Сервисы

Запрудский Сергей Николаевич
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.51,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое окончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Белорусский и русский язык и литература» (1983).


Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусского литературного языка, история белорусского языкознания, языковые контакты, языковая политика, социальная психология языка, славянские языки, зарубежная белорусистика.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Сербскохорватско-белорусские лексические соответствия" (1989), профессор Г.А. Цыхун.


Количество научных публикаций: около 210.


Профиль в Академии Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Основные научные и научно-методические публикации:

Суб’ектыўная этнамоўная жыццёвасць і ідэнтычнасць: беларуска-ўкраінскае вымярэнне // Беларуская мова: Шляхі развіцця, кантакты, перспектывы. Мінск, 2001. (У суаўт.).

Моўная палітыка ў Беларусі ў 1990-я гады // Arche – Пачатак. 2002. №1. С.98–112.

Language Policy of the Republic of Belarus in the 1990s // Belarus – The Third Sector. People – Culture – Language. Warsaw–Minsk, 2002. P.33–40.

Жыццё дзеля навукі. Да 120-годдзя з дня нараджэння Сцяпана Некрашэвіча // Роднае слова. 2003. №5. С.34–36.

Да гісторыі некаторых вандроўных запазычанняў-калек у беларускай мове ІІІ // Studia Russica–XХ. In honorem Béla Tatár. Redigunt L.Jászay et A.Zoltán. Budapest: ELTE, 2003. C.486–491.

Die Einstellung zu einigen Innovationen der weissrussischen Standardsprache (anhand der Daten einer soziolinguistischen Umfrage) // Wiener Slawistischer Almanach. 2003. Band 52. S.263–280.

Неюбілейныя думкі з нагоды юбілейных выданняў мовазнаўчай спадчыны // Беларускі гістарычны агляд. Т. 10. 2003. Сш. 1–2 (18–19). С.319–352.

Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу і азбукі 1926 г. // Веснік БДУ. Сер. 4. 2004. №3. С.21–26.

Да характарыстыкі пачатковага этапу выпрацоўкі беларускай навуковай тэрміналогіі ў 1920-я гады // StudiaSlavicaHung. 50. 2005. 1–2. C.157–167.

Сітуацыйныя фактары распрацоўкі правапісных нормаў беларускай мовы ў 1930–1932 гадах // StudiaSlavicaHung. 50. 2005. 3–4. C.379–391.

Кризис концепции национально-языковой идентичности в Беларуси и Украине: Кто такие белорусы и украинцы? // После империи: исследования восточноевропейского Пограничья. Сб. статей / Под. ред. И.Бобкова, С.Наумовой, П.Терешковича. Вильнюс: EHU-international, 2005. С.207–215.

Юрый Крыжаніч аб беларускай мове // Мовы Вялікага Княства Літоўскага: матэр. IV Міжнар. навук. канф. Брэст, 2005. C.11–14.

Аб дынаміцы узусу беларускай літаратурнай мовы 1920–1930-х гг. (гісторыя адпрыметнікавых назоўнікаў на -істы/-ысты) // Studia Russica XXII (Budapest, 2005). С.161–166.

Кампанія за культуру мовы ў Беларусі ў 1930-я гады // Roczniki Humanistyczne (Lublin). T. LIII, zesz. 7. Seria: Słowianoznawstwo. 2005. S.113–136;

Рэц. на: Робинсон, М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). Москва: Индрик, 2004. 432 с. // Беларускі гістарычны агляд. Том 12. 2005. Сш. 1–2 (22–23). С. 26–335.

Гісторыя беларускага мовазнаўства. 1918 – 1941. Хрэстаматыя для студэнтаў філалагічнага факультэта. У дзвюх частках. Частка 1. / Аўтары-ўкладальнікі С.М.Запрудскі, Г.І.Кулеш. Мінск: БДУ, 2005. 213 с.

Рукапісны двухтомны руска-беларускі слоўнік 1936 г. // Studia Slavica Hung. 51. 2006. 1–2. C.141–153.

Ситуаційні чинники здійснення реформи білоруської мови 1933 року // Мовознавство. 2006. №6. С.52–64.

In the grip of replacive bilingualism: the Belarusian language in contact with Russian // International Journal of the Sociology of Language. 2007. Vol. 183. Edited by Roland Marti and JiříNekvapil. General Editor Joshua A.Fishman. P.97–118.

