Сервисы

Кулеш Анна Ивановна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.51,
Адрес 220030
Должность:
доктор филологических наук, профессор

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Белорусский язык и литература, русский язык и литература» (1977).


Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусского литературного языка, проблемы исторической и современной лексикологии и лексикографии, язык белорусского законодательства, вопросы культуры языка.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Пути и способы пополнения общественно-политической лексики белорусского языка на современном этапе", 1992, научн. рук. - профессор Л.М. Шакун.


Название докторской диссертации, год защиты: “Формирование и развитие языка белорусского законодательства ХХ – начала ХХІ вв. (на материале белорусскоязычных законодательных текстов)”, 2016.


Количество научных публикаций: около 150.


Профиль в Академии Google


РИНЦorcid

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Основные научные и научно-методические публикации:

Асаблівасці беларускага словаўжывання. Вучэбна-метад. дапаможнік для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей - Мн.: БДУ, 2003. - 52 с.

Беларуская мова. Тэставыя заданні / Г.І.Кулеш, І.Р.Шкраба. Беларуская мова. Тэставыя заданні. Адказы да тэставых заданняў. Даведачны матэрыял - Мн.: "Асар", 2004. - 336 с.

Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918-1941): Хрэстаматыя для студэнтаў філал.фак.: У 2 ч. Ч.1. [аўтары-укладальнікі: С. М. Запрудскі, Г. І. Кулеш]. - Мн.: БДУ, 2005. - 215 с.

Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918-1941): Хрэстаматыя для студэнтаў філал.фак.: У 2 ч. Ч.2. [аўтары-укладальнікі: С. М. Запрудскі, Г. І. Кулеш]. - Мінск: БДУ, 2008. - 259 с.

Рэпетытар па беларускай мове: фанетыка, арфаэпія і правапіс: для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / Г. І. Кулеш, Г. К. Ціванова. - Мінск: Аверсэв, 2008. - 127 с.

Рэпетытар па беларускай мове: марфалогія і правапіс: да падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / Г. І. Кулеш, Г. К. Ціванова. - Мінск: Аверсэв, 2009. - 191 с.

Рэпетытар па беларускай мове: сінтаксіс і пунктуацыя: да падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / Г. І. Кулеш, Г. К. Ціванова. - Мінск: Аверсэв, 2010. - 159 с.

Гісторыя беларускай мовы: Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 / склад. Л.М.Шакун, В.П.Красней, Г.І.Кулеш, Г.К.Ціванова, М.І.Свістунова. - Мінск: РІВШ БДУ, 2006. - 32 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка): Тыпавая вучэб.праграма для выш.навуч.устаноў / склад.: М.Р. Прыгодзіч, Г.І. Кулеш, Н.П. Лобань; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча. - Мінск: РІВШ, 2008. - 28 с.

Набліжацца да дасканаласці (аб неапраўданай лексічнай інтэрферэнцыі ў мове тэле- і радыёжурналістаў) // У дапамогу работнікам тэлебачання і радыёвяшчання, 1991. (Ліпень-жнівень) - С. 59-62.

Папаўненне беларускай грамадска-палітычнай лексікі на ўласнай моўнай базе // Веснік БДУ. Серыя 4. - 1991. - № 3.

Актывізацыя ўстарэлай лексікі як спосаб папаўнення грамадска-палітычнага слоўніка беларускай мовы // Матэрыялы I Нац. канф. "Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі" (Менск, 4-6 траўня 1994). - Мінск: "Навука і тэхніка", 1995. - С. 92-98.

Да праблемы рускага лексічнага ўплыву // Матэрыялы міжнароднай канф."Беларуская мова ў другой палове ХХ ст." (22-24 кастрычніка 1997). - Мінск, 1998. - С. 122-124.

Канцэпцыі ўтварэння і этапы развіцця беларускай літаратурнай мовы // IV Летні семінар беларускай мовы, літаратуры і культуры. Лекцыі . - Мінск, 1999.

Лексіка аповесці В.Ластоўскага "Лабірынты "(1923) як мастацкае ўвасабленне поглядаў аўтара на беларуска-польскія лексічныя ўзаемадачыненні // Biaіostocki przegl№d kresowy. - Tom VII. - Biaіystok, 1999. - S. 63-68.

Лінгвістычная дыскусія 1920-х гадоў аб ролі запазычвання ў фарміраванні лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы // Dziedzictwo przeszіosci zwi№zkow jкzykowych, literackich i kulturowych polsko-baіto-wschodniosіowianskich. - Tom IV. - Biaіystok, 2000. - S. 237-241.

