Сервисы

Короткий Владимир Георгиевич
Телефон
+375 17 303-55-82
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 56,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность "филолог, преподаватель русского языка и литературы" (1978).

Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история литературы, теория литературы, текстология, старобелорусская литература эпохи Ренессанса и Барокко.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Творчасць Мялеція Сматрыцкага", 1984, научный руководитель - академик Панченко А.М.

Количество научных публикаций: свыше 170.

Профиль в Академии Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Основные научные и научно-методические публикации:

Калі ж памёр Мялецій Сматрыцкі // Літаратура і мастацтва. - 1980. - 5 верасня.

Żywa wymowa dawnych wieków // Czerwony sztandar. - 1980. - 15 listopada. S.3.

Агляд літаратуры пра Мялеція Сматрыцкага // Книга в Белоруссии: Книговедение, источники, библиография. - Мн.:ЦНБ АН БССР, 1981. С.93 - 105.

Слово, обращенное к народу // Вечерний Минск. - 1981. - 31 января. - С.3.

К биографии Мелетия Смотрицкого // Русская литература. - 1982. - № 2. - С.182-184.

Мялецій Сматрыцкі ў дакументах яго часу: Да 350-годдзя з дня смерці // Весці АН БССР / Серыя грамад.навук. - 1983. - № 5. - С.111-117.

Традиции Ивана Федорова в белорусской литературе конца ХVІ - первой половины ХVII в. // Иван Федоров и восточнославянское книгопечатание. - Мн., 1984. С.180-193.

Творчество Мелетия Смотрицкого / Автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Мн., 1984.

Литературна полемика Мелетия Смотрицького в 20-ті роки ХУП ст. // Украінська література ХVІ-ХVШ ст. та інші слов'янські літератури. - Киïв, 1984. - С.117-136.

Скрозь церні // Голас Радзімы. - 1984. - 19 студзеня. - С.6; (Перадрук: Ніва 1984, 26 лютага).

Андрайкевіч Ян// Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.114.

Апалогія // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.140.

Апафегматы // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.141.

Арцемій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.190.

Астрожскі Канстанцін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1984. - Т.1. - С.212.

Научно-просветительская деятельность Мелетия Смотрицкого в Вильнюсе // Literatura іr Kalba: Literaturiniai rušiai. Vilnius, Vaga, 1985. С.128-138.

Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мінск:Вышэйшая школа, 1985. - С.219-228.

Мелетий Смотрицкий // Труды отдела древнерусской литературы. - Т.ХL. - Л.: Наука, 1985. - С.132 - 135.

Карповіч Лявонцій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1985. - Т.2. - С.695.

Вопросы белорусско-украинкого литературного единства (ХУІ-ХУП вв.) в трудах И.Франко // И.Франко и мировая культура: Тезисы докладов Международного симпозиума. - Київ: Наукова думка.1986. - С.99-100.

Сматрыцкі Мялецій // Біябібліяграфічны слоўнік беларускіх пісьменнікаў: У дапамогу аўтарам пры падрыхтоўцы рукапісу. - Мінск: БелСЭ, 1986. - С.83-84.

Касой Феадосій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1986. - Т.3. - С.12.

Кісель Яўстафій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1986. - Т.3. - С.59.

Мужылоўскі Андрэй // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1986. - Т.3. - С.678.

Творческий путь Мелетия Смотрицкого. - Мн.: Наука и техника, 1987.

Праз "браму вучонасці" Мялеція Сматрыцкага // Кола дзён, 87. Мн., 1987. - С.124-125.

Палемічная літаратура // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 152-153.

Палінодыя // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 155.

Пацей Іпацій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 229.

Руцкі Іосіф Вельямін // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С. 544.

Сказанне пра Барыса і Глеба // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С.739-740.

Сматрыцкі Мялецій // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С.83-84.

Суша Якуб // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. - Мінск: БСЭ. - 1987. - С.200-201.

Дапытліваму юнаку // Літаратура і мастацтва. - 1987. - 27 снежня (у сааўт.).

Проблемы культуры и веры в творчестве Мелетия Смотрицкого // Христианизация Руси и белорусская культура. - Мн., 1988. - С.231-238.

Тыпалогія прадмоў і пасляслоўяў беларускіх паслядоўнікаў Скарыны // Скарына: Зборнік матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытанняў (1986). - Мн., 1989. - С.226 - 231.

І было слова // Бярозка. - 1990. ‑ № 1.

Дзве Соф'і і Януш // Маладосць. - 1990. ‑ № 7. - С.155-158.

Каля вытокаў: Анталогія старажытнай беларускай літаратуры // Беларусь. - 1990. ‑ № 7. - С.6-7.

Не пакланяўся Богу чужацкаму // Літаратура і мастацтва. - 1990. - 7 верасня.

