. 233-236.

Шамякина, Т.И. Герои Константина Паустовского – читатели // София. Электронный научно-просветительский журнал. – Минск: БГУ, 2018. –  С. 94 – 99.

Шамякіна Т.І. Проза Івана Шамякіна на мяжы стагоддзяў // Русская и белорусская литература на рубеже ХХ-ХХI веков (к 100-летию А.И.Солженицина): сб.науч.статей / редкол. С.Я.Гончарова-Грабовская (отв. ред.)  [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – 250 с. – С. 118-124. (сборник вышел в апреле 2019).

Шамякіна, Т. І. Філалагічная сінгулярнасць // Полымя, № 10, 2018. – С. 162 – 171.

Шамякіна, Т. І. Гістарычны і прыродны каларыт аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Караткевіча // Роднае слова, № 10, 2018. – С. 8 – 13.

Шамякіна, Т. І. Пяць рэчаў // Наша Ніва, 2 верасня 2018.

Шамякіна, Т. І. “Наша будучыня – у нашай мінуўшчыне” // Літаратура і мастацтва, № 40, 12 кастрычніка 2018. – С. 4.

Шамякина, Т. И. Как жила элита при социализме. Часть 2. // Неман, № 11, 2018. – С. 164 – 182.

Шамякіна, Т. І. Прадмова да зборніка артыкулаў “Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 3 – 4.

Шамякіна, Т. І. Слова пра знаўцу слова // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 14 – 29.

Шамякіна, Т. І. Дыялектыка мастацкага аўтабіяграфізму і гістарызму (на матэрыяле пенталогіі Івана Шамякіна “Трывожнае шчасце”) / Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 164 – 193.

Шамякина, Т. И. Стрела и лук в истории и мифологии // Цень стралы. Культурныя і вербальныя коды традыцыі. Пад рэдакцыяй Р. Кавалёвай і В.Калацэя. Мінск, “ІВЦ Мінфіна”, 2018. – С.114 – 119.

Шамякіна Т.І., Рагойша В.П. Беларуская літаратура. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Пад рэдакцыяй В.У.Праскаловіч, В.П.Рагойшы. Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019. С. 10-22, 44-52, 118-145, 201-219, 228-249.

Шамякіна Т. Рэгіянальныя асаблівасці пейзажу ў аповесцях Івана Шамякіна  // Роднае слова. – 2019. – №8. – С. 3 – 6.

Шамякина Т.И. Наука, паранаука, искусство: механизмы сближения // Социология. Журнал Белорусского государственного университета. № 1. 2019. – С. 97-108.

Шамякина Татьяна. Лирическая исповедь души. // Неман, № 5. 2019. – С. 170-175.

Шамякина Татьяна. Как из советских людей обывателей делали // Неман, № 8, 2019. С. 126–145. – № 10. 2019. С.118–135.

Шамякина Татьяна. Поговори со мною, детство… // Вечерний Минск, № 2. 10-16 января 2019. – С. 15.

Шамякина Татьяна. Исповедь души. / Витебские вести. № 38. 6. 04.2019. – С.15.

Шамякина Татьяна. Любовь и семья в белорусской классической литературе и в современных СМИ // За русское дело. № 5. – 2019. – С. 2.

Шамякина Татьяна. “Бегали смотреть кино к Янке Мавру”. О любви к родной столице (Минск и минчане) // Вечерний Минск № 37. 12 сентября 2019 г. – С. 20.

Шамякіна Таццяна. Паэт і настаўнік. // Чалавек з сонечнай усмешкай : кніга пра Алега Лойку / рэдкал. : А.Бельскі (уклад.) [і інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. – 324 с. – С.282-285.

Шамякина Т.И. «По дороге из ясного света…» // В кн.: Краснова-Гусаченко, Т.И. Будем жить…: избранное / Т.И. Краснова-Гусаченко. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 336 с. – С. 4.

Шамякина Т.И. Исповедь души // В кн.: Краснова-Гусаченко, Т.И. Будем жить…: избранное / Т.И. Краснова-Гусаченко. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 336 с. – С. 17-24.

