Волотовская Нина Александровна
Телефон
+375 17 305-36-66
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.52,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение «белорусская филология». Специальность: Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы, русского языка и литературы, украинского языка.


Отрасли языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: славянские языки, лексикология, семантика.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:  "Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах)", 2009 г. Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Елена Николаевна Руденко.


Количество научных публикаций: 60.


Профиль в Академии Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Публикации:

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне "беларуская філалогія". Спецыяльнасць: Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, украінскай мовы.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: славянскія мовы, лексікалогія, семантыка.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік"Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах)", 2009 г. Навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар Алена Мікалаеўна Рудэнка.

Колькасць навуковых публікацый: 36.

Профіль у Акадэміі Google

Пед. работа:

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2013

Семестр 7. Славянский язык (практические, консультации, экзамены, кср, рецензирование контрольных работ)

Семестры 7-8. Теоретическая грамматика славянского языка (лекции, практические, консультации, экзамены, кср, рецензирование контрольных работ)

Семестр 8. Курс по выбору «Специализация» (лекции, практические, консультации, экзамены, кср, рецензирование контрольных работ)

Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план 1-21 05 01-01 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-02 2013
Типовой учебный план 1-21 05 01-03 2013

Семестр 3. Современный славянский язык (практические, консультации, зачеты, кср)

Семестр 3-4. Современный славянский язык (заочн.) (лекции, практические, консультации, зачеты)

Семестр 7. Математические методы исследования языка (практические, консультации, зачеты, кср)

Семестр 11. Общее языкознание (заочн.) (консультации, рецензирование контрольных работ)

 

Специальность «Классическая  филология» код специальности 1-21 05 05

Типовой учебный план 2013

Семестр 3. Математические методы исследования языка (практические, консультации, зачеты, кср)

 

Специальность «Романо-германская  филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2013

Семестры 9-10. ГЭК (дипломы) (ГЭК)

Семестры 9-10. Дипломные работы (дипломное проектирование)

Основные научные и научно-методические публикации:

Валатоўская, Н.А. Беларускія і ўкраінскія найменні абрадавых страў: этналінгвістычны аспект / Н.А. Валатоўская // Веснік Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 2. – С. 31–34.

Валатоўская, Н.А. Назвы яек і страў з іх у сістэме дыялектнай лексікі бела­рускай і ўкраінскай моў / Н.А. Валатоўская // Весн. Мазырскага дзярж. пед. ун-та. імя І.П. Шамякіна. – 2009. – № 3 (24). – С. 98–104.

Валатоўская, Н.А. Словы са значэннем ‘страва’ ў дыялектнай лексі­цы бела­рускай і ўкраінскай моў // Роднае слова. – 2009. – 10 (262). – С. 46–49.

Валатоўская, Н.А. Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах): аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.А. Валатоўская; Бел. дзярж.ун-т. – Мінск: Выд-кі цэнтр БДУ, 2009. – 24 с.

Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі страў з бульбы ў сістэме дыялектнай прадметнай лексікі беларускай і ўкраінскай моў // Современная славистика и научное наследие С.Б. Бернштейна. Сборник статей: Москва: Институт славяноведения РАН, 2011 г. – С. 150–153.

Валатоўская, Н.А. Вывучэнне і даследаванне ўкраінскай мовы ў Беларусі // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: зб. навук. арт. / рэдкал.: В.Дз. Старычонак, Дз.В. Дзятко (адк. рэд.), Н.А. Радзіваноўская і інш. – Мінск: БДПУ, 2011. – С. 50–52.

Валатоўская, Н., Рудэнка, А. Дыялектныя назвы бліноў (на матэрыяле беларускай і ўкраінскай моў) // SlaviaOrientalis. – TomLХ, Nr1. – 2011. – S. 147–156.

Валатоўская Н.А. Асаблівасці радзіннага абраду беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2012. – № 3. – С. 83–85.

Рудэнка А.М., Валатоўская Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: дапам. для студэнтаў філал. фак. / А.М. Рудэнка, Н.А. Валатоўская. – Мінск: БДУ, 2012. – 95 с.

Валатоўская, Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: інтэрактыўныя метады навучання // Современные направления исследования и преподавания славянских языков: Междунар. науч. конф. “VIII Супруновские чтения” (Минск, 21-22 сент. 2012 г.) : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т, каф. теорет. и слав. языкознания; редкол. Е.С. Суркова, Е.Н. Руденко. – Минск : изд. Центр БГУ, 2013. – С. 26–33.

Валатоўская Н.А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91.