Словатворчасць як спосаб папаўнення слоўніка літаратурнай мовы 1920-х гадоў // Dziedzictwo przeszіosci zwi№zkow j кzykowych, literackich i kulturowych polsko-baіto-wschodniosіowianskich. - Tom VI. - Biaіystok, 2001. - S. 46-49.

З гісторыі развіцця беларускай грамадска-палітычнай лексікі // Роднае слова, 2003. - № 4. - С. 33-36.

Праблемы старабеларускай літаратурнай мовы ў лінгвістычных даследаваннях 20-х гадоў ХХ ст. - Матэрыялы IV міжнародн.навук.канф. "Мовы ў Вялікім княстве Літоўскім і краінах сучаснай Цэнтральнай і Усходняй Еўропы: традыцыі і пераемнасць" (18-19 мая 2004 г.) - Брэст, 2005. - С. 26-28.

Беларускамоўны тэкст Канстытуцыі Польскай Рэспублікі 17 сакавіка 1921 года як крыніца гісторыі афіцыйна-дзелавога стылю // Веснік БДУ - 2006. - № 2. - С. 83-89.

Паланізм кабета ў беларускім моўным узусе // Acta Albaruthenica. -2007. - № 7. Literatura. Jezyk. Kultura. - Warszawa, 2007. - S. 213-218.

Сінтаксічная кампрэсія ў мове законаў 20-х гг. ХХ ст. як праяўленне тэндэнцыі да дэмакратызацыі літаратурнай мовы. - Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя доктара філалагічных навук, прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. - С. 239-247.

Пераклад "Конституции РСФСР" (1918): Першая спроба перадаць паняцці заканадаўства сродкамі сучаснай беларускай мовы // Роднае слова. - 2010. - № 1. - С. 32-35.

Юрыдычныя клішэ ў беларускамоўных заканадаўчых тэкстах 20-х гг. ХХ ст. // Вiaіoruњ. Przeszіoњж i teraџnieszoњж. Kultura. Literatura. Jкzyk. - Wyd. Uniwersitetu Marii Curie-Skіodowskiej. - Lublin, 2010. - S. 227-243.

1920-я гады - пачатковы этап гісторыі сучаснага беларускамоўнага заканадаўства // Роднае слова. - 2010. - № 3. - С. 43-45.

Іншамоўныя ўплывы на выпрацоўку сродкаў афіцыйна-дзелавога стылю беларускай мовы ў пачатку ХХ стагоддзя (на матэрыяле публікацый у "Нашай ніве") // Мовазнаўства: Матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін» (Мінск, 6 - 9 чэрвеня 2005 г.) / пад рэд. С. Запрудскага, Г. Цыхуна. - Мінск: Лімарыус, 2010. - (Беларусіка = Albarutheniсa; кн. 30) - С. 100-104.

Назвы са значэннем асобы, утвораныя шляхам субстантывацыі, у заканадаўстве 1920-х - пачатку 1930-х гадоў // Роднае слова. - 2010. - № 7. - С. 48 - 51.

Слоўнікі старабеларускай актавай мовы, выдадзеныя ў ХІХ стагоддзі: бібліяграфічныя звесткі, практычнае і навуковае значэнне. // Беларуская лінгвістыка. - 2010. - Вып. 65. - С. 20 - 30.

Эвалюцыя юрыдычных тэрмінаў-агентываў у заканадаўчых дакументах ХХ стагоддзя // Роднае слова. - 2010. - № 10. - С. 38 - 41.

Першая спроба стварэння юрыдычных клішэ (на матэрыяле беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў 20-х гг. ХХ ст.) // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук.  – 2011. –  № 1. – С. 104-113.

Да пытання аб адэкватнасці перадачы некаторых прававых паняццяў на беларускай мове // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка. – 2011. – № 3. – С. 27-30.

Беларуская юрыдычная тэрміналогія ў электроннай базе даных “Словарь юридических терминов на белорусском, русском и английском языках” // Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2012): материалы IV Междунар.науч.-практ-конф. (Минск, 1 нояб.2012 г.)[Электронный ресурс]– Минск: Нац.центр правовой информации, 2012. – 1 электрон.опт диск (CD ROM) або http://pravo.by/Conf2012/reports.htm

ХІХ стагоддзе як падрыхтоўчы этап для выпрацоўкі лексічных сродкаў сучаснага беларускамоўнага заканадаўства // Беларуская мова і мовазнаўства: ХІХ стагоддзе/ пад агул.рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 70-80.

