Сервисы

Бельский Алесь Иванович
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.56,
Адрес 220030
Должность:
доктор филологических наук, профессор

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет (1986); специальность "белорусский и русский языки и литературы".


Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы ХХ - ХХI вв., литературная критика.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:  "Человек и природа в современной белорусской поэзии", 1991, научный руководитель - доктор филологических наук, профессор О.А. Лойко.


Название докторской диссертации, год защиты, научный консультант: "Пейзаж в белорусской поэзии: эволюция, поэтика, система образов", 1998. Научный консультант: доктор филологических наук, профессор О.А. Лойко.


Количество научных публикаций: 500.


Профиль в Академии Google


 

Основные научные и научно-методические публикации:

Пакуль баліць душа: Літ.-крыт. арт. / Алесь Бельскі. — Мн.: Полымя, 1995. — 96 с. — (Бібліятэка часопіса "Маладосць" ; 6 (84).

Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і развіцце творчых індывідуальнасцяў (80-90-я гг.): Вучэб.-метад.дапам.для настаўнікаў. — Мінск : Нар.асвета, 1997. — 253 с.

Жывая мова краявідаў: Пейзаж у бел. паэзіі. - Мн.: Бел. гуманітар. адукац.-культур. цэнтр, 1997. - 135 с.

Свет ад травы да зор: Беларуская паэзія:сістэма вобразаў прыроды,паэтыка пейзажу:Дапам.для настаўнікаў. — Мінск: Нар.асвета, 1998. — 223 с.

Краса і смутак: Дапам. для настаўнікаў / Алесь Бельскі. — Мн.: Выд. дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 2000. — 236 с.

Сучасная літаратура Беларусі : Дапам. для настаўнікаў / Алесь Бельскі. — Мн.: ТАА "Аверсэв", 2000. — 126 с. — (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам).

Экалогія душы: Арт.: Нарысы: Эсэ. — Мінск: Тэхнапрынт, 2003. — 147 с.

Класікі і сучаснікі ў школе / А.І.Бельскі. — Мінск: Аверсэв, 2005. — 350 с. — (Вывучэнне творчасці пісьменнікаў).

Беларуская літаратура XX стагоддзя: гісторыя і сучаснасць / А.І. Бельскі. — Мінск : Аверсэв, 2005. — 270 с.

Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 1999―2014. — Т. 4., кн. 2: 1986―2000 / [С. А. Андраюк, А. І. Бельскі, С. С. Лаўшук і інш.; Навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. — 2003. — 974 с. — (у суаўтарстве).

Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя: у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 1999―2014. — Т. 4, кн. 3 / [І. Л. Шаўлякова-Барзенка і інш. ; навуковыя рэдактары: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. — 2014. — 1318 с. — (у суаўтарстве).

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі па спецыяльнасцях "Пачатк. адукацыя", "Пачатк. адукацыя. Дадат. спецыяльнасць" / А. М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча, М. Б. Яфімавай. — Мінск : Выш. шк., 2008. — 687 с. — (ВНУ). —(у суаўтарстве).

Галасы і вобразы: літ.-крыт. арт. / Алесь Бельскі. — Мінск : Лит. и Искусство, 2008. — 287 с.

Літаратурацэнтрызм: педагагічныя артыкулы, нарысы / Алесь Бельскі. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2008. — 143 с.

Беларуская літаратура: вучэбны дапаможнік для 6-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. — 318 с.— (у суаўтарстве).

Беларуская літаратура: дапаможнік для вучняў 10-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [А. І. Бельскі і інш.]; пад рэдакцыяй: А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 271 с. — (у суаўтарстве).

Беларуская літаратура: дапаможнік для вучняў 11-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [А. І. Бельскі і інш.]; пад рэдакцыяй: А. І. Бельскага, М. А. Тычыны. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. — 247 с. — (у суаўтарстве).

Тут іх карані і вытокі: вядомыя людзі з Капыльшчыны ў свеце / Алесь Бельскі. — Мінск: Рэдакцыя часопіса "Роднае слова", 2014. — 67 с.

Бельскі, А. І. Паэзія / А. І. Бельскі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ.: навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. — 2-е выд. — Мінск: Беларус. навука, 2015. — С. 36—87.

Недаспяваныя песні: зборнік твораў паэтаў Беларусі, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / уклад., аўт. прадм. і біягр. даведкі А. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2015. — 462 с.

Фама Антонавіч Бельскі: біягр. матэрыялы і артыкулы = Фома Антонович Бельский: биогр. материалы и статьи / уклад. прадм. і камент. А. І. Бельскага. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2015. — 223 с.

Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — 286 с.

Бельскі, А. Спазнанне асобы і творчасці: артыкулы, успаміны, інтэрв’ю / А. Бельскі. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2017. — 152 с.

Бельскі, А. Беларуская літаратура ў кантэксце традыцый і сучаснасці / А. Бельскi. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2017. — 344 с.

Ятель, Т. П. Миколог Прокофий Данилович Ятель / сост., предисл. и примеч. проф. А. И. Бельского. — Минск: Издатель Змицер Колас, 2018. — 96 с.

Бельскі, А. Сам-насам з літаратурай: літаратуразн. і пед. артыкулы, творч. партрэты і ўспаміны / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — 196 с.

 Бельскі, А. Вытокі і плынь: артыкулы, нарысы / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — 140 с.

Бельскі, А. Тут наша радзіма: вядомыя людзі з Капыльшчыны ў Беларусі і свеце / А. Бельскі. — Мінск: Зміцер Колас, 2018. — 152 с.

Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — 234 с.

Канцэпцыя вучэбнага прадмета «Беларуская літаратура» (V—ХІ класы): праект / [Удакладненне: аўтары праекта Канцэпцыі вучэбнага прадмета «Беларуская літаратура» (V—ХІ класы): М. Лазарук, В. Івашын, А. Бельскі і інш. — Роднае слова, 2016, № 4, с. 65] // Роднае слова. — 2016. — № 3. — С. 51—60.

Образовательный стандарт базового образования = Адукацыйны стандарт базавай адукацыі = Еducational Standard of Basic Еducation: Беларуская літаратура / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь от 26.12.2018 г., № 125. — Минск, 2018. — С. 49—50, 73—79, 123—124, 138—142. 

Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания: Х класс (базовый уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: НИО, 2015. — С. 13—32 (у суаўт.).

Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания: Х класс (повышенный уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: НИО, 2015. — С. 15—41 (у суаўт.).

Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: Х клас (базавы ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015. — С. 13—32.

Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: Х клас (павышаны ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015. — С. 15—41.

 Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: Х класс (базовый уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2015. — С. 13—32.

 Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: Х класс (повышенный уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2015. — С. 15—41.

 Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: VІ клас / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — С. 20—36.

Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: VІ класc / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2016. — С. 20—36.

Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: ХІ клас (базавы ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — С. 10—27.

Беларуская літаратура // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: ХІ клас (павышаны ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — С. 12—31.

Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: ХІ класс (базовый уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2016. — С. 11—28.

Беларуская літаратура // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания: ХІ класс (повышенный уровень) / Утв. Мин-вом обр. Респ. Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2016. — С. 12—31.

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. Беларуская літаратура: V—ІХ кл. / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2017. — С. 48—115.

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. Беларуская літаратура: Х—ХІ кл. (базавы узровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2017. — С. 19—38.

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для ІХ класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовай навучання і выхавання / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь ад 27.07.2017 г, №. 92 — Мінск, 2017. — 24 с. 

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для Х—ХІ класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовай навучання і выхавання (павышаны ўзровень) / Зацв. Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь ад 27.07.2017 г, №. 93 — Мінск, 2017. — 36 с. 

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне «Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – ХХІ стст.» па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 02 «Руская філалогія» (па напрамках), 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» / Аўтары: Л. В. Алейнік, А. І. Бельскі, Т. В. Бельская і [інш.]. — Мінск: БДУ, 2015. 

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова / Дапушчана Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016. — 312 с.

Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча; А. М. Макарэвіч, А. І. Бельскi [і інш.] / Дапушчана Мін-вам адук. Рэсп. Беларусь. — Мінск: РІПА, 2016. — 359 с.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 1 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 2 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га класа спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 3 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 4 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 5 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 6 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. спецыяльных агульнаадукац. шк. для дзяцей з парушэннямі зроку: кн. 7 / А. І. Бельскi, Л. К. Цітова. — Мінск: Нар. асвета, 2017. — 7 кн.

Караткевіч, У. Збор твораў: у 25 т. Т. 8: Каласы пад сярпом тваім: раман; Зброя: аповесць / У. Караткевіч; падрыхт. тэкстаў і камент. Вольгі Андрэевай; рэд. тома А. Бельскі. — Мінск: Маст. літ., 2015. — 926 с.

Бельскі, А. І. Спавядальныя матывы ў паэзіі Васіля Зуёнка (матэрыял да вывучэння тэмы «Сучасная беларуская паэзія» ў ХІ класе) / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2015. — № 1. — С. 43—44.