Змены ва узусе беларускай літаратурнай мовы ў 1930-я гады: лексіка // Studia Slavica Hung. 52. 2007. 1–2. C.457–464.

Назвы беларускай мовы ў працах даследчыкаў ХІХ ст. // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе. Мінск, 2007. С.252–269.

Научный и политический аспекты реформы белорусского языка 1933 года // Славяноведение. 2007. №3. С.73–88.

Subjective Ethnolinguistic Vitality and Identity: Some Belarusian-Ukrainian Comparisons // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 29. 2007. Number 1–4. P.405–420.

Беларусістычныя зацікаўленні Самуэля Багуміла Ліндэ // Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. (Acta Albaruthenica–6). Warszawa 2007. S.382–395.

Стаўленне да некаторых інавацый беларускай літаратурнай мовы (паводле дадзеных сацыялінгвістычнага апытання) // Studia Białorutenistyczne-2. Red.: R.Radzik, M.Sajewicz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. С.303–327.

Маўленчая акамадацыя і пераключэнне кодаў у працэсе міжкультурнай камунікацыі: выпадак Беларусі // Belarusian Trasjanka and Ukrainian Suržyk. Structural and social aspects of their description and categorization / G.Hentschel, S.Zaprudski (eds.) (Studia Slavica Oldenburgensia–17). Oldenburg: BIS-Verlag, 2008. P.57–97.

Беларускі і чэшскі моўны пурызм: агульнае і спецыфічнае // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка. XIV Міжнар. з'езд славістаў (Охрыд, 2008). Даклады беларускай дэлегацыі. Мінск, 2008. С.65–78.

Гісторыя беларускага мовазнаўства, 1918-1941 : хрэстаматыя для студэнтаў філалагічнага факультэта. У 2 ч. Ч. 2 / Аўтары-ўкладальнікі: С.М.Запрудскі, Г.І.Кулеш. Мінск: БДУ, 2008. 259 с.

Некаторыя заўвагі аб вывучэнні “трасянкі”, або Выклікі для беларускіх гуманітарных і сацыяльных навук // Arche. 2009. № 11–12. С.157–200.

Аб філалагічнай рэцэпцыі беларускай мовы ў Расіі ў першай трэці ХІХ ст. // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка. 2011. №2. C.44–50.

Аб “харкаўскім следзе” вывучэння беларускай мовы ў першай чвэрці ХІХ стагоддзя // Studienzu Sprache, Literatur und Kulturbeiden Slaven. Gedenkschrift für George Y. Shevelov aus Anlass seines 100. Geburtstages und 10. Todestages. Andrii Danylenko, Serhii Vakulenko (Hrsg.). München-Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012. С.274–294.

Павал Ёзаф Шафарык як беларусіст (на матэрыяле “Гісторыі славянскай мовы і літаратуры ва ўсіх дыялектах” 1826 г.) // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae–57. 2012. 1. C.143–159.

Аб навуковай рэцэпцыі беларускай мовы ў Расіі ў першай палове ХІХ стагоддзя // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка. XV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013 г.): дакл. беларус. дэлегацыі. Рэдкал. А.А.Лукашанец і інш. Мінск, 2013. С.37–52.

Назвы беларускай мовы ў працах даследчыкаў пачатку ХІХ ст. // Беларуская мова і мовазнаўства: ХІХ стагоддзе / Пад аг. рэд. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2013. С.81–111.

Беларускае мовазнаўства і развіццё беларускай літаратурнай мовы: 1920–1930-я гады. Мінск: БДУ, 2013. 367 с.

Zur öffentlichen Diskussion der weißrussischen Sprachkultur, zum Aufkommen des Terminus „Trasjanka“ und zur modernen Trasjankaforschung // Trasjanka und Suržyk – gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine? Gerd Hentschel / Oleksandr Taranenko / Sjarhej Zaprudski (Hrsg.). Peter Lang Verlag 2014. S.119–141.

Мова трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”: паміж1 920-[мі] і1950-[мі] гадамі // Каласавіны. “Зямля– аснова ўсёй Айчыне”: матэр. XXVII навук. канф., прысв. 90-годдзю выхаду з друку паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”(Мінск, 2–3 ліст. 2013 г.)/ склад.: З.М.Камароўская, Ю.В.Кішкурна. Мінск, 2014. С.324–332.

