Сервисы

Казакова Ирина Валерьевна
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.56,
Адрес 220030
Должность:
доктор филологических наук, профессор

Высшее учебное заведение, который закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет (1989); специальность "белорусский и русский языки и литературы".

Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: мифология, фольклористика, сравнительно-типологический анализ в области фольклора и мифологии, этнокультурология, этнология, история и теория  белорусской и мировой культуры.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Этническое сознание и этнопсихология белорусов (на материале семейной и обрядовой поэзии Могилевщины)", 1993, научный руководитель - доктор филологических наук, профессор А.С. Федосик.

Название докторской диссертации, год защиты, научный консультант: "Мифологическо-фольклорная специфика белорусской традиционной культуры", 2000. Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор А.С. Федосик.

Количество научных публикаций: более 200.

Основные научные и научно-методические публикации:

Казакова, І. В. Этнічныя традыцыі ў духоўнай культуры беларусаў / І. В. Казакова. – Мінск : Універсітэцкае, 1995. – 151 с.

Казакова, І. В. Міфалагемы і магія ў беларускім абрадавым фальклоры / І. В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1997. – 120 с.

Казакова, І. В. Сімволіка і семантыка славянскіх міфалагем / І.В. Казакова. – Мінск: БОФФ, 1999. – 203 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: курс лекцый / І. В. Казакова. – Мінск : Палікрафт, 2003. – 195 с.

Казакова, І. В. Фальклорная спадчына Магілёўшчыны (Хоцімскі раён) / І. В. Казакова. – Мінск: Паркус плюс, 2012. – 180 с. (2-е выданне дапоўненае, на беларускай і англійскай мовах).

Казакова, І. В. Каменны пояс Беларусі: Славутасці нашай зямлі / І. В. Казакова. – Мінск : Светач, 2004. – 176 с. (на беларускай і англійская мовах; 2-е выд. 2009 г.).

Казакова, И. В. Культура Турции / И. В. Казакова. – Минск: Паркус плюс, 2007. – 135 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: Тэставыя заданні: вучэб.-метад. дапам. / І. В. Казакова. – Мінск : РІВШ, 2006. – 132 с.

Казакова, І. В. Беларускі фальклор: вучэб. дапам. / І.В. Казакова, – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – 309 с. (з грыфам Міністэрства адукацыі)

Казакова, І. В. Песні беларускага народа: метад. зб. / І.В. Казакова, Бел. дзярж. ун-т. – Мінск : Паркус плюс, 2007. – 68 с.

Казакова, І. В. Функцыянальная роля тэматычнага кабінета ў адукацыйным працэсе вышэйшай навучальнай установы: метад. дапам. / І. В. Казакова; Бел. дзярж. ун-т, філал. фак. – Мінск : Паркус плюс, 2008. – 16 с.

Тэставыя заданні па курсу «Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры» для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 05 Рамана-германская філалогія / І. В. Казакова.– Мінск : БДУ, 2009. – 16 с.

Казакова, І. В. Гісторыя культуры Беларусі: вучэб.-метад. дап. для студэнтаў выш. навуч. устаноў / І. В. Казакова.– Мінск : РІВШ, 2009. – 72 с.

100 тестов по славянской мифологии (для студентов филологических факультетов вузов (специальности 1-21 05 01 “Белорусская филология”, 1-21 05 02 “Русская филология”, 1-21 05 04 “Славянская филология”)) / сост. И. В. Казакова. – Минск : БГУ, 2011. – 16 с.

Казакова, І. В. Беларускі абрадавы фальклор: Нацыянальная спецыфіка: вуч.-метад. дапаможнік / І. В. Казакова. – Мінск : Паркус плюс, 2012. – 54 с.

Казакова, И. В. Белорусская и китайская свадьбы: сравнительный аспект / И. В. Казакова // Пути Поднебесной: сб. научных трудов. Вып. 3. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: А.Н. Гордей (отв. ред.), Гун Цзяньвэй (зам. отв. ред.). – Минск: РИВШ, 2013. – С. 324–334.