З гісторыі мастацкага слова Беларусі // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн., 1990. - С.5-16.

Вялікі шукальнік ісціны // Беларусь. - 1990. ‑ № 12. - С.11.

Мялецій Сматрыцкі. Трэнас (пераклад са старапольск. мовы) // Беларусь. - 1990. ‑ № 12. - С.11-12; 1991. - № 1. - С.20-21; № 6. - С.11-12.

Аповесці мінулых гадоў // Беларусь. - 1991. ‑ № 7. - С.30.

Адкуль пайшла Руская зямля... (пераклад са старажытнаўсходнеславянскай мовы) // 1991. ‑ № 7. - С.30 - 32.

Алег Антонавіч Лойка // Веснік БДУ. - Сер.IV. - 1991. ‑ № 2.

Прадмовы і пасляслоўі паслядоўнікаў Францыска Скарыны. - Мн., 1991.

Францыск Скарына: Творы (рэц.) // Веснік БДУ. - Сер.IV. - 1991. ‑ № 1.

Праблема элітарнасці ў беларускай літаратуры другой паловы ХVІ - першай паловы ХVII ст. // Шляхам стагоддзяў. - Мн., 1992. - С.101 - 106.

Унія ад Пятра Скаргі // Веснік БДУ. - Серыя IV. - 1993. ‑ № 3.

Мелетий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. ‑ Санкт-Петербург, 1993. - Вып.3. Ч.2. - С.346 - 350.

"Устойлівасць Айчыны засноўваем на цэльнасці адзінай рэлігіі" // Літаратура і мастацтва. - 1994. - 7 кастрычніка.

"З зычливости ку моеи отчизне..." // Шляхам гадоў: гісторыка-літаратурны зборнік. - Мн., 1994.

Мялеці Сматрыцкі // Беларускія пісьменнікі: Бябібліяграфічны слоўнік. Мн., 1994. - Т.4. - С.356-357.

Павел і Савел // Крыніца. - 1994. ‑ № 3.

Мялецій Сматрыцкі. Трэнас (пераклад са старапольск.) // Крыніца. - 1994. ‑ № 3.

Апошняму сярод першых // Маладосць. - 1995. ‑ № 11.

Наш шлях - у духоўнае рабства? // Звязда. - 1995. - 2 снежня.

Карповіч Лявонцій // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 1995.

Мужылоўскі Андрэй // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 1995.

Сматрыцкі Мялецій // Беларусь. Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 1995.

Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мн., 1996.

Андрайкевіч Ян // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. - Т.1. - Мн., 1996.

Апафегматы // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. - Т.1. - Мн., 1996.

Арцемій // Беларуская энцыклапедыя: У 19 т. - Т.1. - Мн., 1996.

Астрожскі Канстанцін // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. - Т.2. - Мн., 1996.

З гісторыі мастацкага слова // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн., 1996.

З "Аповесці аб мінулых часах" (пераклад са старажытнаруск.мовы) // Сведкі беларускай мінуўшчыны. ‑ Мн.: IPC "ISK", 1996.

Адзінства і двайніцтва ў сферы ідэй Брэсцкай царкоўнай уніі // Брэсцкай царкоўнай уніі - 400. - Брэст, 1997.

Пісаў пра мінуўшчыну, думаў пра будучыню // Маладосць. -1997. ‑ № 12. - С.89 - 93.

Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мн., 1997.

Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мн., 1998.

Ян Вісліцкі: паміж Ягелонамі і Рурыкавічамі // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: У 2-х ч. - Ч.2. - Мн., 1999.

Беларуская літаратура: XI - XX стагоддзі / Дапаможнік для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ. - Мн., 1999 (у сааўт.)

І плач, і напамін // Роднае слова. - 1999. - № 3.

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ - ХІХ стст. для студэнтаў філалагічнага факультэта: Праграма. - Мн., 1999 (у сааўт.)

Палемічная літаратура // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Мн., 1999. - Т.5. - С.105-109.

Феномен двайніцтва ў старажытнай літаратуры ўсходніх славян // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. - У 2-х ч. - Ч.1. - Мн., 2000. - С.105 - 109.

Мужылоўскі Андрэй// Беларуская энцыклапедыя. - Т.11. - Мн., 2000. - С.6.

Палемічная літаратура // Беларуская энцыклапедыя. - Т.11. - Мн., 2000. - С.547.

Іосіф Руцкі і Мялецій Сматрыцкі на шляху да патрыярхату Вялікага княства Літоўскага // Хрысціянства і беларуская культура: Матэрыялы Ш міжнароднага кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый". - Беларусіка 18. Мн., 2001. - С.90-94.