Белорусская лингвистика 1920-х гг. в ее отношениях с властью // Studia Białorutenistyczne-8. Red.: R.Radzik, M.Sajewicz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. С.139–156.

Да гісторыі ўжывання слоў кабета і жанчына ў беларускай літаратурнай мове // Языковой кантакт. Сборник научных статей / Бел. гос. ун-т. Минск, 2015. С.23–28.

Моўнае рэдагаванне ў Беларусі ў 1920-я гг. як сацыяльная практыка і лінгвістычная рэфлексія // Веснік БДУ. Серыя 4. 2015. №3. С.29–35.

Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918–1941): дапаможнік. Мінск, БДУ, 2015. 191 с.

Моўнае рэдагаванне аповесці «У чым яго крыўда?» М. Гарэцкага // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Да 100-годдзя Першай і 75-годдзя Другой сусветных войнаў. Матэр. ХХІІ Гарэцкіх; адк. рэд. Р.Гарэцкі. Мінск: выд. Віктар Хурсік, 2014. С.102–109.

Звесткі пра «трасянку» ў падручніках па курсе «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» // Этнокультурный и социолингвистический аспекты теории и практики преподавания языков / Сб. науч. статей. Мин. образ. РБ, Белорус. нац. техн. ун-т / редкол. И.В.Будько (отв. ред.) и др. Минск: БНТУ, 2015. С.41–48.

Навуковы дыскурс аб беларускай літаратурнай мове ў 1920-я гг. // Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А.І.Падлужнага) / Зборнік матэр. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 28–29 кастр. 2015 г.); адк. рэд. В.П.Русак, рэдкал.: Л.А.Ліхадзіеўская і інш. Мінск: Права і эканоміка, 2015. С.136–142.

Аб вывучэнні і пераацэнцы мовазнаўчай спадчыны Кандрата Крапівы // Веснік БДУ. Серыя 4. 2016. №2. С.71–78.

Аб адлюстраванні сінаніміі ў «Практычным расійска-беларускім слоўніку» М.Байкова і М.Гарэцкага 1926 г. // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нарадж. Галіны Максімаўны Гарэцкай і 50-годдзя вяртання на Беларусь Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага): Матэр. ХХІV Гарэцкіх чытанняў (Мінск, 16 чэрв. 2016 г.); рэдкал. Р.Гарэцкі (адк. рэд) і інш. Мінск: Беларуская навука, 2016. С.157–164.

Даследаванне беларускай літаратурнай мовы 1920–30-х гг. у Беларусі ў савецкі час // Веснік БДУ. Серыя 4. 2016. №3. С.31–40.

Пастанова СНК БССР “Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапісу” 1933 г. як навуковы і палітычны дыскурс // Historický a sociolingvistický kontext kodifikcií slovanských jazykov. Juraj Glovňa (ed.) Bratislava, 2017. C.163–169.

Выпрацоўка правапісу замежных слоў у 1918–1926 гг.: уплыў «Беларускай граматыкі для школ» Б.Тарашкевіча // Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці: зборнік матэр. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 19–20 студз. 2017 г.). Мінск: Чатыры чвэрці, 2017. С.392–401.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (1918–1941): дапам. Мінск: БДУ, 2017. 115 с.

Уладзімір Дубоўка: паміж літаратурным канонам і праўдай жыцця // Arche. 2017. №4. C.255–280.

Даследаванне мовы твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа ў 1920–50-я гг. // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. 2017. №3. С.5–18.

Даследчык літаратурнай мовы і летапісец беларускага мовазнаўства. Да 90-годдзя з дня нараджэння Івана Германовіча // Роднае слова. 2018. №2. С.31–33.

Генадзь Цыхун: нарыс жыцця і навуковай дзейнасці // Генадзь Цыхун. Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў. Выбраныя працы. Мінск, Беларуская навука. 2018. С.8–17. (у суаўтар.);

Пурыстычная мовазнаўчая спадчына 1920-х гг. Вацлава Ластоўскага і Янкі Станкевіча // Роднае слова. 2018. №7. С.40–42.

“Сербскі слоўнік” Вука Караджыча і “Слоўнік беларускай мовы” Івана Насовіча: падабенствы і адрозненні // Зборник Матице cрпске за славистику 93. 2018, С.127–144. http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSZS_93.pdf

Некаторыя аспекты вывучэння лінгвістычнай спадчыны Івана Насовіча // Роднае слова. 2018. №8. С.29–31.