Бельскі, А. І. П’еса Аляксея Дударава «Князь Вітаўт» (матэрыял да ўрокаў у ХІ класе) / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2015. — № 2. — С. 53—57.

Бельскі, А. «О, горада чароўныя прынады!»: станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 1. — С. 3—6.

Бельскі, А. «О, горада чароўныя прынады!»: станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 3. — С. 17—20.

Бельскі, А. Жыў на свеце паэт: пра асобу і творчасць Леаніда Трубача / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 4. — С. 18—20.

Бельскі, А. І. Інтэлектуальна-філасофская паэзія А. Разанава: версэізацыя, прасторава-часавы кантынуум / А. І. Бельскі // Веснік БарДУ. — Сер. «Педагогические науки. Психологические науки. Филологические науки». — 2015. — № 3. — С. 84—90.

Бельскі, А. Душа і Слова: паэтычная творчасць В. Рагаўцова / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 6. — С. 19—21.

Бельскі, А. «Мой ліпень, медазбор гадоў маіх…»: паэзія А. Шушко / А. Бельскі // Роднае слова. — 2015. — № 7. — С. 22—24.

Бельский, А. И. Война в жизни и судьбе профессора  Ф. А. Бельского / А. И. Бельский, Т. П. Ятель // Великая Отечественная война в мировой и отечественной истории: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы над нацистско-немецкими захватчиками / редкол.: Т. Ю. Анпилогова (гл. ред.) [и др.]. — Луганск, 2015. — С. 17—24.

Бельскі, А. І. Вучоны-педагог Ф. А. Бельскі: генезіс поглядаў на адукацыю і выхаванне дзяцей / А. І. Бельскі // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сб. науч. статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. — С. 4—10.

Бельский, А. И. «Беларуская мова і літаратура» / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 164.

Бельский, А. И. Белорусская література в системе среднего образования / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 167—169.

Бельский, А. И. Литературное образование / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 604—606.

Бельский, А. И. Методика преподавания белорусской литературы / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 1. — С. 664—665.

Бельский, А. И. Образовательный стандарт по белорусской литературе / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 2. — С. 74—75.

Бельский, А. И. Учебно-методический комплекс по белорусской литературе / А. И. Бельский // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Г. И. Николаенко (отв. секретарь) [и др.]. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. — Т. 2. — С. 438—440.

Бельскі, А. І. Традыцыі Янкі Купалы ў творчасці літаратараў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / А. І. Бельскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: Д. М. Лебядзевіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ЮрСаПрінт, 2015. — С. 3—8.

Бельский, А. И. Личность и поэзия Павла Тычины: проблема рецепции в Беларуси, типологический контекст / А. И. Бельский // Кременецькі компаративні студії: наук. часопис / ред. Д. Ч. Чак, О. В. Пасічник. — Хмельніцькій: ФОП Цюпак А. А., 2015. — Віп. V, т. 1. — С. 41—48.

Бельскі, А. Зоф’я Налкоўская і духоўна-філасофскія асновы светапогляду Янкі Брыля / А. Бельскі // Хоревские чтения. Вып. ІІ: Память культуры. Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской: сб. науч. работ: в 2 т. / редкол.: С. Ф. Мусиенко (отв. ред.) [и др.]. — Гродно: ООО «ЮрСаПринт», 2015. — Т. 1. — С. 123—132.

Бельскі, А. І. Вайна — Перамога — Памяць у беларускай паэзіі пачатку ХХІ стагоддзя / А. І. Бельскі // Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін: зб. навук. артыкулаў / пад агул. рэд. А. М. Макарэвіча. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2015. — С. 36—42.

Бельскі, А. Слова да чытача: [пра Ф. Бельскага і паэму Я. Гучка «Пакутнік-пілігрым»] / А. Бельскі // Аднойчы вечарам: вершы тэбээмаўскіх паэтаў. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2015. — С. 87—89.

Бельскі, А. Беларусь як нацыянальны космас: пра кнігу Я. Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля» / А. Бельскі // Роднае слова. — 2016. — № 1. — С. 18—19.

Бельскі, А. І. Максім Гарэцкі пра Алеся Гаруна: (матэрыял да вывучэння тэмы ў ІХ класе) / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2016. — № 1. — С. 40—42.