Мова беларускай Мельпамены XVIII стагоддзя // Язык и социум: Материалы IV Междунар. науч. конф. (1-2 дек. 2000 г., Минск). - В 2-х ч. - Ч.2. - С.45-48 (у сааўт.)

Асветны манарх і манархія ў разуменні Льва Сапегі // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцы, сучасны стан / Матэрыялы міжнар. Навуковай канф-і 28-30 верасня 2000 года. - Брэст, 2001. - С.93-94.

Беларуская літаратура: XI - XX стагоддзі / Дапаможнік для школ, гімназій, ліцэяў, ВНУ. - Выд. 2-е, дапрац. - Мн., 2001 (у сааўт.)

Царыца дзён // Звязда. - 2001. - 14 красавіка.

Кірыл Тураўскі. Слова... на Святую Пасху (пераклад з царкоўнаслав. мовы) // Звязда. - 2001. - 14 красавіка (у сааўт.)

Дакор святому гораду // Крыніца. - 2001. ‑ № 8. - С.153-154.

Дзяржаўная і дынастычная гісторыя ў "Прускай вайне" Яна Вісліцкага // Взаимодействие литератур в мировом литератур-ном процессе / Мат-лы научной конф. 3-5 октября 2000 года. - Гродно, 2001. - С.260 - 264.

Андрайкевіч Ян // Асветнікі зямлі беларускай: Х - пачатак ХХ ст. / Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.22.

Мужылоўскі Андрэй // Асветнікі зямлі беларускай: Х - пачатак ХХ ст. / Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.298 (у сааўт.).

І памёр, і ўваскрос... // Літаратура і мастацтва. - 2001. - 5 кастрычніка.

Руцкі Іосіф Вельямін; Сімяон Полацкі; Суша Якуб; «Трэнас» // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Т.6. - Кн.1. - Мн., 2001. - С.146; 300-301; 366-367; 452; 531-532.

Генезіс вучыцельнасці і асветніцтва Старажытнай Русі // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя / Мат-лы ІІ Міжнар. кангрэса 17-19 мая 2000 года. - Кн.3. - Ч.1. - Мн., 2001.

Палемічная літаратура // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.238-239.

Руцкі І.В. // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С. 280.

Сімяон Полацкі // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С 299-300

Сматрыцкі Мялецій // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.307-308.

Суша Якуб // Рэлігія і царква на Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. - Мн., 2001. - С.318.

З духоўных крыніц нашай мінуўшчыны // Старажытная беларуская літаратура: Зборнік. - Мн., 2002. - С.5 - 22.

Сімяон Полацкі // Беларуская энцыклапедыя. - Т.14. - Мн., 2002. - С.391-392.

Праграма па гісторыі беларускай літаратуры ХІ - ХІХ стагоддзя. - Мн., 2002 (у сааўт.)

Брэсцкая царкоўная унія 1596 года і менталітэт беларусаў // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры. Вып.3. - Мн., 2002. - С.22 - 25.

Термин «древнерусская литература» в системе дефиниций древних восточнославянских литератур // Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (преподавание, изучение; Москва, 22-23 октября 2002 г.). - М., 2002. - С.47 - 49.

Сматрыцкі Мялецій // Беларуская энцыклапедыя. Т.15. - Мн., 2002. - С.52.

Суша Якуб // Беларуская энцыклапедыя. Т.15. - Мн., 2002. - С.299.

Глабалізацыя ў духоўнай культуры ўсходніх славян: вытокі і вынікі // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі. - Мн., 2003. - С.66-70.

Контрправаслаўе як феномен духоўнай культуры Беларусі // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Вып.4. - Мн., 2003. - С.21-26.

Контрреформация и «Контрправославие»: к вопросу о терминологической дефиниции в истории литературных эпох // Исследование славянских языков и литератур в высшей школе: достижения и перспективы / Информ. мат-лы и тезисы докладов междунар. научн. конф-и. - М., 2003. - С.105 - 108.

Праграмы спецсемінараў і спецкурсаў па гісторыі беларускае літаратуры ХІ - ХІХ стагоддзяў. - Мн., 2003 (у сааўт.)

Каталіцызм і праваслаўе ў духоўнай культуры Беларусі першай паловы XVII стагоддзя // Acta Albaruthenica. Вып.4. - Мн., 2003. - С.213-218.

"Третий Рим» и «Второй Константинополь»: проблема иерархии в церковно-полеми-ческой литературе восточных славян // Сравнительное литературоведение: теоретический и исторический аспекты / Мат-лы Междунар. научной конференции. - М., 2003. - С.111 - 115.

Ян Вісліцкі. Пруская вайна (уступны артыкул і рэдпадрыхтоўка) // Анталогія даўняй беларускай літаратуры: XI - першая палова XVIII стагоддзя. - Мн., 2003. - С.339-347 (у сааўтарстве).

