Публикации:

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, “Філолаг. Выкладчык замежнай (нямецкай) мовы і літаратуры і беларускай мовы і літаратуры”.

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: 10.01.03 — Літаратура народаў краін замежжа (аўстрыйская, нямецкая).

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навук. кіраўнік: "Хранатоп прозы Інгеборг Бахман", 2003, навуковы кіраўнік— к.ф.н., прафесарЕ.А. Лявонава.

Колькасць навуковых публікацый - 30.

Профіль у Акадэміі Google

Основные научные и научно-методические публикации:

Гронская В.Ч. Прасторава-часавая будова рамана Інгеборг Бахман «Маліна» (1971) / В.Ч. Гронская // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4. – 2003,  № 1. – С.27-32.

Гронская В.Ч.  Адлюстраванне катэгорыі міжпрасторавасці ў апавяданнях Інгеборг Бахман: матыў блукання і вобраз радзімы / В.Ч. Гронская // Іноземна філологія: Украïнський науковий збірник / Під. рід. Н.Ф.Копістянскій. Вип. 114. – Львів, 2003. – С.255–263.

Гронская О.Ч. Время историческое и время художественное в романе Ингеборг Бахман «Малина» /О.Ч. Гронская // Проблемы истории литературы: Сб. ст. Вып. семнадцатый. Москва – Новополоцк, 2003.– С. 92–101.

Гронская В.Ч. Вобраз радзімы ў аўстрыйскай літаратуры другой паловы ХХ стагоддзя: некаторыя тэндэнцыі/ В.Ч. Гронская // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы VII міжнароднай навуковай канферэнцыі. -  Мн., 2006. – С. 164–168.

Гронская В.Ч. Два вершы Янкі Купалы ў перакладзе Фердынанда Нойрайтэра / В.Ч. Гронская // Мова – літаратура – культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27–28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І.Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 375–379.

Гронская О. Национальная картина мира в романе Э.Елинек «Дети мёртвых»/ О.Гронская // Общество и этнополитика : материалы Шестой Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 1 мая – 1 июля 2013 г. / СибАГС ; под научн. ред. Л. В. Савинова. — Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2013.– С. 270–276.

Гронская В.Ч. Пошукі нацыянальнай і ўласнай ідэнтычнасці ў рамане Томаса Бернхарда “Сцюжа”/ В.Ч.Гронская // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верасня 2013 г. / УА МДПУ імя І.П.Шамякіна; рэдкал.: А.У.Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр, 2013. – С. 88–91.

Гронская О. Ч. Перемоделирование «Песни о Нибелунгах» в пьесах Морица Ринке «Женщины Зигфрида» и «Последние дни Бургундии /О.Ч. Гронская // Немецкаякультура в контексте мировой: сб. науч. ст. / Белорус, гос. ун-т; под ред. Г. В. Синило. - Минск: РИВШ, 2014. – С. 161–168.

Гронская О.Ч. Деидеологизация «Песни о Нибелунгах» в драме Морица Ринке «Последние дни Бургундии / О.Гронская // Общество и этнополитика : материалы Седьмой Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 1 мая – 1 июля 2014 г. / СибАГС ; под научн. ред. Л. В. Савинова. — Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014.– С. 270–276.

Гронская В.Ч. Пошукі сябе і духоўнага прытулку ў прозе Томаса Бернхарда // Универсальное и национальное в языковой картине мира: материалы Междунар. науч. конф., Минск 2–3 окт. 2015 / редкол.: Н.В.Фурашова (отв. ред.), Н.Е.Лаптева, Е.В.Зуевская. – Минск: МГЛУ, 2016. – С. 219–222.

Гронская В.Ч. Традыцыі антыайчыннага рамана ў творах Томаса Бернхарда «Сцюжа» і Эльфрыдэ Елінэк «Дзеці мёртвых» // Веснік БДУ. – 2016. – № 1. – С. 13–17.

Гронская О.Ч. Человек в “зловещем и неродном междумирье”: образ-символ родины в романе Э.Елинек «Дети мертвых» // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф., мінск, 22–24 кастр. 2015 г.: у 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Г.М.Бутырчык. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 215–222.

Гронская О.Ч. Проблема национальной и личностной самоидентификации в романе Томаса Бернхарда «Изничтожение» / О.Ч. Гронская // Романо-германская филология. Контексты культуры и литературные связи : междунар. сб. науч. ст. / Полоцкий гос. ун-т ; редкол.: А. А. Гугнин (отв. ред.) [и др.] – Новополоцк, 2017. – С. 131–134.

Гронская В.Ч. Паэтычнае выяўленне моўнага крызісу як крызісу аўстрыйскай нацыянальнай ідэнтычнасці ў лірыцы Эрнста Яндля / В.Ч. Гронская // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: Матэрыялы VI Міжнародных навуковых чытанняў, прысвечаных памяці І.Я.Навуменкі. – Гомель, 2018. – С. 100–103.

Гронская В.Ч. Узаемаадносіны чалавека і мовы ў сучаснай аўстрыйскай паэзіі / В.Ч. Гронская // Человек говорящий, пишущий, читающий в литературе: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2 / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Т.Е. Автухович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2019. – С. 55–64.

Гронская В.Ч. Вобраз-сімвал венскай Плошчы герояў у аднайменных вершы Э. Яндля і п'есе Т. Бернхарда: праблемы інтэрпрэтацыі і перакладу / В.Ч. Гронская // Национальные культуры в межкультурной коммуникации (Новая парадигма охраны культурного и природного наследия) : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск (11-12 апреля 2019 г). / редкол.: Т. С. Супранкова (отв. ред.) [и др.]. - Минск : Колорград, 2019. - С. 473-481.

Image

Ресурсы

Image
Image