Сервисы

Гедимин Лариса Анатольевна
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.56,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальностьБелорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы» (1994).

Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта: история древней белорусской литературы, история белорусского языка, культура речи, стилистика, риторика.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Творчество Афанасия Филипповича в контексте православной полемической литературы канца XVI - первой половины XVII в." (2003),  кандидат филологических наук В.А. Чемерицкий.

Количество научных публикаций: более 20.

Профиль в Академии Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Основные научные и научно-методические публикации:

Творчасць Афанасія Філіповіча ў кантэксце праваслаўнай палемічнай літаратуры канца XVI - першай паловы VII ст.: Аўтарэф. ... канд. філал. навук. Мн.: Ін-т літ-ры імя Янкі Купалы НАН РБ, 2003. 20 с.;

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ - ХІХ ст. / Пад рэд. В. Чамярыцкага: У 2 т. Т. 1. Мн.: Беларуская навука. 2006. 910 с. (У сааўт.);

Анталогія даўняй беларускай літаратуры: XI - першая палова XVIII ст. / Нав. рэд. В.А. Чамярыцкі. Мн.: Беларуская навука. 2003. 1051 с. (У сааўт.).

Жанравыя асаблівасці "Дыярыуша" Афанасія Філіповіча // Матэр. 51-й студ. навук. канф. БДУ. Мн.: БДУ, 1994. С. 138;

Погляды Афанасія Філіповіча на ўладкаванне сусвету // Беларуская мова і літаратура: праблемы навучання і вывучэння ў сярэдняй і вышэйшай школе: Матэр. навук.-практ. канф. Ч. 1. Шляхі рэалізацыі сучаснай моўнай і літаратурнай адукацыі ў сярэдняй і вышэйшай школе. Мн.: БДУ, 1994. С. 170 - 172;

"Дыярыуш" Афанасія Філіповіча: традыцыі і наватарства ў развіцці жанру // Мова - Літаратура - Культура: Матэр. міжнар. навук. канф. Ч. 2. Мн.: БДУ, 1999. С. 19 - 22;

Палемічныя творы Афанасія Філіповіча // Матэрыялы V Кірыла-Мяфодзіеўскіх чытанняў, прысвеч. Дням славянскага пісьменства і культуры: У 2 ч. / Еўрапейскі гуманітарны ун-т, Бел. ун-т культуры; Рэдкал.: Бендзін А.Ю. (адк. рэд.) і інш. Ч. 1. Мн.: Бел. ун-т культуры, 2000. С. 142 - 146;

Гістарычныя ўмовы ўзнікнення палемічнай літаратуры канца XVI - першай паловы XVII ст. // Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку: Матэр. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю Белдзяржуніверсітэта/ Адк. рэд. С.А. Важнік. Мн.: Права і эканоміка, 2001. С. 134 - 139;

Палемічная літаратура канца XVI - першай паловы XVII ст. як форма спрэчкі // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: Матер. междунар. научн. конф. В 2 ч. Ч. 2. / Под ред. Т.Е. Автухович. Гродно: ГрГУ, 2001. С. 88 - 96;

Праблема палемічнасці "Дыярыуша" Афанасія Філіповіча // Пятыя навуковыя чытанні, прысвеч. Сцяпану Некрашэвічу: Матэр. навук. канф. / Адк. рэд. А.А. Станкевіч. У 2-х ч. Ч. 2. Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. С. 26 - 28;

Творчая гісторыя і жанравыя асаблівасці "Навінаў" Афанасія Філіповіча // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэр. V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ: У 3-х ч. Ч. 1: Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай / Рэдкал. С.Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. Мн.: БДУ, 2001. С. 45 - 50;

Да пытання азначэння палемічнай літаратуры // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі. Навук. зб. / Пад аг. рэд. праф. В.П. Рагойшы. Вып. 2. Мн., 2003. С. 44 - 50;

Жанравая прырода "Гісторыі падарожжа ў Маскву" Афанасія Філіповіча // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі. Навук. зб. / Пад аг. рэд. праф. В.П. Рагойшы. Вып. 2. Мн., 2003. С. 35 - 44;

Інтэрактыўныя метады пры выкладанні лінгвістычных дысцыплін // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования. Сб. науч. ст. Вып. 5 / Под ред. Л.А. Муриной, Ф.М. Литвинко. Мн.: БГУ, 2003. С. 17 - 21;

Іван Насовіч - чалавек-загадка // Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 220-годдзю з дня нараджэння Івана Іванавіча Насовіча. Мінск: Права і эканоміка, 2008. С. 3 -15 .

"Ёй на усіх хапае часу і добрых слоў...": да 90-годдзя з дня нараджэння Л.Л. Кароткай // Настаўніцкая газета. - 2009. - 21 сакавіка.

З выкарыстання тэстаў у сістэме E-University пры вывучэнні арфаграфіі беларускай мовы на гістарычным факультэце БДУ // Матэрыялы ІІІ Міжнародна-практычнай канферэнцыі "Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля" // Рэд. кал. А.П. Кудрэнка (адк.рэд.), Т.І. Скікевіч (нам.адк. рэд.) і інш. -  Горкі, БДСА, 2010. - С. 46 - 48.

Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах: метадычны аспект // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэспю навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ, Мінск, 20-21 кастр. 2011 г. / Беларус. Дзярж. ун-т [і інш.]; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С.115—121.

Скансэн, музей пад адкрытым небам – да пытання ўпарадкавання музейнай тэрміналогіі // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэр. навук. чытанняў, прысвечаных 75-годдзю прафесара Б. А. Плотнікава (г. Мінск, 15 снежня 2015 г.) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2016. – С.34-38.

Руска-беларускі слоўнік музейнай тэрміналогіі. – БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Электрон. тэкст. дан. – Мінск : БДУ, 2017. – 37 с. – Загл. з экрана. – № 008815112017, Дэп. у БДУ 15.11.2017.

Руска-беларускі слоўнік архіўнай тэрміналогіі. – БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы. – Электрон. тэкст. дан. – Мінск : БДУ, 2017. – 51 с. – Загл. з экрана. – № 008715112017, Дэп. у БДУ 15.11.2017.

Беларуская мова (прафесійная лексіка). Тэксты для перакладу і лінгвістычнага аналізу для студэнтаў спецыяльнасці “Гісторыка-архівазнаўства” гістарычнага факультэта БДУ. – Мінск : РІВШ, 2017. – 36 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка). Тэксты для перакладу і лінгвістычнага аналізу для студэнтаў спецыяльнасці “Гісторыя” гістарычнага факультэта БДУ. – Мінск : РІВШ, 2017. – 44 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка). Тэксты для перакладу і лінгвістычнага аналізу для студэнтаў спецыяльнасці “Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны” гістарычнага факультэта БДУ. – Мінск: РІВШ, 2017. – 24 с.

Да 100-годдзя “Граматыкі беларускай мовы” Браніслава Тарашкевіча // Беларуская мова як замежная. – 2018. – № 1 – С. 6—14.

Спосабы перакладу дзеепрыметнікаў у архіўнай і музейнай тэрміналогіі // Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара В. П. Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі беларускай мовы ; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.] ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : БДУ, 2018. – С.74-80.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.