Бельскі, А. Адам Міцкевіч і станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі / А. Бельскі // Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemności: матэрыялы ХХІ міжнар. навук. канф. (Гродна, 23—24 кастр. 2014 г. / рэдкал.: Я. Панькоў [і інш.]. — Гродна: Будмедыяпраект, 2015. — С. 125—133.

Бельскі, А. «…Запісы для сябе і гісторыі»: Дзённікі сучасных беларускіх паэтаў: традыцыйнае і наватарскае / А. Бельскі // Роднае слова. — 2016. — № 4. — С. 21—24.

Бельский, А. И. Педагогические взгляды Ф. А. Бельского на организацию работы с детьми в контексте зарубежного опыта / А. И. Бельский // Детское и молодёжное движение: история и современность: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред., авт. предисл. В. А. Кудинов. — Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2016. — С. 64—68.

Бельскі, А. І. Актуальнасць педагагічных ідэй і поглядаў Ф. А. Бельскага ў кантэксце мадэрнізацыі сучаснай адукацыі / А. І. Бельскі // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сб. науч. статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2016. — С. 25—30.

Бельскі, А. Другое нараджэнне спектакля // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 78—79.

Бельскі, А. «Праз плынь лядовае шугі…»: Мікола Хведаровіч // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 116—121.

Бельскі, А. Тут іх карані і вытокі (урыўкі з кнігі) // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 145—153.

Бельскі, А. Тут наша радзіма (урыўкі з кнігі) // А. Бельскі // Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага: гісторыя і сучаснасць / уклад. А. І. Бельскі, І. І. Ігнатчык, Л. І. Ніжэвіч. — Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2016. — С. 153—159.

Бельский, А. И. Бельский Фома Антонович / А. И. Бельский // Регионы Беларуси: энцикл.: в 7 т. Т. 5: Минская область: в 3 кн. / редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2016. — Кн. 1: А—З. — С. 76.

Бельскі, А. «Сваёй эпохі пасынак і сын…»: Пімен Панчанка: да праблемы ўспрымання асобы і творчасці паэта / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 3—9.

Бельскі, А. «Усё павінна мець вышэйшы сэнс»: Вечныя каштоўнасці ў кнізе «Парастак» Янкі Брыля / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 8. — С. 27—30.

Бельскі, А. «І камень, і дрэва, і дым — жывыя…»: Рэцэпцыя і трансфармацыя народнай міфалогіі ў беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст. / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 9. — С. 13—16.

Бельскі, А. «Свой крыж»: слова пра Генадзя Праневіча / А. Бельскi // Дзеяслоў. — 2017. — № 4 (89). — С. 235—241.

Бельскі, А. Жыццё з Родным Словам: [М. Шавыркін] / А. Бельскi // Дзеяслоў. — 2017. — № 5 (90). — С. 224—229.

Бельскі, А. «Пачну з Радзімы. Так абавязаны пачаць…»: Патрыятычная канцэптуальнасць сучаснай беларускай паэзіі / А. Бельскi // Роднае слова. — 2017. — № 11. — С. 24—27.

Бельскі, А. І. Асоба Янкі Купалы ў канцэптуальным асэнсаванні Н. Гілевіча / А. І. Бельскі // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: зб. навук. прац / рэдкал.: А. С. Садоўская (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна, 2017. — С. 13—18.

Бельскі, А. І. Асоба Францыска Скарыны ў паэтычным успрыманні Алега Лойкі // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнародных Скарынаўскіх чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, 17—18 ліст. 2017 г., Мінск, БДУ / рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. — С. 41—47.

Бельскі, А. Рытм сэрца і лейтматыў жыцця: слова пра Ігара Жука / А. Бельскi // Дзеяслоў. — 2018. — № 3 (94). — С. 255—264.

Бельскі, А. І. Жук Ігар Васілевіч / А. І. Бельскі // Янка Купала: энцыкл. / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2017. — Т. 1: А-3. — С. 342.

Бельскі, А. І. «Беларуская мова і літаратура» / А. І. Бельскі // Янка Купала: энцыкл. / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2017. — Т. 1: А-3. — С. 122—123.

Бельскі, А. Высокі ідэал паэта і грамадзяніна: Ніл Гілевіч і Янка Купала: духоўная лучнасць і сумоўе / А. Бельскі // Роднае слова. — 2018. — № 7. — С. 11—13.

Бельскі, А. «Гэты ранак мяне паклікаў…»: слова пра Л. Тарасюк / А. Бельскі // Дзеяслоў. — 2018. — № 4. — С. 243—247.