Казакова, І. В. Вясельныя абрады беларусаў і кітайцаў (вяселле і дзіехун) / І. Казакова // Роднае слова. – № 2. – 2014. – С. 84–87.

Казакова, І. В. Беларускі і турэцкі вясельны абрады / І.В. Казакова // Роднае слова. – № 4. – 2014. – С. 82–84.

Казакова,І.В. Жаночыя вобразы ў міфалагічных уяўленнях кітайцаў і славян / І.В.Казакова // Роднае слова.-№7.-2014.-С.83-87.

Казакова,І.В. Роля жанчын ў традыцыйных абрадах беларусаў і кітайцаў/ І.В.Казакова // Веснік БДУ,серыя 4.- 2014. - № 1.-С.8-12.

Казакова,І.В. Канцэпцыі міфа і міфалогіі у розных навуковых даследаваннях:матэрыялы для самаст. падрыхт. студэнтаў / І.В.Казакова.-Мінск : Паркус плюс, 2014.- 32 с.

Казакова,І.В. Беларуская і кітайская традыцыйныя народныя культуры: параўнальны аспект/І.В.Казакова. - Мінск: Паркус плюс, 2014.- 156 с.

Традиционные китайские и белорусские обряды:сравнительный аспект /Китайский научный журнал  Northern Literature,  ISSN 0476-031x, No.12,2015.С.112-113.(на китайском языке)

«Образ женщины в белорусской традиционной культуре» //   Сборник научных материалов Международной научно-практической конференции «Роль женщины в развитии современной науки и образования», Минск, БГУ (17-18 мая 2016 г.)\гл. ред Казакова І.В.,Минск, «Право и экономика», 2016,С.51-56.

“Белорусские и  китайские приметы и поверья” /Кітайскі навуковы часопіс на англійскай і кітайскай мове “Culture journal” ISSN 1673-7725,№ 11,2016 (ISSN  1673-7725) С. 85-86(на китайском языке)

«Экологичность традиционной китайской культуры»/ часопіс “Белая Вежа” №6 (33), 2016 С.144-149.

Славянская міфалогія. №УД-3231/вуч.: вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 2016.

Фалькларыстыка. №УД-3230/уч: вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)»: 1-21 05 01-01 «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)», 1-21 05 01-02 «Беларуская філалогія (камп’ютарнае забеспячэнне)», 1-21 05 01-03 «Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя)», 2016.

Гісторыя культуры Беларусі. №УД-3229/вуч: вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 2016.

Деловой этикет. Рег. №УД-3228/уч: учебная программа для специальности 1-21 05 06 "Романо-германская филология", 2016.

Культура России. Рег.№УД-3232/уч: учебная программа для специальности 1-21 05 02 "Русская филология" (по направлениям): 1-21-05 02-04 "Русская филология (русский язык как иностранный)", 2016.

История и теория мировой культуры. Рег.№ УД-3233/уч.: учебная программа для специальности 1-21 05 04 "Славянская филология", 2016.

История культуры Беларуси : пособие для иностранных студентов Бельская Т.В., СмольскаяТ.М., Казакова И.В.; под общей редакцией И.В.Казаковой.-Минск : Издательство «Регистр»,2017-172с.

«Особенности китайской традиционной медицины» //Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние: сб. науч. Статей/ редкол.: Ван Дацзюнь [ и др] под ред. Н.Н. Хмельницкого.- Мн.: РИВШ, 2017.С86-89

«Белорусские традиционные предсвадебные гадания»// Новый шёлковый путь: китайский научный журнал;CN61-1499|C, ISSN-2095-9923,02. 2017.С. 151 (на китайском языке)

Китайский этикет»/ журнал «Белая вежа». №2(41).2017 .С.133-140

«Звычаі святкавання Новага году ў беларусаў і кітайцаў”// сб. науч. статей “Традиционная духовная культура восточно-славянских и китайского народов”/редкол В.И. Коваль и др. Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины 2017,С.81-84.