Хрыстафор Філалет // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Т.6. - Кн.2. - Мн., 2003. - С.86.

Мужылоўскі Андрэй // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. - Т.6. - Кн.2. - Мн., 2003. - С.415-416.

Прадмова // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.3-5.

Аповесці мінулых гадоў // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.7.

Уладзімір Манамах // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.69.

Іларыён мітрапаліт Кіеўскі // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя / Пад агульнай рэдакцыяй У.Г. Кароткага. Гродна, 2004. С.83.

«Песня пра зубра» - помнік элітарнай культуры Беларусі // Літаратура і мастацтва. - 2004. - 27 жніўня.

Клірык Астрожскі; Мікуліч // Беларуская энцыклапедыя. Т.18. Мн., 2004. С.408; 420.

Аповесці мінулых гадоў // Роднае слова. 2004. № 11. С.12.

Аповесці мінулых гадоў (пераклад са старажытнаўсходнеславянскай мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя. - Гродна, 2004 (у сааўт.).

Кірыл епіскап Тураўскі. Слова Кірыла на святую Пасху (пераклад з царкоўнаславянскай мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя. - Гродна, 2004 (у сааўт.).

Уладзімір Манамах. Разважанне (пераклад са старажытнаўсходнеслав. мовы) // Старажытная літаратура ўсходніх славян ХІ - ХІІІ стагоддзяў: Хрэстаматыя. - Гродна, 2004. - С.70 - 81.

Вось аповесці мінулых гадоў... (пераклад са старажытнаўсходнеслав. мовы) // Роднае слова. - 2004. - № 11. - С.12-15 (у сааўт.).

Гісторыя беларускай літаратуры (XI - XVII ст.). Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў. Мн., 2006 (у сааўтарстве).

Ад Сярэднявечча да Барока: эпохі і стылі ў старажытнай беларускай літаратуры // Роднае слова. 2006. № 1. С. 23-26.

Термин «Речь Посполитая Литовская» в полемической литературе Великого Княжества Литовского XVI-XVII веков // Senoji Lietuvos literatūra. 21 knyga. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutes, 2006. P. 49-57.

Мялецій Сматрыцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХІ - ХІХ стагоддзяў. - Т.1: Даўняя літаратура ХІ - першая палова XVIII стагоддзя. Мн.: "Беларуская навука", 2006. С. 545-564.

Latinitas i polszczyzna ў Вялікім Княстве Літоўскім як вектары элітарызацыі культуры беларусаў // На ўшанаванне памяці Ежы Гедройца: матэрыялы Міжн. Навук. Канф. «"Канцэп­цыя УЛБ" (Україна, Літва, Беларусь) - ад ідэі да рэалі­зацыі» (Мінск, 8-10 чэрв. 2006 г.); выбр. арт. з перыяд. друку / Уклад. І. Кулік, пад рэд. А. Мальдзіса. Мн.: Кнігазбор, 2006. С. 147 - 153.

Праблема адзінства нацыі і дзяр­жавы ў палемічнай літаратуры Рэчы Паспалітай (XVI - XVII ст.) // Феномен пагра­нічча: польская, украінская і бе­ла­руская літара­тура - уплывы і ўзаемаўзбагачэнне: зборнік арты­кулаў. Мінск: Кнігазбор, 2008. С. 75 - 86.

Антапалогія праваслаўя і каталіцызму ў творчасці П. Скаргі і М. Сматрыцкага // Працы кафедры гі­сто­рыі беларускае лі­та­ратуры Бел­дзярж­універ­сітэта. Вып. 9. Мінск, 2008. С. 50 - 65.

Русь, Литва, Москва между Рюриковичами и Палемоновичами в «Литовской истории» Альберта Виюка-Кояловича // Senoji Lietuvos literatūra. № 27. Vilnius: Lietuvių Literatūros ir tautosakos Institutas, 2009. - С. 273-286.

Литва, русь, литвин, русин в памятниках литературы Великого княжества Литовского XVI - XVII веков // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos / Lietuvių kalbos institutas; [sudarė Sergejus Temčinas, Galina Miškinienė etc.]. - Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. - C. 187-195.

Беларус, ліцвін, паляк у помніках старажытнай беларускай літаратуры XVI-XVII стст. // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін" (Мінск, 6 - 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. І. Багдановіч, Т. Валодзінай. - Мінск: Лімарыус, 2010. - С. 91-99.

Zwyciężcy bitwy pod Grunwaldem - król Jagiełło i Welki Ksążę Witold - w literaturze starobiałoruskiej // Grunwald - Tannenberg - Žalgiris. 1410 - 2010. Historia, tradycja, polityka: Międzynarodowa konferencja naukowa, Malbork - Kraków, 20 - 24 września 2010. - Kraków, 2010. - C. 33.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.