Шамякіна Таццяна. Прадмова // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб.навук.арт. Вып.15 / рэдкал.: В.П.Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – 294 с. – С. 3- 8.

Шамякіна Т.І. Гуманітарная сфера Беларусі: стан і перспектывы // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб.навук.арт. Вып.15 / рэдкал.: В.П.Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – 294 с. – С. 18-27.

Шамякина Т.И. Мифы и сказки о собаке в культурном пространстве народов Евразии // Казка ў еўрапейскай прасторы: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы Міжнар. форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 17-18 мая 2018 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літературы ; склад. Я.І.Грыневіч ; рэдкал.: А.І.Лакотка (гал.рэд.) [і інш.]. Мінск: Беларуская навука, 2019. – 303 с. С. 135-142.

Шамякіна, Т.І. Навука і мастацтва ў гісторыі і сучаснасці // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад.дапам. / В.П.Рагойша [і інш.} ; пад рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мінск : БДУ, 2020.  – С. 5 – 16.

Шамякіна, Т.І. Загалоўкі твораў беларускай прозы ў кантэксце часу (1940-80- гг.) // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад.дапам. / В.П.Рагойша [і інш.} ; пад рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мінск : БДУ, 2020.  – С.16-28.

Шамякина Т.И. Судьба и творчество писателей военного призыва // Социология. № 2, 2020. - С. 72-82.

Шамякина Татьяна.  Белорусская модель мира, выявленная в языке // Неман, № 9, 2020. – С. 126-135.

Шамякина Татьяна. Белорусские этнические константы Архетипы (мифологемы) в сознании белорусов // Неман, № 8, 2020. – С. 139-149.

Шамякіна Т.І. Гомельшчына як крыніца натхнення творчасці Івана Шамякіна // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час” : матэр. VI Міжнар. Навук.-практ. канф. Мазыр, 27 верас. 2019 г. / УА МДПУ імя І.П.Шамякіна ; рэдкал.: А.У.Сузько  (адк.рэд.) [ і інш.]. – Мазыр : МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2020. - 202 с. – С. 20-24.

Шамякина Т.И. Стратегия целостного подхода в литературоведческом дискурсе // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук-практ-канф., Брэст, 20 лістап. 2019 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна ; рэдкал.: Л.В.Левенцэвіч, Т.А.Кісель, Н.Р. Якубук ; пад агул. рэд. Л.В.Леванцэвіч. – Брэст : БрДУ, 2020. – 281 с. – С. 114-118.

Шамякіна Т.І. Іван Шамякін: вядомы і невядомы : успаміны,  эсэ : да 100-годдзя з дня нараджэння / Таццяна Шамякіна. – Мінск : Звязда, 2021. – 280 с.

Шамякина Т.И. Религиозно-мифологические константы отражения национального бытия // Национальная культура в контексте социокультурных трансформаций / М.И. Веренич [и др.] ; науч.ред. В.А.Максимович. – Минск : Беларуская навука, 2021, - 456 с. – С. 192 – 229.

Шамякина Т.И. Психология литературного творчества: учеб-метод.пособие / Т.И.Шамякина. – Минск, БГУ, 2021. – 187 с.

Шамякіна Т.І. Фактары фарміравання творчай асобы Івана Шамякіна  // Шамякінскія чытанні : Пісьменнік – Асоба – Час : зб. навук. пр. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна ; рэдкал. : У.А. Сузько (адк. рэд.) [і інш.] – Мазыр : МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2021. – 260 с. – С.3-6.

Шамякіна Таццяна. Прыродныя фактары ў фарміраванні творчай асобы Івана Шамякіна // Роднае слова, № 1, 2021. – С.3-6.

Шамякина Татьяна. Искусство в жизни и творчестве Ивана Шамякина // Неман, № 1.2021. – 110-131.

Шамякіна Таццяна. Дабрыня як дамінанта светапогляду // Літаратура і мастацтва, № 4. 29.01.2021. – С.1,4.

Шамякина Татьяна. Атлант и  его поклонники // СБ. Беларусь сегодня, № 18. 30.01.2021. – С.21.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.