Юрыдычная тэрмінаграфія беларускага замежжа: “Некаторыя праўніцкія тэрміны беларускія” Я.Станкевіча // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зб.матэрыялаў навук.канф.да 75-годдзя  дня нараджэння праф. Г.М.Малажай, Брэст, 15 сакавіка 2013 г. / М-ва адукац. Рэсп.Беларусь, Брэсцкі дзярж.ун-т імя А.С.Пушкіна, каф.беларус.мовазнаўства: рэдкал.: М.І.Новік [і інш.] –  Брэст: Альтэрнатыва, 2013.  – С. 166-168.

Эвалюцыя назваў дакументаў у заканадаўчых тэкстах ХХ ст. // ІІІ Міжнар.навук.канф. “Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння” (Мінск, 8 лістапада 2013 г. ). – Мінск: БДПУ, 2013. –С. 93-98.

Ужыванне ўказальных займеннікаў у заканадаўчых тэкстах ХХ стагоддзя // Беларуская лінгвістыка. – 2013. –  Вып. 70. – С. 45-61.

Ужыванне кароткіх прыметнікаў у беларускіх заканадаўчых тэкстах ХХ стагоддзя // Весці Нац.акад.навук Беларусі. Сер.гуманіт.навук. – 2013. – № 3. – С.114-124. 

Частотнасць ужывання дзеясловаў у беларускіх заканадаўчых тэкстах ХХ ст. // Веснік БДУ. – 2013. – №  3. – С. 32-40.

Беларуская юрыдычная лексікаграфія другой палавіны ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя // На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня акадэміка М. В. Бірылы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 10–11 верасня 2013 г.) / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі; Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка. – Мінск: Беларуская навука, 2014. –С. 145-150.

Кулеш, Г. І. Эвалюцыя назваў прававога стану ў заканадаўчых тэкстах ХХ стагоддзя // Беларуская лінгвістыка. – 2014. –  Вып. 73. – С. 50–59.

Кулеш, Г. І.  Статус мовы заканадаўчых тэкстаў у структуры афіцыйна-справаводчага стылю // Весці Нац.акад.навук Беларусі. Сер.гуманіт.навук. – 2015. – № 1. – С. 52–62.

Кулеш, Г. І. Камунікатыўна-прагматычныя характарыстыкі мовы заканадаўства // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб. навук.арт. / пад рэд. І.Э.Багдановіч. Мінск: Кнігазбор, 2015. – С. 79–87.

Кулеш, Г. І.  Канцэпцыі паходжання і этапы развіцця беларускай мовы // Міжнародная летняя школа беларусістыкі. Лекцыі. 24.08–07.09.2015 г. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 9–19.

Кулеш, Г. І.  Мова беларускага заканадаўства ХХ стагоддзя: генезіс і эвалюцыя. – Мінск : БДУ, 2015. – 303 с.

Кулеш, Г. І.  Да праблемы адэкватнага перакладу юрыдычных тэрмінаў (на прыкладзе тэрміна  ничтожная сделка ў “Многоязычном словаре юридических терминов”) // Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі: зб.навук. арт. – Мінск: БДПУ, 2015. – С. 52–54.

Кулеш, Г. І.  Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны: вучэб.дапам.  / М.Р.Прыгодзіч [і інш.] / Пад рэд. М.Р.Прыгодзіча і У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 18–37.

Кулеш, Г. І.  Беларускія эквіваленты да субстантываў з суфіксам  -тель у анлайн слоўніку “Многоязычный словарь юридических терминов” // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэр. навук. чытанняў, прысвечаных 75-годдзю прафесара Б. А. Плотнікава (г. Мінск, 15 снежня 2015 г.) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 55–58. 

Кулеш, Г. І.   Фарміраванне і развіццё мовы беларускага заканадаўства ХХ – пачатку ХХІ стст. (на матэрыяле беларускамоўных заканадаўчых тэкстаў) : аўтарэф. дыс.  …  д-ра філал.навук : 10.02.01. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т, 2016. – 46 с.

Кулеш, Г. І.  Использование производных предлогов в белорусскоязычных законодательных текстах ХХ в. // Материалы по русско-славянскому языкознанию: Междунар. сб. научн.трудов. – Вып. 33. – Воронеж: «НАУКА-ЮНИПРЕСС», 2016. – С.  303-311.

Кулеш, Г. І.  Выкарыстанне беларускай мовы ў юрыдычнай сферы ва ўмовах білінгвізму // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч.1 / Беларус. дзярж. ун-т – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 153–158.

Кулеш, Г. І.   Нацыянальныя адметнасці мовы заканадаўчых тэкстаў // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зб. арт. / пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай. – Мінск : БДУ, 2016. – С.134–142. (Беларусіка = Albaruthenica; Кн. 37).