Валатоўская, Н.А. Прадметная лексіка блізкароднасных моў: семантычная арганізацыя (на матэрыяле назваў страў у беларускіх і ўкраінскіх дыялектах): аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.А. Валатоўская; Бел. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд-кі цэнтр БДУ, 2009. – 24 с.

Валатоўская, Н.А. Асаблівасці намінацыі страў з варанай бульбы ў беларускай і ўкраінскай дыялектных мовах // Языки мира – в мир языков: межвузовский сборник научных статей. Вып. 4. Отв. ред. Нижнева Н.Н., Минск: БГУ, 2010. – С. 34 – 40.

Валатоўская, Н.А., Рудэнка, А.М. Вясельны каравайны абрад: традыцыі і сучаснасць // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн.: О.С. Іщенко. – К.: КММ, 2011. – С. 98–103.

Валатоўская, Н.А. Асаблівасці радзіннага абраду беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2012. – № 3. – С. 83–85.

Рудэнка А.М., Валатоўская Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: дапам. для студэнтаў філал. фак. / А.М. Рудэнка, Н.А. Валатоўская. – Мінск: БДУ, 2012. – 95 с.

О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко, Н.О. Волотовська. Українсько-білоруський словник лінгвістичної термінології / К.: Освіта України, 2012. – 351 с.

Валатоўская, Н.А. Украінская мова для беларускамоўных: інтэрактыўныя метады навучання // Современные направления исследования и преподавания славянских языков: Междунар. науч. конф. “VIII Супруновские чтения” (Минск, 21-22 сент. 2012 г.) : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т, каф. теорет. и слав. языкознания; редкол. Е.С. Суркова, Е.Н. Руденко. – Минск : изд. Центр БГУ, 2013. – С. 26–33.

Валатоўская, Н.А. Традыцыйны і сучасны вясельны абрад беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Народная Асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91.

Беларуска-ўкраінскі слоўнік лінгвістычнай тэрміналогіі / В.Л. Паламарчук, Г.П. Стральчук, Н.А. Валатоўская, М.В. Шаўчэнка, Н.Л. Білык. – К: “Освіта України”, 2013. – 351 с.

Валатоўская ,Н.А. Пахавальны абрад беларусаў і ўкраінцаў: агульнае і адрознае, традыцыі і сучаснасць / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2014. – № 5. – С. 84–86.

Валатоўская, Н.А. Арфаэпічныя і акцэнталагічныя нормы ўкраінскай мовы: прынцыпы навучання / Н.А. Валатоўская // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. / Белорусский государственный университет. – Минск: Право и экономика, 2014. – Вып. 14. – С. 3–8.

Волотовская, Н.А. Развитие устной монологической речи студентов при обучении иностранному языку / Н.А. Волотовская // Карповские научные чтения. Сборник научных статей. Выпуск 9. В 2-х частях. Часть 1. Минск: РИВШ, 2015. – С. 57-60.

Валатоўская, Н.А. Традыцыі святкавання Масленіцы беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2016. – № 2. – С. 82–84.

Валатоўская, Н.А. Вялікдзень у каляндарным цыкле ўсходніх славян / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2016. – № 5. – С. 81–83.

Волотовская, Н.А. Метод case study: моделирование реальных речевых ситуаций / Н.А. Волотовская // Карповские научные чтения. Сборник научных статей. Выпуск 10. В 2-х частях. Часть 1. Минск: “ИВЦ Минфина”, 2016. – С. 75-79.

Волотовская, Н.А. Нормы речи: лингвометодические основы обучения // Народная Асвета. – 2017. – № 1. – С. 21–26.

Валатоўская, Н.А. Вывучэнне фанетыкі ўкраінскай мовы: лінгвадыдактычны аспект / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 63–65.

Волотовська Н.О. Украінская мова ў Беларусі: сучасны стан / Компаративнi дослідження слов'янських мов і літератур: Пам'яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Ювілейний випуск: До 175-річчя кафедри слов'янськоï філологіï. – К.: "Освіта Украïни", 2017. – 309 с. – С. 21-26.

Валатоўская Ніна. Радаўніца як дзень ушанавання памяці памерлых: Традыцыі беларусаў і ўкраінцаў / Н.А. Валатоўская // Роднае слова. – 2018. – № 4. – С. 75–78.

Валатоўская Н.А. Усходнеславянскія мовы: агульнае і адрознае / In Honorem : сборник статей к 90-летию А.Е. Супруна / под ред. Е.Н. Руденко, А.А. Кожиновой. – Минск : РИВШ, 2018. – 280 с. – С. 40 – 47.

Image

Ресурсы

Image
Image