Публикации:

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, "Філолаг. Выкладчык беларускай і рускай мовы і літаратуры".

Колькасць навуковых публікацый -15.

Профіль у Акадэміі Google

Основные научные и научно-методические публикации:
Яскевіч М. С. (Каржэўская М. С.). Спецыфіка фантастычнага ў творчасці Э. Т. А. Гофмана  і  Я. Баршчэўскага / Яскевіч М. С. // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ (Мінск, 16–18 кастр. 2001 г.): У 3 ч. – Ч. 1.: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай / Рэдкал. : С. Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 207–212. (6 стар.)
Яскевіч М. С. (Каржэўская М. С.). Шлегель А. В. / М. С. Яскевіч // Беларуская Энцыклапедыя: У 18 т. Т. 17: Хвінявічы – Шчытні / рэдкалегія Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск: БелЭн, 2003. – Т. 17.
Яскевіч М. С. (Каржэўская М. С.). Шлегель Ф. / М. С. Яскевіч // Беларуская Энцыклапедыя: У 18 т. Т. 17: Хвінявічы – Шчытні / рэдкалегія Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск: БелЭн, 2003. – Т. 17. 
Каржэўская М. Канцэпцыя  прыроды  ў  творчасці  Э. Т. А. Гофмана  і  Я. Баршчэўскага / М. Каржэўская // Труды кафедры зарубежной литературы БГУ: Сб. науч. ст. – Минск: РИВШ БГУ, 2004. – С. 101–106. (7 стар.)
Коржевская М. С. Прием полинарративности в новелле Гофмана «Песочный человек» / М. С. Коржевская // Ин-т славяноведения РАН, Московский государственный педогогический ун-т им. М. А. Шолохова, Полоцкий государственнй ун-т. Проблемы истории литературы. Сб. ст. Вып 18. Отв. ред. доктор филол. н. проф. А. А. Гугнин. Рец.: докт. филол. н. проф. Е. А. Зачевский, докт. филол. н. В. И. Грешных. – Москва – Новополоцк, 2004. – С. 282–284. (3 стар.)
Каржэўская М. Хранатоп  твораў  Э.Т.А. Гофмана  і  Я. Баршчэўскага / М. С. Каржэўская // Ян Баршчэўскі ў славянскім свеце (да 210-годдзя з дня нараджэння) : Зб. навук. артыкулаў удзельнікаў IV Міжнародных навуковых чытанняў 18–19 мая 2004 г. / Пад рэд. В. І. Русілкі, В. Ю. Бароўкі. – Віцебск: Выд-ва УА “ВДУ ім. П.М. Машэрава”, 2004. – С. 34–38. (5 стар.)
Яскевіч М. С. (Каржэўская М. С.) Прырода  ў  творчасці  Э. Т. А. Гофмана  і  Я. Баршчэўскага / М. С. Яскевіч // Белорусская литература и мировой литературный процесс: Международный научный сборник. Выпуск первый / отв. ред. А. А. Гугнин. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2005. – С. 37–41. (5 стар.)
Коржевская М. С. Интерпретация новеллы Э. Т. А. Гофмана «Песочный человек» в опере Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» / М. С. Коржевская // Проблемы истории литературы: Сборник статей. Выпуск девятнадцатый / отв. ред. А. А. Гугнин. – Москва; Новополоцк, 2006. – С. 91–97. (7 стар.)
Каржэўская М. С. Ноч у творах Э.Т.А. Гофмана  і  Я. Баршчэўскага / М. С. Каржэўская // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя: Матэрыялы ІV Міжнароднага кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6–9. 06. 2005 г.) / пад рэд. А. Мальдзіса, А. Смаленчука. – Мн.: Рэд. газ. “Голас Радзімы”, 2006.  (Беларусістыка=Albaruthenika; кн. 28). (6 стар.)
Каржэўская М. С. «Аптычныя матывы» ў творчасці Э. Т. А. Гофмана / М. С. Каржэўская // Проблемы истории литературы: Сборник статей. Выпуск девятнадцатый / отв. ред. А. А. Гугнин. – Москва; Новополоцк, 2006. – С. 91–97. (7 стар.)
Каржэўская М. Тыпалогія вобразаў апавядальнікаў (на матэрыяле зборнікаў Э. Т. А. Гофмана “Серапіёнавы браты” і Я. Баршчэўскага ”Шляхціц Завальня”) / М. Каржэўская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : зборнік навуковых артыкулаў : у 3 т. / БДУ, філалагічны факультэт ; рэдкалегія: Г. М. Бутырчык (адказны рэдактар) і інш. : VII Міжнародная навуковая канференцыя, 12 – 14 кастрычніка 2005 г., Мінск. – Мінск, БДУ : РІВШ, 2007 – 2010.(4 стар.)
Каржэўская М. C. Канцэпцыя сям’і ў творчасці Э. Т. А. Гофмана  і  Я. Баршчэўскага / М. С. Каржэўская // Беларускае літаратуразнаўства: Навукова-метадычны зборнік. – Вып. 5. – Мінск: “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2007. – С. 140–148. (9 стар.)
Каржэўская М. С. Апазіцыя свой/чужы ў творах Э. Т. А. Гофмана  і  Я. Баршчэўскага / М. С. Каржэўская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : VIII Міжнародная навуковая канференцыя, прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1-3 лістапада 2007 г., Мінск, БДУ : зборнік навуковых артыкулаў / пад агул. рэд. І. С. Роўды. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 88–92. (5 стар.)
Каржэўская М. С. Да пытання пра «беларускі гафманізм» Яна Баршчэўскага / М. С. Каржэўская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча : матэрыялы ХII Міжнар. навук. канф., Мінск, 22 – 24 кастр. 2015 г. У 2 ч. Ч. ІI. / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск: БДУ : РІВШ, 2016. – С. 195–201. (7 стар.)
Image

Ресурсы

Image
Image