Выпрацоўка ў 1920-я гг. канцэпцыі беларускай літаратурнай мовы // Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях. Мінск: БДУ, 2018, С.5–31.

Вывучэнне мовы твораў Якуба Коласа ў 1920–1930-я гады // Каласавіны. Матэрыялы XXXI навуковай канферэнцыі, прысвечанай 135-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа (Мінск, 2 лістапада 2017 г.). Мінск: Медысонт, 2018. С.108–116.

Яўхім Карскі як даследчык польскага ўплыву на беларускую мову (на матэрыяле першага тома «Беларусаў»)// Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча: зб. навук. артык.па матэр. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 21–23 чэрв. 2018 г.) / пад рэд. І.Э.Багдановіч, М.І.Свістуновай. Мінск: БДУ, 2018. С.228–240. (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 38).

Нармалізацыя беларускай мовы ў слоўніках М. Гарэцкага сярэдзіны 1920-х гадоў // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага): матэрыялы XXVI Гарэцкіх чытанняў. Мінск: РІВШ, 2018. С.35–44.

Беларускія прыметнікі-паронімы з коранем асоб- як аб’екты гістарычнай лексікалогіі (на матэрыяле літаратурнай мовы 1910–30-х гг.) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. 2019. №3. С.79–93.

Language of Ciška Hartny’s Works as Reviewed in Belarusian Philological Research // Studia Białorutenistyczne. Vol. 13. 2019. С.343–363.

Рэцэнзія: Witzlack-Makarevich, Kai (Hg.): Kalkierungs- und Entlehnungssprachen in der Slavia: Boris Unbegaun zum 120. Geburtstag. Berlin: Frank & Timme, 2018. 363 S. // Studia Slavica Hung. 64/1 (2019) 227–233.

Ці з’яўляецца сучаснай беларуская літаратурная мова 1920-х гадоў? // Актуальныя аспекты беларусістыкі. Матэрыялы VI Міжнар. кангрэса беларусістаў (Мінск, 27–29 мая 2015 г.): зб. арт. / пад рэд. І.Э.Багдановіч [і інш.]. Мінск: Кнігазбор, 2020. С.29–39. (Беларусіка = Albaruthenica; кн. 40).

Нарысы гісторыі беларускага мовазнаўства ХІХ стагоддзя. Мінск: БДУ, 2020. 195 с.

Альберт Старчэўскі як даследчык беларускай мовы // Роднае слова. 2021. №7. С.38–41.

Канстанцін Калайдовіч як даследчык беларускай мовы // Роднае слова. 2021. №9. С.56–59.

Пісьменніцкі дыскурс аб мове ў Беларусі ў другой палове 1940-х – 1970-я гг. (на прыкладзе асобных аўтараў) // Slovanské jazyky v pohybu: proměny jazykových norem v letech 1945 až 2020. Ondřej Bláha (ed). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. S. 151–168.

Рэцэнзія: Шкляр ­Г.­ З. Выбраныя працы. Моўная спадчына / Г. З. Шкляр ; уклад. В. М. Курцова [і інш.] ; навук. рэд.: В. М. Курцова, Н. С. Ганцоўская. Мінск : Беларус. навука, 2020. 259 с. // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. 2021. № 2. С. 100–107.

Некоторые проблемные вопросы изучения трасянки: по итогам ольденбургского проекта // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. 2022. № 1. С. 70–92.

Шляхецкая разнавіднасць беларускай мовы ў ранніх творах Янкі Купалы: да пастаноўкі праблемы // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. 2022. № 3. С. 5–25.

Рэцэнзія: Kamusella, Tomasz. Words in Space and Time: A Historical Atlas of Language Politics in Modern Central Europe. 2021. Budapest and New York: CEU Press, 310 p. & 42 full color maps. // Беларускі гістарычны агляд. Том 29. 2022. Сшытак 1–2 (56–57). С. 306–312.

“Некананічная” беларуская мова. Да стагоддзя з часу выхаду першага нумара часопіса “Полымя” // Роднае слова. 2023. № 1. С. 37–40.

Першыя назіранні XIX ст. аб беларускай мове // Пісьменнік – мова – стыль: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. праф. Ц. П. Ломцеву, Мінск, 21–22 верас. 2023 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: М. І. Свістунова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2023. – С. 128-131.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.