“Значэнне фальклорных твораў  ў працэсе адукацыі і выхавання”// электронны навукова–асветніцкі рэцэнзуемы часопіс “Сафія” –ISSN 2520- 2219, №1, 2017г., С.8-13.

“Культ продкаў у беларускай і кітайскай традыцыйных народных культурах “//электронны навукова –асветніцкі рэцэнзуемы часопіс “Сафія”-ISSN2520- 2219, №2, 2017г., С.87-97.

Казакова И.В. Китайская фольклористика//  И.В. Казакова / электронны навукова –асветніцкі рэцэнзуемы часопіс “Сафія“-ISSN 2520- 2219,№2, ч.2, 2017.-С.83-87.

Фалькларыстыка : вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)»: 1-21 05 01-01 «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)», 1-21 05 01-02 «Беларуская філалогія (камп’ютарнае забеспячэнне)», 1-21 05 01-03 «Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя)» / БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэорыі літаратуры ; склад. І. В. Казакова. – Мінск : БДУ, 2017. – 69 с. – Бібліягр.: с. 62–69.

“Некаторыя кітайскія  абрады і звычаі вясенне-летняга перыяду”/ Роднае слова, №5, 2018, с.89-92.

"Традыцыі песеннага фальклору беларусаў і казахаў"/ “Женщины-учёные Беларуси и Казахстана : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Миннск, 1-2 марта 2018года/ редколлегия: И.В.Казакова [и др. ].-Минск: РИВШ, 2018, С.3-6.

Некоторые аспекты китайской традиционной медицины //  И.В. Казакова / электронны навукова – асветніцкі рэцэнзуемы часопіс София-ISSN 2520- 2219, №1 2018, С. 126-132. 

Восеньскія песні як спецыфічная беларуская  з’ява  ў  славянскім фальклоры// Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб.арт/ пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. —Мінск: БДУ, 2018. С. 194-198.

Образ дракона в китайской мифологии, фольклоре и других культурных пластах  //  И.В. Казакова / электронны навукова – асветніцкі рэцэнзуемы часопіс София- ISSN 2520- 2219, №2, 2018, С.93-99.

Деловой этикет: Методические рекомендации для самоподготовки студентов /Казакова и др.; под ред. И.В. Казаковой. — Минск: БГУ, 2019. — 66 с.

Белорусские обрядовые песни // Научный журнал Ассоциации по изучению культур провинции Хэнань, № 6. — Хэнань: Дагуань, 2019. — С. 141—142 (на китайском языке).

Союз женщин БГУ. 20 лет / И.В. Казакова [и др.]; под общ. ред. И.В. Казаковой. — Минск: РИВШ, 2019. — 110 с.

Ту Юю — первая женщина-учёный Китая лауреат Нобелевской премии // “Женщины-учёные Беларуси и Китая”: сборник научных докладов Международной научно-практической конференции, Минск (15 марта 2019) / под общ. ред И.В. Казаковой. — Минск: РИВШ, 2019. — С. 3—4.

УМК по дисциплине “Деловой этикет” для специальности 1-21 05 06 “Романо-германская филология” / БГУ. Филологический факультет. Деп. в БГУ 02.05.2019. №005702052019. Опубликовано в журнале Белорусского государственного университета. Философия. Психология. № 3, 2019.

В поисках нестандартных решений: пример эвристического занятия с выполнением открытого задания, / “София”: электронный научно—просветительский рецензируемый журнал ISSN2520-2219. № 1, 2019. — С. 71—77.

Некоторые особенности китайских обрядов осенне-зимнего периода / “Роднае слова”, № 5, 2019. — С. 87-90.

Образ женщины в белорусской и китайской культурах // “Женщины-учёные Беларуси и Китая”: материалы международной научно-практической конференции, Минск, БГУ (15 марта 2019) / [редкол. Казакова И.В (отв. редактор.), Олюнина И.В. (отв. редактор)]. — Минск: РИВШ, 2019. — 129 с.

Image

Ресурсы

Image
Image