Сервисы

Навойчик Павел Иванович
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 53,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение "белорусского и русского языка и литературы". Специальность "Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы, русского языка и литературы".


Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы, история украинской литературы, белорусско-инославянские межлитературные связи.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Наша Ніва" і літаратурна-грамадскі працэс на Беларусі", Мінск, 1996, научный рук. - доцент К. Г. Хромченко.


Количество научных публикаций - более 60.


Профиль в Академии Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Основные научные и научно-методические публикации:

Навойчык П. І. Слова пра Настаўніка: Навуковыя далягляды Кузьмы Хромчанкі. // Роднае слова. 2004. №10. С. 86 - 88.

Навойчык П. І. Праблемы выкладання дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыклу ў працэсе рэалізацыі адукацыйнага стандарту па спецыяльнасці "Правазнаўства". // Совершенствование содержания и образовательных технологий подготовки юристов со средним специальным образованием: Сборник материалов Республиканского семинара-практикума. Мн. 2005. С. 79-82.

Навойчык П. І. Польская паэзія на старонках "Нашай нівы". // Acta albaruthenica: Навуковы зборнік. Мн., 2005. №5. С. 95-99.

Навойчык П. І. Паэтыка перакладаў вершаў М. Канапніцкай у кантэксце нашаніўскай лірыкі пачатку ХХ ст. // Acta Albaruthenica. - 2007. - N 6. (Droga ku wzajemności: 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim / Redakcja naukowa M. Timoszuk, M. Chaustowicz). Warszawa. 2007. С. 259-265.

Навойчык П. І. Трагізм малой прозы В. Быкава канца ХХ ст. // "Мова - Літаратура - Культура": матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 года [Тэкст] / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. С 533-535.

Навойчык П. І. Максім Багдановіч даследчык украінскай літаратуры // Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце сусветнай: VII Мiжнар. навук. канф., 12-14 кастр. 2005 г., Мiнск : зб. навук. арт. У 3 т. Т. 2.  / Беларус. дзярж. ун-т., фiлал. фак. ; рэдкал. : Г.М. Бутырчык (адк. рэд.) [i iнш.]. - Мiнск : Выд. цэнтр БДУ, 2008. С. 103-109

Навойчык П. І. Карэляцыя курсаў беларускай і рускай літаратур у вучэбным працэсе ССНУ // Актуальные проблемы правоведения: история и современность: Материалы Республиканской научно-практической конференции 4-5 декабря 2007. Мн., Изд. Центр БГУ, 2008. С. 232-236

Навойчык П. І. Адлюстраванне маральных катэгорый дабра і зла ў апавяданні в. Быкава "Жоўты пясочак" // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5. Мн., Бестпрынт, 2008. С. 188-193.

Навойчык П. І. Рэлігійная і міфалагічная сімволіка ў п'есе М. Куліша "Патэтычная саната" // Фальклорная спадчына Р. Шырмы і Г. Цітовіча: Вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі. Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 115-годдзю з дня нараджэння Рыгора Шырмы (29-30 лістапада 2007 г., г. Мінск). Мн., "Паркус плюс", 2008. С. 130-133.

Навойчык П. І. Матыў здрады ў п'есе М. Куліша "Патэтычная саната" // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук.канф. прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Я. Купалы і Я. Коласа, 1-3 ліпеня 2007 г.: зб. навук.арт. Мн. Выд. цэнтр БДУ, 2008. С. 236-240.

Навойчык П. І. Мастацкая парадыгма літаратуры беларускага і ўкраінскага барока // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук.канф. прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Я. Купалы і Я. Коласа, 1-3 ліпеня 2007 г.: зб. навук.арт. Мн. Выд. цэнтр БДУ, 2008. С. 207-211.

Навойчык П. І. Станаўленне ўкраіністыкі ў БДУ // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура - уплывы і ўзаемаўзбагачэнне. Мн. Кнігазбор. 2008. С. 389-396.

Навойчык П. І. Праблемы выкладання літаратуры ў каледжах непедагагічнага профілю// Беларускае літаратуразнаўства. Выпуск 6. / Мн., Паркус плюс. 2008. С. 106-109

Навойчык П. І. Польская літаратура ў сістэме філалагічнай адукацыі БДУ // Acta Albaruthenica. - 2008. - N 8. Polsko-białoruskie związki literackie, językowe i histouyczno-kulturalne / Redakcja naukowa M. Timoszuk, M. Chaustowicz. Warszawa. 2008. С. 133-138.

Навойчык П. І. "Польскі вектар" у лекцыйным курсе "Літаратура бліжняга замежжа" // Шлях да ўзаемнасці. Гродна, 2008. С. 118 - 123.

Навойчык П. І. Украіністыка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце // Український вимір: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Українсько-білоруські культурні зв'язки: історія і сучасність" Вип. 2(7). Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги", 2009. - С. 64-66.

Навойчык П. І. Украінская літаратура: Хрэстаматыя. У 5 частках. Ч. 1. Старажытная літаратура ХІ-XVIII ст. // Мн., БДУ, 2009. 247 ст.

Навойчык П. І. Украінская літаратура: Хрэстаматыя. У 5 частках. Ч. 2. Новая літаратура ХІX ст. // Мн., БДУ, 2009. 334 ст.

Навойчык П. І. Польская лірыка ў зборніку М. Танка "Errata" // Acta Albaruthenica - 9 (Literatura, język i kultura: tradycje i nawatorstwo). Warszawa 2009. С. 138-143.

Навойчык, П. І. Канцэпцыя выкладання ўкраінскай літаратуры ў ВНУ Беларусі // Літаратуразнаўства. Этналогія: Матэрыялы IV Міжанр. кангрэса беларусістаў "Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін (Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г.) - Мінск, 2010. С. 82-84.

Навойчык, П. І. Максім Багдановіч даследчык украінскай літаратуры // Славянскiя лiтаратуры ў кантэксце сусветнай: VII Мiжнар. навук. канф., 12-14 кастр. 2005 г., Мiнск: зб. навук. арт. У 3 т. Т. 2.  / Беларус. дзярж. ун-т., фiлал. фак. ; рэдкал. : Г.М. Бутырчык (адк. рэд.) [i iнш.]. - Мiнск : РІВШ, 2010. С. 103-109.

Навойчык, П. І. "Работа над памылкамі" ў "Дарожных сустрэчах" М. Танка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мн., 15-17 кастрычніка 2009 г.). - Мн., "Выдавецкі цэнтр БДУ", 2010. У 2 частках. Ч.2. С. 68-73.

Навойчык, П. І. Беларускія выданні паэзіі Тараса Шаўчэнкі / Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : вучэб.-метад. дапам. / склад. А. У. Вострыкава [і інш.], пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Ча¬роты. – Мінск  БДУ, 2020. С. 155-163.

Навойчык, П. Кузьма Хромчанка як даследчык украінскай літаратуры / Зб. артыкулаў "Узаемнае вывучэнне моў, літаратур і культур дзеля будучыні і ўзаемаразумення". Украінска-беларускі досвед". Мінск,  Выд.Янушкевіч, 2020. – С. 64 – 70.

Навойчык, П. Рэцэпцыя творчасці Тараса Шаўчэнкі ў Беларусі: канец ХХ - пачатак ХХІ стагоддзя / Актуальныя аспекты беларусістыкі : матэрыялы VI Міжнароднага кангрэса беларусістаў (Мінск, 27–29 мая 2015 года) : зб. арт. / пад рэд. І. Э. Багдановіч [і інш.]. - Мінск: Кнігазбор, 2020.  – С 359 – 364.

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023