Паняцце гістарычная стылістыка: да праблемы вызначэння зместу // Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў: зб. арт. Міжнар. навук. канф. (Мінск, 25–26 кастр. 2017 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства; рэд. І.У.Будзько, Н.В.Паляшчук. – Мінск: Права і эканоміка. – С.131–135.

Праблемы гісторыі беларускай літаратурнай мовы ў публікацыях прафесара В.П.Краснея // Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысвеч. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снеж. 2017 г. / пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.109–117.

Развитие белорусскоязычных компетенций у студентов-юристов в процессе изучения дисциплины «Беларуская мова (прафесійная лексіка)» // Язык и культура в эпоху интеграции научного знания и профессионализации образования: матер. II междунар. научно-практич. конф. – Пятигорск: ПГУ, 2018. – С.199–206.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)” / Г. І. Кулеш; БДУ, філалагічны фак., каф. гісторыі беларускай мовы. – Мінск : БДУ, 2019. – 93 с.

Культура прафесійнага маўлення юрыста : вучэб.-метад. дапам. / Г.І.Кулеш // Мінск : БДУ, 2019. – 183 с.  

“Гістарычны слоўнік беларускай мовы” –  навуковая і навучальная крыніца // Беларуская мова і літаратура. – 2019. – № 5. – С.62–63.

Мова юрыдычных тэкстаў як аб’ект даследавання ў лінгвістыцы і юрыспрудэнцыі // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2019. – Т.64. –  №3. – С.330–338.

Дыскусійныя праблемы перыядызацыі гісторыі беларускай літаратурнай мовы // Роднае слова. – 2019. – №8. – С.26–29.

Ці пройдзена мяжа невяртання да беларускай мовы? // Роднае слова. – 2019. – № 9. – С. 31–34.

Прынцыпы фарміравання беларускай юрыдычнай тэрміналогіі і іх рэалізацыя ў лексікаграфічнай практыцы ХХ – пачатку ХХІ стст. // Беларуская лінгвістыка. – 2019. – Вып. 83. – С.17–24.

Кулеш, Г.І. Роля правазнаўцаў у выпрацоўцы беларускай юрыдычнай тэрміналогіі: 1920–30-я гады / Г.І.Кулеш // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт.навук. 2020. Т.65. №1. C.61–70.

Кулеш, Г.І. Да пытання аб эквівалентнасці рускіх юрыдычных тэрмінаў стараславянскага паходжання і іх беларускіх адпаведнікаў / Г.І.Кулеш // Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа): зб. навук.арт.: У 2 ч. Ч.1 / Нац.акад.навук Беларусі, Цэнтр даслед.беларус.культуры, мовы і літ.; Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; пад аг.рэд. І.Л.Капылова; навук.рэд. В.У.Міцкевіч, І.У.Ялынцава. Мінск: Беларуская навука, 2021. С. 265–273.

Кулеш, Г.І. Асноўныя этапы выпрацоўкі лінгвістычных сродкаў беларускамоўных заканадаўчых актаў ХХ – пачатку ХХІ ст. / Г.І.Кулеш // Роднае слова. 2021. №9. С. 65–69.

Кулеш, Г.І. Актуальныя задачы лінгвістычнага забеспячэння парытэту беларускай і рускай моў у юрыдычнай сферы / Г.І.Кулеш // Беларускае слова: на хвалях часу : матэр. навук. чытан., прысв. пам. дац. І.М.Шчарбаковай, г. Мінск, 23 лют. 2022 г. / БДУ, Філалаг. фак.; [рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) і інш.]. Мінск: БДУ, 2022. С.80–86.

Гісторыя беларускай мовы. Хрэстаматыя : вучэб. дапам. / склад.: Г.І.Кулеш, М.І.Свістунова. Мінск: БДУ, 2022. 231 с.

Кулеш, Г.І. Канцэпцыя ўкладання руска-беларускага слоўніка сямейнага права / Г.І.Кулеш // Язык. Коммуникация. Культура : сб. тезис. докл. конф. / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.: С.В.Адамович (гл. ред.) [и др.] – Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2023. С.46–47. Деп. в ГрГУ им. Янки Купалы 19.10.2023, № 0021/19102023.

Кулеш, Г.І. Пераклад Кодекса о браке и семье (рэдакцыя 1999 г.): тэрміналагічныя знаходкі і страты / Г.І.Кулеш // Пісьменнік – Мова – Стыль: матэр. ІІІ Міжнар. навук. канф., прысв. праф. Ц.П.Ломцеву, г.Мінск, 21–22 верас. 2023 г. / БДУ, філал. фак., каф. белар. мовазн.; рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2023. С.149–157.

Кулеш, Г.І. Гісторыя, стыль і культура беларускага маўлення / Г.І.Кулеш. Мінск: БДУ, 2023. 247 с.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.