Бельскі, А. «Я невядомы вам паэт…» / А. Бельскі // Пазняк, В. Цвет залаты цяністай ліпы: сто трыялетаў. — Мінск: Мінкопрынт, 2018. — С. 3—4.

Бельскі, А. І. Развіццё індывідуальнага творчага патэнцыялу як матывацыйная ўмова бесперапыннай адукацыі (на прыкладзе педагагічнай дзейнасці Ф. А. Бельскага) / А. І. Бельскі // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сб. науч. статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2018. — С. 21—25.

Бельский, А. И. Фома Антонович Бельский: личность, судьба, наследие / А. И. Бельский // Выдающиеся деятели Донбасса: материалы Республ. науч. конф. с междунар. участием, посв. 100-летию В. В. Шевченко, г. Луганск, 12 окт. 2018 г. / под ред. Т. Ю. Анпилоговой. — Луганск: Пресс-экспресс, 2018. — С. 14—30.

Бельскі, А. І. Аляксандр Салжаніцын і тэма рэпрэсій у беларускай літаратуры канца ХХ стагоддзя / А. І. Бельскі // Александр Исаевич Солженицын на постсоветском пространстве: история и современность: коллективная моногр.; под общей ред. М. П. Жигаловой. — Брест: БрГТУ, 2018. — С. 11—18.

Бельскі, А. І. Ігар Жук: штрыхі да партрэта вучонага і чалавека  / А. І. Бельскі // Філалагічнае краязнаўства Гродзеншчыны: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. артыкулаў / Гродзен. дзярж. ун-т імя Я. Купалы, каф. беларус. філалогіі/ рэдкал.: М. А. Даніловіч (гал. рэд.), А. Э. Сабуць (гал. рэд.) [і інш.]. — Гродна: ГрДУ, 2018. — С. 20—31.

Бельскі, А. Закаханы ў родны край / А. Бельскі // Новы замак: літ. аальманах. — Гродна, 2018. — Вып. 7. — С. 250—259.

Бельскі, А. І. Асэнсаванне даваеннага савецкага мінулага ў беларускай паэзіі канца ХХ — пачатку ХХІ ст. / А. І. Бельскі // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ—ХХІ веков: (к 100-летию А. И. Солженицына): сб. науч. статей; редкол.. С. Я. Ганчарова-Грабовская (отв. ред.) [и др.]. — Минск: РИВШ, 2018. — С. 97—101.

Бельскі, А. На лірычнай хвалі / А. Бельскі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — С. 7—9.

Бельскі, А. Максім Багдановіч і Алег Лойка / А. Бельскі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — С. 9—13.

Бельскі, А. Асоба Францыска Скарыны ва ўспрыманні Алега Лойкі / А. Бельскі // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кн. пра Алегу Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (уклад.) [і інш.]. — Мінск: Зміцер Колас, 2019. — С. 13—17.

Бельскі, А. Зямное — касмічнае ў кантэксце паэтычнай філасофіі Янкі Купалы / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. 

Бельскі, А. Дарога — прастор — будучыня ў лірыцы Якуба Коласа / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. 

Бельскі, А. Праблемы экалогіі ў паэзіі Пімена Панчанкі / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ.

Бельскі, А. «І нехта ўспомніць пра мяне…» (Сучасны погляд на паэзію Петруся Броўкі) / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. 

Бельскі, А. Вобраз-сімвал сонца ў паэзіі Максіма Танка / А. Бельскі // Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі: сайт БДУ. 

Бельский, А. Владимир Мазго: поэт-песня / А. Бельский // Нёман. — 2019. — № 3. — С. 127—131.

Бельскі, А. Слова да чытача: [прадм. да паэмы-эсэ Я. Гучка «Пакутнік-пілігрым»] / А. Бельскі // Наша слова. — 2015. — 3 чэрв. — С. 6.

Бельскі, А. І. Часопіс «Беларуская мова і літаратура»: рэаліі і перспектывы / А. І. Бельскі // Беларус. мова і літ. — 2015. — № 12. — С. 3—4.

Бельскі, А. «Да Цімкавіч цягнецца светлая ніць…»: [да 125-годдзя з дня нараджэння Ф. А. Бельскага] / А. Бельскі // Краязнаўчая газ. — 2015. — № 45, снежань. — С. 6.

Бельскі, А. Зорка Беларушчыны / А. Бельскі // Роднае слова. — 2018. — № 1. — С. 6.

Бельскі, А. 200 нумароў у дапамогу настаўніку/ А. Бельскі // Беларус. мова. — 2018. — № 6. — С. 3—4.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.